REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 21

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 kwietnia 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

 Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje członek kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej "MKiDN", nadzorujący Departament Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN.

§ 3.

 Do zadań Zespołu należy:

1) dokonanie przeglądu i oceny przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 i 1726) pod względem ich funkcjonalności oraz legislacyjno-prawnym;

2) ustalenie celów, które powinny zostać osiągnięte w wyniku wejścia w życie projektowanej ustawy o zmianie ustawy o muzeach;

3) sformułowanie rozwiązań prawnych, które mogą służyć realizacji celów, o których mowa w pkt. 2, i przedstawienie ich Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) opracowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach wraz z uzasadnieniem, w tym oceny skutków regulacji oraz ewentualnymi projektami aktów wykonawczych;

5) przygotowanie wniosku o wpis projektu ustawy o zmianie ustawy o muzeach do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

§ 4.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;

2) Zastępca Przewodniczącego - Zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;

3) Naczelnik Wydziału ds. Muzeów Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;

4) Naczelnik Wydziału ds. Miejsc Pamięci Narodowej Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;

5) Radca prawny w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego MKiDN;

6) Dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;

7) Przewodniczący Rady ds. Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej;

8) Dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach;

9) Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

2. Prace Zespołu obsługiwane są przez Sekretarzy, będących pracownikami Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN wskazanymi przez Przewodniczącego.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym:

1) Prezes Stowarzyszenia Muzealników Polskich;

2) Przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM);

3) 2 przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność";

4) osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 5.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje i prowadzi posiedzenia Zespołu.

3. W celu realizacji zadań Zespołu Przewodniczący może tworzyć grupy robocze lub zlecać opracowanie ekspertyz.

§ 6.

 1. Zespół podejmuje ustalenia w drodze uzgodnienia stanowisk. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, rozstrzygnięcia dokonuje Przewodniczący.

2. Z posiedzenia Zespołu Sekretarz sporządza pod kierunkiem Przewodniczącego protokół zawierający podjęte ustalenia.

3. Protokół zawiera pełne zestawienie ustaleń.

§ 7.

 W przypadku nieobecności Przewodniczącego zadania, o których mowa w § 5 i § 6 ust. 1 i 2, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 8.

 1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

2. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny, z zastrzeżeniem, że członkowie Zespołu niebędący pracownikami MKiDN otrzymują zwrot kosztów podróży na posiedzenia Zespołu.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu w zakresie zlecania ekspertyz, o których mowa w § 5 ust. 3, oraz zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2, są pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 9.

 Zespół tworzy się na okres wykonania zadań, o których mowa w § 3.

§ 10.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-04-02
  • Data wejścia w życie: 2020-04-03
  • Data obowiązywania: 2020-04-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA