REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 45

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2014 Nr 29/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 12 lutego 2014 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 r. z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162 ) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2014 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 342/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2012 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 411, z 2013 r. poz. 84 oraz z 2014 r. poz. 16), zwaną dalej „decyzją Nr 342/MON”, z uwzględnieniem postanowień niniejszej decyzji.
§ 2.
1. Dochody budżetu resortu w 2014 r. wynoszą 94.193 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2014 r. wynoszą 28.260.940 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Informację o dochodach i wydatkach oraz ich podział na dysponentów określa:

1) w zakresie dochodów – załącznik Nr 3 do decyzji;

2) w zakresie wydatków – załącznik Nr 4 do decyzji.

§ 3.
1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2014 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 5 do decyzji, w tym 50 żołnierzy okresowej służby wojskowej do użycia w sytuacjach kryzysowych oraz w związku z operacjami wojskowymi poza granicami kraju realizowanymi przez polskie kontyngenty wojskowe – pozostających w limicie Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2014 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych.

3. Ustala się limit stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na 2014 r.:

1) w jednostkach budżetowych – 50;

2) w szkolnictwie wyższym – 2.600.

§ 4.
Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2014 r. określa załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 5.
1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

a) przychody – 54.973 tys. zł,

b) koszty – 54.973 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody – 244.815 tys. zł,

b) koszty – 244.783 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 6.
Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2014 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.
§ 7.
Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:

1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 46.728 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 37.382 tys. zł, a na zapomogi 9.346 tys. zł (rozdział 75204);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 11.094 tys. zł (rozdział 75204), w tym:

a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 10.747 tys. zł, w tym na nagrody 10.658 tys. zł, a na zapomogi 89 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych – 347 tys. zł, w tym na nagrody 278 tys. zł, a na zapomogi 69 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75204);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75204);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 374 tys. zł (rozdział 75204);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 115 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.1));

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75204).

§ 8.
Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na finansowanie:

1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 34.712 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 78.702 tys. zł (rozdział 75204), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

3) centralnego zakupu prasy w wysokości 1.525 tys. zł (rozdział 75295);

4) składek do organizacji międzynarodowych w wysokości 241.070 tys. zł (rozdziały 75204, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;

5) badań naukowych, w tym realizowanych w ramach Europejskiej Agencji Obrony w wysokości do 19.165 tys. zł (rozdział 75280), realizowane przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

6) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, finansowanych w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 34.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

7) podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych w wysokości 10.198 tys. zł uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

8) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej, których alokacja nie może być dokonana na etapie opracowywania budżetu w wysokości 46.838 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75201, 75204, 75213, 75295), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

9) przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022” w wysokości 29.570 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 9.

1. Dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 tej ustawy:

1) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla ZIOTP;

2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych;

3) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022”);

4) Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

6) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

7) Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.

2. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego zobowiązany jest do merytorycznego nadzoru wydatków z tytułów: zlecanych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz instytutom badawczym zadań z zakresu ochrony zdrowia, zadań mobilizacyjnych i zleconych zadań obronnych, prac badawczych wojskowej służby zdrowia, profilaktycznych programów zdrowotnych, dofinansowania dla Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106,poz. 681, z późn. zm.2)), organizacji turnusów leczniczo-profilaktycznych z treningiem antystresowym, realizacji szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej, realizacji świadczeń zdrowotnych, dofinansowania zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana, przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, wydatków z tytułu ewakuacji medycznej i wydatków z tytułu świadczeń stomatologicznych oraz wydatków dotyczących ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.

3. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1 i 2 prowadzą:

1) Dyrektor Departamentu Budżetowego – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 1;

2) Dowódca Garnizonu Warszawa – w odniesieniu do zadań wymienionych w ust. 2.

4. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 28 listopada 2014 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2014 r.

5. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w niniejszej decyzji upływa z dniem 30 kwietnia 2014 r. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 19 grudnia 2014 r.

§ 10.
1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2014 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, organy planujące bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia oraz rodzaje sił zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2014 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2014 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 97.350.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział 3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 11.

1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się terminy realizacji zobowiązań i posiadane w tym zakresie dokumenty.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

§ 12.
1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) otrzymujący dotacje celowe, składają – za pośrednictwem właściwych dyrektorów (szefów) komórek i jednostek organizacyjnych – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym nowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową, a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 13.

Dysponenci realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 30 stycznia 2015 r.
§ 14.
1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przedstawią odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przedstawiają odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Prasowo-Informacyjnego oraz Dyrektorowi Wychowania i Promocji Obronności rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 20 lutego 2015 r.

3. Dyrektorzy departamentów, o których mowa w ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r.

4. Dyrektorzy (szefowie) komórek i jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 9 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2014 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2014 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 15.
1. Sprawozdania sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766) przekazywane są przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, właściwym podsekretarzom stanu.

2. Osoby funkcyjne pełniące w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego, dokonują parafowania otrzymanych sprawozdań i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 16.
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza, oraz informację roczną, w terminie do dnia 20 lutego 2015 r.

Rozdział 5

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§ 17.

1. Dysponenci realizujący zadania wynikające z programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”, którego źródłem finansowania są wydatki ujęte w rezerwie celowej określone w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2014 – Wydatki budżetu państwa na rok 2014, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 82):

1) na 3 miesiące przed ogłoszeniem zamówienia publicznego występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o uzyskanie od Ministra Finansów zapewnienia finansowania zgodnie z art. 153 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wniosek powinien zawierać: nazwę programu operacyjnego, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, termin wszczęcia procedury wyboru wykonawcy, kwotę której zapewnienie dotyczy, okres na jaki zapewnienie ma być udzielone, podział wnioskowanych środków na poszczególne lata oraz szczegółowe uzasadnienie;

2) na co najmniej 30 dni kalendarzowych przed zaciągnięciem zobowiązania występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek powinien zawierać: informacje, o których mowa w pkt 1, numer pisma Ministra Finansów, za którym udzielono zapewnienia finansowania oraz klasyfikację budżetową wydatków;

3) na co najmniej 60 dni przed terminem płatności wynikającym z zobowiązań zaciągniętych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, występują z wnioskiem do Dyrektora Departamentu Budżetowego o zwiększenie planu finansowego. Wniosek winien zawierać: nazwę programu, wartość umowy ogółem na dany rok, kwotę planowanej płatności, numer zadania z Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych oraz klasyfikację budżetową wydatków.

§ 18.
1. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych finansowane jest z budżetu resortu oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje podziału dotacji na podwyższenie wynagrodzeń ujętej w budżecie resortu na poszczególne uczelnie wojskowe oraz projekt wystąpienia do Ministerstwa Finansów w sprawie uruchomienia środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2014 – „Wydatki budżetu państwa na rok 2014, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 40).

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 19.

Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON), Grupy Bojowej Unii Europejskiej oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.
§ 20.
Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402 i 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.
§ 21.
Nagrody i zapomogi przyznane z funduszy, o których mowa w § 7, wypłacane są niezwłocznie na podstawie stosownej decyzji lub rozkazu w ramach planu wydatków posiadanego we właściwym paragrafie klasyfikacji wydatków budżetowych.
§ 22.
W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, przydziela się zaliczkowo fundusz nagród, o którym mowa w § 7 pkt 2, w następującej wysokości:

1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 9.900 tys. zł;

2) Dowódcy Garnizonu Warszawa – 100 tys. zł.

§ 23.
W przypadku wnioskowania przez dysponenta środków budżetowych zwiększenia realizowanego limitu wynagrodzeń bezosobowych, zmiana jego wysokości może nastąpić po zbilansowaniu przez Dyrektora Departamentu Budżetowego zgłoszonych potrzeb w ramach części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.
§ 24.
Dysponenci środków budżetowych dokonają do dnia 31 marca 2014 r. zmian w planach finansowych w układzie zadaniowym, wynikających z reorganizacji systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. Zmian należy dokonać uwzględniając katalog kwalifikowania wydatków etatowo wyodrębnionych jednostek wojskowych do funkcji, zadań, podzadań i działań budżetu zadaniowego.
§ 25.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 oraz z 2012 r. poz. 742 i 908.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24.

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK]

Załączniki do decyzji Nr 29/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 12.02.2014 r.
(Dz. Urz. MON poz. 45)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETOWE RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH]

Załącznik nr 3

PODZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK]

Załącznik nr 4

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 ROK [1]

Załącznik 5. [Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy* na 2014 r. – resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej]

Załącznik nr 5

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy* na 2014 r. – resort Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej w 2014 r. – realizowanych przez dysponenta części]

Załącznik nr 6

Wykaz dotacji uwzględnionych w budżecie resortu obrony narodowej w 2014 r. – realizowanych przez dysponenta części

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [Planowane przychody i koszty państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) w resorcie obrony narodowej na 2014 r.]

Załącznik nr 7

Planowane przychody i koszty państwowego funduszu celowego (Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych) oraz instytucji gospodarki budżetowej (Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego) w resorcie obrony narodowej na 2014 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2014 r.]

Załącznik nr 8

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2014 r.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizacje ujętych w planie finansowym dysponenta części]

Załącznik nr 9

Wykaz składek do organizacji międzynarodowych i osób funkcyjnych nadzorujących merytorycznie ich realizacje ujętych w planie finansowym dysponenta części

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

[1] Treść załącznika nr 4 („Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok”) w oryginale nie została wydzielona i znajduje się w załączniku nr 3.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA