REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 78

ZARZĄDZENIE NR 59 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W statucie Narodowego Centrum Kultury, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu państwowej instytucji kultury Narodowemu Centrum Kultury (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 15 oraz z 2008 r. Nr 7, poz. 63 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Analiza, dokumentowanie i upowszechnianie w skali międzynarodowej wiedzy o historii Polski i Europy XX wieku, w szczególności wiedzy o reżimach totalitarnych, cierpieniach ludności cywilnej, ofiarach wojen, ucisku, przymusowych wysiedleniach, represjach nacjonalistycznych, rasistowskich i innych motywowanych ideologicznie, a także wiedzy o sprzeciwie i o walce społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej z tymi reżimami.”;

2) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Inicjowanie, prowadzenie i wspieranie projektów badawczych, edukacyjnych, kulturalnych, akcji społecznych realizujących cele Centrum, opracowywanie i zlecanie analiz i ekspertyz służących diagnozie oraz prognozowaniu kierunków rozwoju dziedzin objętych zakresem działania Centrum, na terenie kraju i poza jego granicami.”,

b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Gromadzenie i upowszechnianie informacji na temat polskiego dziedzictwa narodowego na terenie kraju i poza jego granicami.

6. Organizowanie na terenie kraju i poza jego granicami konferencji, seminariów, sympozjów, opracowywanie analiz, raportów i ekspertyz oraz upowszechnianie ich wyników.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„7.1. Dyrektor Centrum zarządza Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora Centrum należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Centrum;

2) przygotowywanie programów działania i planów finansowych Centrum na każdy rok kalendarzowy;

3) nadzór i koordynacja wykonania przygotowanych programów działania i planów finansowych Centrum;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy i ich publikowanie;

5) wydawanie wewnętrznych regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych Centrum.

3. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor Centrum może zarządzać Centrum przy pomocy trzech zastępców.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii Ministra.

4) po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:

„7a. 1. Dyrektor Centrum tworzy, łączy i likwiduje filie, ośrodki i oddziały specjalistyczne po uzyskaniu zgody Ministra.

2. Organizację wewnętrzną Centrum, w tym podział kompetencji pomiędzy Dyrektorem Centrum i zastępcami Dyrektora, określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Centrum, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy.

3. Wszelkie zmiany regulaminu organizacyjnego mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.”;

5) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W skład Rady wchodzą osoby spośród przedstawicieli środowisk twórczych, artystycznych i naukowych.”;

6) w § 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:

1) zrzeczenia się;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4) odwołania przez Dyrektora Centrum, po zasięgnięciu opinii Rady i Ministra, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z niniejszego Statutu lub regulaminu.”;

7) w § 11 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) środki przekazane przez Ministra w postaci dotacji budżetowych;”;

8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor Centrum zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Minister.”;

9) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Do składania w imieniu Centrum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor Centrum.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić określone osoby do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, określając zakres ich pełnomocnictwa.”

10) uchyla się rozdział V.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA