REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 5 poz. 38

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 58/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie określenia kompetencji organów wojskowych w zakresie zatwierdzania dokumentacji technicznej na uzbrojenie i sprzęt wojskowy

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94 poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 2 lit. c decyzji Nr274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174 z poźn. zm.), w celu ujednolicenia zasad działania komórek organizacyjnych resortu obrony narodowej w procesie zatwierdzania dokumentacji technicznej na uzbrojenie i sprzęt wojskowy (UiSW), ustala się co następuje:

1. Zbiory dokumentów technicznych składające się na dokumentację techniczną, w zależności od ich przeznaczenia mogą stanowić:

1) dokumentację konstrukcyjną;

2) dokumentację eksploatacyjną;

3) dokumentację naprawczą;

4) warunki techniczne – „WT” w rozumieniu: „Przepisów o dokumentacji urządzeń techniki wojskowej DUTW-73” i „Wojskowych Polskich NormWPN-84/ N-01005” lub dokumentów je zastępujących.

2. W zakresie środków materiałowych (przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, żywności, produktów

MPS) pod pojęciem dokumentacji konstrukcyjnej należy także rozumieć wojskową dokumentację techniczno-technologiczną.

3. Skład dokumentacji technicznej, formę i wymagania dotyczące dokumentacji technicznej na UiSW każdorazowo określa instytucja zamawiająca uzbrojenie lub sprzęt wojskowy.

4. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej zatwierdza dokumentację techniczną na UiSW, opracowaną w ramach realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych, projektów celowych i badawczych oraz projektów międzynarodowych wykonywanych na zlecenie resortu obrony narodowej lub w których resort obrony narodowej uczestniczy.

5. Zatwierdzeniu podlega dokumentacja techniczna, o której mowa w pkt 4, przygotowana do uruchomienia produkcji seryjnej UiSW z naniesionymi poprawkami wynikającymi z produkcji i badań partii próbnej oraz dokumentacja przygotowana do wytworzenia partii próbnej z poprawkami wynikającymi z badań kwalifikacyjnych (państwowych) UiSW.

6. Przed przedstawieniem dokumentacji technicznej do zatwierdzenia dokonuje się uzgodnień poszczególnych zbiorów dokumentów wchodzących w skład dokumentacji technicznej, co najmniej z:

1) odpowiednim rejonowym przedstawicielstwem wojskowym – dokumentacja konstrukcyjna, warunki techniczne, dokumentacja naprawcza (jeżeli występuje);

2) gestorem UiSW – dokumentacja eksploatacyjna i dokumentacja naprawcza (jeżeli występuje);

7. Dokumentacja techniczna powinna także zostać uzgodniona z innymi instytucjami niż wymienione w pkt 6, jeżeli taki obowiązek nakładają odrębne przepisy.

8. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej może upoważnić pisemnie właściwego zastępcę dyrektora lub właściwego szefa oddziału Departamentu Polityki Zbrojeniowej do dokonania w jego imieniu czynności, o której mowa w pkt 4.

9. Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej może upoważnić pisemnie szefów rejonowych przedstawicielstw wojskowych do zatwierdzania w jego imieniu zmian w dokumentacji, o której mowa w pkt 4.

10. Warunki techniczne (jeżeli występują) na UiSW, opracowany z inicjatywy własnej producentów (dostawców), który zamierza zamówić resort obrony narodowej, podlegają akceptacji przez Dyrektora Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych.

11. Warunki techniczne powinny zapewnić odbiór, przez rejonowe przedstawicielstwo wojskowe, gotowego UiSW w pełni zgodnego ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia określoną przez instytucję zamawiającą.

12. Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych może upoważnić podległą mu osobę funkcyjną do dokonania w jego imieniu czynności o jakiej mowa w pkt 10.

13. Dokumentacja eksploatacyjna na UiSW, który pozyskał resort obrony narodowej w inny sposób

niż wymieniony w pkt 4, podlega akceptacji przez gestora danego UiSW.

14. Dokumentacja eksploatacyjna, o której mowa w pkt 13, powinna zostać uzgodniona co najmniej z gestorem UiSW którego dotyczy.

15. Do wprowadzania zmian do zatwierdzonej dokumentacji stosuje się te same procedury jak do zatwierdzenia dokumentacji.

16. Koszty związane z przedstawieniem dokumentacji technicznej do zatwierdzenia zawiera się w umowie na realizację pracy ( projektu), o którym mowa w pkt 4.

17. Koszty związane z przedstawieniem dokumentacji technicznej do zatwierdzania, opracowanej z inicjatywy własnej producentów (dostawców), który zamierza zamówić resort obrony narodowej ponosi producent (dostawca).

18. Koszty związane z opracowaniem, wprowadzeniem zmian, tłumaczeniem na język polski dokumentacji, którą pozyskał resort obrony narodowej w sposób inny, niż poprzez zakup realizowany przez Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych lub przedstawiony w pkt 4, ponosi gestor danego UiSW.

19. Do procedur zatwierdzania dokumentacji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie decyzji stosuje się procedury dotychczasowe.

20.Traci moc decyzja Nr184/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 1995 r. w sprawie określenia kompetencji organów wojskowych w zakresie opracowywania i zatwierdzania dokumentacji technicznej wyrobów i urządzeń techniki wojskowej (nie ogł.).

21. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA