REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 24

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 10 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego „Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy „Rada Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Edukacji Narodowej.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowywanie opinii dla Ministra Edukacji Narodowej na temat kierunków działań oraz zmian w obszarze współpracy szkoły z rodzicami;

2) przedstawianie propozycji rozwiązań w obszarze współpracy szkoły z rodzicami;

3) konsultowanie projektów opracowań i materiałów w obszarze współpracy szkoły z rodzicami.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi;

2) Członkowie Zespołu:

a) Dorota Długosz – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Lipiny, Dębowce, Borki,

b) Monika Ebert – Stowarzyszenie Rodziców „TU”,

c) Jolanta Kaczmarska – Gdańskie Forum Rad Szkół i Rad Rodziców,

d) Małgorzata Kotowska – Stowarzyszenie KulturaIno-Oświatowe „DLACZEGO NIE”,

e) Krzysztof Łukowiak – Zielonogórska Fundacja Oświatowa,

f) prof. Maria Mendel – Uniwersytet Gdański,

g) Wacław Michalski – Towarzystwo Szkolne im. Mikołaja Reja,

h) Krystyna Norwa – Społeczne Towarzystwo Oświatowe,

i) Bogusław Pasierbski – Polskie Stowarzyszenie Rodziców,

j) Elżbieta Piotrowska-Gromniak – Stowarzyszenie „Rodzice w Edukacji”,

k) Anna Rękawek – niezależny ekspert Towarzystwa Rozwoju Inicjatyw Oświatowych,

I) Edward Sobański – Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców,

m) Katarzyna Szafran – Rada Rodziców przy Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Kraśniku,

n) Roman Żak – Stowarzyszenie Bielskie Forum Oświatowe.

§ 4

Posiedzenia Zespołu odbywają się co najmniej dwa razy w roku.

§ 5

Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu oraz rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Zespołu;

2) z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Zespołu, może powoływać grupy robocze do realizacji poszczególnych zadań należących do zakresu działania Zespołu oraz ustalać tryb ich działania;

3) może zlecać opracowywanie ekspertyz, opinii i analiz na potrzeby prac Zespołu;

4) może zapraszać do udziału w pracach Zespołu osoby niebędące jego członkami, a w szczególności ekspertów i przedstawicieli rad rodziców.

§ 6

Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7

Obsługę administracyjno-organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Młodzieży i Organizacji Pozarządowych, przy wsparciu merytorycznym Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania oraz Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych.

§ 8

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-03-10
  • Data obowiązywania: 2011-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA