| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 107/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Warsztatów Techniki Lotniczej w Toruniu

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się co następuje:

§ 1.

 Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej "odznaką", Warsztatów Techniki Lotniczej w Toruniu, zwanych dalej "WTL";

2) oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej "oznaką", WTL.

§ 2.

 Zatwierdza się:

1) wzór odznaki, określony w załączniku Nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki, określony w załączniku Nr 2;

3) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 3 i 4.

§ 3.

 Nadaje się regulamin odznaki, określony w załączniku Nr 5.

§ 4.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU]

Załączniki do decyzji Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 9 lipca 2019 r. (poz. 133)

Załącznik Nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU]

Załącznik Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik Nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU NA MUNDUR WYJŚCIOWY

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik Nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU NA MUNDUR POLOWY

infoRgrafika

Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU]

Załącznik Nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ WARSZTATÓW TECHNIKI LOTNICZEJ W TORUNIU

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej "odznaką", Warsztatów Techniki Lotniczej, zwanych dalej "WTL", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska za nienaganną służbę i pracę oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.

2. Podstawę odznaki stanowi niebieski krzyż maltański, z bordiurą koloru amarantowego. Barwy nawiązują do służb taborowych II RP. W centrum krzyża znajduje się herb Torunia, w którym stacjonują WTL. Herb umieszczono na obwiedzionym srebrną bordiurą złotym emblemacie, nawiązującym do działalności WTL, tj. połączeniu stylizowanego pioruna (symbolizującego naprawiany sprzęt radiotechniczny) z kołem zębatym (symbolizującym naprawiany sprzęt czołgowo-samochodowy). Na ramionach krzyża widnieją litery: "WTL", stanowiące skrót nazwy. Litery są koloru złotego, obwiedzione srebrną bordiurą. Pomiędzy ramionami krzyża, w górnej jego połowie, znajduje się srebrna, stylizowana turbina, symbolizująca sprzęt lotniczy, a w dolnej srebrny wieniec laurowy, symbolizujący zwycięstwo.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Kierownikowi WTL z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po minimum roku nienagannie pełnionej służby w WTL;

3) pracownikom wojska po przepracowaniu w WTL minimum dwóch lat;

4) innym osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla WTL.

4. Odznakę nadaje Kierownik WTL, na podstawie opinii Komisji, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie Kierownika WTL oraz odnotowuje w kronice WTL.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Kierownik WTL powołuje 10-osobową Komisję w składzie:

1) trzech przedstawicieli Korpusu Oficerów Zawodowych;

2) trzech przedstawicieli Korpusu Podoficerów Zawodowych;

3) trzech przedstawicieli Korpusu Szeregowych Zawodowych;

4) przedstawiciel pracowników wojska.

8. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza, który sporządza protokoły z obrad Komisji.

9. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie Kierownika WTL.

10. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

11. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 7/10 jej członków.

12. Opinie Komisji o nadaniu lub wnioski o pozbawienie prawa do odznaki zapadają zwykłą większością głosów. Treść opinii lub wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Kierownikowi WTL.

13. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z wymogami ceremoniału wojskowego.

14. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

15. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

16. Prawo do odznaki tracą osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

17. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Kierownik WTL z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

18. Od decyzji Kierownika WTL przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

19. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie Kierownika WTL.

20. Wizerunek odznaki może być umieszczany i używany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzujących WTL.

21. Jeden egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

22. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak pamiątkowych nie obciążają budżetu resortu obrony narodowej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »