REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 30

ZARZĄDZENIE Nr 10 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 19 kwietnia 2011 r.

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu na odległość, rozmiaru i zasad udzielania obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przepisy zarządzenia stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, nauczycieli prowadzących zajęcia w kształceniu na odległość zatrudnionych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwanym dalej „Ośrodkiem”, oraz nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, zwanych dalej „placówkami”, prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”.

§ 2

Obowiązkowy

wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w publicznych szkołach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 26 godzin tygodniowo, a nauczycieli zatrudnionych w bibliotece lub świetlicy szkolnej – 36 godzin tygodniowo.

§ 3

1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w Ośrodku w kształceniu na odległość wynosi 720 godzin rocznie, zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wymiar godzin zajęć dydaktycznych w kształceniu na odległość w czasie rzeczywistym, w ramach obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 12 godzin tygodniowo.

§ 4

Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, o którym mowa w § 3 ust. 1, zalicza się:

1) godziny konsultacji, w tym konsultacji w kształceniu na odległość w czasie rzeczywistym;

2) godziny poprawiania oraz oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych, licząc poprawienie:

a) w klasach I–III szkoły podstawowej – 5 prac za 1 godzinę zajęć,

b) w klasach IV–VI szkoły podstawowej – 4 prac za 1 godzinę zajęć,

c) w gimnazjum – 3 prac za 1 godzinę zajęć,

d) w szkole ponadgimnazjalnej – 2 prac za 1 godzinę zajęć;

3) godziny nadzorowania pisemnych egzaminów klasyfikacyjnych, przy czym egzamin klasyfikacyjny trwa nie dłużej niż jedna godzina zajęć w szkołach wymienionych w pkt 2;

4) godziny przeprowadzania ustnych egzaminów klasyfikacyjnych, przy czym egzamin klasyfikacyjny trwa nie dłużej niż 20 minut.

§ 5

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć w placówkach prowadzonych przez ministra, wynosi 35 godzin tygodniowo.

§ 6

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska dyrektorów szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych lub przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w § 2, o:

1) 16 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi od 13 do 15;

2) 18 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów wynosi 16;

3) 20 godzin tygodniowo – w szkole, w której liczba oddziałów przekracza 16.

2. Minister, na wniosek dyrektora Ośrodka, może dodatkowo obniżyć o 2 godziny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i wychowawczych dyrektorowi szkoły, która posiada co najmniej 16 oddziałów, jeżeli w szkole nie ma stanowiska wicedyrektora.

3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły, ustala się obniżkę tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, określonego w § 2, odpowiednio o 4 godziny mniejszą od obniżki ustalonej w ust. 1 dla dyrektora szkoły.

§ 7

Nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora i wicedyrektora Ośrodka, zwalnia się od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć określonych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 8

Nauczyciele, o których mowa w § 6 ust. 1, którym obniżono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przed dniem wejścia w życie zarządzenia, zachowują prawo do obniżenia tego wymiaru na dotychczasowych warunkach do zakończenia okresu, na który obniżono wymiar zajęć.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.2)

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706.

2) Niniejsze zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 27 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli publicznych szkół i placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w systemie kształcenia na odległość, rozmiaru i zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze oraz zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć (Dz. Urz. MENiS Nr 4, poz. 25 ), które utraciło moc z dniem 22 stycznia 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-09-01
  • Data obowiązywania: 2011-09-01
  • Dokument traci ważność: 2019-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA