REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 52

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 20 września 2023 r.

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt w szkołach artystycznych i placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i ust. 2e pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W szkołach artystycznych, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanych dalej „szkołami", i w placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672 i 1718), dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanych dalej „placówkami", wprowadza się:

1) instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) jednolity rzeczowy wykaz akt, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia,

3) instrukcję w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia

- zwane dalej łącznie „przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi".

§ 2.

1. Dyrektorzy szkół i placówek są odpowiedzialni za stosowanie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych przez podległych im pracowników, a w szczególności za prawidłowe klasyfikowanie i kwalifikowanie wytworzonej dokumentacji.

2. Dokumentowanie przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w szkołach i placówkach jest prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją EZD RP w ramach usługi SaaS EZD RP.

§ 3.

Środki ewidencyjne dokumentacji sporządzone w archiwach zakładowych i składnicach akt szkół i placówek przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność.

§ 4.

Dokumentacja szkół i placówek, która przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia nie była kwalifikowana na podstawie obowiązującego w tym czasie jednolitego rzeczowego wykazu akt, jest kwalifikowana na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt wprowadzonego niniejszym zarządzeniem.

§ 5.

W celu realizacji niniejszego zarządzenia dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zapewni dostęp do usługi SaaS EZD RP, udostępniając szkołom i placówkom bezpieczne połączenie poszczególnych lokalnych sieci komputerowych szkół i placówek z infrastrukturą serwerową Operatora EZD RP (przez łącza VPN pomiędzy lokalizacjami).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA]

Załączniki do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 20 września 2023 r. (poz. 52)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [INSTRUKCJA KANCELARYJNA]

Załącznik nr 2

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH I SKŁADNIC AKT]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWÓW ZAKŁADOWYCH I SKŁADNIC AKT

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-20
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA