REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 137

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 150/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, 91 i 102) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Dysponenci budżetu drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, realizujący zadania wynikające z programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego źródłem finansowania są wydatki ujęte w rezerwie celowej, określone w załącznikach Nr 2 i Nr 10 do ustawy budżetowej na rok 2014:

1) na 3 miesiące przed wszczęciem postępowania o zamówienie publiczne występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o uzyskanie od Ministra Finansów zapewnienia finansowania w roku 2014, zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP, termin wszczęcia postępowania, kwotę, której zapewnienie dotyczy i okres na jaki zapewnienie ma być udzielone oraz szczegółowe uzasadnienie;

2) na co najmniej 40 dni przed terminem płatności wynikającym z zobowiązań zaciągniętych przed dniem wejścia w życie decyzji budżetowej na 2014 r. lub na podstawie otrzymanego zapewnienia finansowania, występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, wartość umowy ogółem na dany rok, kwotę planowanej płatności, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz klasyfikację budżetową wydatków.”;

2) załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.]

Załącznik do decyzji Nr 150/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 24.04.2014 r.(poz. 137)

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

 

 

(w zł)

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

Ogółem

Dział

Rozdział

§

Funkcja Zadanie/ Podzadanie

DB

DG

DGW

DO RSZ

IWsp.SZ

JW Nr 2305

WBE Szczecin

752

 

 

 

-9 912 737

200 000

3 979 037

200 000

-2 518 300

8 058 000

-6 000

0

 

75201

 

 

 

 

 

 

8 500 000

 

 

8 500 000

 

 

4760

11.1.4.

 

 

 

 

8 500 000

 

 

8 500 000

 

75202

 

 

 

 

 

 

-2 000 000

 

 

-2 000 000

 

 

4760

11.1.4.

 

 

 

 

-2 000 000

 

 

-2 000 000

 

75204

 

 

-9 912 737

 

 

 

 

 

 

-9 912 737

 

 

3040

11.1.1.

-1 516 000

 

 

 

 

 

 

-1 516 000

 

 

4010

11.1.1.

-135 000

 

 

 

 

 

 

-135 000

 

 

4110

11.1.1.

-22 000

 

 

 

 

 

 

-22 000

 

 

4110

13.2.5.

-178 737

 

 

 

 

 

 

-178 737

 

 

4120

11.1.1.

-3 000

 

 

 

 

 

 

-3 000

 

 

4540

11.3.2.

-8 058 000

 

 

 

 

 

 

-8 058 000

 

75208

 

 

 

 

178 737

 

 

 

 

178 737

 

 

4110

16.3.2.

 

 

164 695

 

 

 

 

164 695

 

 

4120

16.3.2.

 

 

14 042

 

 

 

 

14 042

 

75213

 

 

 

 

1 998 300

 

2 000 000

 

 

3 998 300

 

 

4010

11.1.1.

 

 

135 000

 

 

 

 

135 000

 

 

4110

11.1.1.

 

 

22 000

 

 

 

 

22 000

 

 

4120

11.1.1.

 

 

3 000

 

 

 

 

3 000

 

 

4210

11.1.1.

 

 

122 000

 

 

 

 

122 000

 

 

4300

11.1.1.

 

 

2 402 300

 

 

 

 

2 402 300

 

 

4420

11.1.1.

 

 

-686 000

 

 

 

 

-686 000

 

 

4760

11.1.4.

 

 

 

 

2 000 000

 

 

2 000 000

 

75216

 

 

 

 

-50 000

200 000

 

 

 

150 000

 

 

3040

11.3.1.

 

 

 

200 000

 

 

 

200 000

 

 

3070

11.1.1.

 

 

-50 000

 

 

 

 

-50 000

 

75220

 

 

 

 

4 040 000

 

-11 018 300

8 058 000

 

1 079 700

 

 

3250

11.1.3.

 

 

 

 

 

100 000

 

100 000

 

 

4180

11.1.1.

 

 

740 000

 

 

 

 

740 000

 

 

4210

11.1.1.

 

 

3 300 000

 

 

 

 

3 300 000

 

 

4210

11.1.3.

 

 

 

 

 

7 075 000

 

7 075 000

 

 

4210

11.1.4.

 

 

 

 

-122 000

 

 

-122 000

 

 

4210

14.1.3.

 

 

 

 

3 000

 

 

3 000

 

 

4270

11.1.3.

 

 

 

 

 

375 000

 

375 000

 

 

4300

11.1.3.

 

 

 

 

 

508 000

 

508 000

 

 

4300

11.1.4.

 

 

 

 

-2 402 300

 

 

-2 402 300

 

 

4300

14.1.3.

 

 

 

 

3 000

 

 

3 000

 

 

4760

11.1.4.

 

 

 

 

-8 500 000

 

 

-8 500 000

 

75295

 

 

 

200 000

-2 188 000

 

 

 

-6 000

-1 994 000

 

 

3040

22.1.1.

 

200 000

1 116 000

 

 

 

 

1 316 000

 

 

4060

9.2.1.

 

 

-200 000

 

 

 

 

-200 000

 

 

4060

11.1.1.

 

 

-400 000

 

 

 

 

-400 000

 

 

4060

11.1.4.

 

 

-250 000

 

 

 

 

-250 000

 

 

4210

14.1.3.

 

 

 

 

 

 

-3 000

-3 000

 

 

4300

11.1.1.

 

 

-130 000

 

 

 

 

-130 000

 

 

4300

11.1.8.

 

 

-1 624 000

 

 

 

 

-1 624 000

 

 

4300

14.1.3.

 

 

 

 

 

 

-3 000

-3 000

 

 

4420

11.1.1.

 

 

-700 000

 

 

 

 

-700 000

Grupa 3000

-1 516 000

200 000

066 000

200 000

0

100 000

0

50 000

Grupa 4000

-8 396 737

0

913 037

0

-2 518 300

958 000

-6 000

-50 000

OGÓŁEM

-9 912 737

200 000

979 037

200 000

-2 518 300

058 000

-6 000

0

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-25
  • Data wejścia w życie: 2014-04-25
  • Data obowiązywania: 2014-04-25
  • Dokument traci ważność: 2014-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA