REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 17 poz. 240

Sekretariat MON

DECYZJA Nr 299/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.2)), ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 2 w ppkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:”;

2) w pkt 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej:”,

b) dodaje się ppkt 3 w brzmieniu:

„3) udziela – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie oraz jest właściwy w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej.”;

3) w pkt 3a uchyla się ppkt 1.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68, poz. 611 oraz z 2010 r. Nr 99, poz. 1168.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON. z 2008 r. Nr 12, poz. 135 i Nr 17, poz. 217 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 74 i Nr 11, poz. 122.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
  • Data wejścia w życie: 2011-08-09
  • Data obowiązywania: 2011-08-09
  • Dokument traci ważność: 2012-08-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA