REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 62

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego Instytucji Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Koordynacyjny Instytucji Dziedzictwa Żydowskiego w Warszawie, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

3. Zespół ma na celu skoordynowanie działań Muzeum Getta Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin” oraz Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, zwanych dalej „instytucjami dziedzictwa żydowskiego w Warszawie”, i wypracowanie rozwiązań w celu zapewnienia trwałego wzmocnienia potencjału tych instytucji kultury.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) koordynacja działań instytucji dziedzictwa żydowskiego w Warszawie w zakresie: promocji, informacji i obsługi zwiedzających; działań animacyjnych, społecznych i wystawienniczych na obszarze dawnego Getta Warszawskiego; polityki udostępniania zbiorów; programów wydawniczych; obchodów rocznic;

2) opiniowanie programów i projektów instytucji dziedzictwa żydowskiego w Warszawie;

3) wypracowywanie systemowych rozwiązań dotyczących współpracy instytucji dziedzictwa żydowskiego w Warszawie w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału;

4) przygotowywanie stanowisk, opinii i rekomendacji w zakresie instytucji dziedzictwa żydowskiego w Warszawie na potrzeby Ministra.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego;

2) Członkowie - dyrektorzy, bądź wskazani przez dyrektorów zastępcy dyrektora:

a) Muzeum Getta Warszawskiego,

b) Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”,

c) Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

4. W posiedzeniach Zespołu bierze udział, bez prawa głosu, przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Kulturowego odpowiedzialny za obsługę organizacyjno-techniczną i sporządzenie protokołu.

§ 4.

1. Zespół wykonuje zadania podczas posiedzeń, które odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

2. Zespół wykonuje zadania także w drodze korespondencyjnego uzgodnienia treści stanowisk przez jego członków (tryb obiegowy) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Przewodniczący:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu i ustala porządek obrad.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący, po uprzednim zaakceptowaniu przez wszystkich obecnych członków Zespołu.

§ 6.

Stanowiska, opinie i rekomendacje Zespołu podejmowane są w drodze konsensusu.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Dziedzictwa Kulturowego.

2. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu jego Przewodniczącemu, członkom oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA