REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 4 poz. 21

Departament Spraw Socjalnych i Rekonwersji

DECYZJA Nr 37/MON/PSSS
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie uruchomienia środków z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 9 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 3 pkt 4 lit. h zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113) - z uwagi na trudną sytuacją materialną i socjalno-bytową części rodzin wojskowych oraz potrzebę racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków funduszu na nagrody i zapomogi dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg - ustala się, co następuje:

1. Uruchamia się środki z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg, o których mowa w § 6 pkt 1 decyzji budżetowej na rok 2005 Nr404/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 1, poz. 1), w kwocie:

1) 9 700 000,00 zł - z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, będących w trudnej sytuacji materialnej;

2) 300 000,00 zł-z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych poza granicami państwa.

2. Wysokość środków, o których mowa w pkt 1, dla poszczególnych dysponentów środków budżetowych, określa załącznik Nr 1 do decyzji.

3. Zapomogi, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, przyznaje się w pierwszej kolejności dla żołnierzy, dla których z uwagi na dotychczas pobierany dodatek wyrównawczy nie nastąpił realny wzrost uposażenia od dnia 1 stycznia 2005 r. lub wzrost ten nastąpił w niższej wysokości niż w przypadku nie pobierania przez nich dodatku wyrównawczego.

4. Zapomogi, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, z powodów o których mowa w pkt 3, dla żołnierzy o dochodzie na 1 członka rodziny brutto do 50% kwoty najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - przyznaje się w wysokości stanowiącej 2,5 krotność:

1) kwoty, o jaką został zmniejszony dodatek wyrównawczy (w przypadku prawa do podwyżki w kwocie niższej od pobieranego dodatku) albo

2) kwoty dodatku wyrównawczego, w sytuacji gdy w związku z dokonaną podwyżką zaprzestano jego wypłaty.

Kwota przyznanej zapomogi nie może być niższa niż 250,00 zł i nie wyższa niż 500,00 zł.

5. Zapomogi, o których mowa w pkt 3, wypłaca się w terminie płatności podwyżek uposażeń, nie później jednak niż do dnia 10 marca 2005 r.

6. W stosunku do żołnierzy, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, w celu przyznawania zapomóg, przyjmuje się granice dochodowe na 1 członka rodziny, w wysokości brutto:

1) dla gospodarstwa 3 osobowego - 641,20 zł;

2) dla gospodarstwa 4 osobowego - 608,70 zł;

3) dla gospodarstwa 5 i więcej osobowego - 599,50 zł.

7. Dla żołnierzy, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, nie spełniających kryteriów, o których mowa w pkt 3-6, zapomogi przyznaje się wyłącznie w przypadkach, o których mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom zawodowym (Dz. U. Nr 122, poz. 1274).

8. Pozostawia się kwotę 4 223 000,00 zł do dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, z przeznaczeniem na zapomogi przyznawane bezpośrednio przez Podsekretarza Stanu do spraw Społecznych w drodze indywidualnych decyzji, w tym dla żołnierzy pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz na zwiększenie środków na zapomogi, o których mowa w pkt 1 ppkt 1.

9. Dysponenci środków budżetowych złożą sprawozdanie z wypłaconych zapomóg, o których mowa w pkt 3-5, do Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej -w terminie do dnia 30 marca 2005 r., wg wzoru, określonego w załączniku Nr 2 do decyzji.

10. Zapomogi dla żołnierzy zawodowych, o których mowa w pkt 1, pełniących służbę wojskową w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznaje Podsekretarz Stanu do spraw Społecznych na podstawie wykazów uprawnionych żołnierzy do tych zapomóg - sporządzonych przez Dyrektora Departamentu Administracyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

11. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

z upoważnienia

Ministra Obrony Narodowej

Podsekretarz Stanu
do spraw Społecznych: Maciej Górski

Załączniki do decyzji Nr 37/MON/PSSS
Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 lutego 2005 r.(poz. 21)

Załącznik 1. [Środki z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg]

Załącznik Nr 1

Środki z funduszu nagród i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w części dotyczącej zapomóg

Lp

DYSPONENT

Limit środków

1

DOWÓDCA WOJSK LĄDOWYCH, w tym 300.000 z przeznaczeniem na zapomogi dla żołnierzy zawodowych, którzy ulegli wypadkowi podczas wykonywania zadań służbowych w operacjach pokojowych i misjach stabilizacyjnych poza granicami państwa

5 700 000,00

2

DOWÓDCA SIŁ POWIETRZNYCH

2 310 000,00

3

DOWÓDCA MARYNARKI WOJENNEJ

1 035 000,00

4

DOWÓDCA GARNIZONU WARSZAWA, w tym do dyspozycji:

304 000,00

 

1. Dyrektora Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

12 000,00

2. Naczelnego Prokuratora Wojskowego

26 000,00

3. Ordynariusza Polowego Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

12 000,00

4. Ordynariusza Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego

3 000,00

5. Naczelnego Kapelana Wojskowego Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

2 000,00

5

DYREKTOR DEPARTAMENTU ADMINISTRACYJNEGO MON, z przeznaczeniem dla żołnierzy pełniących służbę w podległych jednostkach organizacyjnych, do dyspozycji:

107 000,00

 

1. Sekretarza Stanu - I Zastępcy Ministra Obrony Narodowej

16 000,00

2. Szefa Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Społecznych

4 000,00

3. Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

55 000,00

4. Dyrektora Departamentu Kontroli

4 000,00

6

SZEF WOJSKOWYCH SŁUŻB INFORMACYJNYCH

216 000,00

7

DOWÓDCA JEDNOSTKI WOJSKOWEJ Nr 2305

48 000,00

8

KOMENDANT GŁÓWNY ŻANDARMERII WOJSKOWEJ

280 000,00

Ogółem

10 000 000,00

 

Załącznik 2. [Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 3 i 4 decyzji.]

Załącznik Nr 2

Zapomogi wypłacone żołnierzom, dla których nie nastąpił wzrost uposażeń, o którym mowa w pkt 3 i 4 decyzji.


 

Korpus osobowy

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 4 ppkt 1 decyzji i

Zapomogi wypłacone zgodnie z pkt 4 ppkt 2 decyzji

Ogółem

 

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Kwota łączna zapomóg

Ilość wypłat

Oficerowie starsi

 

 

 

 

 

 

Oficerowie młodsi

 

 

 

 

 

 

Podoficerowie

 

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 


 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-03-17
  • Data wejścia w życie: 2005-03-17
  • Data obowiązywania: 2005-03-17
  • Z mocą od: 2005-02-22
  • Dokument traci ważność: 2005-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA