REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 1

Departament Prasowo Informacyjny

ZARZĄDZENIE Nr 1/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 stycznia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8, 11, 12 i 39 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)), w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej na działalność kulturalną prowadzoną przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 247, poz. 1807), zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 października 2010 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie (Dz. Urz. MON Nr 19, poz. 249) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9.1. Instytut wyposaża się w nieruchomości na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.2)).

2. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Instytutu od dnia 1 stycznia 2011 r. do czasu wyposażenia w nieruchomości, użyczone zostaną Instytutowi nieruchomości dotychczas użytkowane przez Redakcję Wojskową w Warszawie:

1) pomieszczenia w budynku nr 1, w kompleksie wojskowym nr 3586 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 97, wraz z przydzielonymi miejscami parkingowymi;

2) lokale lub inne nieruchomości wraz z przydzielonymi miejscami parkingowymi, zajmowane przez dziennikarzy terenowych Redakcji Wojskowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

3. Szefowie właściwych Rejonowych (Stołecznego, Wojskowego) Zarządów Infrastruktury zawrą z Dyrektorem Instytutu stosowne umowy użyczenia nieruchomości.

4. Instytut wyposaża się nieodpłatnie w składniki mienia ruchomego stanowiące wyposażenie Redakcji Wojskowej w Warszawie.

5. Instytut przejmie należności i zobowiązania likwidowanej Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie.”;

2) w § 11 uchyla się pkt 2.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-03
  • Data wejścia w życie: 2011-02-03
  • Data obowiązywania: 2011-02-03
  • Z mocą od: 2011-01-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA