REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 9 poz. 54

DECYZJA NR 140 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 czerwca 2002 r.

w sprawie ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych

Tekst pierwotny

W celu ujednolicenia zasad ustalania stawek odpłatności za używanie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych postanawia się, co następuje:

§ 1

Przepisy decyzji stosuje się do policyjnych statków powietrznych, zwanych dalej „śmigłowcami”, używanych na potrzeby:

1) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,

2) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zespołów tych zakładów, utworzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 2

1. Stawka odpłatności za użycie śmigłowca stanowi sumę przeliczonych na jedną godzinę lotu kosztów poniesionych centralnie i decentralnie, na:

1) paliwo lotnicze,

2) naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z resursu godzinowego i kalendarzowego,

3) ubezpieczenie śmigłowców i załogi,

4) stacjonowanie i usługi lotniskowe,

5) specjalistyczny ubiór personelu latającego,

6) inne świadczenia lub koszty związane z wykonaniem lotu.

2. Normę nalotu dla jednego śmigłowca do wyliczenia kosztów, o których mowa w ust. 1, ustala się na 300 godzin rocznie.

§ 3

1. Do ustalenia kosztu poniesionego na paliwo lotnicze przyjmuje się średni, w okresie co najmniej 6 miesięcy, koszt zakupu 1 litra paliwa oraz zużycie paliwa na 1 godzinę lotu według normy, odpowiednio dla typu śmigłowca:

1) śmigłowiec Bell-206 wyposażony w silnik typu Allison-250C 20J – 120 litrów,

2) śmigłowiec PZL-Kania wyposażony w 2 silniki typu Allison-250C 20B – 250 litrów,

3) śmigłowiec Mi-2 wyposażony w 2 silniki typu GTD-350 DW – 350 litrów,

4) śmigłowiec W-3 Sokół wyposażony w 2 silniki typu PZL-10W – 500 litrów,

5) śmigłowiec Mi-8 wyposażony w 2 silniki typu TW-2 117A – 850 litrów.

2. Wysokość kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu określa załącznik do decyzji, koszty te ponoszone są centralnie ze środków właściwego dysponenta środków budżetowych Komendy Głównej Policji.

3. Wysokość kosztów, o których mowa w ust. 2, aktualizuje się corocznie, z dniem 1 maja.

§ 4

Za pisemna zgodą Komendanta Głównego Policji lub osoby przez niego upoważnionej, śmigłowiec może być udostępniony na potrzeby, o których mowa w § 1, za odpłatnością w wysokości 50% stawki odpłatności.

§ 5

Stawkę odpłatności za korzystanie ze śmigłowca ustalają odpowiednio:

1) Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej KGP – w odniesieniu do śmigłowców Zarządu Lotnictwa Policyjnego Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) komendanci wojewódzcy Policji – w odniesieniu do śmigłowców przekazanych komendom wojewódzkim Policji do dyspozycji.

§ 6

Opłata pobrana przez komendę wojewódzką Policji za użycie śmigłowca będącego w dyspozycji komendy, w części dotyczącej kosztów poniesionych centralnie ze środków właściwego dysponenta środków budżetowych Komendy Głównej Policji, określonych w załączniku do decyzji, podlega zwrotowi na rachunek bankowy tego dysponenta, odpowiednio do § 2 ust. 1 i § 4, w wysokości 100% albo 50% tych kosztów.

§ 7

Traci moc decyzja nr 254 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 października 2001 r. w sprawie: ustalania stawek odpłatności za użycie statków powietrznych lotnictwa policyjnego do wykonywania zadań pozapolicyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 143).

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 maja 2002 r.

Komendant Główny Policji:

nadinsp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu]

Załącznik
do decyzji nr 140
Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 czerwca 2002 r.

Wysokość kosztów eksploatacji policyjnych statków powietrznych, ponoszonych centralnie, w przeliczeniu na 1 godzinę lotu

 

W złotych

Rodzaj kosztów*

Typ śmigłowca

BELL-206

PZL-Kania

Mi-2

W-3

Mi-8

Naprawy, przeglądy i zakupy wynikające z resursu

1.035,00

1.300,00

1.190,00

2.750,00

2.420,00

Ubezpieczenia

15,00

18,50

18,00

25,00

30,00

RAZEM

1.050,00

1.318,50

1.208,00

2.775,00

2.450,00

 

* środki uzyskane z tego tytułu, w ramach opłat pobranych przez komendy wojewódzkie Policji za użycie śmigłowca, podlegają zwrotowi na rachunek bankowy właściwego dysponenta środków budżetowych Komendy Głównej Policji

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA