REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 8

ZARZĄDZENIE Nr 13 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 26 września 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Instytutu Morskiego w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany w statucie Instytutu Morskiego w Gdańsku, wprowadzone uchwałą Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku z dnia 22 maja 2007 r., określone w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1683 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 134, poz. 934.

Załącznik 1. [Zmiany w statucie Instytutu Morskiego w Gdańsku]

Załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 26 września 2007 r. (poz. 8)

Zmiany w statucie Instytutu Morskiego w Gdańsku

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Morskiego w Gdańsku, w związku z art. 4 ust. 3 i art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych, Rada Naukowa wprowadza następujące zmiany w statucie Instytutu Morskiego w Gdańsku:

1) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W skład Rady Naukowej wchodzi 14 osób wybieranych na okres 4 lat przez pracowników Instytutu w tajnym głosowaniu. W liczbie 14 znajdują się:

1) pracownicy Instytutu ze stopniem naukowym lub tytułem naukowym zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 7;

2) pracownicy badawczo-techniczni Instytutu zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy w liczbie 4;

3) osoby spoza Instytutu posiadające tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego, a także osoby wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinach objętych zakresem działalności Instytutu w liczbie 3.”;

2) w § 9:

a) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Wybory do Rady Naukowej Instytutu przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie Regulaminu Wyborów uchwalonego przez Radę Naukową.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Jeżeli przepisy prawa, a w szczególności ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych nie stanowią inaczej, wybory uzupełniające do Rady Naukowej podczas trwania jej kadencji zarządza Przewodniczący Rady na podstawie uchwały Rady zgodnie z ust. 5.”.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-01
  • Data wejścia w życie: 2007-09-26
  • Data obowiązywania: 2007-09-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA