REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 114

DECYZJA Nr 99/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 lipca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655), § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2018 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 149, z 2019 r. poz. 256 oraz z 2021 r. poz. 8 i 264) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) wynagrodzenia - wydatki planowane i realizowane w paragrafach 4010, 4020, 4030, 4040, 4790 i 4800 klasyfikacji;";

2) w § 5 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dysponowanie środkami na rachunkach bankowych dysponenta części budżetowej;";

3) w § 7:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni dla Dyrektora Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych;",

b) w ust. 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) Biskup Polowy Wojska Polskiego w zakresie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 2;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego w zakresie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 2;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w zakresie wydatków, o których mowa w załączniku Nr 2;";

4) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy planujące drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia sporządzają wstępny projekt planu wydatków i w terminie do dnia 15 marca roku przedplanowego przekazują do Dyrektora Departamentu Budżetowego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organy planujące sporządzają wstępny projekt planu wydatków do wysokości przydzielonego limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przy jednoczesnym określeniu zadań niemożliwych do sfinansowania w ramach posiadanych zasobów. Wydatki ponad przydzielony limit należy przedstawić również w układzie celów operacyjnych Ministra Obrony Narodowej, zgodnie z przepisami w sprawie planowania i rozliczania działalności.",

c) uchyla się ust. 4 i 5;

5) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje materiały do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej oraz przedstawia je Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.";

6) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekt Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1, opracowywany jest przez Departament Budżetowy uwzględniając:

1) postanowienia Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

2) zestawienie celów operacyjnych Ministra Obrony Narodowej do planowania działalności w roku planistycznym.";

7) w § 15 uchyla się ust. 7;

8) w § 19 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W związku z art. 453 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) i art. 96g ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1328) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1365) dysponenci środków budżetowych dokonują samodzielnie zmian w planach finansowych, poprzez zmniejszenie funduszu uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych.";

9) w § 28 ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. W przypadku sporządzenia korekty rocznego sprawozdania Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych osoby, o których mowa w ust. 4, przesyłają do Departamentu Budżetowego dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zmian w stanie ewidencyjnym należności, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 27 ust. 2 załącznika Nr 35 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 144). Zakres informacji określi Dyrektor Departamentu Budżetowego.";

10) w § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sprawozdania wykonywane są w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy i przekazywane Dyrektorowi Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Wojskowego, który dokonuje weryfikacji sprawozdań w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed upływem terminu sprawozdawczego.";

11) załączniki Nr 1-4 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-4 do niniejszej decyzji;

12) załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Załącznik 1. [ZAKRESY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 99/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 lipca 2022 r. (poz. 114)

Załącznik Nr 1

ZAKRESY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ

L.p.

Organ planujący

Zakres planistyczny

1.

Dyrektor Departamentu Budżetowego

1. Opracowuje projekt budżetu dysponenta części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem projektów budżetów przedstawionych przez podległe organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki budżetowe w zakresie dotacji (z wyjątkiem ujętych w centralnych planach rzeczowych) i subwencji na podstawie propozycji przedstawianych przez dyrektorów (szefów, kierowników) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, według właściwości.

2.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków planowanych przez inne organy planujące, wydatków sądów wojskowych oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Ponadto planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie:

a) współfinansowania funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacania składek do wspólnych budżetów,

b) ubezpieczeń pojazdów, okrętów i innych jednostek pływających użytkowanych w resorcie obrony narodowej,

c) uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych,

d) działalności Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. poz. 609), z wyjątkiem wydatków dotyczących ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej planowanych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego,

e) indywidualnych i zbiorowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby poza granicami państwa, dla żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396, z późn. zm.),

f) ubezpieczenia kosztów leczenia żołnierzy i pracowników wojska przebywających na ćwiczeniach, szkoleniach i kursach w krajach poza Unią Europejską,

g) finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w oparciu o przepisy art. 18 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium oraz zasadach udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2110 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 tej ustawy.

3.

Dowódca Garnizonu Warszawa

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków planowanych przez inne organy planujące, wydatków sądów wojskowych oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4.Planuje również wydatki, według propozycji przedstawianych przez dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw komunikacji społecznej w szczególności w zakresie obchodów świąt państwowych i wojskowych.

5. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych, centralnego zakupu prasy dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz produkcję druków i formularzy wojskowych.

4.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

5.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

6.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania wojskowych biur emerytalnych i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych określonym dla tych jednostek.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji zgłoszonych przez wojskowe biura emerytalne oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4. Ponadto planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki związane z realizacją przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2055, z późn. zm.) w szczególności: dodatek dla weterana poszkodowanego oraz pomoc w finansowaniu nauki dla weterana poszkodowanego - żołnierza, z wyjątkiem wydatków dotyczących świadczeń zdrowotnych planowanych przez Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

7.

Dyrektor Generalny MON

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz wydatki innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi za wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Ponadto planuje wydatki na podstawie propozycji złożonych w szczególności przez:

a) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw strategii i planowania obronnego, w zakresie zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" realizowanych w części 29 Obrona narodowa, tj. krajowych gier i ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach wyższych kursów obronnych oraz organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa,

b) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa, w zakresie:

- organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, uroczystości państwowych i wojskowych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć,

- organizacji konferencji, warsztatów i innych form szkoleniowych, w zakresie realizacji współpracy wojska ze społeczeństwem oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- organizacji warsztatów naukowych i podróży historycznych,

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych oraz z zakresu problematyki dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi,

- zakupu filmów i licencji filmowych,

- zakup wydawnictw z zakresu problematyki społecznej,

c) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw szkolnictwa wojskowego, w zakresie projektów wynalazczych i racjonalizatorskich rozpatrywanych na szczeblu urzędu Ministra Obrony Narodowej,

d) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw kadr, w zakresie:

- odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników poza granicami państwa, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej,

- zakupu medali, legitymacji służbowych itp.,

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu profilaktyki dyscyplinarnej (wychowawczej) oraz dyscypliny wojskowej,

- opracowania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu profilaktyki dyscyplinarnej (wychowawczej) oraz dyscypliny wojskowej,

e) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zasobów osobowych, w zakresie:

- zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne,

- zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257, z późn. zm.),

f) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw socjalnych, w zakresie:

- wykupu uprawnień do przejazdów ulgowych,

- zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania weteranów i weteranów poszkodowanych poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

g) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia, w zakresie:

- zadań nakładanych przez Ministra Obrony Narodowej na SPZOZ i instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności: mobilizacyjnych i obronnych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego, wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1749, z późn. zm.), niektórych badań lekarskich żołnierzy (cytogenetyka), niektórych czynności administracyjnych związanych z obsługą procesu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, studiów podyplomowych realizowanych na potrzeby wojskowej służby zdrowia,

- wynagrodzeń krajowych konsultantów do spraw obronności w poszczególnych dziedzinach medycyny,

- turnusów leczniczo-profilaktycznych realizowanych przez wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne SPZOZ,

- programów zdrowotnych, psychologicznych i profilaktycznych uruchamianych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

- kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w SPZOZ i instytutach badawczych wojskowej służby zdrowia,

- staży medycznych lekarzy i lekarzy dentystów,

- dofinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, realizowanych przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, w szczególności: świadczenia niegwarantowane, dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana,

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu profilaktyki psychologicznej oraz profilaktyki uzależnień,

- opracowania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu profilaktyki psychologicznej oraz profilaktyki uzależnień,

- konferencji, sympozjów, szkoleń, realizowanych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez SPZOZ i instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia,

- dofinansowania kosztów szkolenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie i na zasadach wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.),

h) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki zbrojeniowej, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498),

i) dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej w zakresie:

- zarządzania procesem komunikacji społecznej w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym oraz utrzymania systemu komunikacji strategicznej w resorcie obrony narodowej,

- zaspokajania potrzeb informacyjnych społeczeństwa i resortu obrony narodowej w sprawach dotyczących resortu, a w szczególności działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. poprzez: monitoring mediów, pozyskiwanie badań opinii publicznej, materiałów informacyjnych, projektowanie i realizowanie zintegrowanych kampanii i działań komunikacyjnych resortu obrony narodowej),

- realizacji działalności promocyjnej zgodnie z decyzją Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 40, z późn. zm.),

j) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw innowacji w zakresie wydatków objętych planem badań naukowych w resorcie obrony narodowej.

4. Planuje inne niż wyżej wymienione wydatki budżetowe, w szczególności dotyczące składek do organizacji i agencji międzynarodowych, wynikające z zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

8.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określone w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie:

a) badań lekarskich żołnierzy i pracowników w związku z kierowaniem ich na misje poza granicami państwa oraz po powrocie z misji,

b) zabezpieczenia innych niezbędnych zakupów w rejonie działania polskich kontyngentów wojskowych, których nie dostarczono w naturze,

c) ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby poza granicami państwa, dla żołnierzy pełniących służbę w jednostkach wojskowych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.

9.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

10.

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

11.

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących oraz pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

4. Planuje również inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki na rzecz resortu obrony narodowej w szczególności w zakresie:

a) scentralizowanych zakupów sprzętu informatyki i oprogramowania oraz usług informatycznych,

b) opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych (krajowych i zagranicznych) oraz zakupu pasm i kanałów satelitarnych,

c) systemów bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

d) organizacji procesu szkolenia specjalistycznego dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni,

e) opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe,

f) składek do organizacji i agencji międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

12.

Biskup Polowy Wojska Polskiego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

13.

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

14.

Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

15.

Szef Agencji Uzbrojenia

1. Opracowuje projekt budżetu obejmujący:

a) wydatki związane z opłatami spedycyjnymi (FMS),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją centralnych planów rzeczowych,

c) wydatki związane z obsługą bankową (opłaty i prowizje bankowe).

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

16.

Szef Zarządu Planowania
Rzeczowego - P8

Opracowuje projekt budżetu resortu obrony narodowej w zakresie centralnych planów rzeczowych.

17.

Prezesi sądów wojskowych

1. Opracowują projekty budżetów uwzględniające zadania sądów wojskowych za wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planują dochody budżetowe.

18.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający następujące zadania (za wyjątkiem zadań ujętych w centralnych planach rzeczowych):

a) zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do zabezpieczenia szkolenia specjalistycznego dla żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową (TSW),

b) zakup pozostałego sprzętu powszechnego użytku nieuznawanego za SpW, jeżeli jednostkowa wartość przedmiotu (urządzenia) lub zakres rzeczowy zamówienia wskazuje, że finansowanie zakupu będzie odbywać się w ramach wydatków bieżących,

c) planowania usług szkolenia specjalistycznego z zakresu cyberbezpieczeństwa dla żołnierzy pełniących TSW oraz z zakresu działań niekonwencjonalnych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie Obrony Narodowej.

 

Załącznik 2. [Zakres planowanych wydatków budżetowych]

Załącznik Nr 2

Zakres planowanych wydatków budżetowych

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf klasyfikacji wydatków budżetowych

1.

Dotacje (celowe, podmiotowe, przedmiotowe), subwencje

§ 2xxx

2.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020 (z wyłączeniem poz. 02 i 03)

3.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 3030

4.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3040

5.

Zasądzone renty

§ 3050

6.

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

§ 3070 (z wyłączeniem poz. 12 i 13)

7.

Świadczenia społeczne

§ 3110

8.

Stypendia dla uczniów

§ 3240

9.

Stypendia różne

§ 3250

10.

Wynagrodzenia osobowe

§§ 4010, 4020, 4790

11.

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

§ 4030

12.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

§ 4040, 4800

13.

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4050

14.

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

§ 4060

15.

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

§ 4070

16.

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

§ 4080

17.

Honoraria

§ 4090

18.

Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4110

19.

Składki na Fundusz Pracy

§ 4120

20.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130

21.

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 4160

22.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

23.

Równoważniki pieniężne, ekwiwalenty i pozostałe należności dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4180 (z wyłączeniem poz. 01 i 02)

24.

Fundusz operacyjny

§ 4200

25.

Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

§ 4300 poz. 02

26.

Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

§ 4300 poz. 03

27.

Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw

§ 4300 poz. 04

28.

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

§ 4300 poz. 05

29.

Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych

§ 4300 poz. 06

30.

Usługi bankowe i pocztowe

§ 4300 poz. 07

31.

Wydatki z tytułu rekonwersji

§ 4300 poz. 14

32.

Usługi spedycyjne

§ 4300 poz. 17

33.

Zwrot kosztów kształcenia poza Siłami Zbrojnymi

§ 4300 poz. 18

34.

Usługi prawne

§ 4300 poz. 18

35.

Zakup usług obejmujących tłumaczenia

§ 4380

36.

Podróże służbowe krajowe

§ 4410

37.

Podróże służbowe zagraniczne

§ 4420

38.

Różne opłaty i składki

§ 4430

39.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4440

40.

Podatek od towarów i usług (VAT)

§ 4530

41.

Składki do organizacji międzynarodowych

§§ 4540 i 4690

42.

Szkolenia członków korpusu służby cywilnej

§ 4550

43.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

§ 4570

44.

Pozostałe odsetki

§ 4580

45.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

§ 4590

46.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 4600

47.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 4610

48.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4700

49.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

§ 4710

50.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

§ 4780

 

Załącznik 3. [Wstępny projekt planu wydatków]

Załącznik Nr 3

Wstępny projekt planu wydatków

infoRgrafika

Załącznik 4. [Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy]

Załącznik Nr 4

Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy

Lp.

Wyszczególnienie

Żołnierze zawodowi

Funkcjonariu-sze

Żołnierze zawodowi w okresie kształcenia

Dobrowol-na zasadnicza służba wojskowa na potrzeby kształcenia

Żołnierze TSW

Dobrowo-na zasadnicza służba wojskowa

Żołnierze aktywnej rezerwy

Żołnierze aktywnej i pasywnej rezerwy w ramach odbywania ćwiczeń wojsko-wych

Legia Akademic-ka

1.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostki Wojsk Lądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) jednostki Sił Powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) jednostki Marynarki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pozostałe jednostki podporządkowane Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z jednostkami podległymi pozostającymi na zaopatrzeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozostałe jednostki pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Garnizonu Warszawa, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wraz z jednostkami podległymi pozostającymi na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dowódca Garnizonu Warszawa w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dowództwo Garnizonu Warszawa, jednostki wojskowe bezpośrednio podległe oraz pozostające na zaopatrzeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Szef Służby Wywiadu Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dyrektor Generalny MON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Dysponent części 29, w tym m.in.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Departament Budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szkolnictwo wyższe, z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Akademia Sztuki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Akademia Marynarki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Akademia Wojsk Lądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Lotnicza Akademia Wojskowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instytucje kultury (Muzea)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instytucja Gospodarki Budżetowej (ZIOTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Agencja Mienia Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- w tym jednostki budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 5. [Skutki finansowe i etatowe wejścia w życie projektu]

Załącznik Nr 5

Skutki finansowe i etatowe wejścia w życie projektu

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-12
  • Data wejścia w życie: 2022-07-12
  • Data obowiązywania: 2022-07-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA