REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 150

Departament Prawny

DECYZJA Nr 128/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.1)) oraz § 2 statutu Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 160 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej (M.P. Nr 76, poz. 768, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 41/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 2, poz. 12, z późn. zm.3)) wprowadza się, następujące zmiany:

1) w pkt 1 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

a) Sekretariat Ministra Obrony Narodowej,

b) Departament Budżetowy,

c) Departament Kadr,

d) Departament Kontroli,

e) Departament Prasowo-Informacyjny,

f) Departament Prawny,

g) Departament Strategii i Planowania Obronnego,

h) Biuro do Spraw Procedur Antykorupcyjnych;”;

2) w pkt 2:

a) ppkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Międzynarodowych:

a) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

b) Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych,

c) Biuro Obrony Przeciwrakietowej;”,

b) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji – Departament Polityki Zbrojeniowej;”,

c) po ppkt 4 dodaje się ppkt 4a w brzmieniu:

„4a) Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury – Departament Infrastruktury;”;

3) w pkt 3a:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„3a. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Międzynarodowych:”,

b) uchyla się ppkt 2;

4) w pkt 5 uchyla się ppkt 2;

5) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

„5a. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Infrastruktury jest właściwy w zakresie:

1) sprawowania – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – bieżącego nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego;

2) podpisywania – z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej – pism związanych z uzgadnianiem projektów aktów prawnych w toku uzgodnień międzyresortowych.”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2007 r. Nr 57, poz. 647 i Nr 97, poz. 1073, z 2008 r. Nr 68, poz. 611, z 2010 r. Nr 99, poz. 1168 oraz z 2012 r. poz. 8.

3) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON. z 2008 r. Nr 12, poz. 135 i Nr 17, poz. 217, z 2010 r. Nr 7, poz. 74 i Nr 11, poz. 122, z 2011 r. Nr 17, poz. 240 oraz z 2012 r. poz. 54.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-04-25
  • Data wejścia w życie: 2012-04-25
  • Data obowiązywania: 2012-04-25
  • Z mocą od: 2012-04-25
  • Dokument traci ważność: 2012-08-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA