REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 57

ZARZĄDZENIE NR 31
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie likwidacji Domu Pracy Twórczej w Wigrach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) w związku Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2009 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 40) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 stycznia 2011 r. wszczyna się postępowanie likwidacyjne Domu Pracy Twórczej w Wigrach, z siedzibą 16-412 Stary Folwark , zwanego dalej „DPT”. Przewidywany termin zakończenia likwidacji DPT ustala się na dzień 30 czerwca 2011 r.

2. Do czasu zakończenia likwidacji, DPT jest prowadzony pod jego dotychczasową nazwą z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 2.

Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego zostanie powierzone likwidatorowi.

§ 3.

Likwidator zobowiązany jest do realizacji wszelkich czynności i zadań mających na celu prawidłowe i terminowe przeprowadzenie procesu likwidacji DPT, mając w szczególności na uwadze realizację postanowień Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 czerwca 2009 r. o zamiarze i przyczynach likwidacji instytucji kultury Dom Pracy Twórczej w Wigrach.

§ 4.

Likwidator przedkłada ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego comiesięczne informacje o przebiegu czynności związanych z likwidacją DPT, w terminach do dnia 15 następnego miesiąca. Likwidator do dnia 10 lipca 2011 r. przekaże protokolarnie nieruchomości, zarządzane przez DPT, ich właścicielowi.

§ 5.

Z dniem zakończenia likwidacji traci moc Zarządzenie Nr 52 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia Domu Pracy Twórczej w Wigrach oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. Min. Kul. Nr 10, poz. 44, z 1997 r. Nr 7, poz. 33, z 2001 r. Nr 14, poz. 36 oraz z 2008 r. Nr 3, poz. 33).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA