REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 63

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 maja 2024 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Kadencja członków Rady Muzeum powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) (Dz. Urz. MKiDN poz. 65) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945) (Dz. Urz. MKiDN poz. 22).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Załącznik 1. [STATUT MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE. NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1939-1945)]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 17 maja 2024 r. (poz. 63)

STATUT MUZEUM STUTTHOF W SZTUTOWIE.
NIEMIECKI NAZISTOWSKI OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY (1939-1945)

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945), zwane dalej „Muzeum”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 87), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120);

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951, 1688 i 1904);

5) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

6) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2393);

7) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Muzeum jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod numerem RIK 27/92.

3. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra pod numerem PRM/30/98.

4. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Muzeum może posługiwać się nazwą skróconą w brzmieniu: „Muzeum Stutthof w Sztutowie”.

2. Dopuszcza się odpowiednie tłumaczenie nazwy oraz nazwy skróconej Muzeum w innych wersjach językowych.

§ 4. Minister zapewnia środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum oraz bezpieczeństwo i integralność zbiorom zgromadzonym przez Muzeum.

§ 5. 1. Siedzibą Muzeum jest Sztutowo.

2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6. Muzeum używa okrągłej pieczęci z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz nazwą Muzeum w otoku w brzmieniu: „Muzeum Stutthof w Sztutowie”.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 7. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) gromadzenie, utrzymanie, przechowywanie i konserwacja zbiorów związanych z historią byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Stutthof i jego podobozów, zbiorów dokumentujących zbrodnię ludobójstwa, określaną jako Zbrodnia Pomorska, szczególnie dokonaną w Piaśnicy, a także konserwacja i utrzymanie we właściwym stanie terenów byłego obozu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami stanowiącymi Pomnik Zagłady „Stutthof” w Sztutowie;

2) dokumentowanie i upowszechnianie dziejów oraz upamiętnianie ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Stutthof, a także problematyki Zbrodni Pomorskiej i jej skutków;

3) udostępnianie terenów, obiektów oraz zbiorów Muzeum;

4) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach związanych z działalnością Muzeum;

5) współpraca z muzeami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz inspirowanie inicjatyw społecznych dotyczących działalności Muzeum.

§ 8. 1. Muzeum prowadzi działalność w szczególności poprzez:

1) konserwowanie i zabezpieczanie obiektów, urządzeń i reliktów obozowych oraz zbiorów historycznych dotyczących II wojny światowej, a także zbiorów sztuki współczesnej o tematyce martyrologicznej i wymowie antytotalitarnej;

2) gromadzenie zbiorów drogą odzysków, zakupów, darowizn, zapisów, badań terenowych, przez przyjmowanie depozytów, a także poprzez relacje pisemne oraz rejestrowanie na elektronicznych nośnikach informacji;

3) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zabytków, materiałów dokumentacyjnych i bibliotecznych;

4) prowadzenie badań naukowych z zakresu II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obozowej, zbrodni ludobójstwa i ich skutków;

5) prowadzenie działalności w zakresie edukacji historycznej;

6) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

7) prowadzenie działalności wydawniczej;

8) prezentowanie wyników badań naukowych w formie publikacji i przez uczestnictwo w sesjach naukowych i popularnonaukowych;

9) udostępnianie swoich zbiorów dla celów naukowych, dokumentacyjnych, wystawienniczych, edukacyjnych, procesowych oraz dla potrzeb byłych więźniów i ich rodzin;

10) współpracowanie z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują cele podobne do zadań Muzeum;

11) organizowanie uroczystości upamiętniających wydarzenia związane z historią KL Stutthof oraz Zbrodnią Pomorską.

2. Muzeum gromadzi w szczególności następujące rodzaje zbiorów:

1) archiwalia, w tym:

a) dokumentację aktową,

b) dokumentację fotograficzną,

c) dokumentację audiowizualną,

d) dokumentację kartograficzną: mapy i plany,

e) mikrofilmy;

2) muzealia:

a) ruchome:

- pozostałości po KL Stutthof oraz związane ze Zbrodnią Pomorską: przedmioty osobiste ofiar oraz zrabowane więźniom, narzędzia terroru i śmierci, przedmioty wykonane przez więźniów w obozie,

- sztukę współczesną powojenną o tematyce antywojennej i wymowie antytotalitarnej,

b) nieruchome:

- pozostałości po KL Stutthof: komory gazowe, budynki krematoriów, baraki, wieże strażnicze,

- współczesne pomniki znajdujące się na terenie obozu.

3. Zakres gromadzonych archiwaliów obejmuje:

1) tematykę bezpośrednio związaną z KL Stutthof i Zbrodnią Pomorską;

2) tematykę bezpośrednio związaną z byłymi więźniami i ofiarami KL Stutthof i Zbrodni Pomorskiej;

3) tematykę związaną z historią i działalnością Muzeum.

4. Zakres gromadzonych muzealiów obejmuje:

1) dzieje KL Stutthof oraz historię Zbrodni Pomorskiej;

2) historię i działalność Muzeum;

3) sztukę współczesną w technice malarskiej, graficznej, rzeźbiarskiej, medalierskiej, fotograficznej.

Rozdział 3

Organy nadzorujące i zarządzające oraz doradcze Muzeum

§ 9. Nadzór nad działalnością Muzeum sprawuje Minister.

§ 10. 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem”.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy zastępcy.

4. Zastępcę dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor w uzgodnieniu z Ministrem.

§ 11. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierownictwo w sprawach działalności statutowej i administracyjnej;

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawianie Ministrowi i właściwym instytucjom i organom nadzoru planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

5) aprobowanie wydatków finansowych w granicach posiadanego budżetu;

6) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

7) wydawanie zarządzeń;

8) nadzór nad kontrolą wewnętrzną;

9) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;

10) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy;

11) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 12. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

2. Członków Rady Muzeum powołuje i odwołuje Minister.

3. Rada Muzeum składa się z 12 członków.

§ 13. 1. Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników kolegia doradcze, zwane dalej „kolegiami”.

2. Kolegia mogą być utworzone:

1) jako kolegia o charakterze stałym - wówczas kadencja kolegium trwa dwa lata;

2) dla realizacji konkretnego zadania - wówczas powoływane są na czas realizacji tego zadania.

3. Członków kolegium powołuje i odwołuje Dyrektor, który wyznacza przewodniczącego kolegium, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

4. W skład kolegium mogą wchodzić pracownicy Muzeum oraz osoby spoza Muzeum. Powołując kolegium Dyrektor określa jego przedmiot działania i liczbę członków.

5. Posiedzenia kolegiów zwoływane są przez przewodniczącego z własnej inicjatywy, z inicjatywy połowy składu członków kolegium lub na wniosek Dyrektora.

6. Kolegia wyrażają opinie w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków kolegium w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo w razie jego nieobecności, zastępcy przewodniczącego kolegium.

7. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.

8. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium.

9. Podjęte uchwały wraz z protokołami przekazywane są Dyrektorowi.

10. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegiów zapewnia Muzeum.

Rozdział 4

Organizacja Muzeum

§ 14. Muzeum posiada oddział pod nazwą: Muzeum Piaśnickie w Wejherowie.

§ 15. Organizację wewnętrzną Muzeum, w tym zakresy zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 16. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

2. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

3. Majątek Muzeum stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz przysługujące Muzeum inne prawa majątkowe.

§ 17. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra.

2. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie do zatwierdzenia Ministrowi.

3. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Minister.

4. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania lub przeglądu sprawozdania finansowego dokonuje Minister.

§ 18. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:

a) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 19. 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako dodatkową, działalność gospodarczą, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych Muzeum.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w zakresie usługowym, handlowym i wytwórczym, w tym:

1) wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum na cele niekolidujące z działalnością statutową;

2) udostępniania zbiorów do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.;

3) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, w tym usług transportowych;

4) prowadzenia hostelu;

5) działalności gastronomicznej, w tym sprzedaży artykułów spożywczych i przemysłowych;

6) sprzedaży wydawnictw własnych i obcych;

7) organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i innych spotkań oraz innej działalności w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum;

8) wynajmu sprzętu stanowiącego własność Muzeum;

9) działalności edukacyjnej związanej z działalnością statutową;

10) usług z dziedziny konserwacji na zlecenie podmiotów trzecich;

11) usług reklamowych, wizerunkowych i informacyjnych.

3. Dochód z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 20. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 21. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum może dokonać Minister w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 22. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-20
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA