REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 140

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2015 r.

w sprawie realizacji szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), w związku z § 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. poz. 890), ustala się, co następuje:

1. Na potrzeby komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w ramach szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu, prowadzi się:

1) kurs szkoleniowy;

2) kształcenie programowe.

2. Kurs szkoleniowy obejmuje dowódców pododdziałów oraz innych żołnierzy zawodowych wyznaczonych stosownie do potrzeb przez dowódcę (dyrektora, komendanta, szefa) do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sportu.

3. Kształcenie programowe obejmuje kandydatów na oficerów w trakcie ich edukacji w uczelni wojskowej i realizowane jest w ramach procesu dydaktycznego.

4. Kurs szkoleniowy realizuje uczelnia wojskowa lub centrum szkolenia posiadające w swoich strukturach kadrę dydaktyczną zajmującą etatowe stanowiska służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu wychowania fizycznego i sportu, posiadającą przygotowanie pedagogiczne oraz tytuł zawodowy magistra w zakresie wychowania fizycznego.

5. Kursy szkoleniowe realizują również jednostki wojskowe, w których spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 4, zapewni rozkazem Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych.

6. Kurs szkoleniowy oraz kształcenie programowe realizuje się na podstawie „Programu szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu”, opracowanego w oparciu o „Podstawy programowe szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej”, stanowiące załącznik nr 1 do decyzji, w wymiarze co najmniej 126 godzin lekcyjnych i kończą się egzaminem.

7. Uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe wytypowane przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przesyłają programy szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu do zatwierdzenia szefowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach wychowania fizycznego i sportu.

8. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników ze szkolenia ogólnego, kierunkowego i specjalistycznego.

9. Egzamin końcowy kursu szkoleniowego i kształcenia programowego przeprowadza komisja w skład, której wchodzi przedstawiciel Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz dwóch przedstawicieli instytucji organizującej szkolenie, o której mowa w pkt 7, z zastrzeżeniem pkt 10.

10. W egzaminie końcowym, o którym mowa w pkt 9, uczestniczą osoby zajmujące etatowe stanowiska w strukturze organizacyjnej wychowania fizycznego i sportu resortu obrony narodowej.

11. Świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego w resorcie obrony narodowej otrzymuje uczestnik, który złożył egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym. Organizator potwierdza ukończenie szkolenia specjalistycznego wydaniem świadectwa według wzoru określonego w załączniku nr 2 do decyzji.

12. Świadectwo uprawnia do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej pod nadzorem merytorycznym żołnierza zawodowego lub pracownika wojska zajmującego etatowe stanowisko służbowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu wychowania fizycznego i sportu.

13. Ewidencję świadectw prowadzi organizator kursu szkoleniowego lub kształcenia programowego w cyklu rocznym, rozpoczynając każdego roku kalendarzowego numerowanie od liczby „1”. Numer świadectwa odpowiada pozycji zapisu w ewidencji, łamanej przez oznaczenie roku kalendarzowego.

14. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [PODSTAWY PROGRAMOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 maja 2015 r. (poz. 140)

Załącznik Nr 1

PODSTAWY PROGRAMOWE SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 2

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ

infoRgrafika

DRUGA STRONA ŚWIADECTWA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-12
  • Data wejścia w życie: 2015-05-27
  • Data obowiązywania: 2015-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA