REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 160

DECYZJA NR 135/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zasad wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofywania sprzętu wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 186/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wycofywania sprzętu wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz 269) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust.1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„ 13) Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni;";

2) w § 5 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) wytworzenia SpW przez Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni (DKWOC), albo";

3) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Instytucja ekspercka udostępnia w użytkowanym portalu informacyjnym kopię rozkazu (polecenia) w sprawie wprowadzenia SpW do Sił Zbrojnych oraz wycofania SpW z Sił Zbrojnych, wraz z załącznikami (w wersji elektronicznej w postaci skanowanej dokumentacji). Informację o opublikowaniu dokumentów przesyła do: Zarządów Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, Departamentu Polityki Zbrojeniowej, AU, IWsp SZ, Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK), Wojskowego Centrum Metrologii (WCM), WBZC (w przypadku urządzeń radiowych lub zestawów, w których takie występują), DKWOC (w przypadku wprowadzenia lub wycofania zestawów SpW, w których występuje sprzęt kryptograficzny), Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT) - w przypadku występowania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, WIGE (w przypadku występowania urządzeń/zespołów podlegających regulacjom WIGE), Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w przypadku występowania urządzeń/zespołów podlegających jego regulacjom) oraz innych komórek lub jednostek organizacyjnych realizujących zadania z nich wynikające.";

4) w załączniku Nr 1 „Procedura wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych" pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Organ opracowujący (aktualizujący) kartę katalogową, o którym mowa w pkt 9 niniejszej procedury, uzgadnia dokument z następującymi stałymi uczestnikami uzgadniania: organem logistycznym, szefem właściwej komórki Sztabu Generalnego WP, ZL-P4, WCM. Ponadto w uzgodnieniach uczestniczą: Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1 (ZOiU-P1) - jeżeli wprowadzany SpW posiada obsadę etatową, WCNJiK - jeśli instytucja ekspercka planuje kodyfikację SpW lub SpW ma przydzielony NSN, WBZC - w przypadku urządzeń radiowych lub zestawów w których urządzenia takie występują, DKWOC - w przypadku zestawów w których występuje sprzęt kryptograficzny, WDT - w przypadku urządzeń/zespołów podlegających dozorowi technicznemu, WIGE - w przypadku urządzeń/zespołów, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym. Uczestników należy określić w pkt 38 karty katalogowej a fakt uzgodnienia potwierdzić w wykazie instytucji uzgadniających, według zasad określonych w pkt 25 niniejszej procedury.";

5) w załączniku Nr 1e do „Procedury wprowadzania sprzętu wojskowego do Sił Zbrojnych" w pkt 38 „WYKAZ INSTYTUCJI UZGADNIAJĄCYCH KARTĘ KATALOGOWĄ" ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

„ 9. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni";

6) w załączniku Nr 4 „Procedura badań eksploatacyjno-wojskowych":

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Badania eksploatacyjno-wojskowe wykonuje się zgodnie z programem i metodykami badań, zatwierdzonymi przez właściwą instytucję ekspercką, w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia, w środowisku zbliżonym do warunków eksploatacji i zastosowania bojowego SpW. Sprawy organizacyjne związane z przygotowaniem i przebiegiem badań eksploatacyjno-wojskowych ujmuje się w rozkazie kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję instytucji eksperckiej.",

b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15. Przewodniczący komisji o której mowa w pkt 6, przedstawia do kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej pełniącej funkcję instytucji eksperckiej, protokół dotyczący przerwania, odstąpienia, ograniczenia zakresu lub zawieszenia badań eksploatacyjno-wojskowych celem akceptacji wniosków i rekomendacji zawartych w protokole oraz umieszczenie w rozkazie dziennym komórki, jednostki organizacyjnej, pełniącej funkcję instytucji eksperckiej, informacji o podjętej decyzji.";

7) w załączniku Nr 5 „Procedura wycofania sprzętu wojskowego z Sił Zbrojnych" pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Projekt rozkazu (polecenia) wraz z załącznikami podlega uzgodnieniu z następującymi stałymi uczestnikami: organem logistycznym, właściwą komórką Sztabu Generalnego WP, Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych (ZPiPRSZ-P5), ZL-P4. Ponadto w uzgadnianiu uczestniczą: właściwa instytucja ekspercka - w przypadku wycofywania SpW złożonego zawierającego zespoły/ podzespoły/ części oraz oprogramowanie innych instytucji eksperckich, IWsp SZ i ZOiU-P1 - w przypadku gdy SpW będzie wycofany rozkazem, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 1, WCNJiK - w przypadku gdy wycofywany SpW ma przydzielony NSN, WBZC - w przypadku urządzeń radiowych lub zestawów w których urządzenia takie występują, DKWOC - w przypadku zestawów w których występuje sprzęt kryptograficzny, WIGE - w przypadku urządzeń/zespołów, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych świadectwem kwalifikacyjnym. Uzgodnienia należy potwierdzić w wykazie instytucji uzgadniających, według zasad określonych w pkt 17 niniejszej procedury.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA