| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 106/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się odznakę pamiątkową Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, zwaną dalej "odznaką".

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 3.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU]

Załączniki do decyzji Nr 106/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lipca 2019 r. (poz. 132)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU]

Załącznik Nr 3

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU ZABEZPIECZENIA SZKOLENIA CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH IM. HETMANA POLNEGO KORONNEGO STEFANA CZARNIECKIEGO W POZNANIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, zwanego dalej "BZS", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Odznaka BZS ma kształt tarczy herbowej barwy srebrnej, o wymiarach 42 x 34 mm. Tracza podzielona jest w skos - lewa część ma barwę czarną, a prawa pomarańczową. Kolory te nawiązują do barw wojsk pancernych. W środku tarczy znajduje się wizerunek uskrzydlonego smoka skierowanego w lewą stronę - symbolu broni pancernej II Rzeczypospolitej. Powyżej tarczy jest umieszczony srebrny hełm rycerski z pięcioma piórami po bokach labry. Poniżej tarczy znajduje się wstęga barwy pomarańczowej. Na jej środku umieszczony jest skrót nazwy jednostki - "bzs". Po bokach znajdują się daty "1935" i "2009", nawiązujące do dat powstania jednostki, której tradycje dziedziczy BZS oraz utworzenia BZS.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Dowódcy BZS, z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym, po minimum dwóch latach nienagannie pełnionej służby w BZS;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w BZS minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym i prawnym, szczególnie zasłużonym dla BZS.

4. Odznakę nadaje Dowódca BZS na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Dowódcy BZS i odnotowuje w kronice BZS.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Dowódca BZS powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący: Zastępca Dowódcy BZS;

2) oficer BZS wybrany przez korpus oficerski BZS;

3) podoficer BZS wybrany przez korpus podoficerski BZS;

4) szeregowy BZS wybrany przez korpus szeregowych BZS.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Dowódcy BZS.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność wszystkich jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Dowódcy BZS.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych, szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Dowódca BZS z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji Dowódcy BZS przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Dowódcy BZS.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących BZS.

20. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »