REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 70

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie nadania statutu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie nadania statutu Centrum Technologii Audiowizualnych (Dz. Urz. MKiDN poz. 19 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 77)2).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: D. Chorosińska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2592).

2) Z dniem 1 stycznia 2024 r. Centrum Technologii Audiowizualnych otrzymuje nazwę „Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu", na podstawie § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany nazwy Centrum Technologii Audiowizualnych (Dz. Urz. MKiDN poz. 69).

Załącznik 1. [Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 grudnia 2023 r. (poz. 70) Statut Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu Rozdział 1]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 7 grudnia 2023 r. (poz. 70)

Statut Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, zwana dalej „WFF", jest państwową instytucją kultury działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662), zwanej dalej „ustawą";

2) zarządzenia Nr 55 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury Centrum Technologii Audiowizualnych przez przekształcenie państwowej instytucji filmowej Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu (Dz. Urz. MKiDN poz. 74);

3) niniejszego statutu.

2. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu może używać skróconej nazwy „WFF" i posługiwać się znakiem słowno-graficznym Wytwórnia Filmów Fabularnych.

§ 2. Siedzibą WFF jest Wrocław, a terenem działalności obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 3. 1. Organizatorem WFF jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem".

2. WFF jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

3. Nadzór nad WFF sprawuje Minister.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 4. 1. Do zakresu działalności WFF należy działalność w dziedzinie kinematografii, a także edukacja i upowszechnianie kultury oraz technik multimedialnych, szczególnie w zakresie rozwiązań dla kinematografii.

2. WFF realizuje swoje zadania przez:

1) produkcję i koprodukcję utworów audiowizualnych, w tym filmów i seriali fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz innych utworów audiowizualnych, w szczególności videoartów; w tym na rzecz bądź wspólnie z podmiotami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie m.in. kinematografii, telewizji, kultury i nauki;

2) świadczenie specjalistycznych usług produkcyjnych na rzecz podmiotów, o których mowa w pkt 1;

3) wspieranie produkcji i koprodukcji utworów audiowizualnych, o których mowa w pkt 1, w celu wyrównywania szans rozwoju młodych twórców;

4) podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji zawodowej w dziedzinie sztuk audiowizualnych, w tym prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej;

5) organizację wydarzeń i projektów promujących sztuki audiowizualne m.in. we współpracy z artystami, twórcami i instytucjami;

6) wspieranie festiwali i przeglądów filmowych oraz wydarzeń branżowych;

7) upowszechnianie kultury filmowej oraz ochronę dziedzictwa polskiej kinematografii.

3. WFF może realizować swoje zadania we współpracy ze szkołami, w tym szkołami wyższymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą oraz podmiotami gospodarczymi.

Rozdział 3

ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA

§ 5. Organami WFF są:

1) Dyrektor;

2) Rada Programowa, zwana dalej „Radą".

§ 6. 1. Dyrektor zarządza WFF i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność WFF;

2) przygotowywanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania oraz założeń finansowych działalności WFF;

3) nadzór i koordynacja wykonania programów działania i planów finansowych WFF;

4) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi oraz prawami;

6) zapewnienie zachowania ciągłości technicznej i technologicznej WFF, w tym w zakresie nabywania licencji oraz patentów na sprzęt, programy komputerowe i linie przemysłowe;

7) wydawanie wewnętrznych zarządzeń i regulaminów.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister.

4. Dyrektor zarządza WFF przy pomocy zastępcy.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Ministra.

§ 7. 1. WFF może tworzyć oddziały.

2. Tworzenie, łączenie, przekształcanie i likwidacja oddziałów następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po wyrażeniu zgody przez Ministra.

3. Organizację wewnętrzną WFF określa regulamin organizacyjny WFF nadany przez Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

§ 8. 1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

2. Do zadań Rady należy:

1) opiniowanie strategii, rocznych i wieloletnich programów działania WFF oraz ocena ich realizacji;

2) pomoc Dyrektorowi w poszukiwaniu nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności WFF;

3) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością WFF.

§ 9. 1. W skład Rady wchodzą osoby powoływane na okres 4 lat przez Ministra, na wniosek Dyrektora.

2. Rada liczy 7 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

4. Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu w głosowaniu tajnym Przewodniczącego i jego zastępcę.

5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady oraz kieruje jej pracami.

6. W razie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca Przewodniczącego.

7. Dyrektor może uczestniczyć w posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego bądź zastępcy Przewodniczącego, w przypadku gdy wykonuje on zadania Przewodniczącego.

8. W przypadku zwoływania posiedzenia Rady na wniosek Dyrektora - Przewodniczący bądź zastępca Przewodniczącego - zaprasza Dyrektora na posiedzenie Rady.

§ 10. 1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek co najmniej połowy składu Rady lub Dyrektora.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się drogą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej bądź listownie nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem posiedzenia.

4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym na wniosek Ministra, Dyrektora lub co najmniej połowy składu Rady. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu wraz z przewidywanym porządkiem obrad doręcza się drogą elektroniczną na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej bądź listownie nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia.

5. W posiedzeniach Rady można wziąć udział także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w posiedzeniu Rady w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to posiedzenie. Udział w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje w szczególności:

1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce posiedzenia Rady, oraz

2) wykonywanie prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

6. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) śmierci;

3) prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych, ubezwłasnowolnienia lub choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

4) odwołania przez Ministra, po zasięgnięciu opinii Rady i Dyrektora, z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady.

7. Szczegółowy tryb działania Rady, w tym szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu Rady przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, tryb i sposób potwierdzania obecności, wypowiadania się, oddawania głosów, określa regulamin uchwalony przez Radę. Regulamin nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Rozdział 4

GOSPODARKA FINANSOWA I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

§ 11. 1. WFF prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie.

2. Podstawą gospodarki finansowej WFF jest plan finansowy, sporządzony zgodnie z przepisami o finansach publicznych oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustalony przez Dyrektora.

3. Źródła finansowania WFF stanowią:

1) środki przekazywane przez Ministra w postaci dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody pochodzące z opracowań i patentów WFF;

4) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

5) środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskiej;

6) dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

7) odsetki z lokat bankowych;

8) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;

9) dochody z dystrybucji i rozpowszechniania filmów, do których WFF posiada autorskie prawa majątkowe;

10) środki z innych źródeł.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 12. 1. Do składania w imieniu WFF oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu WFF ustalając zakres ich umocowania.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 5

DZIAŁALNOŚĆ DODATKOWA

§ 13. 1. WFF może na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa prowadzić jako dodatkową działalność odpłatną, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje:

1) najem i dzierżawę składników majątkowych, w tym udostępnianie zasobów WFF w celu organizacji przez podmioty trzecie przedsięwzięć o charakterze artystyczno-kulturalnym, w tym spektakli, prezentacji filmów, konkursów, wystaw, konferencji, ekspozycji muzealnych itp.;

2) organizację wizyt studyjnych;

3) promocję i reklamę;

4) organizację szkoleń, kursów i warsztatów artystycznych w zakresie wykraczającym poza działalność określoną w § 4 ust. 2 pkt 4;

5) reprodukcję zapisanych nośników informacji;

6) usługi organizacji produkcji inne niż określone w § 4 ust. 2 pkt 2;

7) usługi archiwizacji, konserwacji, digitalizacji i rekonstrukcji cyfrowej materiałów audiowizualnych;

8) usługi wykonania, renowacji oraz najmu kostiumów i rekwizytów;

9) udzielanie licencji na rozpowszechnianie utworów audiowizualnych, do których WFF posiada autorskie prawa majątkowe lub prawa dystrybucyjne;

10) świadczenie audiowizualnych usług medialnych, w tym audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

3. Przychody z dodatkowej działalności odpłatnej mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację zadań statutowych WFF.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14. 1. Połączenia, podziału lub likwidacji WFF dokonuje Minister na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie.

2. Zmiany niniejszego statutu dokonywane są na zasadach określonych dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-07
  • Data wejścia w życie: 2024-01-01
  • Data obowiązywania: 2024-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA