REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 151

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 174/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 22 maja 2015 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2015 Nr 34/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 32, 56, 86, 127 i 141), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) udziału reprezentacji Wojska Polskiego w VI Wojskowych Światowych Igrzyskach Sportowych w wysokości 1.992 tys. zł (rozdział 75213), uruchamiane na wniosek Inspektora Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.”;

2) w § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski oraz dyrektorzy niżej wymienionych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej zobowiązani są do merytorycznego nadzoru wykorzystania dotacji udzielanych przez dysponenta części, w trybie i na zasadach określonych w art. 175 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a w przypadku dotacji celowych – także ich rozliczania zgodnie z postanowieniami art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub innych uregulowań zawartych w odrębnych przepisach:

1) Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Maciej Jankowski – dla Wojskowej Izby Lekarskiej, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia;

2) Dyrektor Departamentu Infrastruktury – dla Agencji Mienia Wojskowego oraz Instytucji Gospodarki Budżetowej „Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”;

3) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego – dla uczelni wojskowych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;

4) Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej – na utrzymanie mocy produkcyjnych oraz remontowych w jednostkach organizacyjnych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa (w ramach „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2013–2022);

5) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych – dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;

6) Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej – dla państwowych instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń.

2. Obsługę finansowo-księgową zadań określonych w ust. 1, prowadzi Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Termin zawarcia umów dotyczących zlecania zadań stowarzyszeniom i fundacjom upływa z dniem 27 listopada 2015 r., a termin dostarczania płatnikowi dokumentów uzasadniających ich uruchomienie upływa z dniem 3 grudnia 2015 r.

4. Termin zawarcia umów na udzielenie dotacji współfinansowania lub finansowania inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych, ujętych w decyzji upływa z dniem 31 maja 2015 r. Dla zadań nowych, wprowadzanych do centralnych planów rzeczowych po dniu 31 maja 2015 r., ustala się miesięczny termin zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej, liczony od dnia zatwierdzenia korekty centralnego planu rzeczowego. Termin wykonania umów na udzielone dotacje i dostarczenie płatnikowi dokumentów uzasadniających uruchomienie dotacji upływa z dniem 18 grudnia 2015 r.

5. W zawieranych umowach dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia uwzględnia się zalecenia Najwyższej Izby Kontroli wynikające z wystąpienia pokontrolnego dotyczącego wykorzystania dotacji Ministra Obrony Narodowej przez wybrane podmioty służby zdrowia.”;

3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rektorzy uczelni wojskowych i dyrektorzy państwowych instytucji kultury przekażą odpowiednio Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego lub Dyrektorowi Departamentu Komunikacji Społecznej rozliczenia z wykorzystania dotacji podmiotowej, w terminie do dwudziestego dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, przy czym za czwarty kwartał 2015 r. do dnia 19 lutego 2016 r.”;

4) w załączniku Nr 3 „Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;

5) załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji;

6) załącznik Nr 8 „Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach części 29 Obrona narodowa w 2015 r.” – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

Załącznik 1. [Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.]

Załączniki do decyzji Nr 174 /MON Ministra Obrony Narodowej
z dn. 22 maja 2015 r. (poz. 151)

Załącznik Nr 1

Zestawienie wydatków budżetu resortu oraz ich podział na dysponentów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w 2015 r.

Wyszczególnienie

Dysponenci środków budżetowych

Ogółem

Dział

Rozdział

§

DB

DG

DGW

DO

IWsp.SZ

JW 2305

WBE Warszawa

752

 

 

-39 686 998

300 000

33 844 348

100 000

1 992 500

3 450 150

 

0

 

75201

 

-1 492 800

 

 

 

7 004 000

 

 

5 511 200

 

 

4110

 

 

 

 

7 004 000

 

 

7 004 000

 

 

4180

-1 492 800

 

 

 

 

 

 

-1 492 800

 

75202

 

 

 

 

 

5 000 000

 

 

5 000 000

 

 

3070

 

 

 

 

2 300 000

 

 

2 300 000

 

 

4110

 

 

 

 

2 700 000

 

 

2 700 000

 

75203

 

 

 

 

 

3 500 000

 

 

3 500 000

 

 

3070

 

 

 

 

2 500 000

 

 

2 500 000

 

 

4110

 

 

 

 

1 000 000

 

 

1 000 000

 

75208

 

 

 

-1 200 000

 

 

 

 

-1 200 000

 

 

4050

 

 

-1 200 000

 

 

 

 

-1 200 000

 

75213

 

-30 744 048

 

10 010 000

 

1 992 000

 

 

-18 742 048

 

 

3040

-1 516 000

 

 

 

 

 

 

-1 516 000

 

 

4010

-576 300

 

 

 

 

 

 

-576 300

 

 

4050

-23 685 648

 

10 000 000

 

 

 

 

-13 685 648

 

 

4070

 

 

10 000

 

 

 

 

10 000

 

 

4110

-2 960 500

 

 

 

 

 

 

-2 960 500

 

 

4120

-13 600

 

 

 

 

 

 

-13 600

 

 

4300

-712 000

 

 

 

1 092 000

 

 

380 000

 

 

4420

-1 280 000

 

 

 

900 000

 

 

-380 000

 

75216

 

 

 

 

100 000

-1 200 000

 

 

-1 100 000

 

 

3040

 

 

 

100 000

 

 

 

100 000

 

 

4300

 

 

 

 

-1 200 000

 

 

-1 200 000

 

75218

 

 

 

 

 

1 496 000

 

 

1 496 000

 

 

4270

 

 

 

 

1 500 000

 

 

1 500 000

 

 

4300

 

 

 

 

-4 000

 

 

-4 000

 

75220

 

-7 450 150

 

5 368 448

 

-15 299 500

3 450 150

 

-13 931 052

 

 

3020

 

 

366 800

 

 

 

 

366 800

 

 

3070

 

 

 

 

-4 800 000

 

 

-4 800 000

 

 

4050

 

 

-82 000

 

 

 

 

-82 000

 

 

4060

 

 

 

 

500

 

 

500

 

 

4070

 

 

-42 352

 

 

 

 

-42 352

 

 

4180

 

 

1 126 000

 

 

 

 

1 126 000

 

 

4210

 

 

 

 

 

2 790 000

 

2 790 000

 

 

4270

 

 

 

 

-1 500 000

130 000

 

-1 370 000

 

 

4280

-7 450 150

 

4 000 000

 

 

 

 

-3 450 150

 

 

4300

 

 

 

 

-9 000 000

530 150

 

-8 469 850

 

75295

 

 

300 000

19 665 900

 

-500 000

 

 

19 465 900

 

 

3040

 

300 000

1 116 000

 

 

 

 

1 416 000

 

 

4010

 

 

576 300

 

 

 

 

576 300

 

 

4050

 

 

15 000 000

 

 

 

 

15 000 000

 

 

4060

 

 

-500

 

 

 

 

-500

 

 

4110

 

 

2 960 500

 

 

 

 

2 960 500

 

 

4120

 

 

13 600

 

 

 

 

13 600

 

 

4300

 

 

 

 

-500 000

 

 

-500 000

753

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

 

75301

 

 

 

 

 

 

 

-10 153

-10 153

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

-10 153

-10 153

 

75302

 

 

 

 

 

 

 

5 841

5 841

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

5 841

5 841

 

75312

 

 

 

 

 

 

 

4 312

4 312

 

 

3110

 

 

 

 

 

 

4 312

4 312

755

 

 

 

 

10 000

 

-10 000

 

 

0

 

75503

 

 

 

10 000

 

-10 000

 

 

0

 

 

4010

 

 

10 000

 

-10 000

 

 

0

851

 

 

 

 

 

 

0

 

 

0

 

85156

 

 

 

 

 

-12 500

 

 

-12 500

 

 

4130

 

 

 

 

-12 500

 

 

-12 500

 

85157

 

 

 

 

 

12 500

 

 

12 500

 

 

4410

 

 

 

 

12 500

 

 

12 500

3000

-1 516 000

300 000

1 482 800

100 000

0

0

0

366 800

4000

-38 170 998

0

32 371 548

0

1 982 500

3 450 150

0

-366 800

Cz. 29

-39 686 998

300 000

33 854 348

100 000

1 982 500

3 450 150

0

0

 

Załącznik 2. [Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części]

Załącznik Nr 2

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu resortu w 2015 r. – finansowanych z rachunku dysponenta części

 

 

 

 

w tys. zł

Lp.

§

Wyszczególnienie

Rozdział

Kwota

I.

Dotacje podmiotowe

355 886

1.

227

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania

x

188 144

 

x

157 144

Akademia Obrony Narodowej

75295

21 978

Wojskowa Akademia Techniczna

52 119

Akademia Marynarki Wojennej

18 252

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

20 683

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

44 112

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

80302

31 000

2.

252

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej

x

138 646

Akademia Obrony Narodowej

80302

3 802

Wojskowa Akademia Techniczna

64 935

Akademia Marynarki Wojennej

10 174

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

22 736

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

27 331

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7 139

Departament Budżetowy*

2 529

x

x

Ogółem uczelnie

x

326 790

Akademia Obrony Narodowej

25 780

Wojskowa Akademia Techniczna

117 054

Akademia Marynarki Wojennej

28 426

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

43 419

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

71 443

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

7 139

Departament Budżetowy*

2 529

Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej (na realizację kursów i szkoleń)

31 000

3.

255

Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowych instytucji kultury

x

24 761

 

x

19 181

Muzeum Wojska Polskiego (w tym dla Oddziału Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”)

92118

13 360

Muzeum Marynarki Wojennej

2 660

Muzeum Wojsk Lądowych

1 851

Muzeum Sił Powietrznych

1 310

Wojskowy Instytut Wydawniczy

92114

5 580

4.

257

Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

4 335

II.

Pozostałe dotacje finansowane ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej (dotacje celowe)

1 075 474

1.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na zadania wynikające z „Programu Mobilizacji Gospodarki”)

75215

33 500

2.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

70013

586 127

3.

284

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych

75295

55

4.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla uczelni wojskowych)

x

80 446

Akademia Obrony Narodowej

80302

14 002

Akademia Marynarki Wojennej

14 019

Wojskowa Akademia Techniczna

18 898

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych

18 335

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

15 192

5.

281

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

75295

1000

6.

282

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

75295

7 920

7.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej)

75295

1 875

8.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie obiektów i urządzeń po zakończeniu inwestycji NSIP nie przekazanych do użytkownika (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75295

893

9.

284

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

75295

1000

10.

283

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Wojskowej Izby Lekarskiej)

85195

455

11.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacje dla SP ZOZ)

x

115 335

– inwestycje budowlane

85195

72 345

– zakupy inwestycyjne

42 990

12.

623

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje dla instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia)

x

48 965

– inwestycje budowlane

85195

27 655

– zakupy inwestycyjne

21310

13.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla państwowych instytucji kultury)

x

54 308

Muzeum Wojska Polskiego

92118

10 000

Muzeum Sił Powietrznych

4 473

Muzeum Wojsk Lądowych

763

Oddział Muzeum WP „Muzeum Katyńskie”

39 072

14.

622

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja dla Instytucji Gospodarki Budżetowej – Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego)

75204

143 595

Ogółem (I + II)

1 431 360

* część uzupełniająca nieprzekraczająca 2% ogólnej kwoty dotacji podstawowej z budżetu MON, na rzecz podziałów uzupełniających i korygujących wprowadzanych w trakcie roku budżetowego – co wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych (Dz. U. 2014 r., poz. 789)

Załącznik 3. [Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2015 r.]

Załącznik Nr 3

Katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników ich wykonania oraz osób funkcyjnych odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za ich planowanie, monitorowanie realizacji i ocenę wykonania w ramach cz. 29 Obrona narodowa w 2015 r.

Kod klasyfi­kacji zadanio­wej

Funkcja/zadanie/ podzadanie/ działanie

Cel

Miernik

Osoba funkcyjna odpowiedzialna (współodpowiedzialna) za planowanie zadań/podzadań/działań, określenie celu zadań/podzadań/działań, zdefiniowanie miernika i wskazanie jego wartości bazowej/docelowej, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania

Nazwa

Wartość docelowa w 2015 r.

Z2.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY

2.2.

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku

75,3

Naczelny Prokurator Wojskowy

2.2.1.

Realizacja zadań w zakresie postępowania karnego i pozakarnego

Zapewnienie możliwości osądzenia sprawców przestępstw

Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw

22

Naczelny Prokurator Wojskowy

2.2.1.1.

Prowadzenie i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym, udział w postępowaniu przed sądami i Trybunałami, działalność pozakarna

Czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem postępowań przygotowawczych i sądowych

Odsetek spraw zakończonych skargą prokuratorską prokuratury wojskowej (akt oskarżenia, wniosek o warunkowe umorzenie, wniosek o ukaranie za wykroczenie) w stosunku do ogólnej liczby spraw

22

Naczelny Prokurator Wojskowy, (Szef Inspektoratu Wsparcia SZ)

3.

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA

3.2.

Szkolnictwo wyższe

Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym

Liczba absolwentów studiów do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)

85

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Dyrektor Departamentu Kadr, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP)

3.2.2.

Kształcenie w szkolnictwie wyższym

Zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia

Średnioroczna liczba kształconych kandydatów i żołnierzy zawodowych na studiach i kursach

3 981

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.2.2.1.

Finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i utrzymania uczelni

Przygotowanie kandydatów na żołnierzy zawodowych do objęcia stanowiska podporucznika

Średnioroczna liczba kształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych

2 600

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.2.2.2.

Finansowanie innych zadań w zakresie działalności dydaktycznej uczelni

Doskonalenie zawodowe żołnierzy oraz ich przygotowanie do objęcia kolejnych stanowisk służbowych

Średnioroczna liczba kształconych żołnierzy zawodowych na studiach podyplomowych i kursach

1 381

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.2.4.

Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego

Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej i socjalnej do procesu kształcenia

Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni w całkowitych wydatkach uczelni (%)

11,4

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

3.2.4.1.

Finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego

Wspieranie rozwoju bazy dydaktycznej, naukowej i socjalnej

Udział nakładów przeznaczonych na infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycje w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni wojskowych w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom wojskowym (%)

17,2

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego

5.

OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA

5.1.

Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej

Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (%)

AMW 61,8;

WAM 37,3

Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz, Podsekretarz Stanu w MON p. Maciej Jankowski

5.1.1.

Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja)

Sprawne prowadzenie przekształceń własnościowych

Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)

AMW 91,8;

WAM 22,68

Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

5.1.1.1.

Zbywanie nieruchomości Skarbu Państwa i innych składników majątkowych

Uzyskanie jak największych przychodów ze sprzedaży mienia

Przychody ogółem z prywatyzacji w stosunku do planowanych przychodów ogółem (%)

AMW 91,8;

WAM 22,68

Dyrektor Departamentu Infrastruktury, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

5.1.3.

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

Efektywne zagospodarowanie mienia Skarbu Państwa uwzględniające zasady rachunku ekonomicznego oraz właściwego zabezpieczenia interesów majątkowych Skarbu Państwa

Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)

AMW 64,9;

WAM 58,86

Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

5.1.3.1.

Ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Dochody z mienia do ogółu planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)

WAM 58,86

Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

5.1.3.2.

Rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa

Uzyskanie maksymalnych przychodów poprzez efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (czasowo zbędnymi MON i MSW)

Dochody z mienia do planowanych dochodów (bez dochodów z prywatyzacji i bez dotacji, w %)

AMW 64,9

Prezes Agencji Mienia Wojskowego

9.

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

9.1.

Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej

Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)

96

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.1.1.

Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą

Gromadzenie, bezpieczne przechowywanie i udostępnianie zbiorów muzealnych

Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea

141

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.1.1.2.

Gromadzenie, badanie, przechowywanie dóbr kultury

Upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego związanego z dziejami oręża polskiego

Liczba zgromadzonych muzealiów

307 034

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.2.

Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą

Wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych

Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON w stosunku do liczby takich imprez w roku poprzednim (w %)

102

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.2.1.

Realizacja i dofinansowanie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę

Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym

Liczba przedstawień i koncertów w Polsce

5 575

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.2.1.3.

Realizowanie i dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej

Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych

Liczba uczestników programów edukacyjno-artystycznych

245 881

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.2.1.4.

Realizowanie i dofinansowanie działalności edukacyjnej, naukowej i wydawniczej

Utrzymanie, wzbogacenie i upowszechnianie zbiorów bibliotecznych

Liczba zakupionych i wydanych publikacji

26 747

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.3.

Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury

Relacja liczby inwestycji realizowanych zgodnie z harmonogramem do ogólnej liczby realizowanych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)

100

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.3.1.

Budowa obiektów

Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej

Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego

9

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.3.1.1.

Budowa nowych obiektów

Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz prowadzenia działalności kulturalnej

Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego

9

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.3.2.

Utrzymanie, modernizacja i wyposażanie obiektów

Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury

Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych

87

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

9.3.2.6.

Rozbudowa i modernizacja wojskowych obiektów muzealnych

Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury

Wskaźnik procentowy realizacji prowadzonych inwestycji w wojskowych obiektach muzealnych

87

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

10.

NAUKA POLSKA

10.2.

Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R

Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych w stosunku do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)

75

Sekretarz Stanu

10.2.1.

Wspieranie badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R

Zwiększenie stopnia produktywności potencjału naukowo-badawczego na rzecz obronności

Wskaźnik procentowy zakończonych badań naukowych i prac rozwojowych do ogólnej liczby realizowanych prac

20

Sekretarz Stanu

10.2.1.5.

Wsparcie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa

Zwiększenie udziału badań naukowych w obszarze obronności państwa

Wskaźnik procentowy wydatków na B+R z obszaru obronności do wydatków na obronność w państwie

1,1

Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, (Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych)

 

 

 

 

 

 

11.

BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC

11.

BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC

Zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP

1. Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P”, (w %)

100

Szef Sztabu Generalnego WP

2. Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego

1,018

Szef Sztabu Generalnego WP

 

 

 

3. Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (w %)

0,15–0,17

Dowódca Operacyjny RSZ

 

 

 

4. Stan osobowy Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)

102 650 SZ
13 000 NSR

Szef Sztabu Generalnego WP

11.1.

Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZRP zadanie priorytetowe

Zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, (w %)

informacja niejawna

Szef Sztabu Generalnego WP, (Sekretarz Stanu, Dowódca Generalny RSZ)

Podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego

11.1.1.

Zdolność do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP

Zapewnienie wymaganych zdolności operacyjnych do dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP w pełnym spektrum realizowanych misji

Relacja liczby zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.1.

System organizacji dowodzenia

Poprawa sprawności systemu dowodzenia

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie organizacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.2.

System infrastruktury teleinformatycznej

Poprawa zdolności operacyjnych systemu infrastruktury teleinformatycznej

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie infrastruktury teleinformatycznej do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.3.

System bezpieczeństwa teleinformatycznego

Poprawa zdolności operacyjnych systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie bezpieczeństwa teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.4.

System identyfikacji bojowej i monitorowania położenia wojsk

Poprawa zdolności operacyjnych systemu identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie identyfikacji bojowej i monitorowania wojsk do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.5.

System usług teleinformatycznych

Poprawa zdolności operacyjnych systemu usług teleinformatycznych

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie usług teleinformatycznych do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.6.

System automatyzacji dowodzenia

Poprawa zdolności operacyjnych systemu automatyzacji dowodzenia

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie automatyzacji dowodzenia do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.1.7.

System wsparcia teleinformatycznego

Poprawa zdolności operacyjnych systemu wsparcia teleinformatycznego

Liczba zrealizowanych wdrożeń w systemie wsparcia teleinformatycznego do liczby zaplanowanych wdrożeń w danym roku (%)

100

Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6

11.1.2.

Zdolność do rozpoznania

Poprawa zdolności w zakresie rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa

Nasycenie systemu rozpoznania sprzętem nowej generacji (%)

60,91

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

11.1.2.1.

Rozpoznanie ogólnowojskowe i działania psychologiczne

Zwiększyć zdolność do prowadzenia rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych z wykorzystaniem sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji

Ilość środków rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych nowej generacji do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania ogólnowojskowego i działań psychologicznych (%)

14,79

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

11.1.2.2.

Rozpoznanie obrazowe

Pozyskać na wyposażenie SZ RP środki rozpoznania obrazowego powietrznego załogowego oraz bezzałogowego

Liczba środków rozpoznania obrazowego (szt.)

30

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

11.1.2.3.

Rozpoznanie radioelektroniczne

Poprawa zdolności rozpoznania radioelektronicznego i walki radioelektronicznej

Relacja liczby mobilnych systemów do ogólnej liczby sprzętu rozpoznania radioelektronicznego (%)

74,07

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

11.1.2.4.

Zabezpieczenie geograficzne

Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych geoprzestrzennych oraz map

Wskaźnik aktualności wydawnictw geograficznych (%)

74

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych-P2, Szef Geografii Wojskowej

11.1.2.5.

Zabezpieczenie hydrometeorologiczne

Osiągnąć standardy zabezpieczenia hydrometeorologicznego według wymagań NATO, ICAO i WMO

Ukompletowanie w automatyczne systemy pomiarów meteorologicznych (%)

82

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Szef Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej SZ RP

11.1.2.6.

Zabezpieczenie nawigacyjno-hydrograficzne

Posiadanie aktualnych i wiarygodnych danych morskiej informacji geoprzestrzennej

Wskaźnik aktualności map morskich i wydawnictw nautycznych (%)

90

Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2, Szef Biura Hydrograficznego MW

11.1.3.

Zdolność do rażenia sił przeciwnika

Poprawa zdolności do destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej

Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)

2

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.3.1.

Rażenie ogniowe

Zwiększenie możliwości oddziaływania ogniowego na systemy walki strony przeciwnej

Przyrost potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia ogniowego przeciwnika w odniesieniu do roku poprzedniego (%)

2

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.3.2.

Rażenie minowe

Zwiększenie możliwości rażenia środkami minersko-zaporowymi

Liczba środków minersko-zaporowych

88 411

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.3.3.

Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w środki obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej

Zwiększenie zdolności w zakresie osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej

Przyrost wskaźnika potencjału bojowego zasadniczych środków przeznaczonych do rażenia środków napadu powietrznego przeciwnika oraz zdolności do osłony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej wojsk i obiektów infrastruktury krytycznej (%)

1,1

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.4.

Zdolność do zabezpieczenia logistycznego działań

Dostarczanie wsparcia logistycznego w ilości i jakości wymaganej przez SZ RP

Poziom rozwoju zdolności systemu zabezpieczenia logistycznego SZ RP (%)

74,9

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.4.1.

Kierowanie systemem logistycznym

Poprawa zdolności do planowania i kierowania zabezpieczeniem logistycznym z wykorzystaniem sieciowych systemów informatycznych, umożliwiających zarządzanie informacją logistyczną w czasie rzeczywistym

Liczba oddziałów gospodarczych, w których wdrożono ZWSI RON/WOG w relacji do wszystkich oddziałów gospodarczych (%)

95

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.4.2.

Zabezpieczenie materiałowe

Zapewnienie ciągłości zaopatrzenia umożliwiającego realizację zadań z wykorzystaniem potencjału logistycznego SZ RP

Poziom zabezpieczenia potrzeb SZ RP w środki zaopatrzenia (%)

81

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.4.3.

Zabezpieczenie techniczne

Utrzymanie zdolności do zabezpieczenia eksploatacji UiSW z wykorzystaniem potencjału remontowego

Stan zabezpieczenia eksploatacji UiSW oraz potencjału remontowego SZ RP (%)

58,4

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.4.4.

Zarządzanie infrastrukturą wojskową

Optymalizacja wykorzystania infrastruktury wojskowej na potrzeby SZ RP

Stan zabezpieczenia potrzeb infrastruktury SZ RP (%)

58

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.4.5.

Zabezpieczenie medyczne wojsk

Poprawa zdolności do zabezpieczenia medycznego wojsk w operacjach

Stan gotowości systemu medycznego Sił Zbrojnych RP do realizacji zadań (%)

75

Szef Zarządu Logistyki – P4, Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia-Szef Służby Zdrowia WP

11.1.4.6.

Transport i ruch wojsk

Poprawa zdolności do przemieszczenia środków zaopatrzenia i personelu na potrzeby wojsk w kraju i w rejonach misji

Stan posiadania lotniczych środków transportu taktycznego w SZ RP (%)

82

Szef Zarządu Logistyki – P4

11.1.5.

Zdolność do przetrwania i ochrony wojsk

Minimalizowanie podatności stanu osobowego, urządzeń, środków i prowadzonej operacji na niebezpieczeństwa i zagrożenia dla zachowania swobody działania i operacyjnej efektywności

Stopień zapewnienia przetrwania i ochrony wojsk (%)

65,48

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.5.1.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego wojsk oraz utrzymanie dyscypliny wojsk

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (%)

70

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7,
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

11.1.5.2.

Wsparcie inżynieryjne

Zwiększenie zdolności wojsk inżynieryjnych w zakresie wsparcia inżynieryjnego w operacji obronnej, operacji reagowania kryzysowego w kraju i za granicą

Poziom zabezpieczenia inżynieryjnego (%)

58

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej DG RSZ

11.1.5.3.

Obrona przed bronią masowego rażenia

Poprawa zdolności obrony wojsk przed bronią masowego rażenia podczas operacji obronnej, a także w ramach reagowania kryzysowego w kraju i za granicą

Poziom obrony przed bronią masowego rażenia (%)

58,75

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.6.

Uzupełnienie i mobilizacja wojsk

Zapewnienie wymaganego zasobu do uzupełnienia i rozwinięcia wojsk

Stopień uzupełnienia SZ RP żołnierzami NSR (relacja liczby żołnierzy NSR do ogólnego stanu etatowego SZ, w %)

11

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

11.1.6.1.

Prowadzenie
uzupełniania SZ RP

Zapewnienie wymaganego uzupełnienia SZ żołnierzami NSR

Wskaźnik nadanych przydziałów kryzysowych (stosunek liczby żołnierzy NSR do liczby stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy NSR, w %)

65

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

11.1.6.2.

Ewidencja wojskowa

Posiadanie aktualnej ewidencji wojskowej

Wskaźnik wyposażenia stanu osobowego SZ RP w wojskowe dokumenty tożsamości (%)

73

Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1

11.1.7.

Zabezpieczenie systemu szkolenia i wykorzystanie doświadczeń

Zapewnienie warunków do efektywnego szkolenia SZ RP

Liczba żołnierzy/kandydatów na żołnierzy przeszkolonych w ośrodkach i centrach szkolenia

28 320

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.7.1.

Utrzymanie i rozwój bazy szkoleniowej

Poprawa stanu technicznego bazy szkoleniowej

Liczba inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju bazy szkoleniowej

95

Szef Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

11.1.7.2.

Gromadzenie oraz wdrożenie wniosków i doświadczeń w wymiarze narodowym i międzynarodowym

Poprawa procesu wykorzystania w SZ RP doświadczeń zidentyfikowanych w ramach SWD

Wskaźnik sprawności wdrażania w SZ RP działań naprawczych w ramach SWD (%)

>=20

Dyrektor Centrum Doktryn i Szkolenia SZ RP

11.1.8.

Informatyzacja kierowania i zarządzania resortem obrony narodowej

Zwiększenie stopnia informatyzacji resortu obrony narodowej

Wskaźnik skomputeryzowania SZ RP (% pokrycia potrzeb sprzętowo-programowych użytkowników w stosunku do należności normatywnych)

94

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych

11.1.8.1.

Budowa i wdrażanie rozwiązań informatycznych

Wdrożyć kompletne i spójne pod względem informacyjnym rozwiązania informatyczne umożliwiające dostarczanie w czasie rzeczywistym wiarygodnych informacji o stanie zasobów resortu ON

Liczba użytkowników (osób funkcyjnych) posiadających dostęp do systemu zgodnie z wymaganiami na stanowisku pracy do całkowitej liczby użytkowników wymagających takiego dostępu (%)

20

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych

11.1.8.2.

Utrzymywanie systemów informatycznych

Zapewnienie ciągłości prowadzenia, przetwarzania, przechowywania i transmisji danych

Wskaźnik dostępu do usług świadczonych w systemach teleinformatycznych (%)

53,94

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych

11.1.9.

Zakwaterowanie Sił Zbrojnych

Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania

Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

11.1.9.1.

Realizacja inwestycji mieszkaniowych oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów

Uzyskanie jak największej liczby lokali mieszkalnych

Relacja nakładów inwestycyjnych do kosztu uzyskania jednego mieszkania

504

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

11.1.9.2.

Świadczenia dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu SZ

Zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania

Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

11.2.

Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

1

Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

11.2.1.

Wsparcie wywiadowcze

Rozpoznanie zagrożeń zewnętrznych godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP

Przyjęcie sprawozdania z działalności SWW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

1

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

11.2.2.

Ochrona kontrwywiadowcza

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności państwa i zdolności bojowej SZ RP

Przyjęcie sprawozdania z działalności SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)

1

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

11.3.

Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP

Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)

809 (14)

Szef Sztabu Generalnego WP, (Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz)

11.3.1.

Misje i operacje NATO, UE oraz koalicyjne

Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (%)

0,15–0,17

Dowódca Operacyjny RSZ

11.3.1.1.

Prowadzenie misji i operacji NATO, UE i koalicyjnych

Wypełnienie zobowiązań sojuszniczych i uczestniczenie w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała Rady Ministrów Nr 170/2012 z 25.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013–2018) (%)

0,15–0,17

Dowódca Operacyjny RSZ, (Szef Inspektoratu
Wsparcia SZ)

11.3.2.

Międzynarodowa współpraca bilateralna i współpraca w strukturach wielostronnych, w tym w ramach NATO i UE

Wzmocnienie pozycji RP w organizacjach międzynarodowych i strukturach wielonarodowych

Wkład osobowy SZ RP do obsady stałej struktury dowodzenia NATO i UE (w os.)

312

Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP, Podsekretarz Stanu w MON p. Beata Oczkowicz)

11.3.2.1.

Prowadzenie międzynarodowej bilateralnej i wielostronnej współpracy wojskowej

Zwiększenie efektywności współpracy wojskowej

Liczba podpisanych nowych umów i porozumień dotyczących wojskowej współpracy międzynarodowej w danym roku

5

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

11.3.2.2.

Utrzymanie stanowisk służbowych poza granicami państwa

Zapewnienie skuteczności realizacji polskich priorytetów w dziedzinie obronności

Liczba placówek dyplomatycznych w państwach i przy organizacjach międzynarodowych (międzynarodowych strukturach wojskowych)

59 (54 ataszaty obrony, 5 stałych przedstawicielstw RP)

Dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych

11.3.2.3.

Realizacja zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO i UE

Osiągnięcie zdolności operacyjnych w ramach NATO

Wskaźnik realizacji zobowiązań w ramach przyjętych programów NATO (%)

100

Dyrektor Departamentu Infrastruktury, (Dyrektor ZIOTP)

11.4.

Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)

100

Sekretarz Stanu, Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki, (Szef Sztabu Generalnego WP)

11.4.1.

Mobilizacja gospodarki

Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny

Procentowy wskaźnik ilości zawarcia umów na utrzymanie mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG

100

Sekretarz Stanu

11.4.1.1.

Utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych

Zapewnienie ciągłości dostaw wyrobów i usług na rzecz uprawnionych organów, w tym Sił Zbrojnych RP, w czasie wojny

Procentowe zabezpieczenie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG

80

Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej

11.4.2.

Pozamilitarne przygotowania obronne

Zapewnienie możliwości realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców

Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (%)

80

Podsekretarz Stanu w MON p. Robert Kupiecki

11.4.2.4.

Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Zwiększenie liczby osób w administracji publicznej przygotowanych do realizacji zadań obronnych w państwie

Relacja liczby przeszkolonych osób, do ogólnej liczby osób zaplanowanych do przeszkolenia (%)

67

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

11.4.2.5.

Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym

Ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach

Liczba przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych

4

Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego

13.

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY

13.1.

Pomoc i integracja społeczna

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych

Liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do korzystania z pomocy dla weteranów rozpatrzonych w terminach określonych w aktach prawnych do ogólnej liczby złożonych wniosków (w %)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.1.1.

Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.1.1.10.

Pomoc dla weteranów działań poza granicami państwa

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla weteranów działań poza granicami państwa

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.

Świadczenia społeczne

Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego

Liczba postępowań w sprawie ustalenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego zakończonych w ustawowo określonym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.5.

Świadczenia społeczne żołnierzy i funkcjonariuszy

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.5.1.

Emerytury oraz dodatki do emerytur

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.5.2.

Renty i świadczenia rodzinne oraz dodatki do tych świadczeń

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.5.3.

Pozostałe świadczenia

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych,
Dowódca Garnizonu Warszawa

13.2.5.4.

Świadczenia pieniężne dla żołnierzy i funkcjonariuszy zwolnionych z zawodowej służby

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń dla byłych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, CBA, SG, BOR, PSP i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.6.

Uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.6.1.

Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.6.2.

Uposażenia dla prokuratorów w stanie spoczynku oraz dodatki do tych uposażeń

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.2.6.3.

Uposażenie rodzinne oraz dodatki do tych uposażeń

Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń sędziom i prokuratorom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom

Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

13.5.

Działalność pożytku publicznego

Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego

Liczba zadań publicznych z obszaru obronności państwa zleconych do realizacji przez Ministra Obrony Narodowej organizacjom pozarządowym w stosunku do ogólnej liczby zgłoszonych projektów (w %)

75

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

13.5.1.

Tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego

Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych

Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie

145

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

13.5.1.1.

Wzmocnienie działalności pożytku publicznego

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych

Liczba organizacji pozarządowych podejmujących współpracę z MON na rzecz obronności państwa, którym przyznano dofinansowanie

145

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

14.

RYNEK PRACY

14.1.

Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Zmniejszanie bezrobocia

Liczba wniosków o udzielenie pomocy rekonwersyjnej w zakresie przekwalifikowania zawodowego rozpatrzonych w ustawowym terminie do liczby wniosków złożonych przez osoby uprawnione (w %)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

14.1.3.

Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych

Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych

Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)

97

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

14.1.3.1.

Tworzenie oraz realizacja programów i projektów na rzecz rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób uprawnionych

Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (%)

97

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

16.

SPRAWY OBYWATELSKIE

16.3.

Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania

Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)

Ord.Polowy WP 99; Prawos.Ord.WP 100; Ewan.Duszp.Woj. 100

Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

16.3.2.

Zagwarantowanie prawa do wolności wyznania

Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wywodzącym się ze środowiska wojskowego

Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wywodzącymi się ze środowiska wojskowego

Ord.Polowy WP 140; Prawos.Ord.WP 13; Ewan.Duszp.Woj. 10

Biskup Polowy Wojska Polskiego, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

16.3.2.1.

Posługa duszpasterska Ordynariatu Polowego WP

Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania katolickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego

Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania katolickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego

140

Biskup Polowy Wojska Polskiego

16.3.2.2.

Posługa duszpasterska Ordynariatu Prawosławnego

Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania prawosławnego wywodzącym się ze środowiska wojskowego

Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania prawosławnego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego

13

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

16.3.2.3.

Posługa duszpasterska Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

Zapewnienie opieki duszpasterskiej wiernym wyznania ewangelickiego wywodzącym się ze środowiska wojskowego

Liczba osób duchownych sprawujących opiekę duszpasterską nad wiernymi wyznania ewangelickiego wywodzącymi się ze środowiska wojskowego

10

Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

18.

SPRAWIEDLIWOŚĆ

18.1.

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem)

ustala Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

18.1.7.

Sądownictwo wojskowe

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

18.1.7.1.

Działalność orzecznicza

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

18.1.7.2.

Wsparcie administracyjne i logistyczne sądów wojskowych

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

ustala Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

20.

ZDROWIE

20.1.

Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa

Relacja personelu medycznego do całości personelu (w %)

71

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.1.1.

Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej

Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

Przeciętna miesięczna liczba osób, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa

700

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

20.1.1.9.

Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

Relacja liczby składek opłaconych w terminie do ogólnej liczby opłaconych składek (%)

100

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

20.1.1.18.

Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny

Utrzymanie profesjonalnego poziomu wykształcenia i wyszkolenia personelu medycznego oraz zapewnienie dostępu do najnowszej wiedzy medycznej

Roczna liczba osób kształconych lub podnoszących kwalifikacje, wykonujących zawody medyczne zatrudnionych lub pełniących służbę w podmiotach leczniczych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

1 712

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.1.5.

Funkcjonowanie publicznej służby krwi

Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych

Liczba pobranych donacji krwi pełnej

34 000

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.1.5.2.

Pobieranie krwi oraz obrót nią i jej składnikami

Zapewnienie pacjentom leczonym w polskich szpitalach oraz ZOZ bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych

Liczba pobranych donacji krwi pełnej

34 000

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.4.

Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia

Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)

38

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.4.1.

Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia

Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych

Liczba zakończonych w stosunku do liczby realizowanych inwestycji budowlanych (%)

37,5

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

20.4.1.1.

Budowa, remont, modernizacja obiektów i zakup sprzętu medycznego, służących ochronie zdrowia oraz promocji zdrowego trybu życia

Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych zadań inwestycyjnych

Liczba SPZOZ i IB wspieranych w zakresie zadań inwestycyjnych

43

Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia – Szef Służby Zdrowia WP

22.

PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA

22.1.

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zapewnianie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/ kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu

x

x

Dyrektor Generalny MON,

(Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.1.1.

Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym

Zapewnienie realizacji ustawowych zadań nałożonych na Ministra Obrony Narodowej

x

x

Dyrektor Generalny MON

22.1.1.1.

Planowanie strategiczne i operacyjne oraz prowadzenie analiz

Merytoryczne wsparcie realizacji zadań Ministra Obrony Narodowej

x

x

Szef Zespołu Zarządzania Strategicznego

22.1.1.2.

Doradztwo polityczne

Zapewnienie właściwych warunków pracy Gabinetu Politycznego MON

x

x

Dyrektor Gabinetu Politycznego MON

22.1.1.3.

Obsługa prezydialna

Zapewnienie sprawnej obsługi osób zajmujących kierownicze stanowiska w ministerstwie

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.1.1.4.

Realizacji polityki informacyjnej i działalności promocyjnej

Informowanie opinii publicznej o działalności w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego oraz zwiększenie efektywności promocji w zakresie obronności

x

x

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

22.1.2.

Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna

Zapewnienie ochrony informacji niejawnych i obsługi prawnej

x

x

Dyrektor Generalny MON

22.1.2.1.

Ochrona informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych

Zwiększenie zdolności do przetwarzania informacji niejawnych

x

x

Dyrektor Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych

22.1.2.2.

Ochrona prawna interesów

Zapewnienie pomocy prawnej w toku realizacji zadań

x

x

Dyrektor Departamentu Prawnego

22.1.3.

Audyt, kontrola oraz metody zarządzania

Zapewnienie przestrzegania prawa w działalności resortu

x

x

Dyrektor Generalny MON

22.1.3.1.

Audyt wewnętrzny, kontrola w jednostce i poza jednostką

Zapewnienie realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem i resortowymi aktami normatywnymi, efektywny, oszczędny i terminowy

x

x

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego, Dyrektor Departamentu Kontroli

22.1.3.2.

Wdrażanie i modernizacja systemów oraz metod zarządzania

Usprawnienie funkcjonowania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia SZRP

x

x

Dyrektor Generalny MON

22.2.

Obsługa administracyjna

Zapewnianie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników

x

x

Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.2.1.

Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej

Zapewnienie zasobu osobowego i warunków finansowych do realizacji zadań nałożonych na Ministra ON

x

x

Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.2.1.1.

Prowadzenie polityki kadrowej oraz spraw z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Pozyskiwanie personelu o pożądanych kwalifikacjach i doskonalenie zawodowe

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.2.1.2.

Obsługa finansowo-księgowa

Finansowe zabezpieczenie realizacji zadań resortu ON

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.2.2.

Obsługa logistyczna

Zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej

x

x

Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.2.2.1.

Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątkowymi

Zapewnienie zasobu osobowego do zarządzania nieruchomościami i innymi składnikami majątku MON

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.2.2.2.

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych

Zapewnienie zgodności z prawem prowadzonych procedur

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.2.2.3.

Obsługa archiwalna

Archiwizowanie, zabezpieczanie i przechowywanie akt

x

x

Dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego

22.2.2.4.

Działalność wydawniczo-poligraficzna

Dostarczanie kadrze zawodowej, pracownikom i zainteresowanym środowiskom informacji i wiedzy o wojskowości

x

x

Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej

22.3.

Obsługa techniczna

Zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu

x

x

Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)

22.3.1.

Zarządzanie systemami teleinformatycznymi

Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów teleinformatycznych

x

x

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych

22.3.1.2.

Zakup usług telekomunikacyjnych

Zapewnienie usług telekomunikacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu

x

x

Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.3.1.3.

Zakup sprzętu łączności i teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem

Zapewnienie właściwego wyposażenia stanowisk pracy

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego, (Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych)

22.3.2.

Utrzymanie i odnowa majątku

Zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do wykonywania zadań

x

x

Dyrektor Generalny MON, (Dyrektor Departamentu Administracyjnego)

22.3.2.1.

Obsługa porządku i bezpieczeństwa obiektu

Zapewnienie czystości i porządku w budynkach MON i wokół nich

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.3.2.2.

Utrzymanie nieruchomości

Zapewnienie właściwych warunków lokalowych do wykonywania zadań

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.3.2.3.

Zakup, naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu administracyjnego oraz wyposażenia biurowego

Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do wykonywania zadań

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.3.2.4.

Utrzymanie i odnowa taboru samochodowego

Zapewnienie możliwości transportowych

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.3.2.5.

Zakup mediów

Zapewnienie dostaw mediów

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

22.3.2.6.

Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Zabezpieczenie materiałowe realizacji zadań

x

x

Dyrektor Departamentu Administracyjnego

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-25
  • Data wejścia w życie: 2015-05-25
  • Data obowiązywania: 2015-05-25
  • Dokument traci ważność: 2015-12-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA