REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 18 marca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Biblioteki Narodowej stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Narodowej (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 42 i Nr 4, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Biblioteka prowadzi ośrodki znormalizowanych numerów wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych.”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Zbiory Biblioteki podlegające wieczystej archiwizacji należą do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.”;

3) § 19 otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Biblioteka realizuje inne zadania zlecone przez Ministra, a w szczególności wynikające ze strategii dotyczących wspierania bibliotek i rozwoju czytelnictwa.”;

4) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27. 1. Dyrektor, zastępcy dyrektora, główny księgowy, kierownicy instytutów, zakładów, oddziałów i sekretariatów oraz osoby powołane przez dyrektora tworzą Kolegium Biblioteki.

2. Zasady działania Kolegium Biblioteki określa regulamin nadany przez dyrektora.”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. W skład Biblioteki wchodzą:

A) komórki organizacyjne:

1) Instytut Bibliograficzny;

2) Instytut Książki i Czytelnictwa;

3) Oddział – Archiwum Zakładowe BN;

4) Oddział Administracyjno-Gospodarczy;

5) Oddział Finansowo-Księgowy;

6) Oddział – Introligatornia Specjalistyczna;

7) Oddział Inwestycji i Remontów;

8) Oddział – Kancelaria;

9) Oddział Kontroli Zbiorów;

10) Oddział Magazynów Bibliotecznych;

11) Oddział Planowania i Zamówień Publicznych;

12) Oddział Służby Ochrony BN;

13) Oddział Spraw Pracowniczych;

14) Oddział Udostępniania Zbiorów Specjalnych;

15) Oddział Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego;

16) Oddział Zasobu Wymiennego;

17) Sekretariat Naukowy;

18) Sekretariat Organizacyjny;

19) Zakład Bibliografii Polskiej 1901–1939;

20) Zakład Bibliografii Zawartości Czasopism;

21) Zakład Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona;

22) Zakład Czasopism;

23) Zakład Czytelń;

24) Zakład Dokumentacji Księgoznawczej;

25) Zakład Dokumentów Elektronicznych;

26) Zakład Dokumentów Życia Społecznego;

27) Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej;

28) Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;

29) Zakład Informacji Naukowej;

30) Zakład Katalogów Centralnych;

31) Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych;

32) Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych;

33) Zakład Książki;

34) Zakład – Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych;

35) Zakład Opracowania Rzeczowego;

36) Zakład Reprografii i Digitalizacji;

37) Zakład Retrokonwersji;

38) Zakład Rękopisów;

39) Zakład Starych Druków;

40) Zakład Statystyki Wydawnictw;

41) Zakład Technologii Informatycznych;

42) Zakład – Wydawnictwo BN;

43) Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych;

44) Zakład Zbiorów Ikonograficznych;

45) Zakład Zbiorów Kartograficznych;

46) Zakład Zbiorów Mikrofilmowych;

47) Zakład Zbiorów Muzycznych;

48) Zakład Znormalizowanych Numerów Wydawnictw;

B) samodzielne stanowiska pracy”.

2. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk samodzielnych ustala w drodze zarządzenia dyrektor.

3. W celu wykonywania wyodrębnionych zadań dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe, w szczególności pracownie.”;

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Biblioteki, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych, uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może udzielić pisemnego pełnomocnictwa do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, swoim zastępcom oraz innym osobom.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-04-01
  • Data obowiązywania: 2010-04-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA