REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 57

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na zakupy obiektów lub zespołów obiektów do zbiorów muzeów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na zakupy obiektów lub zespołów obiektów do zbiorów muzeów, których organizatorem lub współorganizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwaną dalej „Komisją”.

2. Komisja jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Komisja ma na celu eksperckie wsparcie Ministra w procedurze opiniowania wniosków o udzielenie dotacji na zakupy obiektów lub zespołów obiektów do zbiorów muzeów, zwanych dalej „wnioskami”, kierowanych do Ministra przez muzea, dla których Minister jest organizatorem lub współorganizatorem, zwanych dalej „muzeami”, zgodnie z § 23 zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 4).

§ 2.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w MKiDN;

2) do 7 członków - ekspertów legitymujących się wykształceniem, wiedzą oraz doświadczeniem w dziedzinach związanych z charakterem poszczególnych typów zbiorów gromadzonych w muzeach, których powołuje i odwołuje Minister.

2. W pracach Komisji mogą brać udział osoby niebędące jej członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza wniosków;

2) sporządzanie przez jej członków indywidulanych pisemnych opinii w sprawach objętych wnioskami;

3) wydawanie ogólnych stanowisk i rekomendacji dla Ministra w sprawach dotyczących zakupów obiektów lub zespołów obiektów do zbiorów muzeów.

§ 4.

1. Komisja wykonuje zadania podczas posiedzeń lub w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści opinii (tryb obiegowy) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Członkowie Komisji kontaktują się także przy użyciu poczty elektronicznej.

3. Podstawowym zdaniem Członków Komisji jest sporządzanie opinii w dziedzinie związanej z charakterem poszczególnych typów zbiorów ujętych w opiniowanych wnioskach.

§ 5.

1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności - wyznaczony przez Przewodniczącego zastępca Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

2. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Komisji;

2) przewodniczy posiedzeniom Komisji i ustala porządek obrad;

3) zwraca się o sporządzenie opinii do wybranego członka lub grupy członków Komisji właściwych w dziedzinie związanej z charakterem poszczególnych typów zbiorów ujętych we wniosku.

3. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący, po uprzednim zaakceptowaniu przez obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

§ 6.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Departament Dziedzictwa Kulturowego.

2. Z tytułu uczestnictwa w pracach Komisji jej członkom przysługuje wynagrodzenie wypłacane z budżetu pozostającego w dyspozycji Departamentu Dziedzictwa Kulturowego.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest po przedłożeniu opinii, o których mowa w § 3 pkt 2, na podstawie i zgodnie z warunkami umów cywilnoprawnych zwieranych z członkami Komisji.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA