REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 64

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „ministrem”, odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawuje ogólne kierownictwo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „ministerstwem”, oraz wyznacza priorytety pracy resortu.

2. Minister nadzoruje zadania w zakresie:

1) realizacji polityki kulturalnej państwa;

2) kontroli resortowej i audytu wewnętrznego;

3) ochrony informacji niejawnych;

4) obronności i bezpieczeństwa państwa;

5) strategicznych projektów o szczególnym znaczeniu dla dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) określania celów strategicznych i podstawowych procedur obowiązujących we wszystkich programach ogłaszanych przez ministra, zwanych dalej „programami ministra”;

7) planowania i realizacji budżetu państwa w części 24 dotyczącej zakresu działania ministra;

8) działalności naukowo-badawczej;

9) ochrony dóbr kultury i muzeów;

10) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;

11) promowania twórczości oraz mecenatu nad muzyką, tańcem, teatrem i sztukami wizualnymi;

12) promowania kultury ludowej i tradycyjnej oraz rękodzielnictwa artystycznego, a także ochrony ich dorobku;

13) uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin;

14) współpracy ze środkami masowego przekazu;

15) systemów wynagradzania w instytucjach kultury;

16) tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra;

17) powoływania i odwoływania kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra oraz ustalania wysokości ich wynagrodzenia;

18) nadzorowania realizacji programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 8- 12.

3. Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Gabinet Polityczny;

2) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

3) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

3) Departament Finansowy;

5) Biuro Ministra;

6) Centrum Informacyjne.

§ 2.

1. Sekretarz stanu Bożena Żelazowska pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.

2. Do zakresu działania sekretarz stanu Bożeny Żelazowskiej należą sprawy:

1) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym realizacji zadań wynikających z krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

2) miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych;

3) realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

4) restytucji dóbr kultury, w tym wykonywania uprawnień Skarbu Państwa oraz koordynacji współpracy z członkami Rady Ministrów, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami, prokuraturą, Policją, Krajową Administracją Skarbową oraz Strażą Graniczną;

5) nadzorowania realizacji programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 1-4, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 6;

6) koordynacja prac ministerstwa w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 6 odnośnie do programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 1.

3. Sekretarz stanu Bożena Żelazowska nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Ochrony Zabytków;

2) Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Miejsc Pamięci;

3) Departament Restytucji Dóbr Kultury.

4. Sekretarz stanu Bożena Żelazowska:

1) zastępuje ministra podczas jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

2) podpisuje akty normatywne i inne akty prawne kierowane do ogłoszenia w razie nieobecności ministra lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

3) koordynuje współpracę ministra z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich komisjami;

4) pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Doradczego.

5. Sekretarz stanu Bożena Żelazowska jest upoważniona do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, 2 i 4, lub czynności związanych z zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w ust. 3, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

1) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224), zwanej dalej „ustawą o kontroli w administracji rządowej”, oraz składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny i prokuratury na podstawie przepisów odrębnych;

2) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych, w szczególności:

a) przedstawiania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,

b) udziału w rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

c) podpisywania informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym,

d) podpisywania stanowiska do informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w sprawie;

3) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich;

4) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze;

5) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji;

6) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych, a w szczególności odpowiedzi na skargę oraz na pozew - w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, karnego, w sprawach o przestępstwo skarbowe, w sprawach o wykroczenie i wykroczenie skarbowe oraz prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

7) udzielania pełnomocnictw, w tym procesowych, i upoważnień w zakresie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie, także z prawem do udzielania dalszych umocowań.

§ 3.

1. Do zakresu działania sekretarz stanu Joanny Scheuring-Wielgus należą sprawy:

1) programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie programów i inicjatyw finansowanych ze środków europejskich;

2) współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z Radą Unii Europejskiej, Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim;

3) wsparcia, promocji i rozwoju czytelnictwa, rynku książki i edytorstwa;

4) animacji i edukacji kulturalnej;

5) realizacji zadań związanych z działalnością bibliotek publicznych;

6) monitorowania realizacji programów ministra oraz koordynacja prac ministerstwa w zakresie określonym w § 1 ust. 2 pkt 6, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 6;

7) mecenatu państwa w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego;

8) polityki dotyczącej archiwów;

9) kształtowania estetyki przestrzeni publicznej;

10) nadzorowania realizacji programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 1, 3- 5 i 7-9, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 6.

2. Sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Funduszy i Spraw Europejskich;

2) Departament Mecenatu Państwa.

3. Sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus koordynuje w ministerstwie działania:

1) służące stworzeniu spójnego systemu wdrożeniowego dla reformy i inwestycji z zakresu kultury i przemysłów kreatywnych oraz efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej, ujętych w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności;

2) w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego dotyczące:

a) przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.,

b) prac związanych z Europejską Stolicą Kultury.

4. Sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus jest upoważniona do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, lub czynności związanych z zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w ust. 2, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

1) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie o kontroli w administracji rządowej, oraz składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny i prokuratury na podstawie przepisów odrębnych;

2) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych, w szczególności:

a) przedstawiania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,

b) udziału w rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

c) podpisywania informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym,

d) podpisywania stanowiska do informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w sprawie;

3) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich;

4) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze;

5) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji;

6) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych, a w szczególności odpowiedzi na skargę oraz na pozew - w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, karnego, w sprawach o przestępstwo skarbowe, w sprawach o wykroczenie i wykroczenie skarbowe oraz prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

7) udzielania pełnomocnictw, w tym procesowych, i upoważnień w zakresie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie, także z prawem do udzielania dalszych umocowań.

§ 4.

1. Do zakresu działania podsekretarz stanu Marty Cienkowskiej należą sprawy:

1) szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury;

2) koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi;

3) realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej;

4) współdziałania z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz innymi właściwymi podmiotami w zakresie obchodów rocznicowych oraz promocji kultury polskiej za granicą;

5) nadzorowania realizacji programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 1-4, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 6.

2. Podsekretarz stanu Marta Cienkowska nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Szkolnictwa Artystycznego;

2) Departament Współpracy z Zagranicą.

3. Podsekretarz stanu Marta Cienkowska pełni funkcję przewodniczącej Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców.

4. Podsekretarz stanu Marta Cienkowska jest upoważniona do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 3, lub czynności związanych z zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w ust. 2, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

1) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie o kontroli w administracji rządowej, oraz składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny i prokuratury na podstawie przepisów odrębnych;

2) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych, w szczególności:

a) przedstawiania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,

b) udziału w rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

c) podpisywania informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym,

d) podpisywania stanowiska do informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w sprawie;

3) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich;

4) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze;

5) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji;

6) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych, a w szczególności odpowiedzi na skargę oraz na pozew - w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, karnego, w sprawach o przestępstwo skarbowe, w sprawach o wykroczenie i wykroczenie skarbowe oraz prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

7) udzielania pełnomocnictw, w tym procesowych, i upoważnień w zakresie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie, także z prawem do udzielania dalszych umocowań.

§ 5.

1. Do zakresu działania podsekretarza stanu Andrzeja Wyrobca należą sprawy:

1) nadzorowania prac legislacyjnych;

2) realizacji polityki audiowizualnej;

3) ochrony prawa prasowego;

4) realizacji zadań związanych z digitalizacją zasobów kultury i upowszechnianiem zasobów cyfrowych;

5) koordynowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wdrażaniem dokumentów strategicznych w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) wspierania, promocji i rozwoju sektorów kultury i kreatywnych;

7) prowadzenia badań statystycznych w obszarze kultury;

8) ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych;

9) nadzorowania i wykonywania praw i obowiązków Skarbu Państwa wynikających z tytułów uczestnictwa w spółkach prawa handlowego, w stosunku do:

a) spółek wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 2369, z 2023 r. poz. 2039 i 2560 oraz z 2024 r. poz. 301 i 437),

b) spółki Pałac Saski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

10) nadzorowania realizacji programów ministra dotyczących zadań określonych w pkt 2-4, 6 i 8, z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt 6.

2. Podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Legislacyjny;

2) Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych;

3) Departament Prawa Autorskiego i Filmu;

2) Departament Nadzoru Właścicielskiego.

3. Podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w ust. 1, lub czynności związanych z zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w ust. 2, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

1) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie o kontroli w administracji rządowej, oraz składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny i prokuratury na podstawie przepisów odrębnych;

2) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych, w szczególności:

a) przedstawiania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,

b) udziału w rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

c) podpisywania informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym,

d) podpisywania stanowiska do informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w sprawie;

3) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich;

4) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze;

5) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji;

6) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych, a w szczególności odpowiedzi na skargę oraz na pozew - w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, karnego, w sprawach o przestępstwo skarbowe, w sprawach o wykroczenie i wykroczenie skarbowe oraz prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

7) udzielania pełnomocnictw, w tym procesowych, i upoważnień w zakresie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie, także z prawem do udzielania dalszych umocowań.

4. Podsekretarz Stanu Andrzej Wyrobiec może zastępować ministra w zakresie wykonywania nadzoru nad:

1) zadaniami, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-15 i 18, oraz

2) zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-6.

5. Podsekretarz Stanu Andrzej Wyrobiec, przy wykonywaniu w zastępstwie ministra nadzoru nad zadaniami, o których mowa w ust. 4, jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5-15 i 18, lub czynności związanych z zadaniami wykonywanymi przez komórki organizacyjne ministerstwa, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 2-6, w tym w zakresie prawa publicznego i prywatnego, a w szczególności do:

1) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolującej, o których mowa w ustawie o kontroli w administracji rządowej, oraz składania zawiadomień o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych do właściwego rzecznika dyscypliny i prokuratury na podstawie przepisów odrębnych;

2) wykonywania czynności kierownika jednostki kontrolowanej w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych, w szczególności:

a) przedstawiania zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego Najwyższej Izby Kontroli,

b) udziału w rozpatrzeniu zastrzeżeń przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli,

c) podpisywania informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym,

d) podpisywania stanowiska do informacji o wynikach kontroli oraz prowadzenia wszelkiej korespondencji w sprawie;

3) podpisywania umów i porozumień oraz aneksów do nich;

4) podpisywania decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć o innym charakterze;

5) zatwierdzania sprawozdań i rozliczeń dotacji;

6) podpisywania innych pism niezależnie od ich rodzaju, w tym pism procesowych, a w szczególności odpowiedzi na skargę oraz na pozew - w tym w ramach postępowania administracyjnego, sądowo-administracyjnego, cywilnego, karnego, w sprawach o przestępstwo skarbowe, w sprawach o wykroczenie i wykroczenie skarbowe oraz prawa budżetowego, a także wobec Najwyższej Izby Kontroli oraz innych instytucji kontrolnych;

7) udzielania pełnomocnictw, w tym procesowych, i upoważnień w zakresie wszystkich czynności wskazanych w niniejszym ustępie, także z prawem do udzielania dalszych umocowań.

6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się także w przypadku nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez ministra, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1.

§ 6.

1. Do zakresu działania dyrektora generalnego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409), realizowanie także - z upoważnienia ministra - bieżących zadań w zakresie:

1) ochrony informacji niejawnych;

2) obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) zarządzania kryzysowego;

4) obsługi prawnej.

2. Dyrektor generalny nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

2) Biuro Dyrektora Generalnego;

3) Biuro Finansów i Księgowości;

4) Biuro Kadr i Szkolenia.

§ 7.

1. Sekretarze stanu i podsekretarze stanu:

1) uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich odpowiednio - zgodnie z zakresem powierzonych zadań lub na podstawie właściwego upoważnienia ministra;

2) udzielają z upoważnienia ministra odpowiedzi na kierowane do ministra interpelacje i zapytania poselskie oraz odpowiedzi na inną korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów lub komisje sejmowe i senackie parlamentarne, w tym związaną też z działaniami podejmowanymi na podstawie art. 19 i art.20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2022 r. poz. 1339 oraz z 2023 r. poz. 1234).

2. Sekretarz stanu Bożena Żelazowska jest członkiem Stałego Komitetu Rady Ministrów. Koordynację udziału w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów zapewnia Departament Legislacyjny.

3. Sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus:

1) reprezentuje ministra w pracach Komitetu do Spraw Europejskich; koordynację udziału w pracach Komitetu do Spraw Europejskich zapewnia Departament Funduszy i Spraw Europejskich;

2) jest członkiem Komitetu Społecznego Rady Ministrów; koordynację udziału w pracach Komitetu Społecznego Rady Ministrów zapewnia Departament Legislacyjny.

4. Podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec:

1) uczestniczy w posiedzeniach Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu, w przypadku rozpatrywania przez Zespół projektu dokumentu rządowego, którego wnioskodawcą jest minister; koordynację udziału w pracach Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu zapewnia Departament Legislacyjny;

2) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji; koordynację udziału w pracach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji zapewnia Departament Mediów i Sektorów Kreatywnych;

3) pełni funkcję przewodniczącego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych; koordynację udziału w pracach Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Prawa Autorskiego i Praw Pokrewnych zapewnia Departament Prawa Autorskiego i Filmu;

4) pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu; obsługę organizacyjną Komitetu Audytu zapewnia Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

§ 8.

1. Oprócz zadań wymienionych w § 2 - § 6 odpowiednio sekretarze stanu, podsekretarze stanu lub dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra oraz współpracują i koordynują działania z innymi resortami i instytucjami państwowymi.

2. Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1, minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.

§ 9.

1. Ministra zastępuje sekretarz stanu Bożena Żelazowska, a w przypadku jej nieobecności - sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus.

2. W przypadku jednoczesnej nieobecności ministra, sekretarz stanu Bożeny Żelazowskiej i sekretarz stanu Joanny Scheuring-Wielgus, ministra zastępuje podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec.

3. W przypadku jednoczesnej nieobecności ministra, sekretarzy stanu oraz podsekretarza stanu Andrzeja Wyrobca, ministra zastępuje podsekretarz stanu Marta Cienkowska.

4. Zastępstwa sekretarzy stanu oraz podsekretarzy stanu odbywają się według następujących zasad:

1) sekretarz stanu Bożenę Żelazowską zastępuje - sekretarz stanu Joanna Scheuring-Wielgus;

2) sekretarz stanu Joannę Scheuring-Wielgus zastępuje - sekretarz stanu Bożena Żelazowska;

3) podsekretarz stanu Martę Cienkowską zastępuje - podsekretarz stanu Andrzej Wyrobiec;

4) podsekretarza stanu Andrzeja Wyrobca zastępuje - podsekretarz stanu Marta Cienkowska, w zakresie działania, o którym mowa w § 5 ust. 1-3.

5. Minister może ustalić inny porządek zastępstw członków kierownictwa ministerstwa.

§ 10.

Schemat organizacyjny ministerstwa stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN poz. 19).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: H. Wróblewska


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 740).

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 21 maja 2024 r. (poz. 64)Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-05-21
  • Data obowiązywania: 2024-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA