REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2001 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 17 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2000 r.

w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. nr 30, poz. 179, z 1991 r. nr 94, poz. 422 i nr 107, poz. 461, z 1992 r. nr 54, poz. 254, z 1994 r. nr 53, poz. 214, z 1995 r. nr 4, poz. 17, nr 34, poz. 163 i nr 104, poz. 515, z 1996 r. nr 59, poz. 269 i nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 80, poz. 499, nr 88, poz. 554, nr 106, poz. 680, nr 123, poz. 779 i nr 141, poz. 943, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 73, poz. 852) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez służby policyjne zadań w zakresie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć.

§ 2

Policja rejestruje i przetwarza informacje o:

1) postępowaniach przygotowawczych dotyczących przestępstw:

a) wszczętych pierwszy raz, podjętych lub wznowionych,

b) zakończonych, w tym również o dochodzeniach przeprowadzonych w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. zakończonych umorzeniem bez wydania postanowienia o wszczęciu oraz o dochodzeniach przeprowadzonych w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i przekazanych do dalszego prowadzenia do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,

2) sprawach przekazanych do sądu rodzinnego, w tym również w przypadku, gdy nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania,

3) przestępstwach i czynach karalnych stwierdzonych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych,

4) podejrzanych o popełnienie przestępstw i nieletnich sprawcach czynów karalnych,

5) pokrzywdzonych w wyniku przestępstw lub czynów karalnych,

6) zamachach samobójczych dokonanych lub usiłowanych,

7) wypadkach utonięcia lub ratowania osoby tonącej.

§ 3

1. Informacje, o których mowa w § 2 pkt 1–7, rejestruje się wypełniając odpowiednie formularze statystyczne, zwane dalej „formularzami”, oraz przesyłając je do komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej w sprawach przetwarzania tych informacji, zwanej dalej „komórką do spraw statystyki”.

2. Przetwarzanie informacji odbywa się po wprowadzeniu danych z formularzy do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”, zgodnie z dokumentacją tego systemu.

3. O organizacji pracy komórek do spraw statystyki decyduje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

§ 4

Rejestrowane i przetwarzane informacje są wykorzystywane przez służby policyjne do:

1) obserwacji i analizy statystycznej przestępczości i poszczególnych rodzajów przestępstw, rozmiaru i cech charakterystycznych środowisk przestępczych, a także wskaźników ocennych,

2) dostarczania danych:

a) niezbędnych w zapobieganiu przestępczości i ściganiu sprawców przestępstw i czynów karalnych oraz potrzebnych do planowania i podejmowania decyzji,

b) do badań kryminologiczno-socjologicznych,

c) o wynikach pracy Policji, jej skuteczności i efektywności oraz obciążeniu postępowaniami jednostek organizacyjnych Policji.

§ 5

Rejestracji dokonuje się na formularzach:

1) Stp-1 – Zgłoszenie o wszczęciu postępowania,

2) Stp-2 – Zgłoszenie o zakończeniu postępowania,

3) Stp-3 – Zgłoszenie o przestępstwie stwierdzonym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, podejrzanych i pokrzywdzonych,

4) Stp-5 – Zgłoszenie o podjęciu, wznowieniu, przekazaniu postępowania, zwrocie akt do uzupełnienia,

5) Stp-10 – Zgłoszenie zamachu samobójczego,

6) Stp-11 – Zgłoszenie wypadku utonięcia lub uratowania tonącego,

których wzory stanowią załączniki nr 3-8 do zarządzenia.

§ 6

Przy rejestracji na formularzach, o których mowa w § 5 pkt 1 – 4, należy posługiwać się:

1) wykazem symboli do formularzy, który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia,

2) katalogiem przestępstw, zawierającym wykaz stanów prawnych i ich symboli cyfrowych, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7

1. Formularze wypełniają policjanci prowadzący postępowanie przygotowawcze na podstawie materiałów z postępowania przygotowawczego zawartych w aktach tego postępowania lub danych zawartych w urządzeniach ewidencyjnych.

2. Formularze wypełnia się bez poprawek.

3. Za zgodność zapisów w formularzach z informacjami zawartymi w aktach postępowania lub urządzeniach ewidencyjnych odpowiedzialne są osoby wypełniające i ich właściwi przełożeni, każdy w swoim zakresie.

Rozdział 2

Zasady rejestracji postępowań przygotowawczych wszczętych, podjętych lub wznowionych oraz zakończonych.

§ 8

Na formularzu Stp-1 rejestruje się wyłącznie:

1) dochodzenia wszczęte przez Policję po raz pierwszy, z wyjątkiem dochodzeń o wykroczenia skarbowe,

2) materiały wyłączone z postępowania przygotowawczego do odrębnego prowadzenia o poszczególne czyny albo względem poszczególnych osób,

3) sprawy przekazane do sądu rodzinnego o czyny karalne popełnione przez nieletnich, z wyłączeniem wykroczeń, również w przypadku, gdy nie wydano postanowienia o wszczęciu postępowania,

4) śledztwa i dochodzenia wszczęte przez prokuratora lub inny organ i przekazane przez prokuratora po raz pierwszy do Policji do dalszego prowadzenia w trybie art. 311 § 3 pkt 1 k.p.k.

§ 9

Rejestracji na formularzu Stp-1 dokonuje się równocześnie z wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego lub postanowienia o wyłączeniu materiałów z postępowania przygotowawczego, lub niezwłocznie po otrzymaniu sprawy z prokuratury do dalszego prowadzenia, albo w chwili przekazania materiałów dotyczących nieletnich do sądu rodzinnego.

§ 10

1. Na formularzu Stp-2 rejestruje się:

1) postępowania przygotowawcze zakończone przez Policję, wszczęte po raz pierwszy, podjęte lub wznowione i przekazane do:

a) prokuratury do zakończenia,

b) sądu rodzinnego,

c) finansowych organów dochodzenia,

d) prokuratury wojskowej, Urzędu Ochrony Państwa lub Żandarmerii Wojskowej,

e) sądu lub innych organów orzekających w sprawach o wykroczenia.

2) dochodzenia przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i umorzone bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania,

3) dochodzenia przeprowadzone w niezbędnym zakresie w trybie art. 308 k.p.k. i przekazane do dalszego prowadzenia do innych organów Rzeczypospolitej Polskiej,

4) zakończone postępowania przygotowawcze prowadzone po zwrocie sprawy w trybie art. 397 k.p.k.,

5) postępowania przygotowawcze zakończone przez prokuraturę.

2. Za zakończenie prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Policję uważa się:

1) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia,

2) skierowanie wniosku do prokuratora o wystąpienie z wnioskiem do sądu o warunkowe umorzenie postępowania,

3) skierowanie wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania określającego podstawę umorzenia,

4) skierowanie wniosku o zatwierdzenie postanowienia o zawieszeniu dochodzenia albo wniosku o sporządzenie postanowienia o zawieszeniu śledztwa lub dochodzenia,

5) skierowanie wniosku o zastosowanie amnestii,

6) skierowanie wniosku do prokuratura o przekazanie materiałów lub bezpośrednie ich przekazanie do sądu rodzinnego,

7) przekazanie dochodzenia organom, o których mowa w ust. 1 lit. c – e,

8) skierowanie do prokuratora wniosku o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw,

9) przekazanie do sądu materiałów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego.

§ 11

1. Zakończone postępowanie przygotowawcze, bez względu na liczbę objętych nim przestępstw lub czynów karalnych rejestruje się na jednym formularzu Stp-2.

2. Gdy jednym postępowaniem objętych jest dwa lub więcej czynów, to jako kwalifikację prawną sprawy podaje się kwalifikację czynu głównego zagrożonego karą najsurowszą, a w przypadku jednakowego zagrożenia karą – czynu wyrządzającego większą szkodę.

§ 12

Jeżeli kilka postępowań przygotowawczych połączono we wspólnym dochodzeniu lub śledztwie, to po jego zakończeniu dokonuje się rejestracji na jednym formularzu Stp-2, wpisując na odwrotnej stronie formularza, w wykazie spraw połączonych symbole jednostek organizacyjnych Policji i numery tych spraw z rejestru śledztw i dochodzeń, zwanego dalej „RSD”.

§ 13

Rejestracji na formularzu Stp-2 dokonuje się niezwłocznie po zakończeniu prowadzenia postępowania przygotowawczego przez Policję.

§ 14

Przy przetwarzaniu informacji o sprawach zakończonych w sposób, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 4, spraw tych nie wlicza się do ogółu spraw zakończonych.

§ 15

Na formularzu Stp-5 rejestruje się:

1) postępowania przygotowawcze wznowione lub podjęte z umorzenia albo podjęte z zawieszenia –pod tym samym numerem RSD nadanym przy rejestracji wszczęcia,

2) postępowania przygotowawcze przekazywane między jednostkami organizacyjnymi Policji,

3) sprawy zwrócone przez sąd rodzinny lub prokuratora do uzupełnienia,

4) sprawy zwrócone przez sąd za pośrednictwem prokuratora do uzupełnienia, po wniesieniu aktu oskarżenia,

5) postępowania przygotowawcze przekazane prokuratorowi do osobistego prowadzenia.

§ 16

1. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 1, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej Policji, która postępowanie przygotowawcze otrzymała do prowadzenia po wznowieniu lub podjęciu z umorzenia albo z zawieszenia.

2. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 2, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej Policji przekazującej akta postępowania oraz w jednostce organizacyjnej Policji przejmującej je do dalszego prowadzenia.

3. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 3 i 4, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej Policji, której zwrócono sprawę do uzupełnienia. Polecenia prokuratora wykonania pojedynczej czynności po zakończeniu postępowania przez Policję nie traktuje się jako zwrotu sprawy do uzupełnienia.

4. W przypadku, o którym mowa w § 15 pkt 5, rejestracji dokonuje się w jednostce organizacyjnej Policji przekazującej sprawę prokuratorowi.

Rozdział 3

Zasady rejestracji przestępstw stwierdzonych, podejrzanych i pokrzywdzonych.

§ 17

1. Na formularzu Stp-3 rejestruje się:

1) przestępstwa stwierdzone w zakończonym postępowaniu przygotowawczym oraz czyny karalne, z wyjątkiem wykroczeń, popełnione przez nieletnich,

2) informacje o podejrzanych i sprawcach czynów karalnych,

3) informacje o liczbie pokrzywdzonych w wyniku przestępstw lub czynów karalnych z wyszczególnieniem pokrzywdzonych cudzoziemców.

2. Za przestępstwa lub czyny karalne stwierdzone uważa się:

1) zbrodnie i występki ścigane z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwa skarbowe objęte postępowaniem skierowanym przez Policję do prokuratury do zakończenia lub postępowaniem przekazanym do finansowego organu dochodzenia na zasadzie art. 134 § 4 k.k.s.,

2) występki ścigane z oskarżenia prywatnego objęte postępowaniem przygotowawczym wszczętym przez prokuratora.

§ 18

1. Rejestracji na formularzu Stp-3 dokonuje się w przypadku, gdy postępowanie przygotowawcze:

1) prowadzone przez Policję o określone przestępstwo zakończyło się:

a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie aktu oskarżenia,

b) skierowaniem wniosku o zastosowanie amnestii,

c) skierowaniem wniosku do prokuratora o wystąpienie do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania,

d) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania z powodu:

– okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4,

– cofnięcia przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie ustalonego sprawcy czynu zabronionego,

– niecelowości orzekania (art. 11 § 1 k.p.k.),

– niewykrycia sprawcy, z zastrzeżeniem § 25 ust. 4,

– śmierci podejrzanego,

e) skierowaniem wniosku o przekazanie akt prokuraturze wojskowej, Urzędowi Ochrony Państwa lub Żandarmerii Wojskowej,

f) skierowaniem wniosku o przejęcie ścigania przez organy wymiaru sprawiedliwości innych państw,

g) przekazaniem materiałów w sprawach nieletnich do sądu rodzinnego,

h) przekazaniem na zasadzie art. 134 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, do finansowych organów dochodzenia, z uwagi na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przez sprawcę,

2) zakończyło się umorzeniem z powodu:

a) niepoczytalności sprawcy (art. 31 § 1 k.k.),

b) popełnienia przez nieletniego do lat 13 czynu karalnego, z wyjątkiem wykroczenia,

3) zakończono po podjęciu, wznowieniu lub uchyleniu przez prokuratora postanowienia o umorzeniu postępowania z powodu niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, gdy postępowanie zakończyło się w sposób określony w pkt 1, z wyjątkiem lit. d tiret pierwsze i czwarte, lub w pkt 2.

2. Rejestracji na formularzu Stp-3 dokonuje się równocześnie z odpowiadającym mu formularzem Stp-2.

§ 19

1. W postępowaniu przygotowawczym prowadzonym po zwrocie sprawy w trybie art. 397 k.p.k., na formularzu Stp-3 rejestruje się jedynie dodatkowo ujawnione przestępstwa, które wcześniej nie były objęte rejestracją. Na formularzu Stp-3 wypełnianym dla tych przestępstw wpisuje się symbol jednostki organizacyjnej Policji miejsca ich popełnienia.

2. W rozumieniu ust. 1 przestępstwem dodatkowo ujawnionym w zakończonym postępowaniu przygotowawczym jest przestępstwo lub czyn karalny ujawnione dopiero w toku postępowania przygotowawczego, organa ścigania nie były o nim wcześniej zawiadomione i popełnienie tego czynu przez podejrzanego zostało procesowo udowodnione.

3. W przypadku działania sprawcy w warunkach określonych w art. 12 k.k. lub w art. 6 § 2 k.k.s. (czyn ciągły) rejestracji przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub czynu karalnego dokonuje się na jednym formularzu Stp-3.

4. W przypadku jeżeli sprawca jednym czynem (art. 11 § 1 k.k.) narusza jeden przepis karny działając na szkodę wielu podmiotów rejestracji dokonuje się na jednym formularzu Stp-3.

5. Jeżeli sprawca jednym czynem narusza znamiona więcej niż jednego przestępstwa:

1) z Kodeksu karnego lub z Kodeksu karnego i innych ustaw karnych, z wyjątkiem Kodeksu karnego skarbowego (art. 11 § 2 k.k.) – rejestruje się przestępstwo zagrożone karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3,

2) z Kodeksu karnego skarbowego (art. 7 § 1 i 2 k.k.s.) – rejestruje się przestępstwo zagrożone karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3,

3) z Kodeksu karnego skarbowego i innych ustaw karnych, także Kodeksu karnego (art. 8 k.k.s.) – rejestruje się każde przestępstwo na osobnym formularzu Stp-3,

4) z Kodeksu karnego skarbowego, gdy akta przekazuje się do finansowych organów dochodzenia w związku z wnioskiem sprawcy o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – rejestruje się przestępstwo zagrożone karą najsurowszą na jednym formularzu Stp-3.

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2 – 4, rejestracji na formularzach Stp-3 dokonuje się tylko wówczas, gdy jednostka organizacyjna Policji przekazuje postępowanie przygotowawcze do prokuratury z wnioskiem o zakończenie lub do finansowych organów dochodzenia na zasadzie art. 134 § 4 k.k.s.

§ 20

1. Jeżeli podejrzanemu zarzuca się popełnienie więcej niż jednego przestępstwa, dane o tym podejrzanym rejestruje się na formularzu Stp-3, który dotyczy przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą. Na formularzach dotyczących innych popełnionych przez niego przestępstw wpisuje się tylko imię i nazwisko podejrzanego.

2. Dane o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na pomocnictwie, podżeganiu, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym rejestruje się na formularzu Stp-3 łącznie z danymi podejrzanego o dokonanie lub usiłowanie przestępstwa.

3. Dane o podejrzanym o przygotowanie popełnienia czynu zabronionego rejestruje się na osobnym formularzu.

4. Nie rejestruje się na formularzu danych o osobie, w stosunku do której postępowanie umarza się wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa.

§ 21

Przy przetwarzaniu informacji z formularzy Stp-3 nie wlicza się do przestępstw stwierdzonych:

1) czynów karalnych popełnionych przez nieletnich do lat 13,

2) czynów karalnych popełnionych przez osoby niepoczytalne,

3) przestępstw popełnionych na terenie innego państwa,

4) zbrodni wojennych i przeciwko narodowi polskiemu.

Rozdział 4

Zasady rejestracji zamachów samobójczych i wypadków tonięcia.

§ 22

1. Na formularzu Stp-10 rejestruje się zamachy samobójcze oddzielnie dla każdej osoby, która popełniła lub usiłowała popełnić samobójstwo.

2. Rejestracji dokonuje się po udokumentowaniu zaistniałego zamachu samobójczego wpisując właściwe informacje lub zakreślając odpowiedni symbol w każdym z działów formularza.

§ 23

1. Na formularzu Stp-11 rejestruje się ujawnione przez Policję wypadki tonięcia, z wyjątkiem:

1) spowodowanych działaniem przestępczym,

2) wypadków przy pracy, spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów bhp,

3) dokonanych lub usiłowanych zamachów samobójczych przez utopienie, w których stosuje się przepis § 22.

2. Każdy wypadek tonięcia, bez względu na liczbę osób uczestniczących w danym zdarzeniu i skutek, rejestruje się na jednym formularzu Stp-11.

Rozdział 5

Sposób wypełniania formularzy:

§ 24

Na formularzach Stp-1 i Stp-2 i Stp-3 wpisuje się w dziale I symbol jednostki organizacyjnej Policji, która wszczęła lub zakończyła postępowanie przygotowawcze.

1. Na formularzu Stp-3 wpisuje się w dziale Ia symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, na terenie której popełniono przestępstwo, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Na formularzu Stp-3 dotyczącym przestępstwa wykrytego w sprawie, w której zakończono postępowanie po podjęciu lub wznowieniu, w dziale Ia wpisuje się symbol statystyczny jednostki organizacyjnej Policji, która podjęła lub wznowiła postępowanie, albo ustaliła sprawcę przestępstwa.

3. Na formularzach Stp-3 spraw połączonych wpisuje się numer RSD sprawy, do której włączono postępowanie.

§ 25

1. W przypadku rejestracji na formularzu Stp-3 przestępstw stwierdzonych w podjętych lub wznowionych po umorzeniu postępowaniach przygotowawczych o przestępstwo zarejestrowane jako niewykryte w bieżącym roku kalendarzowym lub wcześniej, o symbolu rejestracji w dziale III „Podstawa rejestracji” decyduje data wydania postanowienia o podjęciu lub wznowieniu postępowania.

2. W sprawach podjętych po umorzeniu, po ustaleniu, że sprawcą jest osoba niepoczytalna lub nieletni do lat 13, w dziale III formularza Stp-3 „Podstawa rejestracji” wpisuje się symbol „5” lub „7” (podjęcie lub wznowienie postępowania po umorzeniu) zamiast symbolu „8” albo „9” (popełnienie czynu przez nieletniego do lat 13, albo umorzenie na zasadzie art. 31 § 1 k.k.).

3. Przy rejestracji na formularzu Stp-3 przestępstwa stwierdzonego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym, które zostało wyłączone do odrębnego prowadzenia względem innej osoby albo nieletniego, który popełnił przestępstwo wspólnie z dorosłym, dane tej osoby wpisuje się w dziale XIX w pozycji „02”.

4. Przestępstwa stwierdzone, zarejestrowane wcześniej w postępowaniu przygotowawczym umorzonym wobec niewykrycia sprawcy lub wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa nie mogą być ponownie rejestrowane na formularzu Stp – 3, jeżeli postępowanie przygotowawcze umarza się z tych samych, wyżej wymienionych powodów.

§ 26

1. Na formularzu Stp-3 dane o podejrzanym wpisuje się według stanu z chwili popełnienia przestępstwa.

2. Jako pierwszego wpisuje się podejrzanego, któremu zarzucono popełnienie przestępstwa zagrożonego karą najsurowszą.

3. W przypadku rejestracji danych o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym, gdy nie ustalono sprawcy czynu głównego, sporządza się dwa formularze Stp-3: jeden dotyczący czynu głównego wpisując w dziale XXI symbol „8” – umorzenie z powodu niewykrycia sprawcy, drugi od pozycji „02” dotyczący informacji o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu, pomocnictwie, sprawstwie kierowniczym lub sprawstwie polecającym, z zastrzeżeniem ust.4.

4. W przypadku rejestracji danych o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, gdy inna osoba nie dokonała czynu zabronionego, sporządza się jeden formularz Stp-3 dotyczący informacji o podejrzanym, którego działanie przestępcze polega na podżeganiu lub pomocnictwie, wpisując w dziale XXI odpowiedni symbol w pozycji „01”.

§ 27

Na formularzu Stp-10 w działach 13-14 i 23-25 zakreśla się tyle odpowiedzi, ile ustaleń dokonano w toku wyjaśniania okoliczności zamachu samobójczego.

Rozdział 6

Postępowanie z formularzami w jednostkach organizacyjnych Policji

§ 28

1. Wypełnione i podpisane przez wypełniającego formularze kontroluje się pod względem merytorycznym i logicznym. Skontrolowane formularze potwierdza podpisem i imienną pieczątką bezpośredni przełożony.

2. Wypełniony odcinek kontrolny formularza Stp-2 włącza się do akt kontrolnych sprawy lub dołącza do kopii pisma, przy którym sprawę przekazuje się do sądu rodzinnego lub innego organu.

3. Jednostki organizacyjne Policji przekazują wypełnione formularze:

1) Stp-1, Stp-2, Stp-3 i Stp-5 – do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, z uwzględnieniem ust. 4,

2) Stp-10 i Stp-11 – do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

4. W przypadku przekazywania postępowania, o którym mowa w § 15 pkt 2, jednostka organizacyjna Policji przekazująca postępowanie jednostce organizacyjnej Policji znajdującej się w:

1) tym samym powiecie – dołącza do akt sprawy wypełniony formularz Stp-5, który po uzupełnieniu w jednostce przejmującej postępowanie przesyłany jest przez nią do komórki do spraw statystyki komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej Policji,

2) innym powiecie – wypełnia formularz Stp-5 w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła się do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji, która skreśla sprawę z rejestru spraw pozostających w załatwianiu, a drugi dołącza się do przekazywanych akt, a po uzupełnieniu przez jednostkę przejmującą postępowanie, przesyłany jest przez nią do komórki do spraw statystyki komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, której podlega.

5. Wysłanie formularzy odnotowuje się w RSD wpisując rodzaj i liczbę przekazanych formularzy oraz datę ich wysłania.

§ 29

1. Wypełnione formularze przesyła się w sposób określony w § 28 ust. 3 pkt 1, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Ostatnia przesyłka formularzy powinna wpłynąć najpóźniej w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym.

2. Na wniosek naczelnika wydziału, w którym usytuowana jest komórka do spraw statystyki, w porozumieniu z naczelnikiem wydziału dochodzeniowo-śledczego bądź innego służby kryminalnej (w zależności od struktury) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji może określić wcześniejszy, niż określony w ust. 1, termin zakończenia zbierania danych, lecz nie wcześniejszy niż trzeci dzień roboczy przed końcem miesiąca, którego dotyczą dane.

3. Formularze Stp-10 i Stp-11 przesyła się w terminie umożliwiającym przetworzenie kwartalnej informacji przez komórkę do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

4. Komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego przesyłają formularze Stp-1, Stp-2 i Stp-3 bezpośrednio do komórek do spraw statystyki komend wojewódzkich Policji.

Rozdział 7

Postępowanie z formularzami w komórkach do spraw statystyki komendy wojewódzkiej lub powiatowej (miejskiej) Policji.

§ 30

Do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji są również przesyłane z prokuratur i sądów rodzinnych wypełnione formularze Stp-2 i Stp-3 dotyczące postępowań przygotowawczych prowadzonych osobiście przez prokuratora lub sędziego rodzinnego bez udziału Policji.

§ 31

1. Otrzymane formularze sprawdza się pod względem formalnym i logicznym, a w szczególności czy:

1) zostały wypełnione zgodnie z przepisami niniejszego zarządzenia,

2) wypełnione są wymagane działy,

3) informacje w poszczególnych działach nie są sprzeczne,

4) znajdują się wymagane podpisy osób sporządzających je i zatwierdzających.

2. W przypadku ujawnienia błędów nie dających się poprawić we własnym zakresie lub telefonicznie, odsyła się formularz do jednostki organizacyjnej Policji w celu dokonania poprawek.

3. W przypadkach określonych w § 30 ujawnione błędy wyjaśnia się w wydziałach organizacyjnych prokuratur okręgowych.

4. W przypadku, gdy formularz Stp-3 dotyczy przestępstwa popełnionego poza obszarem właściwości terytorialnej komórki do spraw statystyki, przekazuje ona taki formularz do komórki do spraw statystyki właściwej według miejsca popełnienia przestępstwa.

5. Po sprawdzeniu formularze numeruje się i układa w paczki po 100 sztuk – oddzielnie każdego rodzaju.

§ 32

1. Wprowadzanie informacji źródłowych do Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA” z formularzy odbywa się w komórce do spraw statystyki komend wojewódzkich lub powiatowych (miejskich) Policji, albo w utworzonym przez komendanta wojewódzkiego Policji dla sąsiednich powiatów centrum regionalnym, z którego dane przekazuje się do komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji.

2. W komendach powiatowych (miejskich) Policji wprowadzanie danych z formularzy odbywać się może z terminala do wojewódzkiej bazy danych lub do komputera.

3. Jeżeli dane w komendzie powiatowej (miejskiej) są wprowadzane do komputera, aktualizacji danych w bazie wojewódzkiej dokonuje się raz w miesiącu, w terminie uzgodnionym z komórką do spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji. W przypadku, gdy komputer nie pracuje w sieci policyjnej, dane przekazuje się na dyskietkach.

§ 33

1. Komórki do spraw statystyki komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji przesyłają, przez Policyjną Sieć Transmisji Danych, wprowadzone przez siebie lub przez podległe jednostki miesięczne informacje z formularzy najpóźniej do trzeciego dnia roboczego następnego miesiąca do Wydziału Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji.

2. O zaistnieniu przeszkody uniemożliwiającej dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie poinformować Wydział Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji.

§ 34

Po zakończeniu kwartału komórka do spraw statystyki komendy wojewódzkiej Policji dokonuje przetworzenia informacji zawartych w formularzach Stp-10 i Stp-11 przy wykorzystaniu oprogramowania wykonanego w Wydziale Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego KGP i przesyła zebrane informacje przez Policyjną Sieć Transmisji Danych do Wydziału Analiz i Statystyki Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji najpóźniej piątego dnia roboczego miesiąca następującego po kwartale.

§ 35

1. Komórka do spraw statystyki komendy powiatowej (miejskiej) lub wojewódzkiej (Stołecznej) Policji sporządza, dla każdej jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej postępowanie przygotowawcze, komputerowy rejestr wpływu wypełnionych formularzy i spraw pozostających w załatwianiu.

2. Wydruk z rejestru, o którym mowa w ust. 1, za dany miesiąc sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, a drugi pozostawia w komórce do spraw statystyki dla celów kontrolno-ewidencyjnych.

3. Komórka do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na podstawie rejestru, o którym mowa w ust. 1, może sporządzać wykaz spraw prowadzonych ponad 6 miesięcy, który przekazuje do wydziału dochodzeniowo-śledczego lub innego służby kryminalnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

§ 36

1. Formularze, po przetworzeniu informacji w nich zawartych, przechowywane są przez komórki do spraw statystyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) lub powiatowej (miejskiej) Policji przez okres 6 miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczą.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, do przechowywanych formularzy stosuje się przepisy o postępowaniu z materiałami archiwalnymi oraz dokumentacją niearchiwalną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w organach i jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra, a także przepisy jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

Rozdział 8

Nadzór nad rejestracją i przetwarzaniem informacji.

§ 37

Za realizację zarządzenia odpowiedzialni są komendanci wojewódzcy Policji oraz dyrektorzy: Biura Koordynacji Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Biura Prezydialnego Komendy Głównej Policji Centralnego Biura Śledczego, każdy w swoim zakresie.

§ 38

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszego zarządzenia dotyczących rejestracji, w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji sprawuje kierownik komórki dochodzeniowo-śledczej (naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego) komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. W przypadku, gdy w strukturze komendy wojewódzkiej Policji nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, odpowiedzialnego za nadzór w tym zakresie, spośród kierowników komórek służby kryminalnej wyznacza komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji. W Centralnym Biurze Śledczym nadzór sprawują kierownicy jego komórek organizacyjnych.

2. Osoby sprawujące nadzór, o którym mowa w ust. 1, zobowiązane są w szczególności do zatwierdzania na formularzu Stp-2 działu XII „Liczba czynów w sprawie” w sprawach obejmujących 10 lub więcej przestępstw stwierdzonych.

3. W komendach powiatowych (miejskich) obowiązek przewidziany w przepisie ust. 2 spoczywa na kierownikach komórek dochodzeniowo-śledczych i dotyczy postępowań, w których stwierdzono 5 lub więcej przestępstw albo czynów karalnych. W przypadku, gdy w strukturze powiatowej (miejskiej) nie powołano samodzielnej komórki dochodzeniowo-śledczej, odpowiedzialnego za nadzór w tym zakresie, spośród kierowników komórek służby kryminalnej wyznacza komendant powiatowy (miejski) Policji. Obowiązek ten rozciąga się także na postępowania zakończone przez podległe komisariaty Policji.

4. Nadzór nad eksploatacją systemu komputerowego w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji sprawują naczelnicy wydziałów, w których usytuowane są komórki do spraw statystyki.

§ 39

1. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów o wypełnianiu formularzy, które spowodowało istotne zniekształcenie wojewódzkich danych o przestępczości lub wyników pracy, komendant wojewódzki Policji występuje do Dyrektorów Biur Prezydialnego i Koordynacji Służby Kryminalnej KGP z uzasadnionym wnioskiem o usunięcie błędnych formularzy ze zbiorów źródłowych wojewódzkich i ogólnokrajowych oraz – gdy jest to konieczne – zastąpienia ich formularzami prawidłowymi.

2. Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 bezwzględnie wymaga przeprowadzenia czynności wyjaśniających ustalających przyczyny powstania nieprawidłowości, osób za nie odpowiedzialnych i wyciągnięcia wniosków służbowych.

3. Dyrektorzy Biur wymienieni w ust. 1 w przypadkach szczególnych mogą, również z urzędu podjąć wspólną decyzję o korekcie danych w zbiorach źródłowych. O podjętej decyzji informuje się zainteresowanego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

4. Wymiany lub usunięcia formularzy, o których mowa w ust. 1 dokonuje wyłącznie Wydział Analiz i Statystyki Policyjnej Biura Prezydialnego KGP.

§ 40

Stosowanie innych, niż przewidziane w zarządzeniu, form lub zakresu gromadzenia informacji objętych zarządzeniem wymaga zgody Komendanta Głównego Policji, chyba że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.

Rozdział 9

Przepisy końcowe.

§ 41

Traci moc zarządzenie nr 16/98 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie policyjnego systemu informacyjnego o postępowaniach przygotowawczych oraz niektórych innych zdarzeniach, zmienione zarządzeniem nr 30/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. oraz nr 20/99 z dnia 13 grudnia 1999 r.

§ 42

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Załącznik 1. [WYKAZ SYMBOLI DO FORMULARZY]

Załączniki do zarządzenia nr 17 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 listopada 2000 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ SYMBOLI DO FORMULARZY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [KATALOG PRZESTĘPSTW -WYKAZ STANÓW PRAWNYCH I SYMBOLI CYFROWYCH]

Załącznik nr 2

KATALOG PRZESTĘPSTW -WYKAZ STANÓW PRAWNYCH I SYMBOLI CYFROWYCH [1]

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

[1] Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2000 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie rejestracji statystycznej przestępczości oraz zamachów samobójczych i wypadków tonięć (Dz.U.KGP. z 2001 r. Nr 2, poz. 16). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-02-28
  • Data wejścia w życie: 2001-01-01
  • Data obowiązywania: 2003-01-04
  • Dokument traci ważność: 2003-07-01
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA