REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 12

Departament Administracyjny

DECYZJA Nr 41/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56 z późn. zm.)1 oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M. P Nr 76, poz. 768 oraz z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073), ustala się, co następuje:

1. W kierowaniu Ministerstwem Obrony Narodowej w mojej bezpośredniej podległości pozostaje:

1) Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

b) Departament Budżetowy,

c) Departament Kadr,

d) Departament Kontroli,

e) Departament Prasowo-Informacyjny,

f) Departament Prawny,

g) Departament Transformacji,

h) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;

2) Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Służba Wywiadu Wojskowego – na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 i Nr 218, poz. 1592).

2. Ministerstwem Obrony Narodowej kieruję, z zastrzeżeniem pkt 1, za pośrednictwem osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, z przyporządkowaniem następujących komórek organizacyjnych:

1) Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

b) Departament Spraw Socjalnych,

c) Departament Wychowania i Promocji Obronności,

d) Biuro Skarg i Wniosków;

2) Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego – komórki organizacyjne tworzące Sztab Generalny Wojska Polskiego:

a) Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1,

b) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2,

c) Zarząd Planowania Operacyjnego – P3,

d) Zarząd Planowania Logistyki – P4,

e) Zarząd Planowania Strategicznego – P5,

f) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności – P6,

g) Zarząd Szkolenia – P7,

h) Zarząd Planowania Rzeczowego – P8,

i) Biuro Koordynacyjne;

3) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej:

a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

b) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

c) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

d) Biuro Obrony Przeciwrakietowej;

4) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji:

a) Departament Infrastruktury,

b) Departament Polityki Zbrojeniowej,

c) Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych,

d) Biuro do Spraw Budowy Siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej;

5) Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej:

a) Departament Administracyjny,

b) Departament Informatyki i Telekomunikacji,

c) Departament Ochrony Informacji Niejawnych,

d) Biuro Audytu Wewnętrznego.

3. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Społecznych i Profesjonalizacji:

1) jest właściwy w zakresie:

a) uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów,

b) sprawowania – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – bieżącego nadzoru nad Wojskową Agencją Mieszkaniową;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów na posiedzenia stałego komitetu Rady Ministrów.

4. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Polityki Obronnej:

1) jest właściwy w zakresie bieżącej koordynacji spraw parlamentarnych w Ministerstwie Obrony Narodowej;

2) jest upoważniony do podpisywania pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych;

3) jest właściwy w zakresie uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach Komitetu Integracji Europejskiej i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

5. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji:

1) pełni funkcję Krajowego Dyrektora do spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;

2) jest właściwy w zakresie sprawowania – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – bieżącego nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego;

3) jest właściwy w zakresie uczestniczenia – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w posiedzeniach Komitetu do Spraw Umów Offsetowych.

6. Rzecznik prasowy Ministra Obrony Narodowej ma wyłączne prawo do wypowiadania się – w imieniu Ministra Obrony Narodowej – w sprawach dotyczących Ministerstwa Obrony Narodowej jako urzędu oraz delegowania właściwych osób do wystąpień medialnych.

7. Niniejsza decyzja nie narusza regulacji dotyczących etatowego rzecznika prasowego Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w zakresie udzielania przez niego – w porozumieniu z rzecznikiem prasowym Ministra Obrony Narodowej – informacji w sprawach reagowania kryzysowego.

8. Traci moc decyzja Nr 546/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 23, poz. 240 i Nr 25, poz. 280).

9. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA