REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 25

ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I oraz regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Bruksela I powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

1) przewodniczący – Grzegorz Chorąży, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Magdalena Bogusławska, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Bartłomiej Krasnowski, główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

b) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej,

c) Konrad Leszczyński, nauczyciel sprawujący nadzór nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej.

§ 2

1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, kuratorów oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego.

§ 4

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej trzech członków.

§ 5

1. Przed rozpoczęciem konkursu członkowie komisji zapoznają się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonują weryfikacji dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

§ 6

1.Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego.

2. Merytoryczna ocena kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania jest dokonywana podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności znajomość:

a) nowoczesnych metod nauczania,

b) zasad oceniania,

c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.

§ 7

1. Komisja wyłania kandydata na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono żadnego kandydata komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczeni kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.

§ 8

W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.

§ 9

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji.

§ 10

Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 11

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej trzech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Załącznik 1. [Ogłoszenie o konkursie na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli]

Załącznik do zarządzenia nr 5 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 2011 r. (poz. 25)

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej w Brukseli

Główne obowiązki:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 15 (dzieci w wieku od 6 do 11 lat) systemem zintegrowanym wg programów obowiązujących w Szkołach Europejskich dla dzieci polskich uczęszczających do Szkoły Europejskiej Bruksela I.

Wymagania konieczne:

● posiadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,

● posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400),

● biegła znajomość języka angielskiego lub francuskiego.

Wymagania dodatkowe:

● doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami w klasach łączonych,

● ukończone formy doskonalenia zawodowego,

● znajomość innych języków obcych używanych w Szkołach Europejskich,

● komunikatywność,

● umiejętność pracy w zespole,

● znajomość zasad funkcjonowania Szkół Europejskich.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

● list motywacyjny i życiorys,

● kopia dowodu osobistego,

● kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i ukończone formy doskonalenia zawodowego,

● kopie dokumentów potwierdzających staż pracy pedagogicznej i stopień awansu zawodowego,

● kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych,

● kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela,

● oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

● oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

● oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 22 kwietnia 2011 r. na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Rolna 175D, 02-729 Warszawa, z dopiskiem Konkurs Szkoły Europejskie”.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni o terminie i miejscu konkursu przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych w dniu 27 kwietnia 2011 r. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (22) 622 37 92 lub 622 37 93.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-03-31
  • Data obowiązywania: 2011-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA