REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 27

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. Nr 170, poz. 1143 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc decyzja nr 45 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Załącznik 1. [STATUT OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ]

Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 2011 r. (poz. 27)

STATUT OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest zespołem szkół i placówek w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2672, z późn. zm.1)).

2. Ośrodek prowadzi Minister Edukacji Narodowej, zwany dalej „Ministrem”.

§ 2

1. Ośrodek jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi.

3. Siedzibą Ośrodka jest Warszawa, z wyjątkiem Polonijnego Centrum Nauczycielskiego, którego siedzibą jest Lublin.

II. Organizacja, zadania i organy Ośrodka

§ 3

1. W skład Ośrodka wchodzą:

1) publiczne szkoły:

a) Szkoła Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie,

b) Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie,

c) Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie

zwane dalej szkołami w Ośrodku”;

2) publiczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym – Polonijne Centrum Nauczycielskie, zwane dalej „Centrum”;

3) publiczne szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone przez Ministra w celu kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, zwane dalej „szkołami za granicą”;

4) komórki organizacyjne zapewniające realizację zadań Ośrodka:

a) wydział do spraw koordynacji pracy szkół za granicą,

b) wydział do spraw wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej,

c) wydział do spraw nadzoru pedagogicznego,

d) wydział do spraw finansowo-księgowych,

e) wydział do spraw administracyjnych.

2. Dyrektor Ośrodka może tworzyć zespoły zadaniowe.

§ 4

1. Organami Ośrodka są:

1) dyrektor Ośrodka;

2) rada pedagogiczna Ośrodka;

3) rada Ośrodka, o ile została powołana.

2. Spory pomiędzy organami Ośrodka rozstrzyga Minister.

§ 5

Do zadań Ośrodka należy:

1) koordynowanie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do dyrektorów i kierowników szkół za granicą oraz nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych krajów oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół za granicą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

2) organizowanie w szkołach w Ośrodku kształcenia na odległość dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą obejmującego:

a) ramowy plan nauczania oraz programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego,

b) plany nauczania uzupełniającego oraz programy nauczania uwzględniające ramy programowe kształcenia uzupełniającego;

3) wspomaganie oświaty polonijnej i polskojęzycznej za granicą:

a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą, w tym zawieranie z nauczycielami umów cywilnoprawnych o skierowaniu do pracy za granicą,

b) przekazywanie za granicę, na wnioski organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą albo na wnioski innych podmiotów organizujących za granicą nauczanie języka polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim, a także nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granica, oraz dzieci pracowników migrujących, podręczników i pomocy dydaktycznych służących temu nauczaniu,

c) organizowanie doskonalenia zawodowego oraz udzielanie wsparcia metodycznego nauczycielom pracującym wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;

4) wykonywanie zadań wynikających z Konwencji o Statucie Szkól Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), w tym sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli skierowanych do pracy w szkołach europejskich;

5) współpraca z organizacjami i środowiskami działającymi na rzecz oświaty polskiej, polonijnej i polskojęzycznej za granicą;

6) wykonywanie innych zadań zleconych i finansowanych przez Ministra.

§ 6

1. Minister powierza stanowisko dyrektora Ośrodka i odwołuje z tego stanowiska.

2. Dyrektor Ośrodka:

1) kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz;

2) nadzoruje realizację zadań Ośrodka;

3) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Ośrodka i zarządza majątkiem Ośrodka;

4) opracowuje i przedkłada Ministrowi plany i sprawozdania wynikające z odrębnych przepisów;

5) wykonuje zadania z zakresu koordynowania organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich przebywających za granicą, w szczególności:

a) występuje z wnioskiem do Ministra w sprawie założenia, przekształcenia lub likwidacji szkoły za granicą,

b) sprawdza zgodność z prawem statutów szkół za granicą,

c) określa organizację roku szkolnego w szkołach za granicą,

d) sprawuje nadzór nad działalnością szkół za granicą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych we współpracy z kierownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej,

e) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do dyrektorów i kierowników szkół za granicą oraz nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

f) wyraża zgodę na oddelegowanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach za granicą do pracy w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw;

6) wykonuje zadania z zakresu organizacji kształcenia na odległość w szkołach w Ośrodku, w szczególności:

a) opracowuje arkusze organizacji szkół w Ośrodku,

b) odpowiada za realizację kształcenia na odległość w zakresie ramowego planu nauczania i planów nauczania uzupełniającego, a także za funkcjonowanie platformy e-learningowej,

c) odpowiada za organizacje i przeprowadzenie egzaminu maturalnego dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie w kształceniu na odległość,

d) organizuje wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli szkół w Ośrodku,

e) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli szkół w Ośrodku;

7) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników Ośrodka.

§ 7

1. Tworzy się stanowiska trzech wicedyrektorów Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka powierza stanowiska wicedyrektorów i odwołuje z tych stanowisk po zasięgnięciu opinii Ministra.

§ 8

1. Wicedyrektorzy wykonują czynności w zakresie zadań Ośrodka, o których mowa w § 5, powierzone im przez dyrektora Ośrodka.

2. Dyrektor Ośrodka powierza wicedyrektorom kierowanie pracą wydziałów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, z zastrzeżeniem § 12 ust. 2, § 13 ust. 2 i § 27 ust. 1.

3. W razie nieobecności dyrektora Ośrodka zastępuje go wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora Ośrodka.

§ 9

Do zakresu zadań wydziału do spraw koordynacji pracy szkół za granicą należą w szczególności sprawy:

1) opiniowania organizacji roku szkolnego w szkołach za granicą;

2) obsługi procesów rekrutacji na stanowiska dyrektorów i kierowników szkół za granicą, w tym postępowań konkursowych;

3) obsługi nadzoru nad działalnością szkół za granicą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych;

4) administracyjne związane z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół za granicą;

5) dotyczące sprawdzania zgodności z prawem statutów szkół za granicą.

§ 10

Do zakresu zadań wydziału do spraw wspomagania oświaty polonijnej i polskojęzycznej należą w szczególności sprawy:

1) obsługi kierowania nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą;

2) dokumentowania efektów pracy dydaktycznej nauczycieli skierowanych do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;

3) opracowywania i prowadzenia kursów przygotowujących nauczycieli do pracy wśród Polonii i Polaków za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;

4) organizacji pobytu nauczycieli w miejscach skierowania za granicą;

5) przekazywania podręczników i pomocy dydaktycznych do organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą oraz innych ośrodków i placówek organizujących za granicą nauczanie języka polskiego, w tym zakupu, magazynowania i ewidencjonowania podręczników i pomocy dydaktycznych;

6) współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami wspierającymi oświatę polonijną i polskojęzyczną.

§ 11

Do zakresu zadań wydziału do spraw nadzoru pedagogicznego należą w szczególności sprawy:

1) wykonywania czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego w stosunku do:

a) dyrektorów i kierowników szkół za granicą oraz nauczycieli w sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,

b) nauczycieli szkół w Ośrodku,

c) nauczycieli skierowanych do pracy w szkołach europejskich;

2) wynikające z Konwencji o Statucie Szkół Europejskich;

3) przeprowadzania zewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia w szkołach za granicą oraz wspierania wewnętrznej ewaluacji jakości kształcenia w tych szkołach;

4) wspierania dyrektorów i kierowników szkół za granicą oraz nauczycieli w szkołach za granicą we wprowadzaniu innowacji organizacyjnych, pedagogicznych i metodycznych w tych szkołach.

§ 12

1. Do zakresu zadań wydziału do spraw finansowo-księgowych należą w szczególności sprawy:

1) zapewnienia obsługi finansowo-księgowej Ośrodka, w tym:

a) opracowywania i realizowania planu finansowego Ośrodka oraz wykonywania zadań z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości Ośrodka,

b) sporządzania list i rozliczania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych,

c) składania wewnętrznych informacji w sprawie wydatków finansowych Ośrodka;

2) kadrowe pracowników Ośrodka.

2. Wydziałem do spraw ekonomiczno-administracyjnych kieruje główny księgowy Ośrodka.

§ 13

1. Do zakresu zadań wydziału do spraw administracyjnych należą w szczególności sprawy:

1) przygotowywania umów dotyczących bieżącej działalności Ośrodka;

2) administrowania mieniem będącym w zarządzie Ośrodka;

3) gospodarki zaopatrzeniowo-materiałowej Ośrodka.

2. Wydziałem do spraw administracyjnych kieruje kierownik.

§ 14

W Ośrodku zatrudnia się nauczycieli, nauczycieli konsultantów i nauczycieli wizytatorów szkół europejskich posiadających kwalifikacje wymagane od nauczycieli i przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań Ośrodka, specjalistów niebędących nauczycielami, a także pracowników ekonomicznych oraz pracowników administracji i obsługi.

III. Szkoły w Ośrodku

§ 15

1. Do zadań szkół w Ośrodku należy:

1) umożliwianie dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

2) umożliwianie dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą uzupełniania wykształcenia w zakresie języka polskiego i wiedzy o Polsce w ramach planów nauczania uzupełniającego oraz uzupełniających programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego.

2. Szkoły w Ośrodku realizują zadania w systemie kształcenia na odległość.

3. Dyrektor Ośrodka jest dyrektorem szkół w Ośrodku w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 16

1. Do Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie, Gimnazjum im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oraz do klasy pierwszej i drugiej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie są przyjmowane dzieci obywali polskich czasowo przebywających za granicą, które:

1) spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach działających w systemach oświaty krajów pobytu; kształcenie tych dzieci jest prowadzone w zakresie planów nauczania uzupełniającego oraz uzupełniających programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego;

2) nie spełniają obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w szkołach działających w systemach oświaty krajów pobytu; kształcenie tych dzieci jest prowadzone w zakresie ramowego planu nauczania oraz programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

2. Do najwyższej klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie przyjmowane są dzieci obywali polskich czasowo przebywających za granicą, które uczęszczały do klasy drugiej w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie i kontynuują naukę w tym Liceum, lub które nie uczęszczały do klasy drugiej w tym Liceum, lecz:

1) rozpoczynają naukę w danym roku szkolnym w najwyższych programowo klasach szkół średnich działających w systemach oświaty krajów pobytu; kształcenie tych dzieci jest prowadzone w zakresie planów nauczania uzupełniającego oraz uzupełniających programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego:

2) przed wyjazdem z Polski ukończyły w Polsce przedostatnią klasę liceum ogólnokształcącego; kształcenie tych dzieci jest prowadzone w zakresie ramowego planu nauczania oraz programów nauczania uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego.

§ 17

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia;

2) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy;

3) informacji na temat wymagań programowych;

4) sprawiedliwej, jawnej i obiektywnej oceny postępów w nauce;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

6) zachowania i ochrony prywatności;

7) poszanowania swoich poglądów, swobody wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich;

3) poszanowania swojej godności i nietykalności;

9) występowania z wnioskami do dyrektora Ośrodka i nauczycieli w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki;

10) korzystania z konsultacji i doraźnej pomocy dydaktycznej nauczycieli;

11) składania do dyrektora Ośrodka skarg w przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11); skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni.

2. Uczeń ma obowiązek:

1) przestrzegać statutu Ośrodka;

2) systematycznie, uczciwie i terminowo wywiązywać się z zadań w kształceniu na odległość;

3) na bieżąco śledzić informacje odnoszące się do harmonogramów i organizacji procesu kształcenia;

4) przestrzegać przyjętych społecznie norm i zasad kultury;

5) dbać o dobre imię i wizerunek Ośrodka;

6) respektować decyzje i zarządzenia dyrektora Ośrodka, a także podporządkowywać się uchwałom rady pedagogicznej Ośrodka.

§ 18

1. Ucznia można nagrodzić za:

1) wybitne osiągnięcia w nauce;

2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;

3) działalność społeczną;

4) działalność na rzecz Ośrodka.

2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1, są:

1) list pochwalny do rodziców;

2) dyplom uznania;

3) nagroda rzeczowa.

§ 19

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Ośrodka, w szczególności uchybienie obowiązkom, o których mowa w § 17 ust. 2, uczeń może zostać ukarany:

1) rozmową dyscyplinującą lub listem dyscyplinującym;

2) upomnieniem;

3) naganą;

4) skreśleniem z listy uczniów decyzją dyrektora Ośrodka podjętą na podstawie uchwały rady pedagogicznej Ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Postanowienie ust. 1 pkt 4 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.

§ 20

Kształcenie w systemie na odległość w szkołach w Ośrodku odbywa się przez:

1) samodzielne zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub ramach programowych kształcenia uzupełniającego;

2) samodzielne wykonywanie prac kontrolnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych odpowiednio w ramowym planie nauczania lub planie nauczania uzupełniającego, w terminach określonych przez dyrektora Ośrodka w harmonogramie przekazywania prac kontrolnych;

3) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przy użyciu platformy e-learningowej, w tym w czasie rzeczywistym;

4) uczestniczenie w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkół w Ośrodku stacjonarnie i na odległość w czasie rzeczywistym.

§ 21

Czas trwania zajęć edukacyjnych prowadzonych w systemie kształcenia na odległość nie może przekraczać 60 minut, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych prowadzonych przy użyciu platformy e-learningowej, które trwają nie dłużej niż 90 minut.

§ 22

1. Podstawą oceniania i klasyfikowania ucznia uczestniczącego w kształceniu na odległość są egzaminy klasyfikacyjne.

2. Sprawdzanie bieżących osiągnięć uczniów odbywa się w formie pisemnych prac kontrolnych.

3. Sprawdzania i oceniania prac kontrolnych dokonują nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.

4. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów uczestniczących w kształceniu na odległość odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.2)), z uwzględnieniem szczegółowych zasad wewnątrzszkolnego oceniania uczniów stanowiących załącznik do statutu Ośrodka.

§ 23

1. Ośrodek prowadzi bibliotekę.

2. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, rozwoju zainteresowań uczniów, popularyzowaniu wśród uczniów czytelnictwa oraz wiedzy o Polsce i jej regionach.

3. Zasoby biblioteki są udostępniane uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły na miejscu.

4. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1) przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno-bibliotecznego poprzez:

a) rozwój edukacji i kultury czytelniczej przez doradztwo w wyborach czytelniczych,

b) wdrażanie do pracy z książką i innymi rodzajami dokumentów,

c) działalność informacyjna, w tym – tworzenie rejestru publikacji dostępnych on-line;

2) uczenie dzieci i młodzieży aktywnego odbioru dóbr kultury, w tym:

a) propagowanie książek i piśmiennictwa,

b) wzbogacanie literatury popularnonaukowej (dziedziny: teatr, film, sztuki piękne, twórcy kultury, muzyka, literatura),

c) organizowanie wystaw plastycznych, ekspozycji książek, odczytów i innych wydarzeń związanych z książką i czytelnictwem;

3) inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań poprzez:

a) kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat,

b) przygotowanie bibliografii i literatury na konkursy organizowane w szkole i poza szkołą,

c) pomoc uczniom w doborze literatury;

4) kultywowanie tradycji narodowej kraju, w tym gromadzenie materiałów dotyczących symboli narodowych, świąt państwowych, polskich obrzędów i zwyczajów;

5) gromadzenie, opracowanie, selekcja oraz konserwacja zasobów biblioteki, w tym:

a) zakupy lektur szkolnych i innych zasobów oraz inne formy powiększania zasobów biblioteki,

b) tworzenie opisów bibliograficznych książek oraz czasopism,

c) przegląd i usuwanie z księgozbioru pozycji nieaktualnych lub zniszczonych;

6) dbałość o ład i porządek w bibliotece oraz o estetykę pomieszczeń bibliotecznych;

7) prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.

5. Szczegółowe zasady korzystania z zasobów oraz tryb pracy biblioteki określa regulamin.

§ 24

Szkoły w Ośrodku mogą posiadać sztandary, godła oraz ceremoniał szkoły.

§ 25

Szkoły za granicą działają na podstawie odrębnych statutów.

IV. Centrum

§ 26

Do zadań Centrum należy:

1) organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących;

2) diagnozowanie poziomu kwalifikacji nauczycieli, o których mowa w pkt 1, w celu ustalania potrzeb dotyczących zakresu i form doskonalenia zawodowego;

3) tworzenie i rozwijanie systemu informacji pedagogicznej, w tym promowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1;

4) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1, z organizacjami polonijnymi działającymi na rzecz oświaty i kultury oraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi;

5) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1, z organami sprawującymi nadzór pedagogiczny oraz instytucjami odpowiedzialnymi za organizowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych;

6) przygotowywanie i publikowanie materiałów metodycznych oraz wyposażanie w podręczniki i inne pomoce dydaktyczne nauczycieli uczestniczących w formach doskonalenia zawodowego prowadzonych lub organizowanych przez Centrum;

7) wykonywanie innych zadań wyznaczonych Centrum przez dyrektora Ośrodka.

§ 27

1. Dyrektor Ośrodka powierza jednemu z wicedyrektorów kierowanie działalnością Centrum i nadzorowanie realizacji zadań Centrum, o których mowa w § 26.

2. Wicedyrektor, któremu powierzone zostało kierowanie działalnością Centrum, w szczególności:

1) zarządza środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Ośrodka w części dotyczącej działalności Centrum;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli Centrum;

3) opracowuje i przedkłada dyrektorowi Ośrodka plany, sprawozdania i raporty.

§ 28

Dyrektor Ośrodka, na wniosek wicedyrektora, o którym mowa w § 27 ust. 1, może zlecić wyznaczonemu pracownikowi Centrum nadzór nad realizacją określonych zadań Centrum.

§ 29

W Centrum tworzy się następujące zespoły:

1) zespół specjalistów w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

2) zespół specjalistów w zakresie wiedzy o Polsce;

3) zespół ekonomiczno-administracyjny.

§ 30

Do zespołu specjalistów w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących w formie kursów, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

2) prowadzenia doradztwa metodycznego w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

3) opracowywania programów kursów, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1 ;

4) określania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1, w dziedzinie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

5) opracowywania informacji z zakresu działań prowadzonych przez zespół;

6) opracowywania materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli uczących języka polskiego za granicą w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

7) dostarczania pomocy naukowych, dydaktycznych lub materiałów metodycznych nauczycielom uczestniczącym w formach doskonalenia zawodowego prowadzonych lub organizowanych przez Centrum;

8) gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji dotyczących oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego;

9) inicjowania i prowadzenia współpracy z uczelniami, instytucjami publicznymi, fundacjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą na rzecz oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczania języka polskiego.

§ 31

Do zespołu specjalistów w zakresie wiedzy o Polsce należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących w formie kursów, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie nauczania historii, kultury i muzyki polskiej;

2) prowadzenia doradztwa metodycznego w zakresie nauczania historii, kultury i muzyki polskiej;

3) opracowywania programów kursów, warsztatów, konferencji lub seminariów w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1;

4) określania potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w pkt 1, w dziedzinie historii, kultury i muzyki polskiej;

5) opracowywania informacji z zakresu działań prowadzonych przez zespół;

6) opracowywania materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli uczących za granicą historii, kultury i muzyki polskiej;

7) dostarczania pomocy naukowych, dydaktycznych lub materiałów metodycznych nauczycielom uczestniczącym w formach doskonalenia zawodowego prowadzonych lub organizowanych przez Centrum;

8) gromadzenia, systematyzowania i udostępniania informacji dotyczących oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie nauczania historii, kultury i muzyki polskiej;

9) inicjowania i prowadzenia współpracy z uczelniami, instytucjami publicznymi, fundacjami i organizacjami działającymi w kraju i za granicą na rzecz oświaty polonijnej i polskojęzycznej w zakresie nauczania historii, kultury i muzyki polskiej.

§ 32

Do zespołu ekonomiczno-administracyjnego należy w szczególności:

1) gromadzenie, opisywanie i przekazywanie do wydziału do spraw finansowo-księgowych Ośrodka dokumentacji operacji dotyczących gospodarki finansowej Centrum;

2) opracowywanie, we współpracy z głównym księgowym Ośrodka, projektu planu finansowego Ośrodka w części dotyczącej Centrum;

3) realizowanie planu finansowego Ośrodka w części dotyczącej Centrum;

4) zapewnianie obsługi administracyjnej Centrum, w tym gospodarowanie pojazdami służbowymi na potrzeby Centrum;

5) prowadzenie sekretariatu Centrum.

V. Postanowienia końcowe

§ 33

Ośrodek posiada prawo używania pieczęci urzędowej.

§ 34

Zmian w statucie Ośrodka dokonuje Minister. Dyrektor Ośrodka może wystąpić do Ministra z wnioskiem o zmianę statutu Ośrodka.

 

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906, z 2008 r. Nr 3, poz. 9 i Nr 178, poz. 1097, z 2009 r. Nr 58, poz. 475, Nr 83, poz. 694 i Nr 141, poz. 1150 oraz z 2010 r. Nr 156, poz. 1046 i Nr 228, poz. 1491.

Załącznik do statutu Ośrodka Rozwoju
Polskiej Edukacji za Granicą

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW SZKÓŁ W OŚRODKU

§ 1

Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych na podstawie odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego lub ram programowych kształcenia uzupełniającego.

2. Przedmiotem oceny jest:

1) zakres opanowanych wiadomości i umiejętności;

2) rozumienie materiału;

3) umiejętność stosowania wiedzy;

4) kultura przekazywania wiadomości.

3. Oceniając danego ucznia nauczyciel uwzględnia zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się wynikające z wydanej uczniowi opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

§ 2

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce;

2) pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą;

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 3

1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli Ośrodka wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o tych wymaganiach lub zmianach tych wymagań;

2) ocenianie bieżące uczniów według skali, o której mowa w § 5 ust. 1;

3) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych według skali, o której mowa w § 13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. W klasach I–III Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie oceny z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

3. Nauczyciele Ośrodka, na początku roku szkolnego, informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i terminach przekazywania przez uczniów prac kontrolnych.

§ 4

1. Ocenianie bieżące uczniów w kształceniu na odległość odbywa się na podstawie wykonanych przez uczniów pisemnych prac kontrolnych. Tematy prac kontrolnych opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

2. Uczeń potwierdza samodzielność wykonania pracy kontrolnej umieszczając swój podpis na stronie tytułowej pracy kontrolnej.

3. Wykonane prace kontrolne uczniowie przekazują do siedziby Ośrodka drogą elektroniczną lub pocztą, w sposób określony przez dyrektora Ośrodka oraz zgodnie z harmonogramem przekazywania prac kontrolnych określonym przez dyrektora Ośrodka.

4. Pracę kontrolną uważa się za przekazaną w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli przed upływem tego terminu:

1) praca kontrolna zostanie nadana w placówce pocztowej (decyduje data stempla pocztowego);

2) wiadomość elektroniczna zostanie przyjęta przez serwer odbiorcy.

5. Uczeń jest obowiązany wyjaśnić przyczynę przekazania pracy kontrolnej z uchybieniem terminu określonego w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3. Niewyjaśnienie przyczyny uchybienia terminowi jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej.

§ 5

1. Z pracy kontrolnej uczeń może uzyskać ocenę:

1) celującą – jeżeli uzyska 100% punktów;

2) bardzo dobrą – jeżeli uzyska od 86% do 99% punktów;

3) dobrą – jeżeli uzyska od 71% do 85% punktów;

4) dostateczną – jeżeli uzyska od 56% do 70% punktów;

5) dopuszczającą – jeżeli uzyska od 40% do 55% punktów;

6) niedostateczną – jeżeli uzyska od 0% do 39% punktów.

2. Praca kontrolna zostaje oceniona na ocenę niedostateczną w przypadku stwierdzenia, że wykonanie pracy kontrolnej przez ucznia polegało na skopiowaniu cudzej pracy lub jej części i przedstawieniu takiej pracy kontrolnej pod własnym nazwiskiem (plagiat).

3. Oceniając pracę kontrolną nauczyciel uzasadnia na piśmie ustaloną ocenę.

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są przekazywane uczniom drogą elektroniczną lub pocztą na wskazany przez ucznia adres, wraz z informacją o postępach lub trudnościach ucznia w nauce.

§ 6

1. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej z pracy kontrolnej, uczeń jest obowiązany do wykonania poprawkowej pracy kontrolnej w zakresie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne. Poprawkową pracę kontrolną uczeń przekazuje do siedziby Ośrodka łącznie z kolejną pracą kontrolną. Postanowienia § 4 ust. 2–5 i § 5 stosuje się odpowiednio.

2. Ocena niedostateczna z poprawkowej pracy kontrolnej jest ostateczna.

§ 7

1. Roczne oceny klasyfikacyjne uczniów ustala się na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

2. Do egzaminu klasyfikacyjnego dopuszcza się ucznia, który wykonał wszystkie prace kontrolne oraz uzyskał ze wszystkich zajęć obowiązkowych średnią ocen nie niższą niż ocena dopuszczająca.

3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w siedzibie Ośrodka, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W szczególnych uzasadnionych przypadkach egzaminy klasyfikacyjne mogą zostać przeprowadzone w szkołach za granicą.

§ 8

1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się dla każdego ucznia w formie pisemnej i ustnej z zajęć edukacyjnych określonych odpowiednio w ramowym planie nauczania lub planie nauczania uzupełniającego.

2. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub ramach programowych kształcenia uzupełniającego.

3. Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne opracowuje nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

§ 9

1. Egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej trwa nie dłużej niż 45 minut.

2. Egzamin klasyfikacyjny w formie ustnej trwa nie dłużej niż 20 minut.

3. Egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej polega na wykonaniu przez ucznia pracy pisemnej na arkuszach papieru opatrzonych podłużną pieczęcią Ośrodka.

§ 10

1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zgodnie z § 17 ust. 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

2. Protokoły z egzaminów klasyfikacyjnych przechowuje się w Ośrodku przez dwa lata szkolne.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-03-31
  • Data obowiązywania: 2011-03-31
  • Dokument traci ważność: 2016-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA