REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 31

ZARZĄDZENIE Nr 11 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 maja 2011 r.

w sprawie konkursu na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese

Tekst pierwotny

§ 1

W celu wyłonienia kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Varese, powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w składzie:

1) przewodniczący – Grzegorz Chorąży, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego – Magdalena Bogusławska, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Małgorzata Krasuska, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,

b) Bartłomiej Krasnowski, główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

c) Urszula Łączyńska, nauczyciel sprawujący nadzór nad nauczycielami skierowanymi do pracy w szkole europejskiej.

§ 2

Pracami komisji kieruje jej przewodniczący. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego kompetencje przejmuje zastępca przewodniczącego.

§ 3

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3/5 składu komisji.

§ 4

1. Komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje weryfikacji dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie zamieszczonym na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, kuratoriów oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

2. Do konkursu dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają wymagania konieczne określone w ogłoszeniu o konkursie. Jeżeli do konkursu dopuszczono jednego kandydata albo nie dopuszczono żadnego kandydata, konkursu nie przeprowadza się.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.

4. Przewodniczący komisji informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 5

1. Komisja dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci przedstawiają prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą elementy autoprezentacji i wizji organizacji pracy na stanowisku, o które ubiega się kandydat.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, w szczególności znajomość:

a) zasad zarządzania zespołem,

b) zasad prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów,

c) nowoczesnych metod nauczania,

d) ewaluacji pracy własnej i zasad dokonywania oceny pracy nauczycieli w Szkołach Europejskich.

4. W celu oceny stopnia znajomości języka obcego komisja może korzystać z pomocy ekspertów.

§ 6

1. Komisja na podstawie przeprowadzonego konkursu wyłania nie mniej niż dwóch i nie więcej niż czterech kandydatów w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji może zagłosować na nie więcej niż czterech kandydatów.

2. Konkurs wygrywają kandydaci, który uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przesądza glos przewodniczącego.

3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli wyłoniono wymaganą liczbę kandydatów.

§ 7

W sprawach proceduralnych dotyczących prac komisji, nieuregulowanych w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby głosów przesądza głos przewodniczącego.

§ 8

Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

§ 9

1. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o wynikach konkursu.

2. Przewodniczący komisji niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu.

§ 10

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej 3/5 składu komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-20
  • Data wejścia w życie: 2011-05-24
  • Data obowiązywania: 2011-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA