REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 5 poz. 36

Departament Polityki Zbrojeniowej

DECYZJA Nr 56/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 marca 2005 r.

w sprawie powołania przy Ministrze Obrony Narodowej Rady Uzbrojenia

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 8 oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. Nr 94 poz. 426), w związku z pkt 1 ppkt 3 decyzji Nr 274/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 2003 r. w sprawie wprowadzania modelu systemu realizacji prac naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 174 z późn. zm.), w celu usprawnienia i racjonalizacji procesów pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego, ustala się co następuje:

1. Powołuje się, przy Ministrze Obrony Narodowej, Radę Uzbrojenia, zwaną dalej „Radą”.

2. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – Sekretarz Stanu – I Zastępca Ministra – Krajowy Dyrektor Uzbrojenia;

2) zastępca przewodniczącego – Szef Sztabu Generalnego WP, zwanego dalej „SGWP”;

3) członkowie:

a) Podsekretarz Stanu do spraw Polityki Obronnej,

b) Dowódca Wojsk Lądowych,

c) Dowódca Sił Powietrznych,

d) Dowódca Marynarki Wojennej,

e) Szef Wojskowych Służb Informacyjnych,

f) Szef Generalnego Zarządu Operacyjnego – P3 SGWP,

g) Szef Generalnego Zarządu Logistyki – P4SGWP,

h) Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego - P5 SGWP,

i) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej,

j) Dyrektor Departamentu Budżetowego,

k) Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

l) Przedstawiciel Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego i Nauki – przewodniczący Komisji Nauki i Badań Naukowych,

m) Przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego;

4) sekretarz rady – Szef Oddziału Analiz i Programowania Departamentu Polityki Zbrojeniowej.

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć doraźnie zapraszani eksperci; decyzję o ich zaproszeniu na posiedzenia Rady każdorazowo podejmuje Przewodniczący Rady.

4. Zadania, zasady i sposób działania Rady określa „Regulamin Rady Uzbrojenia”, stanowiący załącznik do decyzji.

5. Zadania sekretariatu na potrzeby Rady wykonuje Departament Polityki Zbrojeniowej.

6. Rada na swych pierwszych posiedzeniach powoła Zespół Naukowo-Przemysłowy, zwany dalej „Zespołem”, zapraszając do jego składu cywilnych i wojskowych przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłowego. Do zadań Zespołu należeć będzie w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach określonych przez Radę. Powołany przez Radę Przewodniczący Zespołu przygotuje i przedstawi Radzie do zatwierdzenia regulamin Zespołu.

7. Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. Za opinie, recenzje, ekspertyzy, opracowania i inne prace zlecone, wykonane na rzecz Rady przez rzeczoznawców, Departament Administracyjny Ministerstwa Obrony Narodowej wypłaca wynagrodzenie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

8. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia głoszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załącznik 1. [REGULAMIN RADY UZBROJENIA]

Załącznik do decyzji Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 marca 2005 r. (poz.36)

REGULAMIN RADY UZBROJENIA

§ 1. Do zadań Rady należy w szczególności

1. Wypracowywanie propozycji dla Ministra w sprawach:

1) sposobów realizacji wymagań operacyjnych poprzez:

a) modernizację będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych uzbrojenia i sprzętu wojskowego (UiSW),

b) zakupy UiSW,

c) uruchomienie w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych;

2) inicjowania procesów ustanawiania wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w rozumieniu ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z poźn. zm.);

3) wytycznych i założeń do programów uzbrojenia, ustanawiania programów oraz zmian w przyjętych programach uzbrojenia na potrzeby średnio- i długookresowych planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;

4) uczestnictwa Polski w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze techniki i technologii;

5) zlecania właściwemu gestorowi UiSW uruchomienia procedury wprowadzania na wyposażenie Sił Zbrojnych lub wycofywania wybranego UiSW zgodnie z „Instrukcją o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego nowego typu oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nie odpowiadającego wymaganiom wojska”, stanowiącą załącznik do decyzji Nr 193/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 października 1999 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „Instrukcji o wprowadzaniu do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej uzbrojenia i sprzętu wojskowego nowego typu oraz wycofywaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego nie odpowiadającego wymaganiom wojska” (Dz. Rozk. MON poz. 90 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 2, poz. 18 z późn. zm.);

6) zwiększania innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych, nadzorowanych przez Ministra w obszarze techniki i technologii;

7) wzmacniania potencjału przemysłu obronnego;

8) głównych kierunków w obszarze offsetu bezpośredniego.

2. Ocena i akceptacja:

1) wymagań operacyjnych;

2) priorytetów zdefiniowanych potrzeb operacyjnych;

3) kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w kraju w obszarze techniki i technologii na potrzeby Sił Zbrojnych;

4) zasadniczych etapów procesu pozyskiwania i eksploatacji UiSW;

5) wyników realizowanych prac rozwojowych i wdrożeniowych po zakończeniu określonych etapów realizacji.

3. Przedstawianie opinii, ocen, wniosków i zaleceń w sprawach objętych zakresem działania Rady.

§ 2. Zasady i sposób działania Rady

1. Rada obraduje:

1) na posiedzeniach zwyczajnych – raz na kwartał, według harmonogramu ustalonego przez Prezydium Rady;

2) na posiedzeniach nadzwyczajnych – zwoływanych doraźnie przez Przewodniczącego Rady lub na wniosek co najmniej 1/3 składu członków Rady.

2. Posiedzenie Rady jest prawomocne, jeśli odbywa się z udziałem co najmniej 2/3 liczby członków Rady.

3. Rada podejmuje decyzje na zasadzie konsensusu, a w przypadku braku możliwości jego osiągnięcia, decyzję podejmuje Przewodniczący Rady po wysłuchaniu wystąpień wszystkich członków Rady uczestniczących w posiedzeniu.

4. W głosowaniu biorą udział Przewodniczący Rady, jego zastępca oraz członkowie Rady.

5. Opinie, propozycje decyzji Ministra i zadań do realizacji oraz informację o dokumentach zaakceptowanych przez Radę zawiera się w protokole z posiedzenia Rady.

6. Rada, za zgodą Ministra, może zwracać się do właściwych organów państwowych, instytucji i organizacji z prośbą o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących spraw wchodzących w zakres jej działania.

§ 3. Zespół Naukowo-Przemysłowy

1. Zespół Naukowo-Przemysłowy jest stałym organem opiniodawczo-doradczym Rady. Obrady zespołu odbywają się między posiedzeniami Rady.

2. W skład Zespołu Naukowo-Przemysłowego wchodzą na zasadach dobrowolności cywilni i wojskowi przedstawiciele środowiska naukowego i przemysłowego oraz zaproszeni eksperci.

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu Naukowo-Przemysłowego, który przedstawia rezultaty pracy Zespołu na posiedzeniach Rady.

4. Do zadań Zespołu Naukowo-Przemysłowego należy w szczególności przedstawianie opinii, ocen i propozycji środowiska przemysłowego i naukowego w sprawach:

1) możliwości i sposobów realizacji potrzeb operacyjnych poprzez:

a) modernizację będącego na wyposażeniu Sił Zbrojnych UiSW,

b) zakupy UiSW,

c) uruchomienie w kraju prac rozwojowych i wdrożeniowych;

2) realizowanych prac rozwojowych i wdrożeniowych;

3) kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze techniki i technologii;

4) uczestnictwa Polski w międzynarodowych programach naukowo-badawczych i rozwojowych w obszarze techniki i technologii;

5) ustanawiania wieloletnich programów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;

6) ustanawiania programów uzbrojenia oraz zmian w przyjętych programach uzbrojenia na potrzeby średnio- i długoterminowych planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych;

7) zwiększania innowacyjności jednostek badawczo-rozwojowych realizujących zadania związane z obronnością i bezpieczeństwem państwa w obszarze techniki i technologii;

8) wzmacniania potencjału przemysłu obronnego;

9) offsetu bezpośredniego.

§ 4. Grupy robocze

1. Do realizacji swych zadań Rada może powoływać grupy robocze.

2. W skład grup roboczych mogą wchodzić członkowie Rady, Zespołu Naukowo-Przemysłowego i ich przedstawiciele oraz zaproszeni przez Przewodniczącego Rady eksperci.

§ 5. Prezydium Rady

1. Prezydium Rady stanowią: Przewodniczący Rady, Zastępca Przewodniczącego Rady, Szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego – P5 SGWP, Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON.

2. Prezydium Rady pełni funkcje koordynacyjno--koncepcyjne w zakresie przygotowania merytorycznego posiedzeń Rady oraz opracowania wniosków i zaleceń.

3. Prezydium Rady do końca czwartego kwartału bieżącego roku przedstawia Radzie do zatwierdzenia plan pracy Rady na rok następny.

4. Prezydium Rady do końca pierwszego kwartału bieżącego roku przedstawia Radzie do zatwierdzenia sprawozdanie z działalności Rady za rok ubiegły.

5. Prezydium Rady obraduje w miarę potrzeb.

6. Przewodniczący Rady może zwoływać posiedzenia Prezydium Rady rozszerzone o innych członków Rady, a także zapraszać na spotkania Prezydium osoby spoza Rady.

§ 6. Przewodniczący Rady

1. Kieruje pracami Rady i jej Prezydium.

2. Reprezentuje Radę i jej Prezydium na zewnątrz.

3. Zwołuje posiedzenia plenarne Rady i Prezydium Rady, zatwierdza ich porządek oraz przewodniczy obradom.

4. Przedstawia Ministrowi opinie i propozycje decyzji oraz informację o dokumentach zaakceptowanych przez Radę.

5. Podejmuje decyzje w sprawie udziału ekspertów w posiedzeniach Rady i w Prezydium Rady.

6. Zatwierdza protokoły z posiedzeń Rady i jej Prezydium.

7. Obowiązki Przewodniczącego Rady w razie jego nieobecności pełni Zastępca Przewodniczącego Rady.

§ 7. Sekretarz Rady

1. Przygotowuje i organizuje posiedzenia Rady i jej Prezydium.

2. Opracowuje projekty planów pracy Rady i jej Prezydium a także protokoły z posiedzeń Rady i jej Prezydium.

3. Przygotowuje materiały na posiedzenia Rady i jej Prezydium.

4. Uczestniczy w posiedzeniach Rady i Prezydium Rady.

5. Wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Rady.

6. Sekretarz Rady może zwrócić się do szefów komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej z prośbą o przygotowanie stosownych materiałów na posiedzenia Rady.

7. Sekretarz Rady, nie później niż na siedem dni roboczych przed wyznaczonym terminem posiedzenia, przesyła członkom Rady i osobom zaproszonym program posiedzenia i odpowiednie materiały.

§ 8. Członek Rady

1. Członek Rady ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.

2. Członek Rady uczestniczy w jej pracach osobiście. W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniach Rady zawiadamia o powodach swojej nieobecności Przewodniczącego Rady.

3. Członek Rady w uzasadnionych przypadkach może zwrócić się do Rady o czasowe zwolnienie go z obowiązków, jednak na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

4. Członek Rady przedstawia swoje opinie i wnioski na posiedzeniach Rady lub jej Prezydium albo przesyła je w trybie indywidualnym Prezydium Rady.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA