REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 127

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 140/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, 56 i 86), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.” ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji,

2) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załączniki do decyzji Nr 140/MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 28.04. 2015 r. (poz. 127)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Roz-dział

§

DB

DGW

DO

IWsp.SZ

JW 4101

JW 4724

JW 2305

SKW

752

 

 

-23 768 109

2 002 435

15 000 000

358 174

410 000

-1 070 000

747 500

6 320 000

0

75201

 

 

 

 

-28 000 000

 

 

 

 

-28 000 000

4050

 

 

 

-28 000 000

 

 

 

 

-28 000 000

75202

 

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

4 000 000

4050

 

 

 

4 000 000

 

 

 

 

4 000 000

75203

 

 

 

 

11 000 000

 

 

 

 

11 000 000

4050

 

 

 

11 000 000

 

 

 

 

11 000 000

75209

 

 

51 600

 

 

 

 

 

 

51 600

4010

 

40 700

 

 

 

 

 

 

40 700

4040

 

5 900

 

 

 

 

 

 

5 900

4110

 

5 000

 

 

 

 

 

 

5 000

75210

 

 

1 500

 

 

 

 

 

 

1 500

4010

 

1 500

 

 

 

 

 

 

1 500

75213

 

-1 110 609

 

 

 

 

 

 

 

-1 110 609

4010

-916 369

 

 

 

 

 

 

 

-916 369

4110

-171 184

 

 

 

 

 

 

 

-171 184

4120

-23 056

 

 

 

 

 

 

 

-23 056

75216

 

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

15 000 000

3070

 

 

15 000 000

 

 

 

 

 

15 000 000

75218

 

 

 

 

 

 

 

 

6 320 000

6 320 000

4200

 

 

 

 

 

 

 

6 500 000

6 500 000

4270

 

 

 

 

 

 

 

-30 000

-30 000

4300

 

 

 

 

 

 

 

-150 000

-150 000

75219

 

 

 

 

 

300 000

 

132 500

 

432 500

4420

 

 

 

 

300 000

 

112 000

 

112 000

4430

 

 

 

 

 

 

20 500

 

20 500

75220

 

-22 657 500

1 783 129

 

13 254 380

110 000

-1 070 000

615 000

 

-7 964 991

3070

-16157 500

 

 

 

 

 

 

 

-16 157 500

4010

 

1 389 960

 

-951 020

 

 

 

 

438 940

4040

 

193 929

 

-12 600

 

 

 

 

181 329

4050

 

 

 

13 000 000

 

 

 

 

13 000 000

4110

 

175 184

 

-28 000

 

 

 

 

147 184

4120

 

24 056

 

-4 000

 

 

 

 

20 056

4210

 

 

 

350 000

 

 

27 200

 

377 200

4270

 

 

 

150 000

 

 

 

 

150 000

4280

 

 

 

 

110 000

 

 

 

110 000

4300

-6 500 000

 

 

750 000

 

-1 070 000

585 800

 

-6 234 200

4360

 

 

 

 

 

 

2 000

 

2 000

75295

 

 

166 206

 

103 794

 

 

 

 

270 000

4010

 

135 106

 

108 894

 

 

 

 

244 000

4020

 

4 000

 

 

 

 

 

 

4 000

4040

 

1 600

 

-1 600

 

 

 

 

0

4110

 

22 000

 

-3 000

 

 

 

 

19 000

4120

 

3 500

 

-500

 

 

 

 

3 000

755

 

 

 

6 000

 

-6 000

 

 

 

 

0

75503

 

 

6 000

 

-6 000

 

 

 

 

0

4010

 

6 000

 

-6 000

 

 

 

 

0

3000

-16 157 500

0

15 000 000

0

0

0

0

0

-1 157 500

4000

-7 610 609

2 008 435

0

352 174

410 000

-1 070 000

747 500

6 320 000

1 157 500

Cz. 29

-23 768 109

2 008 435

15 000 000

352 174

410 000

-1 070 000

747 500

6 320 000

0

Załącznik 2. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 2

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozdział

Kwota

I

Dotacje podmiotowe

355 886

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

188 144

 

x

157 144

Akademia Obrony Narodowej

75295

21 500

Wojskowa Akademia Techniczna

51 641

Akademia Marynarki Wojennej

18 000

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

20 400

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

43 700

Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)

1 903

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

31 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

138 646

Akademia Obrony Narodowej

80302

2 388

Wojskowa Akademia Techniczna

 

59 230

Akademia Marynarki Wojennej

 

9 192

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

21 664

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

26 372

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

7 139

Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)

 

10 132

Departament Budżetowy*

 

2 529

x

x

Ogółem uczelnie

x

326 790

Akademia Obrony Narodowej

 

23 888

Wojskowa Akademia Techniczna

 

110 871

Akademia Marynarki Wojennej

 

27 192

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

42 064

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

70 072

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

7 139

Departament Budżetowy (podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowej)

 

12 035

Departament Budżetowy*

 

2 529

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

 

31 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

24 761

 

x

19 181

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP "Muzeum Katyńskie")

92118

13 360

Muzeum Marynarki Wojennej

2 660

Muzeum Wojsk Lądowych

1 851

Muzeum Sił Powietrznych

1 310

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

5 580

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 335

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 075 474

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z "Programu Mobilizacji Gospodarki")

75215

33 500

2

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

70013

586 127

3.

284

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

75295

55

4.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

80 446

Akademia Obrony Narodowej

80302

14 002

Akademia Marynarki Wojennej

 

14 019

Wojskowa Akademia Techniczna

 

18 898

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

 

18 335

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

15 192

5.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

1 000

6.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 920

7.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

75295

1 875

8.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

893

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

75295

1 000

10.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

455

11.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

116 501

– inwestycje budowlane

85195

73 511

– zakupy inwestycyjne

42 990

12.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

47 799

– inwestycje budowlane

85195

26 489

– zakupy inwestycyjne

21 310

13.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

54 308

Muzeum Wojska Polskiego

92118

10 000

Muzeum Sił Powietrznych

4 473

Muzeum Wojsk Lądowych

763

Oddział Muzeum WP "Muzeum Katyńskie"

39 072

14.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

143 595

Ogółem (I+II)

1 431 360

 

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2 % ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-29
  • Data wejścia w życie: 2015-04-29
  • Data obowiązywania: 2015-04-29
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA