| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970 i Nr 298, poz. 1768), postanawiam, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa przedmiot wydatków oraz zasady i sposób podziału środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „Komendą Główną”, na cele reprezentacyjne i okolicznościowe.

2. Część środków, o których mowa w ust. 1, przeznacza się niżej wymienionym kierownikom jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej:

1) Komendantowi Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,

2) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,

3) Komendantowi Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

4) Komendantowi Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy,

5) Dyrektorowi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – zwanych dalej Jednostkami uprawnionymi”.

3. Limit środków budżetowych, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych dla Komendy Głównej i jednostek uprawnionych, określa załącznik do niniejszej decyzji.

§ 2.

Wydatkami reprezentacyjnymi w rozumieniu decyzji, są wydatki związane z reprezentowaniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostek uprawnionych, w związku z realizacją zadań służbowych, do których zalicza się w szczególności:

1) podejmowanie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub jego zastępców oraz kierowników jednostek uprawnionych lub ich zastępców, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przybyłych na ich zaproszenie, delegacji zagranicznych:

a) niższej rangi,

b) wyższej rangi, w których przewodniczącym delegacji są osoby w randze nie niższej niż odpowiednio Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub zastępca kierownika jednostki uprawnionej;

2) koszty poczęstunków z okazji:

a) świąt państwowych, kościelnych oraz świąt jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, za wyjątkiem poczęstunków organizowanych w jednostkach prowadzących żywienie dla osób skoszarowanych,

b) oficjalnych wizyt przedstawicieli organów administracji publicznej i hierarchii kościelnej oraz narad i odpraw służbowych kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej;

3) zakup artykułów spożywczych na realizację zadań służbowych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów i zastępców biur Komendy Głównej państwowej Straży Pożarnej oraz Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych i jednostek uprawnionych;

4) zakup drobnych upominków i koszty usług dokonywanych na podstawie indywidualnych decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, w granicy posiadanych na ten cel środków budżetowych, których jednorazowa wartość nie powoduje obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) określoną ustawowo wartością nieodpłatnego świadczenia, otrzymanego od świadczeniodawcy, w związku z jego promocją lub reklamą.

§ 3.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, obliczane są wg następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5

gdzie:

KS – szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z – norma regulowana [Decyzją Nr 2/08 Dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia oraz sposobu ich stosowania dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, zwaną dalej „Decyzją Nr 2/08”];

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = LdxZx5xD

gdzie:

KW – szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: Ld = liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz),

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08,

D – liczba dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia, w szczególności opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej do wysokości poniesionych kosztów.

2. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b, obliczane są według następujących zasad:

1) środki przeznaczone na spotkanie powitalne lub pożegnalne:

KS = Ls x Z x 5 x 2

KS – szacunkowe koszty spotkania powitalno/pożegnalnego;

Ls – liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób:

Ls = liczba członków delegacji zagranicznej + po jednej osobie towarzyszącej dla osoby z delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz);

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08;

2) środki przeznaczone na wyżywienie:

KW = Ld x Z x 5 x D x 2

KW – szacunkowe koszty przeznaczone na wyżywienie;

Ld = liczba osób biorących udział w spotkaniu (obliczana w następujący sposób: liczba członków delegacji zagranicznej + opiekun delegacji + tłumacz );

Z – norma regulowana Decyzją Nr 2/08;

D – ilość dni, w których delegacja zagraniczna przebywa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pozostałe świadczenia (opłaty za usługi turystyczne, zakwaterowanie, przejazdy, upominki, tłumaczenia oraz inne uzasadnione wydatki zatwierdzone przez Komendanta Głównego lub kierownika uprawnionej) do wysokości poniesionych kosztów.

3. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na poniesienie wydatków w wysokości wyższej niż obliczona zgodnie z zasadami określonymi w § 3 ust. 1 i 2.

§ 4.

1. Wydatkami okolicznościowymi w rozumieniu niniejszej decyzji są wydatki, związane z organizowaniem przez Komendę Główną i jednostki uprawnione w szczególności uroczystości, spotkań, obchodów związanych z funkcjonowaniem Państwowej Straży Pożarnej, do których zalicza się w szczególności:

1) zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, w związku z udziałem kierownictwa Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych w okolicznościowych uroczystościach;

2) koszty związane z obchodami świąt państwowych i kościelnych, Dnia Strażaka, uroczystości z okazji jubileuszy oraz wręczenia sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej;

3) poczęstunki z udziałem przedstawicieli Komendy Głównej lub jednostek uprawnionych i osób zaproszonych, z okazji mianowania na wyższy stopień, wręczenia medali, odznaczeń oraz pożegnań osób odchodzących ze służby lub pracy, a także innych jubileuszy, rocznic i uroczystości uznanych za ważne w życiu służbowym lub osobistym tych osób;

4) koszty związane z organizowaniem narad, posiedzeń zespołów problemowych, posiedzeń organów kolegialnych, rad naukowych, kapituł, powołanych decyzją Komendanta Głównego lub wyznaczonych przez kierownika jednostki uprawnionej.

2. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie mogą przekroczyć 80% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, na jednego uczestnika.

3. Wydatki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie mogą przekroczyć 50% dziennej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju na jednego uczestnika, z tym, że w uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie tego limitu.

4. Wniosek o jednorazowe zwiększenie limitu wraz z uzasadnieniem, jak i zgoda Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.

§ 5.

1. Wydatki, o których mowa w § 2 pkt 1, dokonywane są na podstawie wniosku o przyznanie środków finansowych na przyjęcie delegacji zagranicznej, zaakceptowanego odpowiednio przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej lub kierownika jednostki uprawnionej.

2. Wydatki, o których mowa w § 4, dokonywane są na podstawie decyzji Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej.

3. Wydatki, o których mowa w § 2 i 4, ponoszone są w ramach środków przeznaczonych na wydatki bieżące i zaliczane do właściwych pozycji klasyfikacji budżetowej.

4. Rozliczanie wydatków, o których mowa w § 2 i 4, powinno zawierać określenie przedsięwzięcia, liczbę jego uczestników oraz stwierdzenie udziału w nim kierownictwa lub przedstawicieli Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej lub jednostki uprawnionej.

§ 6.

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe każdorazowo dokonywane są z uwzględnieniem wymogu celowości, oszczędności i gospodarności, w wysokości dostosowanej do niezbędnych potrzeb.

§ 7.

Traci moc decyzja Nr 105 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 poz. 362, 440, 596, 769 i 1278.

Załącznik 1. [Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku.]

Załącznik do decyzji nr 45 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 21 grudnia 2012 r. (poz. 22)

Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2012 roku.

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 1, do wysokości:

tabela 1

Wartości podane w zł

Lp.

Jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki reprezentacyjne

Wydatki

ogółem

w tym na przyjęcia gości zagranicznych

okolicznościowe

1.

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

175 000

80 000

43 000

2.

Centralna Szkoła PSP w Częstochowie

5 500

4 000

3.

Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie

5 500

4 000

4.

Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu

5 500

4 000

5.

Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

5 500

2 000

6.

Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

2 500

3 500

Razem

199 500

80 000

60 500

 

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 2, w wysokości:

tabela 2

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Główny PSP

1

720

8 640

2

Zastępca Komendanta Głównego PSP

3

300

10 800

3

Dyrektor Biura/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

13

100

15 600

4

Zastępca Dyrektora Biura/Główny Księgowy

14

60

10 080

RAZEM*

45 120

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa jednostek uprawnionych, ustala się w tabeli 3, w wysokości:

tabela 3

Wartości podane w zł

Lp.

Stanowisko

Liczba osób

Limit miesięczny na osobę

Limit roczny

1

Komendant Centralnej Szkoły PSP,

4

140

6 720

Komendanci Szkół Aspirantów PSP (2),

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

2

Zastępcy Komendantów:

8

50

4 800

Centralnej Szkoły PSP (2),

Szkół Aspirantów PSP (4),

Szkoły Podoficerskiej PSP (2).

3

Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa

1

100

1200

RAZEM*

12 720

*kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 2 decyzji, ustala się w wysokości do 60 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub kierownik jednostki uprawnionej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek wraz z uzasadnieniem o jednorazowe zwiększenie limitu jak i zgoda Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »