REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 7 poz. 38

ZARZĄDZENIE NR 5 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 4 lipca 2008 r.

w sprawie składu, zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 4 statutu Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu (Dz. U. Nr 148, poz. 1648, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W Głównym Urzędzie Statystycznym powołuje się Komisję Metodologiczną, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

– przewodnicząca: prof. Zofia Barbara Liberda,

członkowie: prof. Janusz Czapiński,

prof. Czesław Domański,

prof. Anna Wziątek-Kubiak,

prof. Krzysztof Marczewski,

prof. Włodzimierz Okrasa,

sekretarz: Mirosława Grębowiec naczelnik wydziału w Departamencie Metodologii, Standardów i Rejestrów.

2. W posiedzeniach Komisji stale bierze udział dyrektor Departamentu Metodologii, Standardów i Rejestrów Ireneusz Budzyński.

3. Zmiany składu osobowego Komisji wprowadzane są w formie zarządzenia.

4. Obsługę administracyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów.

§ 2

1. Zadaniem Komisji jest dbałość o doskonalenie metodologii badań statystycznych dla podnoszenia jakości informacji statystycznych drogą oceny istniejących metod badań statystycznych oraz inicjowania nowych rozwiązań metodologicznych i prac naukowo-badawczych związanych z metodologią badań statystycznych.

2. W szczególności do zakresu działania Komisji należy:

1) identyfikacja problemów metodologicznych związanych z rozwojem systemu statystyki publicznej w aspekcie programowym, organizacyjnym i technologicznym;

2) opracowanie programu przeglądu metodologii badań statystycznych, standardów klasyfikacyjnych i rejestrów oraz sukcesywne opiniowanie metodologii poszczególnych obszarów badań statystycznych;

3) sformułowanie propozycji prac metodologicznych do wieloletniego programu badań statystycznych statystyki publicznej;

4) opiniowanie rozwiązań i zmian metodologicznych w prowadzonych badaniach statystycznych, w szczególności w świetle potrzeb krajowych i zobowiązań międzynarodowych;

5) opiniowanie i akceptowanie metodologii nowych badań statystycznych;

6) inspirowanie prac naukowych i badawczych nad metodami badań statystycznych;

7) ocena i akceptowanie schematów dokumentowania metodologii badań statystycznych oraz projektów instrukcji metodologicznych dla autorów badań;

8) opracowanie programu publikowania oraz opiniowanie zeszytów metodologicznych dotyczących poszczególnych dziedzin badań statystycznych statystyki publicznej.

§ 3

1. Komisja pracuje w zespołach problemowych, z udziałem zaproszonych ekspertów, w składzie ustalonym przez przewodniczącą Komisji.

2. Prace Komisji realizowane są w formie:

1) posiedzeń plenarnych;

2) opracowywania opinii, recenzji i ekspertyz przez zespoły problemowe.

3. Szczegółowy tryb pracy Komisji określa regulamin, przyjęty przez Komisję i zatwierdzony przez Prezesa GUS.

§ 4

1. Dyrektor Generalny GUS wspólnie z dyrektorem departamentu, o którym mowa w § 1 ust. 2, zawierają umowy na wykonanie prac związanych z realizacją zadań Komisji.

2. Wnioski w sprawie umów, o których mowa w ust. 1, przygotowuje i przedkłada dyrektorowi, o którym mowa w § 1 ust. 2, przewodnicząca Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Józef Oleński

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 122, poz. 1044, z 2004 r. Nr 31, poz. 263, z 2005 r. Nr 38, poz. 342 i Nr 154, poz. 1285 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 925.4. Obsługę administracyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA