REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 13 poz. 104

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 199/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lipca 2005 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 2 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 2 lit. d i e decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 90), w celu ujednolicenia zasad działania komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej w procesie realizacji badań naukowych i prac studyjnych podejmowanych na potrzeby resortu, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się do użytku „Instrukcję o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej, stanowiącą załącznik do decyzji.

2. Prace naukowo-badawcze i studyjne rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji realizowane są na podstawie przepisów dotychczas obowiązujących, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2006 r.

3. W 2006 r. prace w zakresie wojskowej służby zdrowia realizuje się na podstawie „Planu prac badawczych i rozwojowych Wojskowej Służby Zdrowia na lata 2005-2010”.

4. Szef Za rządu Wojskowej Służby Zdrowia, przy współudziale Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, w terminie do dnia 31 grudnia 2005 r. opracuje projekt „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych w resorcie obrony narodowej w obszarze nauk medycznych”, określającej zasady i tryb planowania oraz realizacji tych prac, a także projekt decyzji Ministra Obrony Narodowej wprowadzającej do użytku tę Instrukcję.

5. W celu dostosowania do postanowień niniejszej decyzji i załączonej do niej Instrukcji, w terminie do dnia 30 listopada 2005 r.:

1) Dyrektor Departamentu Administracyjnego, przy współudziale Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektora Departamentu Polityki Obronnej, Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3, Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 i Szefa Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia, opracuje projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, przy współudziale Dyrektora Departamentu Budżetowego, opracuje projekt decyzji zmieniającej decyzję w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych;

3) Dyrektor Departamentu Budżetowego, przy współudziale Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, opracuje projekt decyzji zmieniającej decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

6. W decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr16,poz. 174 oraz z 2004 r. Nr 8, poz. 90), w tytule decyzji oraz w pkt 1 ppkt 2 lit. d wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”.

7. W decyzji Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych” (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej decyzji wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”;

2) w „Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych”, stanowiących załącznik do decyzji Nr 22/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 9), pkt 34 otrzymuje brzmienie:

„34. Dla wsparcia procesu definiowania wymagań operacyjnych dla UiSW wykorzystuje się badania naukowe i prace studyjne realizowane w resorcie obrony narodowej zgodnie z „Instrukcją o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej „, wprowadzoną do użytku odrębną decyzją Ministra Obrony Narodowej.”.

8. W decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej decyzji wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”;

2) w pkt 2:

a) w ppkt 1 wyrazy „obrony cywilnej” skreśla się,

b) w ppkt 2 wyrazy „i Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SG WP” zastępuje się wyrazami „oraz Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SG WP i Szefa Generalnego Zarządu Wsparcia - P7SGWP”,

c) w ppkt 3 wyraz „technologii” zastępuje się wyrazem „fizjologii”;

3) w „Wytycznych Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej”, stanowiących załącznik Nr 1 do decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 35) wprowadza się następujące zmiany:

a) w pkt 1 ppkt 1 oraz pkt 15 wyrazy „prac naukowo--badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”,

b) w pkt 2 uchyla się ppkt 11,

c) w pkt 17 wyrazy „prac naukowo-badawczych, studyjnych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”,

d) w pkt 18 wyrazy „prac naukowo-badawczych” zastępuje się wyrazami „prac badawczo-rozwojowych i studyjnych”,

e) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24. Zasady i tryb realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej określa odrębna instrukcja, wprowadzona decyzją Ministra Obrony Narodowej.”.

9. W decyzji Nr56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”;

2) w pkt 2 w ppkt 3:

a) w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem,

b) po lit. m dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) Dowódca Dowództwa Operacyjnego;”;

3) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a. Minister Obrony Narodowej może powołać nowego członka Rady lub odwołać członka Rady na wniosek Przewodniczącego Rady.”;

4) w „Regulaminie Rady Uzbrojenia”, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 36), w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego Rady, członek Rady może delegować osobę zastępującą go na posiedzeniu Rady. Osoba zastępująca członka Rady na posiedzeniu Rady musi posiadać pisemne pełnomocnictwo wskazujące termin posiedzenia Rady.”.

10. W decyzji Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej decyzji wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”;

2) w „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej”, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 57/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 37):

a) pkt 3.11 otrzymuje brzmienie:

„3.11. Badania naukowe:

a) badania podstawowe, obejmujące działalność badawczą-eksperymentalną lub teoretyczną, podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

b) badania stosowane, obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce.”,

b) w pkt 3.20 wyrazy „Wykonawca Pracy Naukowo-Badawczej, Rozwojowej i Wdrożeniowej (WPNBRiW)” zastępuje się wyrazami „Wykonawca Badań Naukowych oraz Pracy Rozwojowej i Wdrożeniowej (WBNPRiW)”;

3) w „Zasadniczych założeniach modelu procesu pozyskiwania i eksploatacji UiSW w Siłach Zbrojnych”, stanowiących załącznik Nr 1 do „Instrukcji w sprawie realizacji prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki wojskowej oraz testowania gotowych, nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW) w resorcie obrony narodowej, w podtytule „Etap 2 - Definiowanie potrzeb operacyjnych” w pkt 2 wyrazy „prace naukowo-badawcze” zastępuje się wyrazami „badania naukowe”.

11. W decyzji Nr58/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia kompetencji organów wojskowych w zakresie zatwierdzania dokumentacji technicznej na uzbrojenie i sprzęt wojskowy (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w podstawie prawnej decyzji wyrazy „prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych” zastępuje się wyrazami „badań naukowych oraz prac rozwojowych, wdrożeniowych i studyjnych”;

2) w pkt 11 wyrazy „ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia określoną” zastępuje się wyrazami „z warunkami przetargu określonymi”;

3) pkt 14 uchyla się.

12.Tracą moc, z zastrzeżeniem pkt 2:

1) decyzja Nr 111/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o kierowaniu pracami naukowo-badawczymi w resorcie Obrony Narodowej” (Dz. Urz. MON Nr 8, poz. 79);

2) wytyczne Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 28 czerwca 2003 r. w sprawie działalności studyjnej w Siłach Zbrojnych RP (Szt. Gen. Wewn. 3/30/2003).

13. Decyzja wchodzi w życie w zakresie:

1) Instrukcji, o której mowa w pkt 1 i pkt 12 - z dniem 1 stycznia 2006 r.;

2) pkt 2-11 - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [Instrukcja o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej]

Załącznik do decyzji Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 12 lipca 2005r.(poz. 104)

INSTRUKCJA

o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Instrukcja określa zasady i tryb realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej, finansowanych z budżetu resortu.

2. Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

1) „Minister”, „Ministerstwo”, „resort” - Ministra Obrony Narodowej, Ministerstwo Obrony Narodowej, resort obrony narodowej;

2) „komórka organizacyjna” - Sekretariat Ministra, departament, generalny zarząd, samodzielny zarząd, biuro;

3) „jednostka organizacyjna” - jednostka niewchodząca w skład Ministerstwa, podległa Ministrowi lub przez niego nadzorowana, w tym przedsiębiorstwo państwowe, dla którego jest on organem założycielskim;

4) „jednostka inicjująca” - komórka lub jednostka organizacyjna uprawniona do składania wniosków o badania naukowe lub zgłoszeń prac studyjnych;

5) „wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę o wykonanie badań naukowych lub umowę o pracę studyjną;

6) „badania naukowe”:

a) badania podstawowe, obejmujące działalność badawczą-eksperymentalną lub teoretyczną, podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy o zjawiskach i faktach, nieukierunkowaną na bezpośrednie zastosowanie w praktyce,

b) badania stosowane, obejmujące działalność badawczą podejmowaną w celu zdobycia nowej wiedzy, ukierunkowaną na zastosowanie w praktyce;

7) „prace badawcze” - wyniki badań naukowych w formie: dokumentacji, modeli, prototypów, demonstratorów, wzorów użytkowych i przemysłowych, oprogramowania użytkowego wraz z kodem źródłowym, metod diagnostycznych, leczniczych, profilaktycznych i orzeczniczych, instrukcji użytkowych ukierunkowanych na zastosowanie w praktyce oraz pozostałe wyniki badań;

8) „prace studyjne” - jeden z rodzajów działalności poznawczej prowadzonej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, planowanej i koordynowanej przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. Prace studyjne mają charakter wspomagający zgłębianie wiedzy o prawach i zasadach towarzyszących zjawisku walki zbrojnej i obejmują tematykę związaną z analizowaniem procesu szkolenia oraz funkcjonowaniem Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju, kryzysu i wojny;

9) „prace rozwojowe” - prace wykorzystujące dotychczasową wiedzę, prowadzone w celu wytworzenia nowych lub udoskonalenia istniejących materiałów, wyrobów, urządzeń, usług, procesów, systemów lub metod;

10) „plan badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych” - sporządzany centralnie, w trybie i na zasadach określonych w odrębnej decyzji, wieloletni lub roczny plan badań naukowych, prac rozwojowych w dziedzinach innych niż technika wojskowa oraz prac studyjnych realizowanych w resorcie z uwzględnieniem źródeł ich finansowania;

11) „realizacja badań naukowych i prac studyjnych” - całokształt przedsięwzięć związanych w szczególności z: opiniowaniem wniosków, opracowaniem propozycji do planów rocznych i wieloletnich, wyłanianiem wykonawców i zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz odbiorem prac badawczych lub studyjnych.

3. Koordynatorzy polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu obrony narodowej, powołani na podstawie pkt 2 decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 5, poz. 35), zwani dalej „koordynatorami”, są uprawnieni do realizacji badań naukowych:

1) Dyrektor Departamentu Polityki Obronnej - w obszarze:

a) polityki obronnej i bezpieczeństwa państwa,

b) międzynarodowej polityki bezpieczeństwa z uwzględnieniem NATO, UE i ONZ,

c) współpracy cywilno-wojskowej,

d) funkcjonowania systemu obronnego państwa w różnych stanach gotowości obronnej,

e) ekonomiki bezpieczeństwa i obrony,

f) integracji w ramach międzynarodowych struktur bezpieczeństwa,

g) historii wojen i wojskowości,

h) funkcji i misji Sił Zbrojnych RP,

i) operacji militarnych i niemilitarnych (w tym również operacji pokojowych);

2) Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 - w obszarze:

a) doktryn rodzajów Sił Zbrojnych,

b) obrony terytorialnej,

c) przygotowania dowództw i sztabów do prowadzenia operacji wojskowych,

d) zabezpieczenia logistycznego wojsk,

e) zasad użycia jednostek Sił Zbrojnych RP w sytuacjach nadzwyczajnych;

3) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej - w obszarze:

a) techniki wojskowej,

b) nauk technicznych, obejmujących badania naukowe w perspektywicznych rodzajach uzbrojenia i sprzętu wojskowego,

c) wymagań długoterminowych związanych z wieloletnią perspektywą pozyskiwania nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) Szef Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia - w obszarze:

a) zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych RP, zwłaszcza w odniesieniu do medycyny pola walki, medycyny stanów nagłych i medycyny lotniczej, morskiej i tropikalnej, higieny i epidemiologii, radiologii i ochrony radiobiologicznej, fizjologii i fizjologii żywienia, toksykologii i weterynarii oraz techniki medycznej i sprzętu medycznego,

b) nauk medycznych w części dotyczącej funkcjonowania Sił Zbrojnych RP,

c) organizacji i funkcjonowania wojskowej służby zdrowia w warunkach pokoju, kryzysu i wojny.

4. Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 koordynuje całokształt przedsięwzięć w zakresie prac studyjnych.

Rozdział 2

Planowanie badań naukowych i prac studyjnych

5. Dokumentem określającym zasadnicze kierunki polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu jest „Długoterminowy plan rozwoju”, o którym mowa w pkt 3 decyzji Nr 55/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie Głównych Celów i Kierunków Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej, zawierający priorytetowe obszary badawcze w zakresie merytorycznej odpowiedzialności koordynatorów.

6. Formalną podstawę realizacji badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych stanowią:

1) wieloletni „Plan badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na lata ...”, zwany dalej „planem wieloletnim”;

2) roczny „Plan badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych na rok ...”, zwany dalej „planem rocznym”

- opracowywane w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego - P5 w porozumieniu z koordynatorami.

7. Plan wieloletni opracowywany jest w cyklach sześcioletnich i aktualizowany w miarę potrzeb, z uwzględnieniem 2-letniej cykliczności przygotowywania „Programów rozwoju Sił Zbrojnych RP”.

8. Propozycję tematu badań naukowych do ujęcia w planie wieloletnim składa się w formie wniosku o badania naukowe (załącznik Nr 1) wraz z zadaniem naukowym (załącznik Nr 2) w terminie do dnia 15 marca roku poprzedzającego opracowanie (nowelizację) planu wieloletniego.

9. Zadanie naukowe powinno zawierać w szczególności:

1) ogólny opis problematyki badawczej;

2) potrzeby wojskowe (obronne);

3) zadanie główne i zadania cząstkowe;

4) zakres do realizacji;

5) oczekiwane wyniki wraz z podaniem ich formy;

6) czas trwania;

7) kalkulację kosztów;

8) harmonogram realizacji projektu.

10. Do składania wniosków o badania naukowe są uprawnieni:

1) koordynatorzy - bezpośrednio do Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5;

2) dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Dowództwa Operacyjnego, szefowie generalnych zarządów Sztabu Generalnego WP, dyrektorzy departamentów Ministerstwa, szefowie (dyrektorzy) samodzielnych biur (centrów) i jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Sekretarzowi Stanu - I Zastępcy Ministra - do właściwych koordynatorów.

11. W przypadku, gdy złożono większą ilość wniosków dotyczących zbliżonej problematyki badawczej koordynator opracowuje, w uzgodnieniu z jednostkami inicjującymi, jeden wspólny wniosek i zadanie naukowe.

12. Propozycje prac studyjnych do planu wieloletniego składa się w formie zgłoszeń (załącznik Nr 9), w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego jego opracowanie (nowelizację), do Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3, który po zaopiniowaniu przesyła je do Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5. Do każdego zgłoszenia dołącza się protokół konieczności wykonania pracy studyjnej (załącznik Nr 10).

13. Czas realizacji pracy studyjnej nie może wykraczać poza roczny cykl budżetowy.

14. Uprawnionymi do składania zgłoszeń prac studyjnych są:

1) dowódcy (szefowie sztabów) rodzajów Sił Zbrojnych RP i Dowódca Dowództwa Operacyjnego;

2) dyrektorzy (szefowie) komórek organizacyjnych Ministerstwa.

15.Tematyka prac studyjnych powinna wynikać z bieżących i przyszłych potrzeb Sił Zbrojnych RP, obejmujących wszystkie sfery ich działalności, a rezultaty tych prac zapewniać dowódcom i sztabom uzyskanie możliwości optymalizowania procesu:

1) planowania i prowadzenia walki zbrojnej;

2) szkolenia sztabów i wojsk;

3) racjonalizowania nakładów finansowych na usprawnianie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP;

4) budowy nowych struktur organizacyjnych, wykorzystania infrastruktury, sprzętu oraz środków bojowych i materiałowych;

5) tworzenia wewnątrzresortowych aktów prawnych.

16. Koordynatorzy i Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 dokonują analizy odpowiednio wniosków lub zgłoszeń oraz określają propozycje w zakresie potrzeb i kolejności realizacji badań naukowych i prac studyjnych. W trakcie analizy mogą wspierać się opiniami innych komórek organizacyjnych lub instytucji jeśli uznają, że uzyskanie takich opinii jest zasadne.

17. W terminie do dnia 31 marca koordynatorzy przesyłają do Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 zbiorcze zestawienie propozycji kolejności realizacji badań naukowych wraz z pozytywnie zaopiniowanymi wnioskami.

18. Podstawowe kryteria oceny wniosków o badania naukowe i zgłoszeń prac studyjnych stanowią:

1) zgodność zawartej we wnioskach lub zgłoszeniach problematyki z głównymi celami i kierunkami polityki naukowej i naukowo-technicznej resortu;

2) możliwość wykonania badań naukowych i prac studyjnych w przewidywanym terminie;

3) zasadność planowanych wydatków w stosunku do przedmiotu i zakresu badań naukowych oraz prac studyjnych;

4) możliwość finansowania realizacji badań naukowych i prac studyjnych;

5) sposób wykorzystania przewidywanych wyników badań naukowych i prac studyjnych.

19. W planie rocznym mogą zostać ujęte tematy badań naukowych i prac studyjnych, które zostały uprzednio umieszczone w planie wieloletnim. Inne tematy badań naukowych i prac studyjnych mogą zostać wprowadzone do planu rocznego na podstawie pozytywnie zaopiniowanego wniosku lub zgłoszenia, ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

20. W planie rocznym uwzględnia się:

1) tematy badań naukowych (zadania badawcze) do realizacji;

2) tematy prac studyjnych do realizacji;

3) limity środków finansowych na realizację badań naukowych i prac studyjnych;

4) zmiany limitów środków finansowych przydzielonych na realizację badań naukowych i prac studyjnych.

21. Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 przedstawia projekt planu wieloletniego i rocznego, uzgodniony z właściwymi koordynatorami i dysponentami środków budżetowych do zatwierdzenia Ministrowi w terminie 14dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej.

22. Po zatwierdzeniu przez Ministra planu wieloletniego i rocznego, Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 przesyła odpisy tych planów do Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Administracyjnego, a wyciągi z planów do koordynatorów, którzy niezwłocznie zawiadamiają pisemnie kierowników jednostek inicjujących o wynikach kwalifikacji wniosków o badania naukowe i zgłoszeń prac studyjnych.

23. Zmian w planach, o których mowa w pkt 6, można dokonać jedynie w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie przed upływem 6 miesięcy od planowanego terminu zakończenia badań naukowych lub prac studyjnych.

24. Wnioski o dokonanie zmian w planie, wraz z ich uzasadnieniem, zgłasza Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 koordynator lub Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3, w uzgodnieniu z właściwym dysponentem środków budżetowych, w trybie i na zasadach określonych w odrębnej decyzji.

Rozdział 3

Wyłanianie wykonawcy badań naukowych i pracy studyjnej

25. Zatwierdzony plan roczny stanowi podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, mającego na celu zawarcie umowy o wykonanie badań naukowych lub umowy o pracę studyjną, zwanego dalej „postępowaniem wyłaniającym wykonawcę”. W zakresie badań naukowych postępowanie wyłaniające wykonawcę prowadzi koordynator, a w zakresie prac studyjnych kierownik jednostki inicjującej.

26. Zadanie naukowe stanowi merytoryczną podstawę określenia przedmiotu zamówienia oraz opracowania koncepcji badań naukowych (załącznik Nr3) przez wykonawcę.

27. Koncepcja badań naukowych powinna zawierać w szczególności:

1) cel badań;

2) problem badawczy, temat badawczy i zadania badawcze;

3) metody i techniki badawcze;

4) harmonogram wykonania badań;

5) etapy badań i wymierne efekty przedstawione do odbioru w poszczególnych etapach badań;

6) planowany całkowity koszt realizacji badań;

7) przewidywaną formę pracy badawczej.

28. Merytoryczna zawartość koncepcji badań naukowych jest jednym z kryteriów oceny oferty złożonej przez wykonawcę.

29. Do przeprowadzenia postępowania wyłaniającego wykonawcę stosuje się następujące przepisy:

1) decyzję Nr 88/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie (Dz. Urz. MON Nr 4, poz. 40 z późn. zm.) - jeżeli przedmiotem badań naukowych jest uzbrojenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 1250 z późn. zm.);

2) decyzję Nr 326/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2004 r. w sprawie udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień objętych tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON Nr 14, poz. 154) - jeżeli przedmiot badań naukowych lub pracy studyjnej objęty jest tajemnicą państwową oraz jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa;

3) Kodeks cywilny - jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi określone w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.);

4) ustawę - Prawo zamówień publicznych - w pozostałych przypadkach.

30. W przypadku, gdy w wyniku postępowania nie został wyłoniony wykonawca badań naukowych lub pracy studyjnej, koordynatorzy lub Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 występują z wnioskiem do Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 o skreślenie tematu tych badań naukowych lub pracy studyjnej z planu rocznego.

31. Po wyłonieniu wykonawcy koordynator, zwany dalej również „zamawiającym”, zawiera z wykonawcą umowę o wykonanie badań naukowych, zwaną dalej „umową” (załącznik Nr 4). Projekt u mowy wymaga uzgodnienia finansowego z dysponentem środków budżetowych, który finansuje realizację umowy.

32. Umowę sporządza się w co najmniej trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający i jeden wykonawca. Jeden egzemplarz umowy zamawiający przesyła do Departamentu Budżetowego, a kopię umowy do Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5.

33. Kierownik badań naukowych wyznaczony przez wykonawcę odpowiada za merytoryczną stronę badań i powinien być specjalistą w dziedzinie, której dotyczą badania.

Rozdział 4

Finansowanie badań naukowych

34. Badania naukowe finansowane są ze środków publicznych, z zastrzeżeniem, iż ze środków przewidzianych na badania nie mogą być finansowane inwestycje i zakupy inwestycyjne.

35. Potrzeby finansowe na realizację badań naukowych planuje się na podstawie nadesłanych wniosków, zgodnie z obowiązującymi procedurami planowania.

36. Wydatki środków przyznanych na realizację badań naukowych wynikające z wystawionych faktur akceptują koordynatorzy.

37. Obsługę finansowo-księgową wydatków, o których mowa w pkt 36, realizuje właściwy dysponent środków budżetowych ustanowiony przez Ministra, zgodnie z przydzielonym limitem wydatków na dany rok budżetowy.

Rozdział 5

Realizacja badań naukowych i odbiór ich wyników

38. Realizację badań naukowych nadzoruje koordynator poprzez bieżącą kontrolę postępu badań, ich terminowego wykonania i zgodności uzyskanych wyników z warunkami określonymi w umowie, koncepcją badań, harmonogramem kosztowo-rzeczowym i innymi dokumentami załączonymi do umowy.

39. Wykonawca przekazuje do koordynatora raporty etapowe/roczne z badań naukowych (załącznik Nr 5) i raport końcowy z realizacji badań naukowych (załącznik Nr 6).

40. Raport etapowy/roczny powinien zawierać informacje z realizacji badań naukowych, a w szczególności:

1) syntetyczny opis wykonanych zadań badawczych i ich zgodności z harmonogramem kosztowo-rzeczowym;

2) opis uzyskanych wyników;

3) rozliczenie realizacji badań zgodnie z harmonogramem kosztowo-rzeczowym;

4) rozliczenie wydatków poniesionych na realizację;

5) uzasadnienie poniesionych wydatków.

41. Raport etapowy/roczny podpisuje kierownik badań naukowych, główny księgowy (kwestor) wykonawcy i kierownik wykonawcy, a akceptuje koordynator. W przypadkach podyktowanych specyfiką badań naukowych koordynator może żądać dodatkowo merytorycznej oceny wykonanych badań, dokonanej przez wskazany organ opiniujący (np. Radę Naukową).

42. Raport etapowy/roczny przekazuje się nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu badań. Raport roczny sporządza się nie wcześniej niż po półrocznym okresie realizacji badań naukowych.

43. Raport końcowy powinien zawierać w szczególności:

1) sprawozdanie merytoryczne, zawierające informacje o rozwiązaniu problemu badawczego lub zrealizowaniu tematu i zadań badawczych;

2) rozliczenie wykonania badań naukowych i wydatków poniesionych na ich realizację, zgodnie z harmonogramem kosztowo-rzeczowym;

3) rozliczenie poniesionych wydatków w poszczególnych latach.

44. Raport końcowy przekazuje się nie później niż 14 dni od daty zawiadomienia o zakończeniu badań. Zdanie pierwsze pkt 41 stosuje się odpowiednio.

45. Wykonawca składa do koordynatora trzy egzemplarze oprawionej dokumentacji wyników badań naukowych wraz z jej zapisem w wersji elektronicznej, nie później niż w dniu zakończenia realizacji badań określonym w umowie.

46. Koordynator powołuje komisje, które dokonują oceny i odbioru etapowych i końcowych, a w przypadku udzielenia przedpłaty, także rocznych wyników badań naukowych oraz oceniają sposoby wydatkowania przyznanych na ten cel środków.

47. W skład komisji, o których mowa w pkt 46, wchodzą przedstawiciele koordynatora, jednostki inicjującej oraz w razie potrzeby przedstawiciele dziedzin, których dotyczą badania naukowe.

48. Przewodniczący komisji, w celu zapewnienia obiektywności oceny pracy badawczej, przedstawia koordynatorowi listę możliwych opiniodawców (z bazy danych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji lub innych źródeł) specjalistów z dziedzin, których dotyczą badania naukowe.

49. Koordynator powołuje dwóch opiniodawców, z którymi zawiera umowę o sporządzenie opinii pracy badawczej (załącznik Nr 7).

50. Opiniodawcom pracy badawczej zapewnia się anonimowość, z wyjątkiem przypadku, gdy koordynator uzna za konieczne dokonanie jej oceny w miejscu realizacji badań naukowych.

51. Opinia pracy badawczej powinna zawierać w szczególności ocenę:

1) zgodności zakresu wykonanych badań naukowych z koncepcją i umową;

2) poziomu metodologicznego badań naukowych i poziomu merytorycznego pracy badawczej;

3) stopnia rozwiązania problemu badawczego i osiągniętego celu;

4) adekwatności i poprawności użycia zastosowanych metod i technik badawczych;

5) możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

52. W przypadku, gdy oceny pracy badawczej są przeciwstawne, koordynator może, na wniosek przewodniczącego komisji, powołać trzeciego opiniodawcę; przepis pkt 49 stosuje się odpowiednio. Wynagrodzenie za wykonanie opinii pokrywa się ze środków zaplanowanych na realizację badań naukowych i ujętych w planach, o których mowa w pkt 6.

53. Przewodniczący komisji przedstawia koordynatorowi protokół odbioru etapu/rocznego badań naukowych lub protokół końcowego odbioru badań naukowych (załącznik Nr 8), w którym wnioskuje o uznanie etapu/roku lub całości badań naukowych za wykonane albo, w przypadku niewłaściwego wykonania zobowiązań przez wykonawcę, o zastosowanie odpowiednich postanowień umowy.

54. Przyjęcie pracy badawczej lub jej etapu/roku realizacji oraz ich rozliczenie finansowe następuje po zatwierdzeniu przez koordynatora protokołu, o którym mowa w pkt 53.

55. Koordynator powiadamia wykonawcę o zatwierdzeniu protokołu, o którym mowa w pkt 53. Zatwierdzony protokół jest podstawą do wystawienia faktury.

56. Warunkiem opłacenia faktury końcowej jest ujęcie wyników badań we właściwej ewidencji ilościowo-wartościowej resortu. W przypadku, gdy dokument potwierdzający ujęcie wyników badań we właściwej ewidencji ilościowo-wartościowej resortu nie zostanie przekazany w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminu płatności wynagrodzenia wykonawcy, określonego w umowie, opłacenia faktury końcowej dokonuje się na podstawie protokołu przyjęcia-przekazania.

57. Koordynatorzy opracowują i przekazują do Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, w terminie do dnia 28 lutego, zbiorczą informację z realizacji badań naukowych za poprzedni rok. Informacja ta zawiera syntetyczne wyniki uzyskane wtoku realizacji badań naukowych oraz rozliczenie finansowe z wykorzystania środków.

Rozdział 6

Upowszechnianie i wykorzystanie wyników badań naukowych

58. Koordynator przekazuje jeden egzemplarz dokumentacji wyników badań naukowych do jednostki inicjującej celem jej wykorzystania. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach koordynatora. Koordynator przekazuje opis pracy badawczej na formularzu SYNABA do Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej w celu upowszechnienia informacji bibliograficznej.

59. Za wykorzystanie wyników badań naukowych odpowiedzialny jest koordynator.

60. Decyzje w sprawie formy upowszechniania pracy badawczej podejmuje zamawiający.

Rozdział 7

Dokumentowanie zrealizowanych badań naukowych

61. Dokumentacja badań naukowych, prowadzona przez koordynatora, zawiera w szczególności:

1) pracę badawczą;

2) kopię wniosku o wykonanie badań naukowych oraz zadanie naukowe;

3) dokumentację dotyczącą postępowania wyłaniającego wykonawcę;

4) umowę o wykonanie badań naukowych wraz z załącznikami;

5) dokumentację merytoryczną badań;

6) raporty roczne (etapowe);

7) raport końcowy;

8) umowy o sporządzenie opinii pracy badawczej;

9) protokoły odbioru etapu/rocznego badań naukowych i protokół końcowego odbioru badań naukowych;

10) inne dokumenty wymagane umową o wykonanie badań naukowych.

62. Dokumentację badań naukowych niejawnych prowadzi się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych.

Rozdział 8

Realizacja prac studyjnych

63. W postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy o pracę studyjną, prowadzonym na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych stosuje się wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik Nr 11) oraz notatkę z przeprowadzonych negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (załącznik Nr 12).

64. Po wyłonieniu wykonawcy kierownik jednostki inicjującej zawiera z wykonawcą umowę o pracę studyjną (załączniki Nr 13). Projekt umowy wymaga parafowania finansowego przez dysponenta środków budżetowych, który finansuje realizację umowy.

65. Umowę o pracę studyjną sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje zamawiający i jeden wykonawca. Kopie umów o prace studyjne kierownik jednostki inicjującej przekazuje do Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3.

Rozdział 9

Finansowanie prac studyjnych

66. Potrzeby finansowe na realizację prac studyjnych określa Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 na podstawie nadesłanych zgłoszeń i przesyła je do Szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5.

67. Obsługę finansowo-księgową wydatków na prace studyjne realizuje właściwy dysponent środków budżetowych ustanowiony przez Ministra, zgodnie z przydzielonym limitem wydatków na dany rok budżetowy.

68. Wynagrodzenie za wykonanie pracy studyjnej oraz sporządzenie opinii pokrywa się ze środków zaplanowanych na ich realizację i ujętych w planach, o których mowa w pkt 6.

69. Wynagrodzenie za wykonanie każdej opinii pracy studyjnej ustala się w umowie o dzieło.

Rozdział 10

Odbiór prac studyjnych

70. W celu dokonania merytorycznej oceny pracy studyjnej kierownik jednostki inicjującej powołuje, po akceptacji przez Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 kandydatur osób opiniujących, dwóch niezależnych opiniujących - specjalistów w przedmiotowym obszarze, z którymi zawiera umowy o dzieło (załącznik Nr 14).

71. Opiniujący przedstawia kierownikowi jednostki inicjującej opinię, która powinna być opracowana zgodnie z makietą opinii (załącznik Nr 15) i zawierać ocenę:

1) zgodności zakresu wykonanej pracy studyjnej ze zgłoszeniem i umową o pracę studyjną;

2) poziomu metodologicznego i merytorycznego pracy studyjnej;

3) stopnia rozwiązania problemu będącego tematem pracy studyjnej;

4) adekwatności i poprawności użycia zastosowanych metod i technik badawczych;

5) możliwości wykorzystania rezultatów pracy studyjnej.

72. W przypadku, gdy opinie są ze sobą sprzeczne kierownik jednostki inicjującej powołuje, po akceptacji przez Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 kandydatury opiniującego, trzeciego opiniującego, którego opinia ma charakter rozstrzygający.

73. Kierownik jednostki inicjującej przesyła do Szefa Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 informację o zakończeniu realizacji pracy studyjnej (załącznik Nr 16), zwaną dalej „informacją”, w terminie nie-przekraczającym terminu określonego w zgłoszeniu pracy studyjnej, do której załącza:

1) trzy egzemplarze pracy studyjnej wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;

2) sprawozdanie wykonawcy, zawierające krótki opis pracy studyjnej z przedstawieniem aktualnego stanu wiedzy z zakresu jej tematyki;

3) rachunki za wykonanie pracy studyjnej;

4) dokument obrotu materiałowego, wystawiony przez wykonawcę, stanowiący podstawę do ujęcia wartości pracy we właściwej ewidencji ilościowo-wartościowej resortu.

74. W celu odbioru pracy studyjnej Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 powołuje rozkazem dziennym komisję, która dokonuje odbioru pracy studyjnej pod względem uznania umowy o pracę studyjną za wykonaną lub uznania umowy o pracę studyjną za niewykonaną i zastosowanie odpowiednich postanowień umowy, a także pod względem ukompletowania.

75. Informacja, która nie spełnia wymagań określonych w pkt 73 nie podlega rozpatrzeniu przez komisję.

76. Po przeprowadzeniu czynności wymienionych w pkt 70-75 przewodniczący komisji przedstawia Szefowi Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 do zatwierdzenia protokół odbioru dokumentacji pracy studyjnej (załącznik Nr 17).

Rozdział 11

Upowszechnianie rezultatów i wykorzystanie wyników prac studyjnych

77. Po rozliczeniu finansowym prac studyjnych wdanym roku kalendarzowym kierownik jednostki inicjującej przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego, dwa egzemplarze prac studyjnych wraz z nośnikiem w wersji elektronicznej do biblioteki jednostki inicjującej oraz jeden egzemplarz do Biblioteki Naukowej Sztabu Generalnego WP.

78. Kierownik jednostki inicjującej jest obowiązany wykorzystać rezultaty pracy studyjnej zgodnie z formą i terminem określonymi w zgłoszeniu pracy studyjnej.

79. Rezultaty prac studyjnych upowszechnia się w formie:

1) prognoz programów rozwojowych;

2) materiałów stanowiących podstawę do opracowania dokumentów normatywnych i szkoleniowych;

3) publikacji (książki, artykuły, monografie, komunikaty, recenzje, rozprawy naukowe);

4) założeń i wymagań w stosunku do przyszłych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

5) założeń taktyczno-techniczych dla projektowania systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz opracowań zasad ich użycia w działaniach bojowych;

6) materiałów pomocniczych do działalności służbowej jednostek i komórek organizacyjnych resortu;

7) materiałów o charakterze informacyjnym;

8) podstawy do uruchomienia przedsięwzięć projektowo-programowych z zakresu problematyki przedstawionej w pracy studyjnej.

80. Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3, w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego, wydaje biuletyn o pracach studyjnych zrealizowanych w Siłach Zbrojnych RP w roku poprzednim oraz przekazuje jeden egzemplarz tego wydawnictwa wraz z wersją elektroniczną do Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej.

Rozdział 12

Dokumentowanie zrealizowanych prac studyjnych

81. Dokumentacja pracy studyjnej obejmuje:

1) zgłoszenie pracy studyjnej wraz z protokołem konieczności jej wykonania;

2) wniosek wraz z notatką, sporządzane w postępowaniu mającym na celu zawarcie umowy o pracę studyjną, prowadzonym na zasadach i w trybie określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych;

3) umowę o pracę studyjną;

4) rachunki za wykonanie pracy studyjnej;

5) umowy o sporządzenie opinii pracy studyjnej;

6) opinie pracy studyjnej;

7) rachunki za sporządzenie opinii pracy studyjnej;

8) informację o zakończeniu realizacji pracy studyjnej;

9) protokół odbioru dokumentacji pracy studyjnej.

82. Dokumentacja prac studyjnych niejawnych jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji niejawnych.

83. Kierownik jednostki inicjującej archiwizuje dokumentację związaną z planowaniem, realizacją oraz finansowaniem prac studyjnych ujętych w planach, zgodnie z obowiązującymi przepisami o archiwizacji.

84. Kierownik jednostki inicjującej przesyła Szefowi Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 sprawozdanie z działalności studyjnej (załącznik Nr 18), w terminie do dnia 10 stycznia następnego roku kalendarzowego, zgodnie z zestawieniem sprawozdań, obowiązującym na poszczególnych szczeblach dowodzenia i zarządzania resortu obrony narodowej.

85. Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 opracowuje i przekazuje Szefowi Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5, w terminie do dnia 28 lutego, zbiorczą informację z realizacji prac studyjnych za poprzedni rok. Sprawozdanie to zawiera syntetyczne wyniki uzyskane w toku realizacji prac studyjnych oraz rozliczenia finansowe z wykorzystania środków.

86. Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego - P3 przedstawia, w ramach rocznej odprawy z osobami odpowiedzialnymi za koordynację działalności studyjnej w jednostkach inicjujących, informację dotyczącą działalności studyjnej prowadzonej w minionym roku kalendarzowym i gromadzi informacje na temat stopnia wykorzystania rezultatów prac studyjnych w Siłach Zbrojnych RP oraz określa kierunki działania w przedmiotowym obszarze.

Rozdział 13

Kontrola i nadzór nad praktycznym wykorzystaniem rezultatów prac studyjnych

87. Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego

- P3 sprawuje nadzór nad praktycznym wykorzystaniem rezultatów prac studyjnych w rodzajach Sił Zbrojnych.

88. Kierownik jednostki inicjującej nadzoruje i kontroluje problematykę wykorzystania wyników prac studyjnych w podległych komórkach i jednostkach organizacyjnych.

Treść załącznika do „Instrukcji o kierowaniu badaniami naukowymi i pracami studyjnymi w resorcie obrony narodowej” w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-08-04
  • Data wejścia w życie: 2005-08-19
  • Data obowiązywania: 2009-03-13
  • Dokument traci ważność: 2014-07-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA