REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 9 poz. 96

Departament Kadr

DECYZJA NR 156/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 11 a oraz art. 26 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 144), wprowadza się następujące zmiany:

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a. Dyrektor Departamentu Kadr organizuje, nadzoruje i koordynuje funkcjonowanie KOSS w działalności służbowej oraz przedstawia propozycje zmian prawnych i organizacyjnych w tym zakresie.”;

2) pkt 9-11 otrzymują brzmienie:

„9. Za opracowanie projektu KOSS odpowiada dowódca (szef, komendant, dyrektor, kierownik) jednostki wojskowej, z zastrzeżeniem pkt 10, 11, 11a i 11b.

10. Za opracowanie projektu KOSS dla dowódcy jednostki wojskowej odpowiada jego bezpośredni przełożony, z zastrzeżeniem pkt 11,11a i 11 b.

11. Za opracowanie projektu KOSS dla stanowisk: Szefa Sztabu Generalnego WP, Dowódcy Wojsk Lądowych, Dowódcy Sił Powietrznych, Dowódcy Marynarki Wojennej, Dowódcy Wojsk Specjalnych, Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, szefa (dyrektora) komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Ministrowi Obrony Narodowej oraz innych stanowisk wskazanych, w odrębnym trybie przez Ministra Obrony Narodowej – odpowiada Dyrektor Departamentu Kadr, który przedstawia je Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji.”;

3) po pkt 11 dodaje się pkt 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Sekretarz Stanu, Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu oraz Dyrektor Generalny, opracowują projekty KOSS dla stanowisk szefów (dyrektorów) komórek organizacyjnych przyporządkowanych im stosowną decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej, które poprzez Dyrektora Departamentu Kadr – przedstawiają Ministrowi Obrony Narodowej do akceptacji.

11b. Dla stanowisk służbowych zaszeregowanych od stopnia etatowego pułkownika (komandora) wzwyż, innych niż wymienione w pkt 11 i 11a oraz dla stanowisk służbowych zaszeregowanych do stopnia etatowego podpułkownika w Dowództwie Garnizonu Warszawa i podległych jednostkach wojskowych, projekty KOSS opracowuje bezpośredni przełożony i przedstawia je do akceptacji Dyrektorowi Departamentu Kadr.”;

4) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Organy wojskowe wymienione w art. 44 ust. 1 pkt 2–3 i 5 ustawy z zastrzeżeniem pkt 12a, akceptują przesłane drogą służbową, projekty KOSS stanowisk służbowych w odniesieniu do których są właściwymi w zakresie wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, w podległych jednostkach wojskowych, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.”;

5) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

„12a. Projekty KOSS stanowisk służbowych w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej akceptuje Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej.”;

6) pkt 13 i 14 otrzymują brzmienie:

„13. Dowódcy (szefowie, komendanci, dyrektorzy, kierownicy) jednostek wojskowych zajmujący stanowiska służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika, z zastrzeżeniem pkt 12a, akceptują projekty KOSS stanowisk służbowych w korpusie szeregowych zawodowych w podległych jednostkach wojskowych, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

14. Projekt KOSS, sporządzony przez organy wymienione w pkt 9 i 10, po akceptacji przez organy wymienione w pkt. 11, 11a, 11b, 12, 12a i 13, jest oryginałem KOSS, na podstawie którego sporządzane są jego kopie.”;

7) uchyla się pkt 15;

8) pkt 16–18 otrzymują brzmienie:

„16. Oryginał KOSS przechowuje się w jednostce wojskowej na zasadach określonych w „Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

17. Organy, o których mowa w pkt 9, 10, 11, 11a oraz 11b, sporządzają KOSS wraz z jej pięcioma uwierzytelnionymi kopiami, które niezwłocznie przekazują:

1) kopię Nr 1 – organowi właściwemu do wyznaczenia żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe i zwolnienia z tego stanowiska;

2) kopię Nr 2 – żołnierzowi zawodowemu wyznaczonemu na stanowisko służbowe;

3) kopię Nr 3 – organowi kadrowemu wskazanemu w § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. Nr 63, poz. 393), po spełnieniu wymogów określonych w § 19 pkt 9;

4) kopię Nr 4 – dowódcy (szefowi, komendantowi, dyrektorowi, kierownikowi) jednostki wojskowej, któremu podlega organ wymieniony w pkt 9;

5) kopię Nr 5 – osobie posiadającej kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej);

18. Kopię Nr 3 KOSS przechowuje się w teczce akt personalnych żołnierza zawodowego.”;

9) uchyla się pkt 19.

2. KOSS wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu zastąpienia ich KOSS wydanymi na podstawie ustawy i rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1678), nie dłużej jednak, niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

3. W okresie do 31 grudnia 2012 r., zezwalam na stosowanie w działalności służbowej dotychczasowych rozwiązań odnoszących się do opracowywania projektów KOSS oraz ich aktualizowania i archiwizowania.

4. Dowódcy (szefowie, dyrektorzy, komendanci, kierownicy) wymienieni w pkt 9, 10 i 11 decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego lub upoważnione przez nich osoby funkcyjne, dokonują korekty KOSS poprzez:

1) potwierdzenie swoim czytelnym podpisem i pieczęcią urzędową jednostki wojskowej, dokonanych odręcznych aktualizacji zapisów w poszczególnych częściach arkusza KOSS, z określeniem daty naniesienia zmiany;

2) skreślenie, w polu arkusza KOSS „Akceptuję Gestor”, wyrazu „Gestor” i wpisanie nazwy stanowiska służbowego dowódcy (szefa, dyrektora, komendanta, kierownika) jednostki wojskowej;

3) w odniesieniu do podoficerskich stanowisk służbowych usytuowanych w organie finansowym oraz logistycznym, które decyzją dowódcy (szefa, dyrektora, komendanta, kierownika) jednostki wojskowej zostały zakwalifikowane do katalogu stanowisk objętych obowiązkiem składania oświadczenia o stanie majątkowym – zamieszczenie, w lewym górnym rogu pierwszej strony arkusza KOSS, odręcznego wpisu informującego o obowiązku składania oświadczenia o stanie majątkowym.

Odpowiednio do charakteru i specyfiki działalności konkretnej jednostki wojskowej, katalog stanowisk objętych obowiązkiem składania oświadczeń o stanie majątkowym, powinien zawierać przede wszystkim stanowiska, których zakres odpowiedzialności i obowiązków mieści się w obszarze zarządzania i rozliczania środków finansowych, zamówień publicznych oraz gospodarowania mieniem i środkami materiałowo-technicznymi.

5. Organy wymienione w art. 44 ustawy, podczas kwalifikowania kandydatów na stanowiska służbowe, w zakresie określonym w art. 35 ust.1 ustawy, w stosunku do KOSS opracowanych na podstawie decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego, traktują je jako zgodne z ustawą i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

6. Dowódcy (szefowie, dyrektorzy, komendanci, kierownicy), wymienieni w pkt 9, 10 i 11 decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia i funkcjonowania karty opisu stanowiska służbowego, rozpoczynają wymianę dotychczas funkcjonujących KOSS z chwilą otrzymania dokumentu etatowego, w którym stanowiska służbowe posiadają cyfrowo-literowe oznaczenia cech korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych zgodnych z rozporządzeniem wymienionym w pkt 2.

7. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
  • Data wejścia w życie: 2010-05-24
  • Data obowiązywania: 2010-05-24
  • Z mocą od: 2010-04-30
  • Dokument traci ważność: 2013-12-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA