REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 75

ZARZĄDZENIE Nr 56
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) w związku z art. 25a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, z 2009 r. Nr 98, poz. 817 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Centrum Technologii Audiowizualnych, utworzonemu zarządzeniem Nr 55 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 74), nadaje się statut, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH]

Załącznik do zarządzenia Nr 56 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 listopada 2011 r. (poz. 75 )

STATUT
CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Centrum Technologii Audiowizualnych jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”;

2) zarządzenia Nr 55 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu;

3) niniejszego statutu.

2. Centrum Technologii Audiowizualnych może używać skróconej nazwy „CeTA”.

§ 2

Siedzibą CeTA jest Wrocław, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3

1. Organizatorem CeTA jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. CeTA jest wpisane do rejestru państwowych instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad CeTA sprawuje Minister.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Przedmiotem działania CeTA jest edukacja i upowszechnianie kultury oraz nowatorskich technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii. CeTA realizuje swoje zadania w szczególności przez:

1) tworzenie warunków do możliwie szerokiego dostępu do nowatorskich technologii elektronicznych oraz wysokokwalifikowanej kadry specjalistów w dziedzinie nowoczesnych technologii multimedialnych;

2) tworzenie, współtworzenie i promowanie najnowszych technologii w zakresie produkcji wizualnych efektów specjalnych na potrzeby filmu, telewizji i internetu;

3) tworzenie, współtworzenie i świadczenie wysokiej jakości usług produkcyjnych na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych, wykorzystując w procesie produkcji najnowsze technologie elektroniczne oraz nowatorskie techniki multimedialne, w szczególności tzw. wizualne efekty specjalne;

4) prowadzenie profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk wizualnych i audiowizualnych, efektów specjalnych, post produkcji elektronicznej oraz nowoczesnych technologii multimedialnych;

5) produkowanie i koprodukowanie filmów;

6) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych nad usprawnieniem procesów technologicznych związanych z produkcją filmową.

2. CeTA może realizować swoje zadania we współpracy z szkołami wyższymi w kraju i zagranicą.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 5

Organami CeTA są:

1) Dyrektor;

2) Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.

§ 6

1. Dyrektor zarządza CeTA i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie bieżącej działalności CeTA oraz nadzór nad powierzonym mieniem;

2) przygotowywanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz rocznych planów działalności CeTA;

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów działalności CeTA;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;

6) zapewnienie zachowania ciągłości technicznej i technologicznej CeTA, w tym w zakresie nabywania licencji oraz patentów na sprzęt, programy komputerowe i linie przemysłowe;

7) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor może zarządzać CeTA przy pomocy zastępców, w liczbie nie przekraczającej dwóch.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor.

§ 7

1. CeTA może tworzyć oddziały.

2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po wyrażeniu zgody przez Ministra.

3. Organizację wewnętrzną CeTA oraz zakres zadań komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 8

1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora CeTA.

2. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania, rocznych planów działalności CeTA oraz ocena ich realizacji;

2) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez CeTA;

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności CeTA;

4) wyrażanie opinii we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością CeTA.

§ 9

1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra, na wniosek Dyrektora.

2. Rada liczy nie więcej niż 6 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor .

4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego Zastępcę.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.

§ 10

1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż na 14 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

5. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4) odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.

6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 11

1. CeTA prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej CeTA jest plan działalności z uwzględnieniem wysokości dotacji Ministra, zatwierdzony przez Dyrektora.

3. Działalność CeTA jest finansowana w szczególności:

1) ze środków przekazywanych przez Ministra w postaci dotacji;

2) z przychodów z tytułu świadczenia usług na rzecz rynku audiowizualnego;

3) z przychodów pochodzących z opracowań i patentów CeTA;

4) z przychodów z tytułu świadczenia usług edukacyjnych oraz usług w zakresie profesjonalizacji zawodowej;

5) ze środków pochodzących z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

6) z przychodów z mienia, w szczególności z najmu oraz z dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze;

7) z odsetek od lokat bankowych;

8) z przychodów ze sprzedaży rzeczy i praw.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 12

1. Do składania w imieniu CeTA oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu CeTA ustalając zakres ich umocowania.

Rozdział 5

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13

1. CeTA może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Środki uzyskane z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację zadań statutowych CeTA.

Rozdział 6

PRZEPIS KOŃCOWY

§ 14

1. Połączenia, podziału lub likwidacji CeTA dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonane na zasadach określonych dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-17
  • Data wejścia w życie: 2011-11-09
  • Data obowiązywania: 2011-11-09
  • Dokument traci ważność: 2013-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA