Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 10
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I) oraz regulaminu działania tej komisji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursów:

1) na stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),

2) na stanowisko nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat),

3) na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),

4) na stanowisko nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),

5) na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),

6) na stanowisko nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat),

7na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

- zwaną dalej "komisją".

2. W skład komisji wchodzą:

1) przewodniczący - Magdalena Turowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej;

2) zastępca przewodniczącego - Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

3) członkowie:

a) Beata Pietrzyk, naczelnik wydziału w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,

b) Grzegorz Chorąży, radca ministra w Departamencie Współpracy Międzynarodowej,

c) Bartłomiej Krasnowski, radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego,

d) Urszula Łączyńska, wizytator ds. szkół europejskich.

§ 2.

1. Ogłoszenia o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, zamieszcza się na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych i kuratoriów oświaty.

2. Wzory ogłoszeń o konkursach, o których mowa w § 1 ust. 1, stanowią załączniki nr 1-7 do zarządzenia.

3. Wzór oświadczenia składanego obligatoryjnie przez kandydatów stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

§ 3.

1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego, a w przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego - członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 4.

Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej czterech członków komisji.

§ 5.

1. W pierwszym etapie postępowania konkursowego komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i dokonuje oceny formalnej dokumentów pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie.

2. Do drugiego etapu postępowania konkursowego są dopuszczani kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

3. Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania konkursowego.

§ 6.

1. W drugim etapie postępowania konkursowego komisja dokonuje oceny merytorycznej dopuszczonych kandydatów, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia, nie dłuższą niż 8-minutową, prezentację przygotowaną w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającą scenariusz zajęć.

3. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej sprawdza się:

1) znajomość języków obcych;

2) przydatność i predyspozycje do wykonywania zadań nauczyciela na określonym stanowisku, w szczególności znajomość:

a) nowoczesnych metod nauczania,

b) zasad oceniania,

c) ewaluacji pracy własnej i pracy uczniów.

§ 7.

1. Komisja wyłania kandydata na dane stanowisko nauczyciela w szkole europejskiej w głosowaniu tajnym. Każdemu z członków komisji przysługuje jeden głos w głosowaniu na każde stanowisko.

2. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyska największą liczbę głosów.

3. Jeżeli w pierwszym głosowaniu nie wyłoniono jednego kandydata, komisja przystępuje do drugiego głosowania, do którego są dopuszczani kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą, równą liczbę głosów. Drugie głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2.

4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyska większą, niż inni kandydaci, liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 8.

W przypadku niewyłonienia kandydata przeprowadza się kolejny konkurs, zgodnie z niniejszym zarządzeniem.

§ 9.

Sprawy proceduralne dotyczące prac komisji, nieuregulowane w zarządzeniu, rozstrzyga komisja w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 10.

Z prac komisji i głosowania sporządzany jest protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

§ 11.

Przewodniczący komisji:

1) niezwłocznie powiadamia na piśmie Ministra Edukacji Narodowej o wyniku konkursu;

2) informuje kandydatów o wyniku konkursu.

§ 12.

Minister Edukacji Narodowej może unieważnić konkurs i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia kandydatury;

2) przeprowadzenia przez komisję konkursu bez wymaganej obecności co najmniej czterech członków komisji;

3) innych nieprawidłowości w konkursie, które mogły wpłynąć na jego wynik.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Załącznik 1. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA CHEMII W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ BRUKSELA I]

Załączniki do zarządzenia nr 10
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 2020 r. (poz. 10)

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela chemii
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z chemii, w języku polskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela chemii w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela chemii w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego z chemii;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela chemii w Szkole Europejskiej Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela chemii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 2. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA FIZYKI W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ BRUKSELA I]

Załącznik nr 2

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela fizyki
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z fizyki, w języku polskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela fizyki w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego z fizyki;

2) posiadanie kwalifikacji do nauczania matematyki w szkole ponadpodstawowej;

3) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

4) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

6) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć kalkulatora graficznego, tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

8) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

9) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

10) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

11) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela fizyki w Szkole Europejskiej Bruksela I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

• Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela fizyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 3. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA INFORMATYKI W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I]

Załącznik nr 3

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela informatyki
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z informatyki, w języku polskim i angielskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w grupach mieszanych językowo, według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela informatyki w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela informatyki w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego z informatyki;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela informatyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 4. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA GEOGRAFII W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I]

Załącznik nr 4

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela geografii
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z geografii, w języku polskim i angielskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w grupach mieszanych językowo, według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela geografii w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela geografii w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego z geografii;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

6) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

7) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

8) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

9) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

10) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela geografii w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela geografii w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 5. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I]

Załącznik nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z informatyki, w języku polskim i angielskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat) w grupach mieszanych językowo, według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) posiadanie stopnia instruktora lub trenera;

2) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

3) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

4) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela wychowania fizycznego w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 6. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA MATEMATYKI W SZKOLE ŚREDNIEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I]

Załącznik nr 6

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela matematyki
w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie zajęć z matematyki, w języku polskim, w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku od 11 do 18 lat), według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela matematyki w liceum ogólnokształcącym lub technikum, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela matematyki w szkole ponadpodstawowej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) wpis do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki;

2) posiadanie kwalifikacji do nauczania fizyki w szkole ponadpodstawowej;

3) ukończone różnorodne formy doskonalenia zawodowego;

4) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

5) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

6) doświadczenie w wykorzystywaniu w czasie zajęć kalkulatora graficznego, tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych;

7) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

8) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

9) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

10) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

11) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do dnia 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela matematyki w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 7. [OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZKOLE EUROPEJSKIEJ LUKSEMBURG I]

Załącznik nr 7

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
ogłasza konkurs
na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Luksemburg I (1 etat)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prowadzenie nauczania w języku polskim w klasach 1-5 szkoły podstawowej (uczniowie w wieku od 6 do 11 lat), według programów nauczania obowiązujących w szkołach europejskich.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.);

2) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej;

3) zna język angielski lub język francuski, na poziomie B2.

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

1) ukończone formy doskonalenia zawodowego;

2) znajomość innych języków obcych używanych w szkołach europejskich;

3) znajomość zasad funkcjonowania szkół europejskich;

4) umiejętność korzystania z tablicy interaktywnej i innych pomocy multimedialnych w czasie zajęć;

5) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

6) umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy, systematyczność w pracy, cierpliwość, wytrwałość i konsekwencja w działaniu;

7) umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym;

8) umiejętność autorefleksji oraz ewaluacji wyników swojej pracy na płaszczyźnie pedagogiczno-psychologicznej;

9) odporność na stres.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) list motywacyjny;

2) życiorys przygotowany według formularza Europass-CV ze zdjęciem;

3) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego;

4) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego, mianowanego lub kontraktowego, o ile kandydat posiada stopień awansu zawodowego;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych;

6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wydanego nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem, w którym upływa termin składania ofert przez kandydatów;

7) oświadczenie kandydata, złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia, o tym, że:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

b) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

c) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Dokumenty należy przesyłać w terminie do 27 marca 2020 r. (liczy się data wpływu) na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Współpracy Międzynarodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, z dopiskiem na kopercie "Konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Europejskiej Luksemburg I".

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu konkursu - przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych 6-9 kwietnia 2020 r. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia, nie dłuższej niż 8-minutowa, prezentacji multimedialnej przygotowanej w programie do tworzenia prezentacji multimedialnych, zawierającej scenariusz zajęć.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 3474 886.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Każdy kandydat przystępujący do konkursu podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w konkursie.

 Administrator danych i kontakt do niego: Minister Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00918 Warszawa.

 Kontakt do inspektora ochrony danych: z inspektorem można się skontaktować przesyłając informacje na adres mailowy: inspektor@men. gov.pl

 Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej w Szkole Europejskiej Luksemburg I.

 Informacje o odbiorcach danych: zebrane dane osobowe w zakresie obsługi informatycznej będą przetwarzane przez Centrum Informatyczne Edukacji - jednostkę podległą Ministrowi Edukacji Narodowej. Oferty kandydatów wyłonionych przez komisję konkursową na dane stanowisko zostaną przekazane do Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia konkursu, a w przypadku nauczycieli wybranych w konkursie do skierowania do pracy w szkole europejskiej, zgodnie z obowiązującą w Ministerstwie Edukacji Narodowej instrukcją kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów - przez okres 5 lat od końca roku, w którym skierowano nauczyciela do pracy w szkole europejskiej.

 Uprawnienia na podstawie przepisów RODO:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,

- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.

 Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO w związku z art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), § 27 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652) oraz § 3, 4 i 15 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575, z późn. zm.).

 Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

Załącznik 8. [OŚWIADCZENIE KANDYDATA]

Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE KANDYDATA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-26
  • Data wejścia w życie: 2020-02-18
  • Data obowiązywania: 2020-02-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe