REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 27

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw programu kulturalnego towarzyszącego udziałowi Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Zadaniowy do spraw programu kulturalnego towarzyszącego udziałowi Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, zwany dalej „Zespołem Zadaniowym”.

2. Zespół Zadaniowy jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Zespół Zadaniowy ma na celu skoordynowanie działań Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministerstwem”, prowadzących do przygotowania spójnego programu kulturalnego towarzyszącego udziałowi Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii - w zakresie właściwości Ministra.

§ 2.

1. W skład Zespołu Zadaniowego wchodzą:

1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie odpowiedzialny za współpracę z zagranicą;

2) Członkowie - wskazani przez Przewodniczącego przedstawiciele:

a) komórek organizacyjnych Ministerstwa:

- Departamentu Narodowych Instytucji Kultury (DIK),

- Departamentu Prawa Autorskiego i Filmu (DPAiF),

- Departamentu Współpracy z Zagranicą (DWZ),

b) jednostek podległych Ministrowi:

- Instytutu Adama Mickiewicza (IAM),

- Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (NIFC),

- Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF),

c) pozostałych jednostek:

- Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii (w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora),

- Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora),

- Instytutu Polskiego w Tokio (w randze dyrektora lub zastępcy dyrektora),

- Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2025.

2. Członków Zespołu Zadaniowego powołuje i odwołuje Minister.

3. W pracach Zespołu Zadaniowego mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu Zadaniowego należy:

1) wypracowanie i ustalenie programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii, zwanej dalej „EXPO 2025”, we współpracy z organami administracji rządowej, instytucjami kultury oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie;

2) ustalenie podziału kosztów i mechanizmów finansowania działań związanych z realizacją programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025;

3) koordynowanie przygotowań ustalonego programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025;

4) proponowanie działań na rzecz zapewnienia sprawnej realizacji programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025;

5) wypracowanie i uzgodnienie sprawnego i spójnego planu komunikowania programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025;

6) proponowanie działań w celu usprawnienia koordynacji współpracy pomiędzy polskimi podmiotami zaangażowanymi w EXPO 2025;

7) monitorowanie postępu prac i analizowanie zagrożeń dla właściwej realizacji ustalonego programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025, a także znajdowanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych;

8) ewaluacja programu kulturalnego udziału Rzeczypospolitej Polskiej w EXPO 2025;

9) przygotowywanie rekomendacji, wniosków i propozycji na potrzeby kierownictwa Ministerstwa, Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej EXPO 2025 oraz Rady Ministrów.

§ 4.

1. Zespół Zadaniowy wykonuje zadania podczas posiedzeń, które odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące w siedzibie Ministerstwa lub w innym miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego.

2. Zespół Zadaniowy wykonuje zadania także w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowisk przez jego członków (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

3. W trybie roboczym Zespół Zadaniowy kontaktuje się przy użyciu poczty elektronicznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu Zadaniowego kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu Zadaniowego.

2. Przewodniczący:

1) zarządza przepływem informacji w Zespole Zadaniowym, w tym przekazuje do zaopiniowania dokumenty i materiały w związku z realizacją zadań Zespołu Zadaniowego;

2) zwołuje posiedzenia Zespołu Zadaniowego, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu Zadaniowego;

3) przewodniczy posiedzeniom Zespołu Zadaniowego i ustala porządek obrad.

3. Z posiedzenia Zespołu Zadaniowego sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący.

4. Protokół może być udostępniany komórkom organizacyjnym Ministerstwa, niebędącym członkami Zespołu Zadaniowego.

§ 6.

Stanowiska, opinie i rekomendacje Zespołu Zadaniowego podejmowane są w drodze konsensusu. W przypadku braku konsensusu - podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zespołu Zadaniowego w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu Zadaniowego, a w przypadku jego nieobecności - głos członka Zespołu Zadaniowego, o którym mowa w § 5 ust. 1.

§ 7.

1. Przewodniczący przekazuje Ministrowi, do dnia 15 stycznia, sprawozdanie z działalności Zespołu Zadaniowego za rok ubiegły.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) informacje o najważniejszych pracach i działaniach Zespołu Zadaniowego oraz podjętych rozstrzygnięciach;

2) protokoły z posiedzeń za rok sprawozdawczy.

§ 8.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Zadaniowego zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą w Ministerstwie.

2. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu Zadaniowego jego Przewodniczącemu, członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu Zadaniowego są pokrywane ze środków budżetu państwa pozostających w dyspozycji Ministra.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Sienkiewicz


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2718).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-03-01
  • Data wejścia w życie: 2024-03-02
  • Data obowiązywania: 2024-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA