REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 9 poz. 97

Departament Kadr

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 6 ust. 1 pkt 14 oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141, poz. 892, z późn. zm.1)) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. Nr 216, poz. 1678) ustala się, co następuje:

1. Niżej wymienione osoby funkcyjne z racji zajmowanego stanowiska służbowego, wskazuję jako osoby posiadające kwalifikacje właściwe do opracowania modelu przebiegu służby dla korpusów osobowych (grup osobowych):

1) wojsk lądowych – Dowódca Wojsk Lądowych;

2) sił powietrznych – Dowódca Sił Powietrznych;

3) marynarki wojennej – Dowódca Marynarki Wojennej;

4) wojsk specjalnych – Dowódca Wojsk Specjalnych;

5) łączności i informatyki:

a) w grupach osobowych: sztabowej, eksploatacji systemów łączności i technicznej – Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

b) w grupie osobowej projektowo-programowej informatyki oraz eksploatacji systemów informatycznych – Dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji;

6) rozpoznania i walki elektronicznej – Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

7) przeciwlotniczym – Szef Obrony Przeciwlotniczej, Szefostwa Obrony Przeciwlotniczej;

8) inżynierii wojskowej – Szef Inżynierii Wojskowej, Szefostwa Inżynierii Wojskowej;

9) obrony przed bronią masowego rażenia – Szef Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia;

10) logistyki – Szef Zarządu Planowania Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

11) medycznym – Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia;

12) wywiadu i kontrwywiadu wojskowego:

a) w grupie osobowej wywiadu wojskowego – Szef Służby Wywiadu Wojskowego,

b) w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego – Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

13) żandarmerii wojskowej – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej;

14) sprawiedliwości i obsługi prawnej w grupie osobowej obsługi prawnej – Dyrektor Departamentu Prawnego;

15) duszpasterstwa w grupie osobowej teologicznej odpowiednio:

a) Ordynariusz Polowy – Biskup Polowy Wojska Polskiego,

b) Prawosławny Ordynariusz Wojskowy,

c) Naczelny Kapelan Wojskowy – Ewangelicki Biskup Wojskowy;

16) finansowym – Dyrektor Departamentu Budżetowego;

17) wychowawczym – Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności;

18) ogólnym:

a) w grupie osobowej zarządzania oraz kadrowej – Dyrektor Departamentu Kadr,

b) w grupie osobowej administracji wojskowej – Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

c) w grupie osobowej ochrony informacji niejawnych – Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych,

d) w grupie osobowej prasowej – Dyrektor Departamentu Prasowo-lnformacyjnego,

e) w grupie osobowej kultury fizycznej – Szef Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

f) w grupie osobowej ochrony przeciwpożarowej – Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej,

g) w grupie osobowej metrologii – Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii – Naczelny Metrolog Wojska Polskiego.

2. Do zadań osób funkcyjnych, o których mowa w pkt 1:

1) określonych w ppkt 1–11 i 13–18, należy:

a) opracowanie modelu przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej),

b) uzgadnianie projektu modelu przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej) z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dyrektorem Departamentu Kadr,

c) dokonywanie aktualizacji modelu przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej), w trybie określonym w lit. b;

2) określonych w ppkt 12, należy:

a) opracowanie modelu przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej),

b) dokonywanie aktualizacji modelu przebiegu służby oficerów i podoficerów zawodowych w przyporządkowanym im korpusie osobowym (grupie osobowej).

3. Osoby funkcyjne wskazane w pkt 1, niezależnie od zadań wymienionych w pkt 2 wykonują również inne zadania określone w odrębnych przepisach.

4. Osoby funkcyjne wskazane w pkt 1, z wyłączeniem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego współpracują z:

1) Dyrektorem Departamentu Kadr i Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie uzgadniania projektów modeli przebiegu służby;

2) Szefem Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie otrzymywania danych etatowych niezbędnych do opracowania i aktualizacji modeli przebiegu służby.

5. Do czasu wydania dokumentów etatowych posiadających nowe oznaczenia korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2012 r., jako osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego (grupy osobowej), wynikające z niniejszej decyzji, wskazuję:

1) Dyrektora Departamentu Kadr – w korpusie osobowym ogólnowojskowym – z wyłączeniem grupy osobowej geograficznej, w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa wraz z podległymi jednostkami wojskowymi;

2) Dowódcę Wojsk Lądowych – w korpusach osobowych: ogólnowojskowym oraz rakietowym i artylerii, z zastrzeżeniem ppkt 3–7;

3) Dowódcę Sił Powietrznych – w korpusach osobowych: lotnictwa i radiotechnicznym oraz ogólnowojskowym, w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych Dowództwa Sił Powietrznych oraz w podległych jednostkach wojskowych;

4) Dowódcę Marynarki Wojennej – w korpusie osobowym ogólnowojskowym w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych Dowództwa Marynarki Wojennej oraz w podległych jednostkach wojskowych;

5) Dowódcę Wojsk Specjalnych – w korpusie osobowym ogólnowojskowym w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz w podległych jednostkach wojskowych;

6) Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej – w korpusach osobowych: ogólnowojskowym, obrony przed bronią masowego rażenia, logistyki, wychowawczym w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska w komórkach wewnętrznych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej oraz w podległych jednostkach wojskowych;

7) Dyrektora Departamentu Prawnego – w grupie osobowej obsługi prawnej;

8) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – w korpusie osobowym ogólnowojskowym w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych oraz w podległych jednostkach wojskowych;

9) Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – w korpusie osobowym ogólnowojskowym w stosunku do żołnierzy zawodowych zajmujących stanowiska służbowe w komórkach wewnętrznych Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia oraz w podległych jednostkach wojskowych;

10) Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – w korpusie osobowym łączności w grupie osobowej rozpoznania i zakłóceń radiowych oraz grupie osobowej geograficznej;

11) Szefa Inżynierii Wojskowej – w grupie osobowej infrastruktury;

12) Szefa Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej – w grupie osobowej przeciwpożarowej;

13) Szefa Służby Wywiadu Wojskowego – w grupie osobowej wywiadu wojskowego;

14) Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego – w grupie osobowej kontrwywiadu wojskowego.

6. W przypadkach, o których mowa w pkt 1, osoby funkcyjne wyznaczone na te stanowiska, stają się z dniem objęcia obowiązków służbowych na tych stanowiskach osobami posiadającymi kwalifikacje właściwe dla odpowiednich korpusów osobowych (grup osobowych).

Zmiana osób funkcyjnych na stanowiskach służbowych wskazanych w pkt 1 nie powoduje zmiany treści niniejszej decyzji.

7. Traci moc decyzja Nr 275/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie gestorów korpusów osobowych (grup osobowych) (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 143).

8. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308, z 2009 r. Nr 26, poz. 157, Nr 79, poz. 669, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 143.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
  • Data wejścia w życie: 2010-05-24
  • Data obowiązywania: 2010-05-24
  • Z mocą od: 2010-04-30
  • Dokument traci ważność: 2014-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA