Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 4 marca 2020 r.

w sprawie zakresów czynności sekretarza stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) oraz art. 25 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze - należy przez to rozumieć Ministra Edukacji Narodowej;

2) Ministerstwie - należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej;

3) Dyrektorze Generalnym - należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

§ 2.

Sekretarz stanu i podsekretarz stanu w Ministerstwie wykonują powierzone im czynności w ramach:

1) zakresu działania Ministra określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268);

2) zadań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ogólnych zadań ministrów, wynikających z innych aktów normatywnych.

§ 3.

W razie nieobecności Ministra zastępuje go Sekretarz Stanu Marzena Machałek, a w razie jej nieobecności - Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć.

§ 4.

W razie nieobecności:

1) Sekretarz Stanu Marzeny Machałek - czynności do niej należące wykonuje Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć;

2) Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia - czynności do niego należące wykonuje Sekretarz Stanu Marzena Machałek.

§ 5.

1. Do zakresu czynności Sekretarz Stanu Marzeny Machałek należą sprawy:

1) koordynacji współpracy z Sejmem i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedkładania informacji i sprawozdań, uczestniczenia w posiedzeniach właściwych komisji sejmowych i senackich, udzielania odpowiedzi posłom i senatorom;

2) udziału w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów;

3) udziału w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów;

4) pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działań 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER);

5) pełnienia funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (PO KL), w tym nadzoru nad Instytucją Pośredniczącą II stopnia;

6) koordynacji działań w ramach polityki spójności w obszarze oświaty i wychowania oraz współpracy z Komisją Europejską w tym zakresie;

7) ewaluacji instrumentów wdrażania funduszy strukturalnych w obszarze oświaty i wychowania;

8) monitorowania w zakresie wsparcia z funduszy strukturalnych;

9) edukacyjnego programu wspólnotowego Erasmus+ (2014-2020);

10) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;

11) projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadań nadzorowanych jednostek organizacyjnych;

12) projektowania kierunków rozwoju systemu edukacji w Polsce;

13) tworzenia, implementacji i monitorowania rządowych dokumentów strategicznych, w tym dotyczących realizacji celów Strategii Europa 2020;

14) polityki uczenia się przez całe życie;

15) udziału Polski w strategicznych ramach współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia (ET 2020);

16) Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

17) kształcenia zawodowego młodzieży i dorosłych w systemie szkolnym oraz ustalania prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy;

18) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego i klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

19) podstawy programowej kształcenia w zawodach, podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego i programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego;

20) egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

21) działalności eksperymentalnej w zakresie kształcenia zawodowego i kształcenia dorosłych;

22) doradztwa zawodowego w systemie oświaty;

23) edukacji ustawicznej osób dorosłych, w tym akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych;

24) procesu kopenhaskiego oraz współpracy z instytucjami europejskimi w zakresie rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznego;

25) kształcenia na odległość w formach pozaszkolnych;

26) turniejów i olimpiad w zakresie kształcenia zawodowego;

27) funkcjonowania placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego;

28) wychowania, w tym wychowawczej funkcji szkół i placówek;

29) opiekuńczej funkcji szkół i placówek, w tym opieki świetlicowej;

30) bezpieczeństwa w szkołach i placówkach;

31) funkcjonowania:

a) przedszkoli specjalnych i integracyjnych,

b) szkół specjalnych i integracyjnych,

c) poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni specjalistycznych,

d) młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych,

e) placówek oświatowo-wychowawczych,

f) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

g) placówek artystycznych,

h) gabinetów profilaktyki zdrowotnej;

32) kształcenia specjalnego;

33) poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

34) resocjalizacji;

35) profilaktyki społecznej i zdrowotnej;

36) upowszechniania i ochrony praw dziecka, w tym realizacji działań wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka;

37) rozwoju edukacji na obszarach wiejskich;

38) fundacji, dla których Minister jest ministrem właściwym;

39) zagospodarowania czasu wolnego uczniów;

40) współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym wolontariatu;

41) organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;

42) systemu pomocy materialnej i pozamaterialnej dla uczniów oraz programów rządowych z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych.

2. Sekretarz Stanu Marzena Machałek wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Funduszy Strukturalnych;

2) Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego;

3) Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego.

3. Sekretarz Stanu Marzena Machałek wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Centralną Komisją Egzaminacyjną w zakresie egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

2) Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

3) Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w zakresie kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego.

§ 6.

1. Do zakresu czynności Podsekretarza Stanu Macieja Kopcia należą sprawy:

1) udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

2) udziału w pracach Komitetu do Spraw Europejskich;

3) funkcjonowania publicznych i niepublicznych:

a) przedszkoli, z wyłączeniem specjalnych i integracyjnych,

b) szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących - z wyłączeniem specjalnych i integracyjnych;

4) wychowania przedszkolnego;

5) upowszechniania i ochrony praw człowieka;

6) obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

7) przyjmowania uczniów do szkół;

8) organizacji roku szkolnego;

9) uspołeczniania szkoły, w tym rozwoju samorządności uczniowskiej;

10) oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

11) systemu zewnętrznego oceniania, z wyłączeniem egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

12) religii i etyki;

13) mniejszości narodowych i etnicznych;

14) projektowania systemu nadzoru pedagogicznego, w tym ustalania szczegółowych zasad jego sprawowania oraz ich upowszechniania;

15) nadzorowania i koordynacji wykonywania nadzoru pedagogicznego na terenie kraju, w tym nadzorowania działalności kuratorów oświaty w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego;

16) ustalania organizacji nadzoru pedagogicznego nad szkołami, zespołami szkół i szkołami polskimi przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej;

17) kontroli sprawności i efektywności nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, w stosunku do dyrektorów szkół i kierowników szkół polskich, o których mowa w pkt 16;

18) kształcenia nauczycieli, w tym rozwiązań systemowych w zakresie kształcenia nauczycieli i ich upowszechniania;

19) kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;

20) uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego - nauczyciel;

21) doskonalenia nauczycieli;

22) funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli oraz ich akredytacji;

23) funkcjonowania bibliotek pedagogicznych;

24) doradztwa metodycznego;

25) postępowań związanych z nadawaniem stopni awansu zawodowego nauczycieli;

26) orderów i odznaczeń państwowych, resortowych i nagród Ministra dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;

27) tytułu honorowego profesora oświaty;

28) podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstaw programowych kształcenia ogólnego oraz programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania do kształcenia ogólnego;

29) wychowania do życia w rodzinie;

30) edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji globalnej;

31) podręczników do kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego oraz kształcenia specjalnego;

32) podręczników dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz nauki języka regionalnego;

33) ramowych planów nauczania w kształceniu ogólnym;

34) statutów przedszkoli i szkół;

35) dokumentacji przebiegu nauczania;

36) świadectw i druków szkolnych w kształceniu ogólnym;

37) oddziałów międzynarodowych i oddziałów przygotowania wojskowego;

38) bibliotek szkolnych, w tym Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa;

39) współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Centrum Badań Edukacyjnych i Innowacji (CERI);

40) badań edukacyjnych;

41) innowacji i eksperymentów w kształceniu ogólnym;

42) wspierania młodzieży uzdolnionej, w tym stypendiów oraz konkursów i olimpiad w zakresie kształcenia ogólnego;

43) edukacji informatycznej i informatyzacji szkół;

44) tworzenia w Polsce społeczeństwa informacyjnego;

45) nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji;

46) koordynacji kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego;

47) subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego;

48) sieci szkół i przedszkoli publicznych;

49) kontaktów ze związkami zawodowymi;

50) zatrudniania nauczycieli;

51) wynagradzania nauczycieli;

52) systemu awansu zawodowego nauczycieli;

53) praw i obowiązków nauczycieli;

54) stanowisk dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

55) analizy ocen skutków regulacji przygotowywanych w Ministerstwie;

56) prac statystycznych i analitycznych z zakresu oświaty;

57) współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w zakresie programu INES;

58) systemu informacji oświatowej;

59) nadzoru nad Centrum Informatycznym Edukacji w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informacji oświatowej;

60) projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie zadań nadzorowanych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem spraw właściwych dla Instytucji Pośredniczącej, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 i 5.

2. Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Kształcenia Ogólnego;

2) Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji;

3) Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym.

3. Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad:

1) Centralną Komisją Egzaminacyjną, z wyłączeniem egzaminów zawodowych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminów eksternistycznych;

2) Centrum Nauki Kopernik;

3) Instytutem Badań Edukacyjnych, z wyłączeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz monitorowania losów absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe;

4) Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, z wyłączeniem kształcenia zawodowego oraz doradztwa zawodowego.

4. Podsekretarz Stanu Maciej Kopeć wykonuje zadania wynikające z nadzoru pedagogicznego Ministra nad:

1) Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie;

2) Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

§ 7.

1. Do zakresu czynności Dyrektora Generalnego należy wykonywanie zadań:

1) określonych w art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

2) wynikających dla dyrektora generalnego z innych aktów normatywnych.

2. Dyrektor Generalny wyznacza zadania i nadzoruje ich realizację w sprawach objętych zakresem działania:

1) Departamentu Ekonomicznego;

2) Biura Administracyjnego;

3) Biura Kontroli;

4) Biura Organizacyjnego.

3. Dyrektor Generalny wykonuje zadania wynikające z nadzoru Ministra nad Centrum Informatycznym Edukacji.

§ 8.

W ramach czynności ustalonych w § 5-7 sekretarz stanu i podsekretarz stanu oraz Dyrektor Generalny:

1) są upoważnieni do podejmowania decyzji i rozstrzygnięć w imieniu Ministra, z wyjątkiem rozstrzygnięć finansowych o znaczeniu strategicznym, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń;

2) podejmują działania w celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej - oświata i wychowanie;

3) są upoważnieni do reprezentowania Ministra w postępowaniu sądowym i mogą udzielać dalszych pełnomocnictw do reprezentowania Ministra w postępowaniu sądowym;

4) sprawują koordynację i nadzór w odniesieniu do spraw objętych działalnością Ministerstwa, niezależnie od przynależności tych spraw do właściwości określonych komórek organizacyjnych Ministerstwa, współpracując ze sobą w sprawach zakresowo zbieżnych;

5) są upoważnieni do podpisywania pism kierujących projekty aktów normatywnych i innych dokumentów do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych i opiniowania;

6) są upoważnieni do podpisywania, w imieniu Ministra, pism kierowanych do organów administracji rządowej w ramach opiniowania projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych;

7) są upoważnieni do podpisywania, w imieniu Ministra, pism kierujących materiały przygotowane dla komisji i podkomisji sejmowych i senackich;

8) udzielają, w imieniu Ministra, odpowiedzi na interpelacje, zapytania i interwencje poselskie oraz oświadczenia i interwencje senatorskie w sprawach należących do zakresu działania nadzorowanych komórek organizacyjnych;

9) prowadzą nadzór merytoryczny nad sprawami związanymi z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz postępowań związanych z udzielaniem dotacji przez nadzorowane komórki organizacyjne Ministerstwa;

10) reprezentują Ministra wobec innych organów i instytucji państwowych oraz organizacji, stowarzyszeń i innych podmiotów wskazanych przez Ministra;

11) biorą udział w pracach zespołów, komisji, komitetów oraz gremiów wskazanych przez Ministra;

12) uczestniczą we współpracy z zagranicą, w tym w ramach Unii Europejskiej;

13) realizują zadania zlecone im bezpośrednio przez Ministra.

§ 9.

Nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra, Departamentem Informacji i Promocji, Departamentem Prawnym, Departamentem Współpracy Międzynarodowej oraz Samodzielnym Stanowiskiem do spraw Audytu Wewnętrznego sprawuje Minister.

§ 10.

Ministrowi podlega bezpośrednio pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych oraz inspektor ochrony danych.

§ 11.

Zakresy czynności osób zatrudnionych w Gabinecie Politycznym Ministra ustala Minister.

§ 12.

Spory kompetencyjne pomiędzy sekretarzem stanu i podsekretarzem stanu rozstrzyga Minister.

§ 13.

Traci moc zarządzenie nr 23 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zakresów czynności sekretarzy stanu i podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Dyrektora Generalnego Ministerstwa Edukacji Narodowej (Dz. Urz. MEN poz. 23).

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-09
  • Data wejścia w życie: 2020-03-04
  • Data obowiązywania: 2020-03-04
  • Dokument traci ważność: 2020-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe