REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 58

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1-3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 czerwca 2024 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków.

§ 2.

Powstała w wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Narodowy Instytut Dziedzictwa, zwany dalej „Instytutem”.

§ 3.

Siedzibą Instytutu jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4.

Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony i konserwacji zabytków;

2) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony zabytków i obrony wartości związanych z dziedzictwem kulturowym;

3) gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym;

4) prowadzenie działalności naukowo-badawczej dotyczącej dziedzictwa kulturowego;

5) opracowanie planu rozwoju sieci magazynów służących do:

a) przechowywania i konserwowania zabytków ruchomych stanowiących własność Skarbu Państwa, w tym zabytków archeologicznych, w warunkach zapewniających im trwałe zachowanie,

b) przechowywania źródeł archeologicznych niebędących zabytkami, na czas badań i weryfikacji ich wyników.

§ 5.

1. Przejęcie przez Instytut mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z dniem wpisu Instytutu do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji kultury, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) według stanu na dzień 31 maja 2024 r.

§ 6.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Instytutu i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).

§ 7.

Instytutowi zostanie nadany odrębnym zarządzeniem statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 3 października 2006 r. w sprawie połączenia instytucji kultury - Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków i Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego oraz utworzenia Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN poz. 50);

2) zarządzenie Nr 32 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN poz. 58, z 2011 r. poz. 34, z 2012 r. poz. 86, z 2013 r. poz. 45 oraz z 2014 r. poz. 1);

3) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa (Dz. Urz. MKiDN poz. 5);

4) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN poz. 29);

5) zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Instytutowi Konserwacji Zabytków (Dz. Urz. MKiDN z 2023 r. poz. 63).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 6 i § 8, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2024 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA