REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 32

Departament Budżetowy

DECYZJA BUDŻETOWA NA ROK 2015 Nr 34/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lutego 2015 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877 ) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

 Realizacja budżetu resortu obrony narodowej, zwanego dalej „resortem”, w 2015 r. odbywa się zgodnie z decyzją Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76), zwaną dalej „decyzją Nr 63/MON”, z uwzględnieniem postanowień decyzji.

§ 2.

 1. Dochody budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 136.627 tys. zł. Zestawienie dochodów budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wydatki budżetu resortu w 2015 r. wynoszą 38.090.473 tys. zł. Zestawienie wydatków budżetu resortu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do decyzji.

3. Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów środków budżetowych według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 do decyzji.

§ 3.

 1. Ustala się limit stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2015 r. i ich podział w wielkościach określonych w załączniku Nr 4 do decyzji.

2. Liczbę zwolnień z zawodowej służby wojskowej w 2015 r. przewidziano na poziomie 4.000 żołnierzy zawodowych, w tym około 45% żołnierzy posiadających uprawnienia emerytalne.

3. Ustala się limit stanów średniorocznych kandydatów na żołnierzy zawodowych na 2015 r.:

1) w jednostkach budżetowych – 50;

2) w szkolnictwie wyższym – 2.600.

§ 4.

 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. określa załącznik Nr 5 do decyzji.

§ 5.

 1. Przychody i koszty państwowego funduszu celowego „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych” oraz instytucji gospodarki budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, zwanej dalej „ZIOTP”, wynoszą:

1) państwowy fundusz celowy „Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych”:

a) przychody – 58.598 tys. zł,

b) koszty – 149.609 tys. zł;

c) stan funduszu na początek roku – 153.891 tys. zł;

2) ZIOTP:

a) przychody – 264.137 tys. zł,

b) koszty – 263.560 tys. zł.

2. Podział kwot, o których mowa w ust. 1, według form organizacyjno-prawnych, określa załącznik Nr 6 do decyzji.

§ 6.

 Wydatki budżetu resortu w układzie zadaniowym oraz ich podział na dysponentów określa załącznik Nr 7 do decyzji.

§ 7.

 Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji oraz ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa na 2015 r. określa załącznik Nr 8 do decyzji.

§ 8.

 Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone na:

1) fundusz nagród uznaniowych i zapomóg dla żołnierzy zawodowych w wysokości 48.282 tys. zł, w tym na nagrody uznaniowe 38.626 tys. zł, a na zapomogi 9.656 tys. zł (rozdział 75213);

2) fundusz nagród i zapomóg dla żołnierzy niezawodowych w wysokości 12.700 tys. zł (rozdział 75213), w tym:

a) dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych – 12.391 tys. zł, w tym na nagrody 12.313 tys. zł, a na zapomogi 78 tys. zł,

b) dla pozostałych żołnierzy niezawodowych – 309 tys. zł, w tym na nagrody 247 tys. zł, a na zapomogi 62 tys. zł;

3) fundusz na zapomogi dla byłych żołnierzy niezawodowych w wysokości 145 tys. zł (rozdział 75213);

4) fundusz na zapomogi dla weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy w wysokości 400 tys. zł (rozdział 75301);

5) fundusz nagród i zapomóg dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w wysokości 156 tys. zł (rozdział 75213);

6) celowy fundusz nagród dla pracowników objętych Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Wojskowych Jednostek Organizacyjnych Sfery Budżetowej w wysokości 373 tys. zł (rozdział 75213);

7) fundusz nagród dla nauczycieli akademickich w wysokości 125 tys. zł (rozdział 80302), naliczony stosownie do postanowień art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2));

8) fundusz na wyróżnienia, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych (Dz. U. Nr 124, poz. 841), w wysokości 1.516 tys. zł (rozdział 75213).

§ 9.

 Ustala się wydatki budżetowe będące w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej przeznaczone w szczególności na finansowanie:

1) należności osobowych i świadczeń żołnierzy zawodowych pozostających w rezerwie kadrowej w wysokości 68.175 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

2) składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 80.607 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek dysponentów finansujących te wydatki;

3) wykupu odroczonych płatności (voucherów B) wynikających z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” w wysokości 5.363.340 tys. zł (rozdział 75295);

4) składek do organizacji międzynarodowych finansowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części w wysokości 251.192 tys. zł (rozdziały 75204, 75213, 75280) nadzorowanych merytorycznie przez osoby funkcyjne wymienione w załączniku Nr 9 do decyzji;

5) kursów i szkoleń realizowanych przez uczelnie wojskowe, w ramach dotacji podmiotowej, w wysokości 31.000 tys. zł (rozdział 80302), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

6) podwyższenia wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych w wysokości 12.035 tys. zł uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego;

7) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej w wysokości 29.025 tys. zł wraz z pochodnymi (rozdziały 75001, 75213), uruchamiane na wniosek Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych;

8) zmian organizacyjno-etatowych dotyczących służby i funduszu uposażeń funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiednio w wysokości 6.547 tys. zł, 20.882 tys. zł uruchamiane na wniosek odpowiednio Szefa Służby Wywiadu Wojskowego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

9) przedsięwzięć w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022” w wysokości 33.500 tys. zł (rozdział 75215), realizowanych przez Departament Polityki Zbrojeniowej;

10) udziału reprezentacji Wojska Polskiego w VI Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.992 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek Szefa Zarządu Szkolenia – P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

Rozdział 2

Zasady finansowania niektórych zadań

§ 10.

 1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski, dyrektorzy (szefowie) niżej wymienionych komórek i jednostek organizacyjnych resortu zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub innych uregulowań zawartych w odrębnych przepisach:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski – dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego oraz Instytucji Gospodarki Budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”;

3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

4) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022”);

5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

6) Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności – dla państwowych instytucji kultury (muzeów), fundacji oraz stowarzyszeń;

7) Szef Inspektoratu – Szef Służby Zdrowia Wojska Polskiego – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych.

2. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 27 listopada 2015 r., a termin dostarczenia płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 23 grudnia 2015 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w decyzji upływa z dniem 31 marca 2015 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 marca 2015 r., ustala się miesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

5. W zawieranych umowach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych uwzględnić zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wynikające z wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wykorzystania dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia.

§ 11.

 1. Dyrektor Departamentu Kadr nadzoruje wykorzystanie limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych oraz podejmuje działania mające na celu realizację funduszu uposażeń w zaplanowanej wielkości.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Kadr, sporządzi w terminie dwudziestu jeden dni roboczych od dnia ogłoszenia decyzji, harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy zawodowych ze służby w poszczególnych miesiącach 2015 r., w podziale na: dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia, dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części oraz rodzaje Sił Zbrojnych. Harmonogram stanowi podstawę do gospodarowania limitami stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych w 2015 r.

3. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, sporządza się odrębnie dla jednostek organizacyjnych, których uposażenia finansowane są bezpośrednio z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej (jednostki budżetowe) oraz dla pozostałych jednostek. Docelową liczbę żołnierzy zawodowych na dzień 31 grudnia 2015 r. w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej ustala się na poziomie 100.000.

4. Harmonogram powołań i zwolnień żołnierzy ze służby, o którym mowa w ust. 2, w terminie siedmiu dni roboczych od dnia sporządzenia przesyła się właściwym dysponentom.

Rozdział 3

Szczególne zasady realizacji budżetu

§ 12. 

Dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe w terminach i na zasadach określonych w § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz.1616 oraz z 2014 r. poz. 1280).

§ 13.

 1. Harmonogram realizacji wydatków opracowuje się stosownie do terminów finansowania zadań.

2. Przy składaniu zapotrzebowań na środki budżetowe uwzględnia się w szczególności terminy realizacji zobowiązań oraz kwoty planowanych do realizacji wydatków budżetowych.

3. Dysponenci środków budżetowych drugiego stopnia w ramach sprawowanego nadzoru nad gospodarką finansową podległych dysponentów, obejmują szczególnym nadzorem składanie zapotrzebowań na środki budżetowe oraz stan wykorzystania tych środków w kasach i na rachunkach bankowych z uwzględnieniem pozostałości środków wynikających z zerowania rachunków.

4. Harmonogram realizacji budżetu, wnioski o zmianę limitu otwarcia, wnioski o modyfikację harmonogramu, zapotrzebowania na środki budżetowe, projekty planów finansowych, plany finansowe, wnioski o decyzje zmieniające plany finansowe oraz sprawozdania budżetowe, w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów są składane w formie elektronicznej z wykorzystaniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa.

§ 14.

 1. Zapotrzebowanie na środki budżetowe z tytułu udzielonej dotacji na kolejny miesiąc składają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) za pośrednictwem właściwych osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dwunastego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego zapotrzebowanie dotyczy.

2. Dowódcy (dyrektorzy, szefowie, rektorzy) otrzymujący dotacje celowe, składają – za pośrednictwem właściwych osób funkcyjnych, o których mowa w § 10 ust. 1 – zaktualizowane zapotrzebowania na środki dotacji na kolejną dekadę miesiąca w terminie trzech dni roboczych przed jej rozpoczęciem.

3. Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zapotrzebowanie, o którym nowa w ust. 1, przesyła zgodnie z postanowieniami porozumienia w sprawie określenia celu, trybu i terminów przekazywania oraz sposobu rozliczania dotacji budżetowej, a także sprawowania kontroli nad jej wykorzystaniem zawartego pomiędzy Wojskową Agencją Mieszkaniową, a Dyrektorem Departamentu Budżetowego w dniu 9 sierpnia 2011 r.

4. Dotacje z tytułu kierowania żołnierzy na kursy i szkolenia w uczelniach wojskowych, ujęte w limicie dysponenta części, uruchamia się w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosku Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który przedstawi szczegółowe rozliczenie przeprowadzonych kursów i szkoleń, uwzględniające liczbę osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz przypadające z tego tytułu kwoty dotacji.

Rozdział 4

Procedury sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych

§ 15.

 Dysponenci środków budżetowych realizujący wydatki z tytułu udziału polskich kontyngentów wojskowych w misjach i operacjach poza granicami kraju, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego oraz do wiadomości Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, kwartalne informacje o poniesionych wydatkach na poszczególne polskie kontyngenty wojskowe, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po danym kwartale, a rozliczenie za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 29 stycznia 2016 r.

§ 16.

 1. Rektorzy uczelni wojskowych, dyrektorzy muzeów, dyrektor ZIOTP, a także Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury oraz Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Maciejowi Jankowskiemu, jak również do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego, zatwierdzone plany finansowe lub rzeczowo-finansowe, w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia decyzji.

2. Rektorzy uczelni wojskowych, Dyrektor Wojskowego Instytutu Wydawniczego oraz dyrektorzy muzeów przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Panu Maciejowi Jankowskiemu, oraz Dyrektorowi Departamentu Wychowania i Promocji Obronności rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej w terminie do dnia dwudziestego miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 19 lutego 2016 r.

3. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowych w terminie do trzydziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r.

4. Osoby funkcyjne, o których mowa w § 10 ust. 1, w terminie do dnia 21 grudnia 2015 r., zobowiązani są przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego wykaz jednostek, którym przyznano w 2015 r. dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

§ 17.

 1. Sprawozdania sporządzone na podstawie:

1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. Nr 298, poz. 1766),

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119)

– przekazywane są przez Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Dyrektora ZIOTP, osobom funkcyjnym pełniącym w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcję organu założycielskiego lub nadzorującego.

2. Osoby funkcyjne, o których mowa w ust. 1, lub osoby przez nie upoważnione, dokonują kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań sporządzonych na podstawie rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, i przekazują je Ministrowi Finansów.

§ 18.

 Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przekazuje Ministrowi Obrony Narodowej oraz do wiadomości Dyrektora Departamentu Budżetowego i Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, informację z realizacji wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w terminie dwudziestu dni po zakończeniu pierwszego półrocza oraz informację roczną, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r.

Rozdział 5

Zasady uruchamiania rezerw celowych budżetu państwa

§ 19.

 1. Podwyższenie wynagrodzeń pracowników uczelni wojskowych finansowane jest z budżetu resortu oraz rezerwy celowej budżetu państwa.

2. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego przedstawi Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje podziału dotacji na podwyższenie wynagrodzeń ujętej w budżecie resortu na poszczególne uczelnie wojskowe oraz projekt wystąpienia do Ministra Finansów w sprawie uruchomienia środków ujętych w załączniku Nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2015 – „Wydatki budżetu państwa na rok 2015, zestawienie zbiorcze według działów” (część 83 „Rezerwy celowe” poz. 40).

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 20.

 Sfinansowanie użycia jednostek zgłoszonych do Sił Odpowiedzi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (SON), Grupy Bojowej Unii Europejskiej realizuje się przez zmianę planu finansowego.

§ 21.

 Sfinansowanie użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji RESOLUTE SUPPORT Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Islamskiej Republice Afganistanu oraz Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (EUFOR RCA) realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

§ 22.

 Sfinansowanie specjalistycznych szkoleń z medycyny lotniczej realizuje się poprzez zmianę planu finansowego dysponenta części na wniosek Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

§ 23.

 Upoważnia się dysponentów środków budżetowych drugiego stopnia i dysponentów środków budżetowych trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części, do dokonywania zmian w planach finansowych pomiędzy paragrafami 401, 402, a 414 w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej.

§ 24.

 Dysponenci środków budżetowych wprowadzają samodzielnie do ewidencji księgowej w 2015 r. plan finansowy oraz jego zmiany w układzie zadaniowym, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do decyzji.

§ 25.

 W celu zapewnienia terminowej realizacji wypłat przydziela się zaliczkowo:

1. fundusz nagród dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, o którym mowa w § 8 pkt 2, w następującej wysokości:

1) Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – 9.900 tys. zł;

2) Dowódcy Garnizonu Warszawa – 100 tys. zł.

2. Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych plan wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, niespełniających warunków do nabycia prawa do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, od uposażenia wypłacanego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia ze służby, w wysokości 20.000 tys. zł,

§ 26.

 W przypadku wnioskowania przez dysponenta środków budżetowych zwiększenia realizowanego limitu wynagrodzeń bezosobowych, zmiana jego wysokości może nastąpić po zbilansowaniu przez Dyrektora Departamentu Budżetowego zgłoszonych potrzeb w ramach części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem ograniczeń określonych w art. 16 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

§ 27.

 W związku z art. 89c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414), upoważnia się dysponentów środków budżetowych do samodzielnego dokonywania zmian w planach finansowych poprzez zmniejszenie uposażeń żołnierzy zawodowych i zwiększenie funduszu nagród uznaniowych.

§ 28.

 Wypłaty nagród i zapomóg przyznane z funduszy, o którym mowa w § 8, dysponenci środków budżetowych realizują w rozdziale, w którym otrzymali zwiększenie planu finansowego od dysponenta części.

§ 29.

 Dysponenci środków budżetowych, w terminie czternastu dni po zakończeniu kwartału przekażą do dyspozycji dysponenta części budżetowej pozostałość niewykorzystanego funduszu nagród uznaniowych, o którym mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1365).

§ 30.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146 i 1626.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7.

Załącznik 1. [ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 R.]

Załączniki do decyzji Nr 34/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz.Urz. MON poz. 32)

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załącznik Nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.]

Załącznik Nr 3

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [LIMITY STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2015 R.]

Załącznik Nr 4

LIMITY STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY NA 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 5

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU RESORTU W 2015 R. – FINANSOWANYCH Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2015 R.]

Załącznik Nr 6

PRZYCHODY I KOSZTY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO „FUNDUSZ MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH” ORAZ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ „ZAKŁAD INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO” NA 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW]

Załącznik Nr 7

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU RESORTU W UKŁADZIE ZADANIOWYM ORAZ ICH PODZIAŁ NA DYSPONENTÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 8. [KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZ. 29 OBRONA NARODOWA W 2015 R.]

Załącznik Nr 8

KATALOG FUNKCJI, ZADAŃ, PODZADAŃ, DZIAŁAŃ, CELÓW I MIERNIKÓW ICH WYKONANIA ORAZ OSÓB FUNKCYJNYCH ODPOWIEDZIALNYCH (WSPÓŁODPOWIEDZIALNYCH) ZA ICH PLANOWANIE, MONITOROWANIE REALIZACJI I OCENĘ WYKONANIA W RAMACH CZ. 29 OBRONA NARODOWA W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [WYKAZ SKŁADEK DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANYCH BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI]

Załącznik Nr 9

WYKAZ SKŁADEK DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH FINANSOWANYCH BEZPOŚREDNIO Z RACHUNKU DYSPONENTA CZĘŚCI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA