REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 149

DECYZJA NR 122/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), § 1 pkt 13 lit. b, d i f-h oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w celu realizacji postanowień działu III ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) w zakresie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Decyzja określa zadania i kompetencje osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej, komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych w zakresie planowania i wykonywania budżetu państwa w części 29 - Obrona Narodowa, zwanego dalej, budżetem resortu obrony narodowej.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) jednostka (komórka) organizacyjna - jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowaną oraz komórkę organizacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej;

2) klasyfikacja - klasyfikację, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.);

3) limit stanów średniorocznych żołnierzy - stany zatrudnienia żołnierzy zawodowych, niezawodowych i funkcjonariuszy, które w ujęciu średniorocznym nie mogą być przekroczone;

4) osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa - osoby, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2015 r. poz. 250, z późn. zm.);

5) plan finansowy - szczegółowy plan dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej oraz wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym;

6) plany rzeczowe zadań (RZ) - sporządzane na etapie wstępnego planowania budżetowego zbiory formularzy rzeczowych zadań opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej wydanym na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych;

7) rok budżetowy - rok realizacji budżetu resortu obrony narodowej;

8) rok planistyczny - rok, na który planowany jest budżet resortu obrony narodowej;

9) rok przedplanowy - rok przed rokiem planistycznym;

10) układ zadaniowy budżetu - zestawienie wydatków budżetowych sporządzone w szczegółowości: funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z opisem ich celów, a także mierników stopnia realizacji celów;

11) układ klasyfikacji budżetowej - zestawienie dochodów i wydatków w szczegółowości: część, dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf;

12) ustawa - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

13) właściciel zadania/podzadania/działania - osoba odpowiedzialna za planowanie (definiowanie, wyznaczanie) zadania/podzadania/działania, określenie celu zadania/podzadania/działania, wskazanie nazwy oraz wartości bazowej i docelowej miernika, monitorowanie ich realizacji oraz ocenę wykonania;

14) wynagrodzenia - wydatki planowane i realizowane w paragrafach 4010, 4020, 4030 i 4040 klasyfikacji;

15) uposażenia - wydatki planowane i realizowane w paragrafach 4050, 4060 i 4070 klasyfikacji;

16) limit zatrudnienia bazowego - nieprzekraczalna liczba stanowisk pracowników resortu obrony narodowej, o której mowa w decyzji Ministra Obrony Narodowej w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej;

17) rozporządzenie Ministra Finansów - rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na dany rok planistyczny, wydane na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

18) ISOBP - Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa, o którym mowa w § 23 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69, z późn. zm.).

§ 3.

1. Zasady i procedury planowania i rozliczania działalności resortu obrony narodowej oraz rodzaje dokumentów planistycznych określają odrębne przepisy.

2. Zasady i procedury planowania potrzeb zasobów, usług i robót budowlanych oraz zasady opracowywania i wykonywania centralnych planów rzeczowych w resorcie obrony narodowej określają odrębne przepisy.

3. Zasady udzielania zaliczek i rozliczania zaliczek w resorcie obrony narodowej określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Dysponenci środków budżetu państwa i organy planujące

§ 4.

Minister Obrony Narodowej jest dysponentem części budżetowej oraz organem planującym pierwszego stopnia.

§ 5.

1. Dysponent części budżetowej z otrzymanych środków budżetowych pokrywa wydatki oraz przekazuje środki podległym dysponentom środków budżetu państwa.

2. Obsługę finansowo-księgową dysponenta części budżetowej oraz zadania organu planującego pierwszego stopnia realizuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

3. Obsługa finansowo-księgowa, o której mowa w ust. 2, obejmuje w szczególności:

1) ustalanie polityki rachunkowości;

2) powierzone Dyrektorowi Departamentu Budżetowego przez Ministra Obrony Narodowej obowiązki na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy w zakresie wyrażania zgody na otwieranie przez dysponentów środków budżetu państwa rachunków bankowych;

3) dysponowanie środkami na rachunkach bankowych dysponenta części budżetowej i dysponenta Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych;

4) podpisywanie sprawozdań budżetowych i finansowych, a także wykonywanie obowiązków określonych w art. 54 ustawy przez głównego księgowego dysponenta części;

5) opracowywanie projektów wniosków do Ministra Finansów w sprawie zmiany klasyfikacji wydatków oraz zmiany planu finansowego dysponenta części budżetowej.

4. Obsługę merytoryczną zadań dysponenta części budżetowej wykonują, stosownie do kompetencji i upoważnień określonych przez dysponenta części budżetowej, dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych.

5. Obsługa merytoryczna zadań, o których mowa w ust. 4, polega w szczególności na:

1) zgłaszaniu propozycji do projektów budżetów;

2) prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień finansowanych ze środków publicznych, jeśli wynika to z odrębnych przepisów lub uregulowań wewnętrznych;

3) zawieraniu umów dotyczących realizowanych zadań na podstawie imiennych pełnomocnictw lub upoważnień udzielonych przez dysponenta części budżetowej;

4) sprawowaniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem realizacji umów;

5) sprawowaniu i ocenie prawidłowości oraz zgodności z prawem operacji gospodarczych oraz ich akceptacji;

6) ustalaniu, przydzielaniu i rozliczaniu dotacji budżetowych;

7) zgłaszaniu potrzeb środków budżetowych;

8) dochodzeniu należności budżetowych;

9) współdziałaniu z Departamentem Prawnym w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sprawach objętych zakresem zadań jednostki (komórki) organizacyjnej;

10) monitorowaniu oraz windykacji należności budżetowych z tytułu realizowanych zadań, w tym wynikających z prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji;

11) wnioskowaniu zmian w zakresie ujętych w planie finansowym kwot wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia;

12) przedstawianiu propozycji do opracowania projektu rocznego harmonogramu wydatków lub rocznego harmonogramu wydatków, o którym mowa w § 32 ust. 1.

§ 6.

1. Dysponenci środków budżetu państwa pełnią również funkcję organów planujących tego samego stopnia z uwzględnieniem postanowień § 7.

§ 7.

1. Organami planującymi drugiego stopnia są ponadto:

1) Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej dla Szefa Oddziału Zabezpieczenia Żandarmerii Wojskowej;

2) Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych dla dyrektorów wojskowych biur emerytalnych;

3) Szef Inspektoratu Informatyki dla Dyrektora Centrum Zasobów Informatycznych;

4) Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych dla dowódców jednostek Wojsk Specjalnych.

2. Organami planującymi trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi organowi planującemu pierwszego stopnia są:

1) Szef Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) Biskup Polowy Wojska Polskiego;

3) Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego;

4) Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego;

5) prezesi sądów wojskowych, stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 8.

1. Do zadań organów planujących należy w szczególności:

1) kierowanie procesem planowania lub planowanie dochodów i wydatków budżetowych wyodrębnionych dla jednostek (komórek) organizacyjnych;

2) wnioskowanie o dokonywanie zmian w planach finansowych;

3) opracowywanie informacji z realizacji budżetu.

2. Zakresy planowanych dochodów i wydatków ujmowanych w projektach budżetów sporządzanych przez wybrane organy planujące określa załącznik Nr 1.

Rozdział 3

Planowanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 9.

1. Dyrektor Departamentu Kadr i Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień - P1 w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok przedplanowy stosownie do swoich kompetencji przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych i niezawodowych na poszczególne organy planujące zgodnie z załącznikiem Nr 4. Propozycje dotyczące Ministerstwa Obrony Narodowej wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok przedplanowy przedstawi organom planującym drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległym organowi planującemu pierwszego stopnia wstępne limity wydatków na rok planistyczny.

3. Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok przedplanowy przekażą podporządkowanym dowódcom jednostek wojskowych oraz właściwym organom planującym drugiego stopnia, propozycje podziału limitów stanów średniorocznych żołnierzy zawodowych i niezawodowych oraz informację o planowanych zmianach organizacyjnych mających wpływ na stany średnioroczne żołnierzy oraz limity zatrudnienia bazowego.

4. Organy planujące sporządzają wstępny projekt planu wydatków, w szczegółowości: rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków oraz szczegółowy paragraf klasyfikacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 10.

1. Organy planujące drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, sporządzają wstępny projekt planu wydatków i w terminie do dnia 1 marca roku przedplanowego przekazują do Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1 dyrektorzy (szefowie, kierownicy) jednostek (komórek) organizacyjnych, których zadania ujmowane są w planie finansowym dysponenta części, przedstawiają do Dyrektora Departamentu Budżetowego propozycje finansowania zadań. Wzrost wydatków w stosunku do planu finansowego roku poprzedniego wymaga szczegółowego uzasadnienia.

3. Organy planujące sporządzają wstępny projekt planu wydatków do wysokości przydzielonego limitu, o którym mowa w § 9 ust. 2, przy jednoczesnym określeniu zadań niemożliwych do sfinansowania w ramach posiadanych zasobów.

4. Do 15 kwietnia roku przedplanowego osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw polityki obronnej przeprowadza grę decyzyjną, w trakcie której zostanie dokonana ocena możliwości wykonania wytycznych Ministra Obrony Narodowej do działalności w roku planistycznym.

5. W przypadku braku możliwości pełnego sfinansowania zadań wynikających z wytycznych, o których mowa w ust. 4, w ramach przydzielonego wstępnego limitu wydatków, osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw polityki obronnej przedstawi rekomendacje do zbilansowania zadań z możliwościami finansowymi.

§ 11.

1. Organy planujące oraz osoby, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2, a także właściciele zadań, podzadań i działań przedstawią Dyrektorowi Departamentu Budżetowego materiały do aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, w trybie i na zasadach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa w zakresie dotyczącym resortu obrony narodowej oraz przedstawia go Ministrowi Obrony Narodowej do zatwierdzenia.

§ 12.

1. Wdrożenie założeń planistycznych odbywa się poprzez wydanie do dnia 31 maja roku przedplanowego Wytycznych Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego w resorcie obrony narodowej.

2. Wytyczne Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1, zawierają w szczególności:

1) limit wydatków obronnych;

2) limity wydatków budżetowych wydzielonych dla bezpośrednio podległych organów planujących;

3) limity stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy z uwzględnieniem jednostek budżetowych, uczelni wojskowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej;

4) katalog funkcji, zadań, podzadań, działań, celów i mierników oraz ich właścicieli.

3. Projekt Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1, opracowywany jest przez Departament Budżetowy na podstawie:

1) Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;

2) wytycznych Ministra Obrony Narodowej do działalności resortu obrony narodowej w roku planistycznym;

3) ustaleń z gry decyzyjnej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwej do spraw polityki obronnej.

4. Projekt Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w ust. 1, przed przedstawieniem do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej podlega uzgodnieniu z osobami zajmującymi kierownicze stanowiska Ministerstwa.

5. Organy planujące drugiego stopnia mogą wydawać wytyczne do planowania budżetowego w odniesieniu do zadań i wydatków planowanych przez organy planujące trzeciego stopnia, będące w ich podległości.

§ 13.

1. Na podstawie Wytycznych Ministra Obrony Narodowej, o których mowa § 12 ust. 1, opracowywana jest Nota budżetowa Dyrektora Departamentu Budżetowego określająca zasady i tryb pracy nad projektem budżetu resortu obrony narodowej.

2. W oparciu o Wytyczne Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w § 12 ust. 1 i Notę budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego:

1) organy planujące, według właściwości, sporządzają projekty budżetów oraz projekty centralnych planów rzeczowych;

2) właściciele zadań, podzadań i działań ustalą wartości bazowe i docelowe mierników realizacji celów dla zadań, podzadań i działań.

3. Prezesi sądów wojskowych przekazują projekty budżetów do Dyrektora Departamentu Budżetowego i do wiadomości kierowników jednostek budżetowych, na zaopatrzeniu których sądy pozostają, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych.

4. Dyrektor Departamentu Infrastruktury przekazuje do Dyrektora Departamentu Budżetowego zweryfikowany projekt planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej, uprzednio uzgodniony z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie wydatków budżetowych ujmowanych w Planie inwestycji NSIP.

5. Dyrektor Departamentu Infrastruktury przekazuje do Dyrektora Departamentu Budżetowego zaopiniowany przez radę nadzorczą projekt planu finansowego agencji wykonawczej.

6. Po sporządzeniu projektów budżetów, przez organy o których mowa w ust. 2 pkt 1, następuje ich weryfikacja, która polega na ustaleniu zgodności projektów budżetów z Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej do planowania budżetowego oraz Notą budżetową Dyrektora Departamentu Budżetowego.

7. Za organizację procesu weryfikacji, o której mowa w ust. 6, odpowiada Dyrektor Departamentu Budżetowego.

8. Projekty budżetów uwzględniające zmiany dokonane na podstawie protokołu z weryfikacji mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia procedur o udzielenie zamówień.

9. Po weryfikacji projektów budżetów, o której mowa w ust. 6, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje projekt budżetu resortu obrony narodowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz układzie zadaniowym, w szczegółowości wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

10. Zatwierdzony projekt budżetu resortu obrony narodowej jest przekazywany Ministrowi Finansów.

11. Na etapie rządowych prac nad projektem ustawy budżetowej Dyrektor Departamentu Budżetowego, w porozumieniu z właściwymi jednostkami (komórkami) organizacyjnymi przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje ewentualnych poprawek do projektu budżetu resortu obrony narodowej.

§ 14.

1. Dyrektor Departamentu Budżetowego na podstawie informacji organów planujących oraz właścicieli zadań, podzadań i działań przygotowuje i przedstawia do akceptacji Ministra Obrony Narodowej informację o projekcie budżetu resortu obrony narodowej dla członków parlamentarnych komisji obrony narodowej.

2. Organy planujące drugiego stopnia oraz trzeciego bezpośrednio podległe organowi planującemu pierwszego stopnia, w terminie do dnia 30 września roku przedplanowego, przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje rozdysponowania dochodów i wydatków oraz limitów stanów średniorocznych żołnierzy na dysponentów środków budżetu państwa, którzy będą je realizować, innych niż im podlegli, uzgodnione z tymi dysponentami w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych przedstawia propozycje, o których mowa w ust. 2, w podziale na poszczególne wojskowe biura emerytalne.

4. Uzgodnienie propozycji rozdysponowania wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi dokonuje się w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

5. W terminie do 25 października roku przedplanowego, Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje podległym dysponentom środków budżetu państwa oraz agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej informację o:

1) kwotach dochodów i wydatków, w tym uposażeń i wynagrodzeń;

2) kwotach dotacji, wielkości planowanych przychodów i kosztów agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej;

3) limitach stanów średniorocznych żołnierzy;

4) kwotach dochodów i wydatków poszczególnych sądów wojskowych.

§ 15.

1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 14 ust. 5, dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują niezwłocznie podległym dysponentom środków budżetu państwa trzeciego stopnia informacje o kwotach dochodów i wydatków, sporządzone w szczegółowości dział, rozdział, paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie.

2. Do dnia 1 grudnia roku przedplanowego dysponenci środków budżetu państwa oraz Dyrektor Departamentu Budżetowego w zakresie wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku dysponenta części budżetowej sporządzają i zatwierdzają projekty planów finansowych w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie. Dysponenci środków budżetu państwa na podstawie zatwierdzonych projektów planów finansowych informują jednostki (komórki) organizacyjne o kwotach wydatków zaplanowanych na ich rzecz w dziale zaopatrzenia 06 - Finanse.

3. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej niezwłocznie po zatwierdzeniu projektów planów finansowych, przedstawiają te projekty Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

4. Informacje, o których mowa w § 14 ust. 5 pkt 1, oraz projekty planów finansowych, o których mowa w ust. 2, Dyrektor Departamentu Budżetowego oraz dysponenci środków budżetu państwa niezwłocznie wprowadzają do ISOBP.

5. Upoważnia się dysponentów środków budżetu państwa oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w zatwierdzonych projektach planów finansowych, z zastosowaniem ograniczeń, o których mowa w § 19 ust. 3 oraz zachowaniem zasady nienaruszania wartości określonych w grupach wydatków określonych w klasyfikacji.

6. W okresie pomiędzy 1 grudnia, a wydaniem decyzji budżetowej, Dyrektor Departamentu Budżetowego jest uprawniony do dokonywania przesunięć kwot dochodów i wydatków pomiędzy dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podległymi dysponentowi części, na podstawie ich wniosków lub z własnej inicjatywy. O dokonanych zmianach, Dyrektor Departamentu Budżetowego niezwłocznie informuje dysponentów oraz organy planujące, których zmiany dotyczą. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

7. Dyrektor Departamentu Budżetowego, w terminie, o którym mowa w ust. 2, w uzgodnieniu z Szefem Zarządu Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sporządza i przekazuje do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt planu finansowego państwowego funduszu celowego zapewniając jego zgodność z projektem ustawy budżetowej.

8. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa, które wykonują w imieniu Ministra Obrony Narodowej funkcje organu nadzorującego dla agencji wykonawczej lub organu założycielskiego dla instytucji gospodarki budżetowej, w terminie, o którym mowa w ust. 2, przekazują do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej, uzgodniony z Dyrektorem Departamentu Budżetowego pod względem zgodności z projektem ustawy budżetowej, projekt planu finansowego agencji wykonawczej po uprzednim jego zaopiniowaniu przez radę nadzorczą i projekt planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej. Po zatwierdzeniu, projekty planów finansowych agencji wykonawczej i instytucji gospodarki budżetowej podlegają przekazaniu Ministrowi Finansów przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

Rozdział 4

Wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej

§ 16. 

1. Na podstawie zatwierdzonych projektów planów finansowych, o których mowa w § 15 ust. 3 oraz uwzględniając zmiany, o których mowa w § 15 ust. 6, Dyrektor Departamentu Budżetowego opracowuje i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej, projekt decyzji budżetowej Ministra Obrony Narodowej na dany rok budżetowy, zwanej dalej "decyzją budżetową".

2. Decyzja budżetowa zawiera w szczególności:

1) dochody i ich podział;

2) wydatki i ich podział;

3) limity stanów średniorocznych żołnierzy;

4) wykaz i podział dotacji;

5) zasady dokonywania i rozliczania niektórych wydatków;

6) cele określone w układzie zadaniowym budżetu wraz z podaniem wartości mierników na koniec roku budżetowego.

§ 17.

1. W terminie 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, Dyrektor Departamentu Budżetowego przekazuje dysponentom środków budżetu państwa podległym dysponentowi części, informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym uposażeń i wynagrodzeń, ujętych w ustawie budżetowej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku konieczności zmiany decyzji budżetowej, Dyrektor Departamentu Budżetowego przygotowuje stosowny projekt decyzji zmieniającej decyzję budżetową.

3. Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponenci środków budżetowych sporządzają plany finansowe.

§ 18.

1. W terminie do 14 dni od otrzymania informacji, o których mowa w § 17 ust. 1, dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, przesyłają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego plany finansowe w formie elektronicznej w układzie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Plany finansowe (wyciągi z planów finansowych) dysponenci środków budżetu państwa przekazują, w części ich dotyczącej, właściwym organom planującym oraz zaopatrywanym jednostkom (komórkom) organizacyjnym w zakresie działu zaopatrzenia 06 - Finanse.

3. W zakresie planów finansowych agencji wykonawczej oraz instytucji gospodarki budżetowej zgodnych z ustawą budżetową, nie stosuje się postanowień § 15 ust. 8.

§ 19.

1. Minister Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem ust. 2, dokonuje zmian decyzji budżetowej, na podstawie propozycji przedłożonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego, opracowanych z własnej inicjatywy lub na podstawie wniosków organów planujących drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi planującemu pierwszego stopnia.

2. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania - w imieniu Ministra Obrony Narodowej - następujących zmian decyzji budżetowej:

1) wynikających z nowelizacji ustawy budżetowej oraz w wykonaniu decyzji (zgód) ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

2) w wykonaniu decyzji (zgód) Ministra Obrony Narodowej, w tym zatwierdzonych korekt centralnych planów rzeczowych;

3) na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych w zakresie uposażeń i wynagrodzeń, w tym uruchamiania funduszu nagród i zapomóg, zmian wynikających z decyzji (rozkazów) w sprawie nagród lub zapomóg, a także zagospodarowania niewykorzystanego funduszu uposażeń i wynagrodzeń na inne wydatki bieżące;

4) na podstawie uzgodnionych wniosków organów planujących drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych organowi planującemu pierwszego stopnia dotyczących przeniesienia wydatków pomiędzy tymi organami;

5) przesunięcia do dysponentów drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej wydatków budżetowych pozostających w limicie dysponenta części budżetowej uruchamianych w trakcie roku.

3. Upoważnia się, z zastosowaniem ograniczeń wynikających z ustawy oraz z zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4 i 9, dysponentów środków budżetu państwa oraz Dyrektora Departamentu Budżetowego do dokonywania zmian w planach finansowych, polegających na przenoszeniu wydatków pomiędzy paragrafami w obrębie tego samego rozdziału klasyfikacji. Dyrektor Departamentu Budżetowego oraz dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia w odniesieniu do podległych im dysponentów mogą określić dodatkowe ograniczenia.

4. Przed dokonaniem zmian, o których mowa w ust. 3, w zakresie dotyczącym organu planującego, nie realizowanych na wniosek tego organu, dysponent środków budżetu państwa informuje o ich zakresie organ planujący, którego wydatki realizuje oraz kierowników zaopatrywanych jednostek (komórek), o ile skutkują one ograniczeniem zakresu zadań realizowanych przez te jednostki (komórki).

5. Warunkiem dokonania zmian w zakresie wydatków, których wielkość została określona w centralnych planach rzeczowych jest uprzednie zatwierdzenie odpowiednich korekt, zgodnie z zasadami i trybem określonymi w odrębnych przepisach.

6. Zmiany planu finansowego w układzie zadaniowym przeprowadza się jednocześnie ze zmianami w układzie klasyfikacji budżetowej.

7. Wnioski dotyczące zmian, o których mowa w ust. 1, zawierające szczegółowe wyjaśnienie przyczyn proponowanych zmian oraz podstawę prawną, sporządzają organy planujące w układzie określonym przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

8. Wnioski dotyczące zmian planu wydatków na wynagrodzenia pracowników organy planujące przedstawiają Dyrektorowi Departamentu Budżetowego za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, który weryfikuje i opiniuje wnioski.

9. Kwoty wydatków przekazane dysponentom środków budżetu państwa, pochodzące z rezerwy ogólnej i celowej budżetu państwa, nie mogą być wykorzystane na inne zadania i podlegają szczegółowemu, odrębnemu rozliczeniu zgodnie z zasadami i trybem określonymi w odrębnych przepisach.

10. W związku z art. 89c ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173, z późn. zm.) i art. 96g ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 861, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody uznaniowe i zapomogi dla żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1365) dysponenci środków budżetowych dokonują samodzielnie zmian w planach finansowych, poprzez zmniejszenie funduszu uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz zwiększenie funduszu nagród uznaniowych.

11. Dysponenci środków budżetowych, w terminie 14 dni od zakończenia kwartału przekażą do dyspozycji dysponenta części budżetowej pozostałość niewykorzystanego funduszu nagród uznaniowych, w zakresie, o którym mowa w ust. 10.

§ 20.

1. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków organów planujących, przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej propozycje zmian limitów stanów średniorocznych żołnierzy, uwzględniając opinię Dyrektora Departamentu Kadr. Wnioski przedstawiane przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Wywiadu Wojskowego nie wymagają opinii Dyrektora Departamentu Kadr.

2. Dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych w trakcie roku budżetowego przedstawiają właściwym organom planującym drugiego stopnia propozycje zmian w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy w zakresie jednostek organizacyjnych im podporządkowanych.

§ 21.

1. Na podstawie decyzji w sprawie zmian, o których mowa w § 19 ust. 1-3 i 10-11, dysponenci środków budżetu państwa dokonują korekt planów finansowych w układzie klasyfikacji budżetowej i układzie zadaniowym oraz, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianach, informują organy planujące o dokonanych zmianach w dotyczącym ich zakresie oraz jednostki (komórki) organizacyjne o dokonanych zmianach w zakresie działu zaopatrzenia 06 - Finanse. Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają i przesyłają im miesięczne zestawienie dokonanych korekt (własnych oraz dokonanych przez dysponenta środków budżetu państwa wyższego stopnia) w terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

2. Dysponenci środków budżetu państwa przekazują właściwym organom planującym, na ich wniosek, informację w zakresie aktualnej wysokości planu finansowego oraz poziomu realizacji wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej i w układzie zadaniowym.

3. W terminie do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają w formie elektronicznej Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zestawienia korekt w planach finansowych wydatków dokonanych w danym miesiącu.

4. Korekty, o których mowa w ust. 3, za poszczególne wojskowe biura emerytalne i jednostki wojsk specjalnych przesyłają odpowiednio Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

5. Plany finansowe i ich zmiany ujmuje się w ISOBP.

§ 22.

1. W terminie do dnia 15 listopada dysponenci środków budżetu państwa drugiego i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetu państwa w porozumieniu z organami planującymi mogą przedstawić Dyrektorowi Departamentu Budżetowego propozycje do wykazu niezrealizowanych kwot wydatków resortu obrony narodowej wraz z uzasadnieniem, które zgodnie z ustawą nie wygasają z upływem roku budżetowego, w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf, szczegółowy paragraf oraz funkcja, zadanie, podzadanie, działanie.

2. Na podstawie propozycji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor Departamentu Budżetowego przygotowuje zbiorczy, obejmujący cały resort obrony narodowej, wykaz tych wydatków i przedstawia go do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej.

§ 23.

1. Dyrektor Departamentu Budżetowego występuje do Ministra Obrony Narodowej o blokowanie planowanych wydatków w przypadkach, o których mowa w ustawie.

2. Dysponenci środków budżetu państwa podlegli dysponentowi części budżetowej przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego informacje do blokowania wydatków nie później niż do dnia 5 grudnia.

§ 24.

1. Osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwa do spraw wojskowej służby zdrowia wyda Wytyczne nakładające na jednostki organizacyjne zadania oraz określające procedury obiegu dokumentów dotyczących świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35 i 529) oraz przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 tej ustawy.

2. Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w oparciu o Wytyczne, o których mowa w ust. 1, zapewni obsługę merytoryczną procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1.

3. Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w oparciu o Wytyczne, o których mowa w ust. 1, zapewni obsługę procesu rozliczeń finansowych z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 5

Nadzór realizacji budżetu

§ 25.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia, dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej oraz dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych, o których mowa w § 5 ust. 4, są obowiązani do sporządzania informacji umożliwiającej ocenę gospodarki finansowej. Przedstawienie informacji następuje w trybie, zakresie i terminach ustalonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego. Zbiorczą informację za wojskowe biura emerytalne i jednostki wojsk specjalnych przesyłają odpowiednio Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych i Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

2. Dyrektor Departamentu Budżetowego sporządza w terminie do dnia 31 sierpnia zbiorczą informację za pierwsze półrocze opracowaną na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, umożliwiającą Ministrowi Obrony Narodowej wykonanie nadzoru, o którym mowa w ustawie. Informację roczną sporządza się i przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

3. Nadzór nad bieżącą realizacją budżetu oraz gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa sprawują dysponenci środków budżetu państwa wyższego stopnia oraz organy planujące wyższego stopnia. Uprawnienia dysponenta części wykonuje Dyrektor Departamentu Budżetowego.

4. Podstawą sprawowania nadzoru jest opracowany przez właściwego dysponenta środków budżetu państwa oraz organ planujący, o którym mowa w § 7 ust. 1, roczny plan nadzoru nad realizacją budżetu oraz gospodarką finansową, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5. Roczny plan nadzoru opracowany przez dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz organ planujący, o którym mowa w § 7 ust. 1, podlega przesłaniu do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

5. Z przeprowadzonego nadzoru finansowego, organ dokonujący nadzoru sporządza notatkę służbową, którą przedstawia kierownikowi jednostki nadzorowanej, dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz według właściwości organowi planującemu drugiego stopnia i Dyrektorowi Departamentu Budżetowego. Wnioski z przeprowadzonego nadzoru służbowego wskazujące potrzebę wdrożenia regulacji systemowych w zakresie gospodarki finansowej ujmuje się w notatce służbowej.

6. Kierownik jednostki nadzorowanej sporządza informację o realizacji zaleceń wynikających z przeprowadzonego nadzoru finansowego i przedstawia ją organowi, który nadzoru dokonał. Organ nadzorujący przedstawia zweryfikowaną informację o realizacji zaleceń właściwym dysponentom i organom planującym, o których mowa w ust. 5.

7. Na podstawie informacji sporządzanych przez poszczególne wojskowe biura emerytalne, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych sporządza i przesyła zbiorcze sprawozdania i materiały informacyjno-analityczne na potrzeby jednostek organizacyjnych ubezpieczeń społecznych i statystyki publicznej w zakresie realizacji wydatków na świadczenia emerytalne oraz przedstawia do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

8. W resorcie obrony narodowej nadzór nad realizacją limitów stanów średniorocznych żołnierzy sprawuje Dyrektor Departamentu Kadr.

9. Organy planujące w porozumieniu z organami właściwymi do wyznaczania na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk, kształtują, stosownie do zakresu odpowiedzialności, ewidencyjne stany osobowe zgodnie z limitami stanów średniorocznych żołnierzy, ustalonymi w decyzji budżetowej na dany rok.

10. Dyrektor Departamentu Budżetowego sprawuje nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu w zakresie uposażeń i wynagrodzeń oraz podejmuje, przy współudziale Dyrektora Departamentu Kadr i Dyrektora Departamentu Spraw Socjalnych, działania bezpośrednie lub wnioskuje do Ministra Obrony Narodowej o podjęcie działań mających na celu przestrzeganie ustalonych kwot limitów uposażeń i wynagrodzeń.

11. Projekty decyzji Dyrektora Generalnego w sprawie nagród dla osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej podlegają uzgodnieniu z Dyrektorem Departamentu Budżetowego.

§ 26.

1. Dyrektor Departamentu Kadr przedstawia Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie 35 dni po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do dnia 20 lutego następnego roku, informacje w zakresie:

1) kształtowania się średniorocznych i faktycznych stanów osobowych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych;

2) faktycznej liczby żołnierzy powołanych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej w podziale na dysponentów, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz poszczególne korpusy kadry zawodowej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, zawierają ocenę ryzyka, a w szczególności ocenę:

1) ewentualnych zagrożeń, dotyczących przekroczenia ustalonych w decyzji budżetowej limitów stanów średniorocznych żołnierzy;

2) działań, zmierzających do wyeliminowania zagrożeń, o których mowa w pkt 1.

3. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej zobowiązani są do sporządzania i przesyłania do Dyrektora Departamentu Kadr zestawienia informacyjnego w sprawie wydatków na uposażenia i pozostałe należności finansowe podległych żołnierzy, w szczegółowości wynikającej z systemu informatycznego PROSTA_K, w terminie do dnia 20 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, a za czwarty kwartał do 31 stycznia następnego roku.

4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Departamentu Kadr przekazuje do wiadomości Dyrektorowi Departamentu Budżetowego.

§ 27.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej oraz dyrektorzy (szefowie) jednostek (komórek) organizacyjnych prowadzący obsługę merytoryczną zadań dysponenta części przesyłają Dyrektorowi Departamentu Prawnego w terminie 35 dni po zakończeniu roku budżetowego, roczne, zbiorcze zestawienia należności pieniężnych, w sprawie których były prowadzone, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, postępowania sądowe i egzekucyjne, wraz z informacją o stanie prawnym każdej sprawy.

2. Na podstawie powyższych zestawień Dyrektor Departamentu Prawnego w terminie do dnia 31 marca przesyła Dyrektorowi Departamentu Budżetowego:

1) informację o łącznej wartości należności/wierzytelności Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej, w sprawach, w których do dnia 31 grudnia roku poprzedniego nie zapadło prawomocne rozstrzygnięcie lub resort obrony narodowej nie uzyskuje wpłat z prowadzonych postępowań egzekucyjnych;

2) ocenę terminowości i skuteczności reprezentowania interesów Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej w prowadzonych i nie zakończonych do dnia 31 grudnia roku poprzedniego postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

§ 28.

1. Dysponenci środków budżetu państwa są obowiązani do dokonywania okresowych analiz stanu ewidencyjnego niedoborów i szkód oraz należności, a także analiz skuteczności egzekwowania tych należności oraz prawidłowości udzielania ulg w ich spłacie.

2. Analizy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać również wnioski i propozycje dotyczące:

1) działań podjętych w celu zapobiegania powstawaniu niedoborów i szkód, ich niezwłocznego rozliczenia oraz skutecznego egzekwowania odszkodowań;

2) działań podjętych w celu skutecznego i terminowego egzekwowania należności;

3) przestrzegania przepisów dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych.

3. Analizy, o których mowa w ust. 1, dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują temu dysponentowi w terminach do dnia 31 lipca za pierwsze półrocze i do dnia 31 marca za poprzedni rok budżetowy. Przepis stosuje się odpowiednio do jednostek podporządkowanych Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dowódcy Komponentu Wojsk Specjalnych.

4. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia podlegli bezpośrednio dysponentowi części budżetowej, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych przekazują Dyrektorowi Departamentu Budżetowego zbiorcze analizy, w zakresie:

1) stanu niedoborów i szkód;

2) wskazanych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego należności i skuteczności ich egzekwowania;

3) prawidłowości udzielania ulg w spłacie należności

- w terminie do dnia 15 września za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok budżetowy.

5. Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych przedstawiają analizy, o których mowa w ust. 4, zbiorczo, w podziale na podporządkowane im jednostki.

6. Nadzór w zakresie działań, o których mowa w ust. 2, realizowanych przez dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia, sprawują również kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie jednostek im podporządkowanych.

7. Analizy oraz informacje, o których mowa w ust. 1-5, dysponenci środków budżetu państwa, Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych oraz Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, sporządzają w oparciu o narzędzia informatyczne, o których mowa w decyzji Nr 1/DB Dyrektora Departamentu Budżetowego z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia do działalności służbowej dysponentów środków budżetu państwa informatycznego narzędzia do gromadzenia danych o stanie należności, niedoborów i szkód w mieniu wojska, udzielonych ulgach oraz stanie dochodzonych należności (niepublikowana).

§ 29.

1. Kierownik jednostki budżetowej, wykonując uprawnienia, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz przedstawiając wniosek do dysponenta części budżetowej o umorzenie należności budżetu państwa, odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty, przedstawia zakres oraz analizę podjętych czynności w sprawie.

2. Wyraża się zgodę na niedochodzenie przypadającej jednostce budżetowej należności pieniężnej z tytułu umowy cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza jednorazowo w okresie rozliczenia wykonania umowy kwoty 100 złotych.

3. Przepisy art. 58 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 ustawy oraz zgoda na niedochodzenie należności, o której mowa w ust. 2, stanowią podstawę jej umorzenia z urzędu przez kierownika jednostki budżetowej, w formie pisemnego, jednostronnego oświadczenia woli. W uzasadnieniu tego oświadczenia należy wskazać w szczególności: wielkość należności, okoliczności przemawiające za stwierdzeniem niewspółmierności kosztów jej ewentualnego dochodzenia i egzekucji oraz brak możliwości szybkiego wyegzekwowania należności w tym przez skorzystanie z instytucji, o których mowa w art. 498-505 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.).

4. Umorzenie należności z naruszeniem wymogów, o których mowa w ust. 3, równoznaczne będzie z podjęciem decyzji bez podstawy prawnej.

5. Decyzja o umorzeniu należności stanowi podstawę dokonania stosownych zmian w ewidencji księgowej.

§ 30.

1. Właściciele zadań, podzadań i działań są zobowiązani do monitorowania efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, w tym:

1) dokonywania analiz stanu faktycznego;

2) identyfikacji ryzyka w odniesieniu do realizacji celów i zadań;

3) przygotowywania rekomendacji i propozycji działań.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, właściciele zadań, podzadań, działań w ramach przyjętych cyklów sprawozdawczych, mogą zwracać się do organów planujących lub dysponentów środków budżetowych o przedstawienie dodatkowych informacji w zakresie realizacji budżetu.

3. W przypadku wystąpienia zagrożeń w zakresie realizacji planów, właściciele zadań, podzadań i działań informują o tym kierownika komórki nadrzędnej.

§ 31.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia w zakresie dotyczącym podległych im dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia oraz dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części przekazują co roku do Departamentu Kontroli w Ministerstwie Obrony Narodowej informację o spełnianiu warunków zobowiązujących ich do prowadzenia audytu wewnętrznego, stosownie do art. 274 ust. 2 ustawy.

2. Dyrektor Departamentu Kontroli w Ministerstwie Obrony Narodowej określi zakres informacji, o których mowa w ust. 1 oraz tryb i terminy ich przekazywania.

Rozdział 6

Zarządzanie środkami budżetowymi oraz sprawozdawczość budżetowa

§ 32.

1. Proces zarządzania środkami budżetowymi odbywa się na podstawie projektu rocznego harmonogramu wydatków lub rocznego harmonogramu wydatków, za pośrednictwem ISOBP.

2. Projekt rocznego harmonogramu wydatków lub roczny harmonogram wydatków jest weryfikowany, agregowany i przekazywany do Ministerstwa Finansów przez Dyrektora Departamentu Budżetowego na podstawie propozycji dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podległych dysponentowi części budżetowej.

3. Dyrektor Departamentu Budżetowego, na podstawie wniosków przesłanych przez dysponentów środków budżetu państwa w ISOBP lub z własnej inicjatywy, dokonuje bieżących aktualizacji projektu rocznego harmonogramu wydatków lub rocznego harmonogramu wydatków.

4. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia zatwierdzają zmiany w harmonogramach wydatków podległych sobie dysponentów.

§ 33.

1. Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej, przekazują zapotrzebowania na środki w szczegółowości i terminach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

2. Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia podlegli dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia przesyłają tym dysponentom zapotrzebowania na środki budżetowe w terminie przez nich określonym.

3. W terminach określonych przez Dyrektora Departamentu Budżetowego dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia aktualizują zapotrzebowanie na kolejną dekadę w celu pełnego wykorzystania otrzymanych środków budżetowych i maksymalnego ograniczenia wartości środków podlegających zwrotowi na rachunek Ministerstwa Finansów.

§ 34.

1. Właściciele zadań, podzadań sporządzają i przedstawiają, w terminach i na zasadach określonych w odrębnym trybie przez Dyrektora Departamentu Budżetowego informacje z realizacji zadań, podzadań i działań, celów oraz mierników ich wykonania.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz trzeciego stopnia bezpośrednio podlegli dysponentowi części budżetowej przesyłają, w formie elektronicznej, do właścicieli zadań, podzadań i działań, na ich wniosek, wyciągi ze sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym oraz korekty tych sprawozdań.

3. Właściciele zadań, podzadań, działań mogą zwracać się do dysponentów środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 2, o dodatkowe informacje w zakresie sprawozdawczości.

§ 35.

1. Uczelnie publiczne, nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, sporządzają kwartalne sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy.

2. Sprawozdania wykonywane są w terminach określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 i przekazywane Dyrektorowi Departamentu Budżetowego poprzez Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego, który dokonuje weryfikacji sprawozdań w terminie co najmniej dwóch dni roboczych przed upływem terminu sprawozdawczego.

3. Przepis ust. 1 i 2 stosuje się również do korekt wykonywanych sprawozdań. Korekt sprawozdań dokonuje się według zasad przyjętych w rozporządzeniu Ministra Finansów, o którym mowa w ust.1. Korekt danych niezamkniętego okresu sprawozdawczego dokonuje się pod warunkiem ich przekazania Dyrektorowi Departamentu Budżetowego w terminie nie późniejszym niż na dwa dni przed terminem sporządzenia i przekazania sprawozdania łącznego do Głównego Urzędu Statystycznego przez Dyrektora Departamentu Budżetowego.

Rozdział 7

Zawieranie umów

§ 36. 

1. Umowa powodująca skutki finansowe jest zawierana przez dysponenta środków budżetu państwa lub przez osobę przez niego upoważnioną.

2. Projekt umowy, o której mowa w ust. 1, podlega uzgodnieniu z głównym księgowym jednostki organizacyjnej będącej dysponentem środków budżetu państwa.

3. W umowach wieloletnich wskazuje się wartość zobowiązania i wielkość nakładów w poszczególnych latach obowiązywania umowy.

§ 37. 

W przypadku realizacji zadań finansowanych z rezerw celowych, Dyrektor Departamentu Budżetowego może określić szczegółowe zasady działania w tym zakresie.

Rozdział 8

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny

§ 38. 

Dysponent części budżetowej upoważnia Dyrektora Departamentu Budżetowego do określenia zasad planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej w razie ogłoszenia mobilizacji, ogłoszenia stanu wojennego i w czasie wojny.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 39. 

1. Jednostki (komórki) organizacyjne opracowujące projekty aktów prawnych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe dla budżetu resortu obrony narodowej są obowiązane do określenia, w uzasadnieniach do tych projektów, szczegółowych kalkulacji skutków w podziale na kolejne lata, wraz ze wskazaniem źródeł ich sfinansowania. W przypadku aktu prawnego odnoszącego się do zatrudnienia pracowników i żołnierzy skutki (oszczędności lub dodatkowe wydatki) podaje się odrębnie dla każdej z grup zatrudnienia.

2. Uwzględnienie zadań nowych, przewidywanych do realizacji po zakończeniu okresu planowania budżetowego, wykraczające poza limit dysponenta, wymaga każdorazowo zgody Ministra Obrony Narodowej, poprzedzonej opinią Dyrektora Departamentu Budżetowego oraz właściwego dysponenta w zakresie zagwarantowania środków na ich wykonanie.

§ 40. 

Traci moc decyzja Nr 63/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 76 i z 2016 r. poz. 181).

§ 41. 

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. T. Zdzikot

Załącznik 1. [ZAKRESY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załączniki do decyzji Nr 122/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 wrze
śnia 2018 r. (poz. 149)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

ZAKRESY PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW UJMOWANYCH W PROJEKTACH BUDŻETÓW SPORZĄDZANYCH PRZEZ ORGANY PLANUJĄCE RESORTU OBRONY NARODOWEJ

L.p.

Organ planujący

Zakres planistyczny

1.

Dyrektor
Departamentu
Bud
ż
etowego

1. Opracowuje projekt budżetu dysponenta części 29 Obrona narodowa, z uwzględnieniem projektów budżetów przedstawionych przez podległe organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe w zakresie:

a) dywidend spółek Skarbu Państwa nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - na podstawie propozycji dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej, zwanej dalej "komórką organizacyjną MON", właściwej w zakresie sprawowania nadzoru w imieniu Ministra Obrony Narodowej nad spółkami Skarbu Państwa,

b) pozostałych dochodów realizowanych przez dysponenta części budżetowej - na podstawie szacunków własnych.

3. Planuje wydatki budżetowe na podstawie propozycji przedstawianych przez:

a) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw programu mobilizacji gospodarki (PMG), w zakresie dotacji na realizację przedsięwzięć w ramach PMG,

b) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa, w zakresie dotacji (z wyjątkiem ujętych w centralnych planach rzeczowych) dla instytucji kultury, zadań zlecanych dla organizacji pozarządowych, fundacji, stowarzyszeń oraz jednostek samorządu terytorialnego,

c) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw infrastruktury wojskowej, w zakresie:

- dotacji na utrzymanie inwestycji realizowanych w ramach Programu NSIP do czasu przekazania ich użytkownikom,

- dotacji na sfinansowanie udziału narodowego w ramach krajowych wydatków administracyjnych NAE,

- dotacji na sfinansowanie realizacji ustawowo określonych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zleconych Agencji Mienia Wojskowego przez Ministra Obrony Narodowej (z wyjątkiem ujętych w centralnych planach rzeczowych) - wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, z późn. zm.);

d) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego, w zakresie:

- dotacji (z wyjątkiem ujętych w centralnych planach rzeczowych) dla uczelni wyższych,

- wydatków na stypendia dla cudzoziemców będących stypendystami strony polskiej podejmujących studia bądź uczestniczących w kursach w uczelniach wojskowych,

- wydatków na szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny lotniczej,

- wydatków związanych z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w dziedzinie obronności, realizowanymi w części 28 budżetu państwa właściwej dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

e) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw zdrowia, w zakresie:

- realizacji zadań, o których mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutów badawczych wojskowej służby zdrowia finansowanych w formie dotacji,

- dotacji dla Wojskowej Izby Lekarskiej,

- dotacji dla Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii,

- wydatków budżetowych wynikających ze sprawowanego nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej (SPZOZ) i instytutami badawczymi wojskowej służby zdrowia, dla których MON jest organem nadzorującym,

f) Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, w zakresie wydatków dotyczących składek do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA),

g) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw polityki zbrojeniowej, w zakresie wydatków dotyczących składek do Europejskiej Agencji Obrony (EDA)

h) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw strategii i planowania obronnego w zakresie zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" realizowanych w i poza częścią 29 Obrona narodowa,

i) Dyrektora Centrum Operacyjnego MON w zakresie dotacji dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego,

k) Dyrektora Biura do spraw Proobronnych stosownie do kompetencji w zakresie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

4. Planuje inne niż wyżej wymienione wydatki budżetowe, w szczególności dotyczące:

a) funduszy nagród, zapomóg i wyróżnień pozostających w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej,

b) składek do budżetów wojskowych NATO oraz programów sojuszniczych (w tym AGS i NAPMO) w ramach wydatków bieżących.

2.

Szef
Inspektoratu
Wsparcia Sił
Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków planowanych przez inne organy planujące, wydatków sądów wojskowych oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Ponadto planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

4. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie:

a) współfinansowania funkcjonowania jednostek wielonarodowych, w tym opłacania składek do wspólnych budżetów,

b) ubezpieczeń pojazdów, okrętów i innych jednostek pływających użytkowanych w resorcie obrony narodowej,

c) uczestnictwa Sił Zbrojnych RP w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych,

d) działalności Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego z uwzględnieniem zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie refundacji kosztów ponoszonych przez Ministra Obrony Narodowej związanych z działalnością Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 609), z wyjątkiem wydatków dotyczących ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej planowanych przez Dyrektora Generalnego MON,

e) indywidualnych i zbiorowych ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby poza granicami państwa, dla żołnierzy skierowanych na szkolenia i ćwiczenia wojskowe, o których mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

f) ubezpieczenia kosztów leczenia żołnierzy i pracowników wojska przebywających na ćwiczeniach, szkoleniach i kursach w krajach poza Unią Europejską,

g) finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w oparciu o przepisy art. 18 ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. (Dz. U. z 2018 r. poz. 35) oraz przepisów wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 tej ustawy.

3.

Dowódca
Garnizonu
Warszawa

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków planowanych przez inne organy planujące, wydatków sądów wojskowych oraz wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

4. Planuje również wydatki, według propozycji przedstawianych przez dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw komunikacji społecznej w szczególności w zakresie obchodów świąt państwowych i wojskowych,

5. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie uczestnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach organizacji i agencji międzynarodowych, centralnego zakupu prasy dla komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz produkcję druków i formularzy wojskowych.

4

Dowódca
Komponentu
Wojsk
Specjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

5.

Komendant
Główny
Żandarmerii
Wojskowej

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania własne i podległych organów planujących i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

6.

Dyrektor
Departamentu
Spraw
Socjalnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania wojskowych biur emerytalnych i jednostek pozostających na ich zaopatrzeniu, zgodnie z planem przydziałów gospodarczych określonym dla tych jednostek.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji zgłoszonych przez wojskowe biura emerytalne oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

4. Ponadto planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki związane z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203, z późn. zm.) w szczególności: dodatek dla weterana poszkodowanego oraz pomoc w finansowaniu nauki dla weterana poszkodowanego - żołnierza, z wyjątkiem wydatków dotyczących świadczeń zdrowotnych planowanych przez Dyrektora Generalnego MON.

7.

Dyrektor
Generalny MON

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania komórek organizacyjnych MON oraz wydatki innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi za wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych oraz wydatków planowanych przez inne organy planujące.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji komórek organizacyjnych MON oraz innych jednostek pozostających na zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Ponadto planuje wydatki, na podstawie propozycji złożonych w szczególności przez:

a) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw strategii i planowania obronnego, w zakresie zadań wynikających z "Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej" realizowanych w części 29 Obrona narodowa, tj. krajowych gier i ćwiczeń obronnych z udziałem organów administracji rządowej, szkolenia kadr administracji publicznej w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz organizacji kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych w pozamilitarnej części systemu obronnego państwa,

b) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw edukacji, kultury i dziedzictwa, w zakresie:

- organizacji centralnych przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, uroczystości państwowych i wojskowych, w tym nagród i wyróżnień dla laureatów tych przedsięwzięć,

- organizacji konferencji, warsztatów i innych form szkoleniowych, w zakresie realizacji współpracy wojska ze społeczeństwem oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- organizacji warsztatów naukowych i podróży historycznych,

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu kształcenia obywatelskiego w wojsku, działalności artystycznej i kulturalno-oświatowej, współpracy z organizacjami pozarządowymi,

- opracowywania, wydawania i dystrybucji materiałów promocyjnych, dydaktycznych, szkoleniowych, informacyjnych oraz z zakresu problematyki dotyczącej współpracy z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi,

- zakupu filmów i licencji filmowych,

- zakup wydawnictw z zakresu problematyki społecznej,

c) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw nauki i szkolnictwa wojskowego, w zakresie:

- projektów wynalazczych i racjonalizatorskich rozpatrywanych na szczeblu urzędu Ministra Obrony Narodowej,

- wydatków objętych planem badań naukowych w resorcie obrony narodowej.

d) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw kadr, w zakresie:

- odbywania studiów (szkoleń) przez żołnierzy i pracowników poza granicami państwa, o których mowa w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej,

- zakupu medali, legitymacji służbowych itp.

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu profilaktyki dyscyplinarnej (wychowawczej) oraz dyscypliny wojskowej,

- opracowania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu profilaktyki dyscyplinarnej (wychowawczej) oraz dyscypliny wojskowej.

e) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw zasobów osobowych, w zakresie:

- zakupu kart tożsamości oraz wyposażenia w tabliczki identyfikacyjne,

- zakupu blankietów, wklejek do dokonywania wpisów w paszportach potwierdzających status osób wymienionych w art. III ust. 3 umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. poz. 257),

f) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw socjalnych, w zakresie:

- wykupu uprawnień do przejazdów ulgowych,

- zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania weteranów i weteranów poszkodowanych poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra ON.

g) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw zdrowia, w zakresie:

- zadań nakładanych przez Ministra na SPZOZ i instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia niezbędnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, w szczególności: mobilizacyjnych i obronnych, utylizacji trucizn medycznych pochodzących z rotacji środków materiałowych zapasu wojennego, wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1371), niektórych badań lekarskich żołnierzy (cytogenetyka), niektórych czynności administracyjnych związanych z obsługą procesu specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, ekspertyz z zakresu medycyny lotniczej realizowanych na potrzeby Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, studiów podyplomowych realizowanych na potrzeby wojskowej służby zdrowia,

- wynagrodzeń krajowych konsultantów do spraw obronności w poszczególnych dziedzinach medycyny,

- turnusów leczniczo-profilaktycznych realizowanych przez wojskowe szpitale uzdrowiskowo-rehabilitacyjne SPZOZ,

- programów zdrowotnych, psychologicznych i profilaktycznych uruchamianych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP,

- kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w SPZOZ i instytutach badawczych wojskowej służby zdrowia,

- staży medycznych lekarzy i lekarzy dentystów,

- dofinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, realizowanych przez Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

- świadczeń zdrowotnych przysługujących osobom poszkodowanym w misjach poza granicami państwa, w szczególności: świadczenia niegwarantowane, dofinansowanie zakupu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz pobytu w Domu Weterana,

- organizacji szkoleń i kursów specjalistycznych z zakresu profilaktyki psychologicznej oraz profilaktyki uzależnień,

- opracowania, wydawania i dystrybucji materiałów z zakresu profilaktyki psychologicznej oraz profilaktyki uzależnień,

- konferencji, sympozjów, szkoleń, realizowanych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych RP przez SPZOZ i instytuty badawcze wojskowej służby zdrowia,

h) dyrektora (szefa, kierownika) komórki organizacyjnej MON właściwej do spraw polityki zbrojeniowej, w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1158, z późn. zm.),

i) dyrektora Centrum Operacyjnego MON w zakresie:

- zarządzania procesem komunikacji społecznej w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym oraz utrzymania systemu komunikacji strategicznej w resorcie,

- zaspokajania potrzeb informacyjnych społeczeństwa i resortu w sprawach dotyczących resortu, a w szczególności działalności Sił Zbrojnych RP (m.in. poprzez: monitoring mediów, pozyskiwanie badań opinii publicznej, materiałów informacyjnych, projektowanie i realizowanie zintegrowanych kampanii i działań komunikacyjnych resortu),

- realizacji działalności promocyjnej zgodnie z decyzją Nr 212/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie działalności promocyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. U. poz. 117, z późn. zm.).

4. Planuje inne niż wyżej wymienione wydatki budżetowe, w szczególności dotyczące składek do organizacji i agencji międzynarodowych, wynikające z zadań komórek organizacyjnych MON oraz implementacji międzynarodowych porozumień rozbrojeniowych.

8.

Dowódca
Operacyjny
Rodzajów Sił
Zbrojnych

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Dowództwa Operacyjnego RSZ, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określone w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w MON.

4. Planuje inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie:

a) badań lekarskich żołnierzy i pracowników w związku z kierowaniem ich na misje poza granicami państwa oraz po powrocie z misji,

b) zabezpieczenia innych niezbędnych zakupów w rejonie działania polskich kontyngentów wojskowych, których nie dostarczono w naturze.

c) ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie służby poza granicami państwa, dla żołnierzy o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510).

9.

Szef Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

10.

Szef Służby
Wywiadu
Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Służby Wywiadu Wojskowego zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

11.

Dyrektor
Narodowego
Centrum
Kryptologii

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania dotyczące Narodowego Centrum Kryptologii, zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

12.

Szef
Inspektoratu
Informatyki

1. Opracowuje projekt budżetu uwzględniający zadania podległych organów planujących i pozostających na ich zaopatrzeniu zgodnie z przydziałami gospodarczymi, z wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planuje dochody budżetowe na podstawie propozycji jednostek własnych i pozostających na ich zaopatrzeniu oraz szacunków własnych.

3. Planuje wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

4. Planuje również inne niż wymienione w pkt 1 i 3 wydatki, w szczególności w zakresie:

a) opłat za dzierżawę łączy telekomunikacyjnych (krajowych i zagranicznych),

b) opłat za prawo dysponowania częstotliwościami oraz prawo wykorzystywania zasobów numeracji,

c) organizacji procesu doskonalącego szkolenia specjalistyczne w zakresie informatyki dla kadry i pracowników resortu obrony narodowej oraz zakupu usług w firmach zewnętrznych dotyczących informatyzacji resortu obrony narodowej,

d) opłat za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.

13.

Biskup Polowy
Wojska
Polskiego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

14.

Prawosławny
Ordynariusz
Wojska
Polskiego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

15.

Naczelny
Kapelan
Wojskowy
Ewangelickiego
Duszpasterstwa
Wojskowego

1. Opracowuje projekt budżetu, uwzględniający zadania dotyczące Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego w zakresie planowanych wydatków ujętych w załączniku Nr 2.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

16.

Szef
Inspektoratu
Uzbrojenia

1. Opracowuje projekt budżetu obejmujący:

a) wydatki związane z opłatami spedycyjnymi (FMS),

b) pozostałe wydatki związane z realizacją centralnych planów rzeczowych,

c) składki do organizacji i agencji międzynarodowych stosownie do właściwości Inspektoratu Uzbrojenia.

2. Planuje dochody budżetowe.

3. Planuje inne wydatki związane z realizacją zadań określonych w decyzjach i wytycznych osób zajmujących kierownicze stanowiska w Ministerstwie.

17.

Szef Zarządu
Planowania
Rzeczowego - P8

Opracowuje projekt budżetu resortu obrony narodowej w zakresie centralnych planów rzeczowych.

18.

Prezesi sądów
wojskowych

1. Opracowują projekty budżetów uwzględniające zadania sądów wojskowych za wyjątkiem wydatków ujmowanych w centralnych planach rzeczowych, planowanych w trybie określonym w decyzji o centralnych planach rzeczowych.

2. Planują dochody budżetowe.

 

Załącznik 2. [ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAKRES PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Lp.

Wyszczególnienie

Paragraf
klasyfikacji
wydatk
ów
bud
żetowych

1.

Dotacje (celowe, podmiotowe, przedmiotowe)

§ 2xxx

2.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3020
(z wyłączeniem poz. 02 i 03)

3.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 3030

4.

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3040

5.

Zasądzone renty

§ 3050

6.

Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń

§ 3070
(z wyłączeniem poz. 12 i 13)

7.

Świadczenia społeczne

§ 3110

8.

Stypendia różne

§ 3250

9.

Wynagrodzenia osobowe

§§ 4010-4020

10.

Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów

§ 4030

11.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

§ 4040

12.

Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4050

13.

Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń

§ 4060

14.

Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy

§ 4070

15.

Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby

§ 4080

16.

Honoraria

§ 4090

17.

Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4110

18.

Składki na Fundusz Pracy

§ 4120

19.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ 4130

20.

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 4140

21.

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

§ 4160

22.

Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4170

23.

Równoważniki pieniężne, ekwiwalenty i pozostałe należności dla żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

§ 4180
(z wyłączeniem poz. 01 i 02)

24.

Fundusz operacyjny

§ 4200

25.

Wydatki związane z kontaktami zagranicznymi

§ 4300 poz. 02

26.

Wydatki związane z finansowaniem implementacji międzynarodowych porozumień o kontroli zbrojeń

§ 4300 poz. 03

27.

Usługi dotyczące funkcjonowania przedstawicielstw

§ 4300 poz. 04

28.

Wydatki okolicznościowe i reprezentacyjne

§ 4300 poz. 05

29.

Usługi związane z prowadzeniem badań naukowych i prac studyjnych

§ 4300 poz. 06

30.

Usługi bankowe i pocztowe

§ 4300 poz. 07

31.

Wydatki z tytułu rekonwersji

§ 4300 poz. 14

32.

Zwrot kosztów kształcenia poza Siłami Zbrojnymi

§ 4300 poz. 18

33.

Usługi prawne

§ 4300 poz. 18

34.

Podróże służbowe krajowe

§ 4410

35.

Podróże służbowe zagraniczne

§ 4420

36.

Różne opłaty i składki

§ 4430

37.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 4440

38.

Składki do organizacji międzynarodowych

§§ 4540 i 4690

39.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat

§ 4570

40.

Pozostałe odsetki

§ 4580

41.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

§ 4590

42.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

§ 4600

43.

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

§ 4610

44.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

§ 4700

45.

Uposażenia żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

§ 4760

46.

Rekompensata dla pracodawcy zatrudniającego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych

§ 4770

47.

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

§ 4780

 

Załącznik 3. [WSTĘPNY PROJEKT PLANU WYDATKÓW]

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WSTĘPNY PROJEKT PLANU WYDATKÓW

infoRgrafika


Załącznik 4. [PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY]

ZAŁĄCZNIK Nr 4

PODZIAŁ LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY

Lp.

Wyszczególnienie

Żołnierze
zawodowi

Funkcjonariusze

Kandydaci
na
żołnierzy zawodowych

Żołnierze
NSR

Żołnierze
TSW

Służba przygotowawcza

Żołnierze
rezerwy

Legia
akademicka

1.

Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) jednostki Wojsk Lądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

b) jednostki Sił Powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

c) jednostki Marynarki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

d) pozostałe jednostki podporządkowane Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych wraz z jednostkami podległymi pozostającymi na zaopatrzeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

- pozostałe jednostki pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Garnizonu Warszawa, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

- jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, pozostające na zaopatrzeniu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dowódca Garnizonu Warszawa w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dowództwo Garnizonu Warszawa, jednostki wojskowe bezpośrednio podległe oraz pozostające na zaopatrzeniu

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej oraz jednostki wojskowe podporządkowane Dowódcy WOT pozostające na zaopatrzeniu Dowództwa Garnizonu Warszawa

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Służba Wywiadu Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dyrektor Generalny MON

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Naczelny Kapelan Wojskowy - Ewangelicki Biskup Wojskowy

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Szef Inspektoratu Informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Dyrektor Narodowego Centrum Kryptologii

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Prezes Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Poznaniu

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego we Wrocławiu

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

Prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

Dyrektor Departamentu Budżetowego w tym:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Departament Budżetowy

 

 

 

 

 

 

 

 

- Szkolnictwo wyższe z tego:

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Wojskowa Akademia Techniczna

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Akademia Sztuki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Akademia Marynarki Wojennej

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Akademia Wojsk Lądowych

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instytucje kultury (muzea)

 

 

 

 

 

 

 

 

- Instytucja Gospodarki Budżetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem:

 

 

 

 

 

 

 

 

- w tym jednostki budżetowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik 5. [PLAN NADZORU NAD REALIZACJĄ BUDŻETU ORAZ GOSPODARKĄ FINANSOWĄ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH]

ZAŁĄCZNIK Nr 5

PLAN NADZORU NAD REALIZACJĄ BUDŻETU ORAZ GOSPODARKĄ FINANSOWĄ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA