REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEG1)

z dnia 21 lutego 2024 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzeniem nowej państwowej instytucji kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1 Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza oraz utworzeniem nowej państwowej instytucji kultury, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Wojciecha Kobusa.

3. Pełnomocnik w zakresie wykonywanych czynności podlega Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Ogólny nadzór nad wykonywaniem czynności przez Pełnomocnika sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialny za nadzorowanie nowo tworzonej instytucji kultury.

5. Bieżący nadzór nad wykonywaniem czynności przez Pełnomocnika sprawuje dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnej za nadzorowanie nowo tworzonej instytucji kultury.

§ 2.

1. Pełnomocnik podejmuje czynności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia połączenia państwowych instytucji kultury: Biura „Niepodległa” i Instytutu Adama Mickiewicza, zwanych dalej „łączonymi instytucjami kultury” oraz utworzenia nowej państwowej instytucji kultury, w szczególności w zakresie:

1) przygotowania we współpracy z łączonymi instytucjami kultury i nadzorowania procesu przejęcia przez nowo tworzoną instytucję kultury mienia, zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury;

2) koordynowania i nadzorowania procesu sporządzania sprawozdań finansowych, protokołów zdawczo - odbiorczych składników mienia łączonych instytucji kultury i innej niezbędnej dokumentacji, przygotowanych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598) oraz sprawozdań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 652);

3) przygotowania we współpracy z łączonymi instytucjami kultury, nadzorowania i koordynowania procesu przejęcia przez nowo tworzoną instytucję kultury praw i obowiązków łączonych instytucji kultury;

4) przygotowania we współpracy z łączonymi instytucjami kultury, nadzorowania i koordynowania procesu przejęcia przez nowo tworzoną instytucję kultury dokumentacji, w tym materiałów archiwalnych, będącej w posiadaniu łączonych instytucji kultury;

5) przygotowania we współpracy z łączonymi instytucjami kultury, nadzorowania i koordynowania realizacji zobowiązań pracodawców wobec pracowników łączonych instytucji kultury stających się pracownikami nowo tworzonej instytucji kultury, zgodnie z treścią art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

2. Pełnomocnik dokonuje innych niezbędnych czynności pozostających w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mających na celu połączenie instytucji kultury i utworzenie nowej instytucji kultury, po uzyskaniu akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

W celu realizacji czynności, o których mowa w § 2, Pełnomocnik jest upoważniony do:

1) reprezentowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przed organami administracji rządowej, organizacjami pozarządowymi, innymi podmiotami w zakresie realizowanych czynności;

2) przedstawiania propozycji rozwiązań prawnych oraz stanowisk do uwag nadzorującemu Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

3) inicjowania, organizowania i prowadzenia współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zewnętrznymi ekspertami w zakresie spraw dotyczących łączenia instytucji kultury;

4) współpracy z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostkami organizacyjnymi podległymi albo nadzorowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie spraw dotyczących łączenia instytucji kultury.

§ 4.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu czynności, w szczególności przez udostępnianie informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji tych czynności, zgodnie z ich kompetencjami określonymi w zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 26, 35 i 107).

§ 5.

Pełnomocnik w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności określonych w § 2 ust. 1.

§ 6.

Pełnomocnik przedłoży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z przeprowadzonych czynności w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

§ 7.

1. Wynagrodzenie Pełnomocnika będzie wypłacane przez urząd obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków budżetu państwa z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wynagrodzenie Pełnomocnika będzie wypłacane na podstawie pisemnej decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiącej zarazem dowód księgowy do wypłaty wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie Pełnomocnika będzie płacone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach środków przewidzianych w planie finansowym komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialnej za nadzorowanie nowo tworzonej instytucji kultury.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odpowiedzialna za nadzorowanie nowo tworzonej instytucji kultury.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-21
  • Data wejścia w życie: 2024-02-22
  • Data obowiązywania: 2024-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA