REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 44

ZARZĄDZENIE NR 35
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 lipca 2011 r.

w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu – Państwowym Zbiorom Sztuki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zamkowi Królewskiemu na Wawelu – Państwowym Zbiorom Sztuki nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie Nr 3 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Zamkowi Królewskiemu na Wawelu – Państwowym Zbiorom Sztuki (Dz. Urz. MKiDNNr 4, poz. 7, z późn. zm.4)).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MK z 2001 r. Nr 18, poz. 52, z 2002 r. Nr 2, poz. 29, z 2003 r. Nr 6, poz. 39, Dz. Urz. MKiDN z 2007 r. Nr 6, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 7.

Załącznik 1. [Statut Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki]

Załącznik do zarządzenia Nr 35
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14.07.2011 r.

Statut Zamku Królewskiego na Wawelu – Państwowych Zbiorów Sztuki

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, zwany dalej „Zamkiem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.1)), ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2. 1 Organizatorem Zamku jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Zamek jest państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr RNIK 21/92 i posiada osobowość prawną.

3. Zamek jest wpisany do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod nr PRM/16/98.

§ 3. Organizator zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Zamku.

§ 4. Siedzibą Zamku jest miasto Kraków, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 5. Zamek używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej w środku i napisem w otoku: „Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki”.

Rozdział 2

Zakres działalności Zamku

§ 6. Celem działania Zamku, jako muzeum – rezydencji historycznej, jest działalność określona w art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, w szczególności:

1) zachowanie substancji zabytkowej obiektów należących do Zamku, a zwłaszcza Zamku na Wawelu jako najwyższej rangi pomnika historii, tradycji kulturowej i religijnej narodu polskiego oraz elementu dziedzictwa światowego;

2) odtworzenie przeszłości Zamku w zakresie: jego historii, kultury, sztuki, funkcji politycznych, religijnych oraz patriotycznych i włączenie Zamku jako nośnika najważniejszych wartości kulturotwórczych w obieg świadomości narodowej.

§ 7. Zamek realizuje cele określone w § 6 przez:

1) gromadzenie i chronienie dzieł sztuki oraz pamiątek historycznych związanych z zakresem działania Zamku;

2) poddawanie konserwacji swych zabytkowych budowli i zbiorów w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie;

3) upowszechnianie w kraju i za granicą swych zabytków i wiedzy na temat Zamku, umożliwiającej pełne ich poznanie;

4) organizowanie i prowadzenie badań naukowych i badawczych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, edukacyjnej i informacyjnej;

6) utrzymywanie w należytym stanie pozostających w jego zarządzie zabudowań wraz z otoczeniem i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem;

7) dokumentowanie wawelianów pozostających poza zasobami Zamku w kraju i za granicą;

8) gromadzenie zabytków, materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych oraz książek, rękopisów i druków;

9) inwentaryzowanie i katalogowanie zgromadzonych zbiorów, materiałów dokumentacyjnych i archiwalnych oraz książek, rękopisów i druków;

10) prowadzenie badań archeologicznych na terenie należącym do Zamku;

11) prowadzenie fachowej biblioteki i archiwum;

12) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, zajmującymi się działalnością w pokrewnych zakresach;

13) organizowanie i współorganizowanie zjazdów i konferencji naukowych związanych z zakresem swojej działalności.

Rozdział 3

Organizacja Zamku

§ 8. 1. W skład struktury organizacyjnej Zamku wchodzą:

1) Dział-Archiwum;

2) Dział Archeologii;

3) Dział-Biblioteka;

4) Dział Ceramiki;

5) Dział Dokumentacji Fotograficznej;

6) Dział Ekspozycji;

7) Dział Inwentarzy i Katalogów;

8) Dział Malarstwa, Grafiki i Rzeźby;

9) Dział Mebli i Zegarów;

10) Dział Militariów;

11) Dział Oświatowy;

12) Dział Rezerwatów i Lapidarium;

13) Dział Tkanin;

14) Dział Wydawnictw;

15) Dział Zabytków Sztuki w Metalu;

16) Dział Złotnictwa;

17) Pracownia Konserwacji Malarstwa, Rzeźby i Rzemiosła Artystycznego;

18) Pracownia Konserwacji Mebli Zabytkowych;

19) Pracownia Konserwacji Papieru;

20) Pracownia Konserwacji Ram;

21) Pracownia Konserwacji Tkanin;

22) Pracownia Konserwacji Zabytków Archeologicznych;

23) Redakcja Wydawnictw;

24) Dział Finansowo-Księgowy;

25) Dział Spraw Pracowniczych;

26) Dział Komunikacji Społecznej;

27) Dział Organizacji Imprez, Usług i Marketingu;

28) Dział Inwestycji i Remontów;

29) Dział Eksploatacji;

30) Dział Zamówień Publicznych;

31) Dział Zaopatrzenia, Magazynów i Transportu;

32) Dział Informatyki;

33) Dział Administracji Budynków;

34) Straż Zamkowa.

2. Zamek posiada następujące oddziały:

1) Oddział – Zamek w Pieskowej Skale;

2) Oddział – Dwór w Stryszowie.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną Zamku określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora Zamku, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4

Nadzór i zarządzanie Zamkiem

§ 10. Nadzór nad Zamkiem sprawuje Minister.

§ 11. 1. Przy Zamku działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Minister.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 12 osób.

§ 12. 1. Całokształtem działalności Zamku zarządza dyrektor Zamku, czuwa nad mieniem Zamku i jest za nie odpowiedzialny.

2. Dyrektora Zamku powołuje i odwołuje Minister.

3. Dyrektor Zamku kieruje działalnością Zamku przy pomocy zastępców.

4. Zastępców dyrektora Zamku powołuje i odwołuje Minister na wniosek dyrektora Zamku.

5. Do obowiązków dyrektora Zamku, w szczególności należy:

1) kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Zamku;

3) reprezentowanie Zamku na zewnątrz;

4) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) nadzór nad redakcją wydawnictw muzealnych;

6) wydawanie regulaminów i zarządzeń;

7) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

8) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Zamku oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

9) organizacja ochrony Zamku;

10) koordynacja zadań z zakresu ochrony zbiorów i zabytków na wypadek szczególnych zagrożeń.

Rozdział 5

Kolegia doradcze

§ 13. 1. W Zamku działa Kolegium Kustoszy, zwane dalej „Kolegium”, jako organ opiniodawczo-doradczy dyrektora Zamku w zakresie działalności merytorycznej i konserwatorskiej.

2. W skład Kolegium wchodzą kierownicy oddziałów, działów merytorycznych, pracowni konserwatorskich oraz kustosze ze stopniem lub tytułem naukowym.

3. Kolegium ze swojego grona wybiera przewodniczącego na okres 4 lat.

4. Posiedzenia Kolegium zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, inicjatywy połowy składu Kolegium lub na wniosek dyrektora Zamku.

5. Posiedzenia Kolegium odbywają się co najmniej raz na kwartał.

6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.

7. Opinie Kolegium są przyjmowane zwykłą większością głosów, przy obecności połowy składu Kolegium w głosowaniu jawnym.

8. Obsługę kancelaryjno-biurową Kolegium zapewnia Zamek.

Rozdział 6

Majątek i finanse Zamku

§ 14. Majątek Zamku wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Zamku.

§ 15. Zamek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 16. Działalność Zamku jest finansowana z budżetu Ministra, z wpływów z prowadzonej działalności, ze środków otrzymanych od osób fizycznych, osób prawnych oraz z innych źródeł.

§ 17. 1. Zamek prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, polegającą w szczególności na:

1) wynajmie pomieszczeń będących w dyspozycji Zamku;

2) organizacji konferencji i imprez;

3) działalności handlowej, obejmującej sprzedaż wydawnictw i pamiątek turystycznych.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności, o której mowa w § 7.

§ 18. 1. Do składania w imieniu Zamku oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Zamku określając zakres pełnomocnictwa.

§ 19. Dyrektor Zamku zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 20. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji Zamku może dokonać Minister na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-29
  • Data wejścia w życie: 2011-07-14
  • Data obowiązywania: 2011-07-14
  • Dokument traci ważność: 2013-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA