REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 4 poz. 11

DECYZJA NR 20 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych

Tekst pierwotny

W celu określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych postanawia się, co następuje:

§ 1

Decyzja określa:

1) liczbę godzin rocznego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych;

2) zasady ewidencji i rozliczania przez nauczycieli szkół policyjnych godzin zaliczanych do rocznego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych;

3) przypadki i zasady obniżania nauczycielom szkół policyjnych rocznego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych oraz właściwość przełożonych w tym zakresie;

4) wzór formularza sprawozdawczego z wykonania rocznego, obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i dodatkowych.

§ 2

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) słuchacz – policjanta i pracownika Policji uczestniczącego w szkoleniu zawodowym lub w szkoleniu prowadzonym w ramach doskonalenia zawodowego;

2) zajęcia dydaktyczne – wykłady, symulacje, pokazy, ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne;

3) zajęcia dodatkowe – hospitacje zajęć dydaktycznych, udział w pracy komisji egzaminacyjnych albo prowadzących postępowanie kwalifikacyjne oraz dokonywanie zaliczeń i prowadzenie egzaminów;

4) pensum dydaktyczne – roczny, obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych i dodatkowych;

5) szkoła policyjna – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkołę Policji w Katowicach, Szkołę Policji w Pile oraz Szkołę Policji w Słupsku.

§ 3

1. Ustala się pensum dydaktyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, w wymiarze:

1) dla nauczycieli szkół policyjnych zajmujących stanowiska policyjne:

a) eksperta – 720 godzin obliczeniowych,

b) wykładowcy i lektora – 800 godzin obliczeniowych,

c) instruktora – 880 godzin obliczeniowych;

2) dla nauczycieli szkół policyjnych będących pracownikami Policji – 720 godzin obliczeniowych.

2. Pensum dydaktyczne nauczycieli realizujących zadania w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach metodyki szkolenia wynosi odpowiednio 25% pensum dydaktycznego określonego dla nauczycieli policyjnych wymienionych w ust. 1.

3. Godzina obliczeniowa wynosi 45 minut.

§ 4

Pensum dydaktyczne dla nauczycieli szkół policyjnych zajmujących stanowiska kierownicze wynosi:

1) dla kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach metodyki szkolenia – 80 godzin obliczeniowych;

2) dla kierownika zakładu (studium) – 120 godzin obliczeniowych;

3) dla zastępcy kierownika zakładu – 160 godzin obliczeniowych.

§ 5

1. W ramach pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, rozlicza się:

1) udział w pracach komisji prowadzących postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na szkolenia zawodowe;

2) zajęcia dydaktyczne prowadzone bezpośrednio ze słuchaczami na podstawie planów zajęć sporządzonych zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń;

3) zajęcia dydaktyczne w ramach doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników szkoły policyjnej albo z innych jednostek organizacyjnych Policji prowadzone w szkole lub poza nią;

4) zaliczenia i egzaminy prowadzone zgodnie z obowiązującymi programami szkoleń po zakończeniu realizacji bloku tematycznego, przedmiotu lub części szkolenia oraz zaliczenia i egzaminy poprawkowe;

5) udział w pracach egzaminacyjnych dokonujących komisyjnych zaliczeń, prowadzących egzaminy komisyjne oraz egzaminy końcowe szkoleń zawodowych, w tym poprawkowe i komisyjne, egzaminy końcowe i ponowne egzaminy końcowe szkoleń prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego, a także egzaminy podoficerskie, aspiranckie i oficerskie.

2. Nauczyciele szkół policyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4, w ramach pensum dydaktycznego rozliczają czas prowadzenia hospitacji zajęć dydaktycznych.

§ 6

1. Nauczyciel szkoły policyjnej w ramach pensum dydaktycznego rozlicza w godzinach obliczeniowych:

1) faktyczny czas prowadzenia zajęć dydaktycznych albo ich hospitacji;

2) ustalony przez obowiązujący program szkolenia czas na przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów;

3) czas przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów poprawkowych;

4) czas uczestnictwa w pracach komisji wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 1 i 5.

2. Jeżeli czas prowadzenia zaliczeń, egzaminów, egzaminów końcowych i sprawdzianów składających się na postępowanie kwalifikacyjne nie został określony w obowiązującym programie szkolenia, a także dla zaliczeń, egzaminów i egzaminów końcowych poprawkowych oraz komisyjnych, czas podlegający rozliczeniu w ramach pensum dydaktycznego na jednego zdającego wynosi:

1) dla sprawdzianu składającego się na postępowanie kwalifikacyjne oraz dla zaliczenia – 0,18 godziny obliczeniowej;

2) dla egzaminu – 0,22 godziny obliczeniowej;

3) dla egzaminu końcowego – 0,26 godziny obliczeniowej;

4) dla egzaminu podoficerskiego, aspiranckiego i oficerskiego – 0,3 godziny obliczeniowej.

3. Pisemny test wiedzy składający się na postępowanie kwalifikacyjne, egzamin i egzamin końcowy, w tym poprawkowy i komisyjny niezależnie od liczby zdających osób, rozlicza się według faktycznego czasu trwania zamienionego na godziny obliczeniowe.

§ 7

Przy rozliczeniu pensum dydaktycznego niepełną godzinę obliczeniową zaokrągla się przyjmując, że:

1) czas do 15 minut lub do 0,33 godziny obliczeniowej zaokrągla się do pełnej godziny w dół;

2) czas od 15 do 30 minut lub od 0,33 do 0,66 godziny obliczeniowej rozlicza się jako 0,5 godziny;

3) czas powyżej 30 minut lub powyżej 0,66 godziny obliczeniowej zaokrągla się do pełnej godziny w górę.

§ 8

W pensum dydaktycznym zajęcia dydaktyczne powinny stanowić, co najmniej:

1) u nauczycieli, o których mowa w § 3 ust. 2 i § 4 – 50% pensum;

2) u pozostałych nauczycieli – 75% pensum.

§ 9

Nauczycielowi szkoły policyjnej można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego z tytułu:

1) doskonalenia zawodowego odbywanego poza szkołą, w której pracuje lub pełni służbę, oraz odbywania praktyki zawodowej;

2) wykonywania prac zleconych przez Komendanta Głównego Policji, dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji lub komendanta szkoły policyjnej;

3) skierowania lub delegowania przez Komendanta Głównego Policji albo komendanta szkoły policyjnej do wykonywania zadań poza szkołą;

4) wykonywania prac badawczych wynikających z programów lub koncepcji zaakceptowanych i skierowanych do realizacji przez Komendanta Głównego Policji;

5) wykorzystywania corocznego, płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów;

6) niemożności wykonania obowiązującego pensum z powodu małej liczby godzin zajęć ustalonej w programach realizowanych szkoleń i gdy powierzenie prowadzenia innych zajęć z uwagi na wcześniejsze, wąskospecjalistyczne przygotowanie, może nastąpić dopiero po uzupełnieniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

§ 10

1. Wymiar pensum dydaktycznego, z zastrzeżeniem ust. 2, obniża komendant szkoły policyjnej, określając jednocześnie wysokość zniżki i czas, na który jej udzielono.

2. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułu wymienionego w § 9 pkt 2 z wyłączeniem wykonywania prac zleconych przez komendanta szkoły policyjnej oraz § 9 pkt 4 następuje w porozumieniu z dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji.

3. Wysokość zniżki, z zastrzeżeniem § 11, stanowi wielokrotność dziennego pensum dydaktycznego i dni, w których nauczyciel go nie realizował z tytułu, o którym mowa w § 9 pkt 1–5.

4. Dzienne pensum dydaktyczne oblicza się mnożąc wymiar pensum dydaktycznego określonego w § 3 i 4 przez współczynnik 0,0044.

§ 11

1. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego z tytułów określonych w § 9 nie może przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 2, w roku:

1) 50% wymiaru – z tytułu, o którym mowa w § 9 pkt 6;

2) 30% wymiaru – z tytułu, o którym mowa w § 9 pkt 2 i 4;

3) 20% wymiaru – z tytułu odbywania praktyki zawodowej, o której mowa w § 9 pkt 1;

4) 15% wymiaru – z tytułu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 9 pkt 1.

2. Jeżeli skierowanie lub delegowanie, o którym mowa w § 9 pkt 3, trwa pełny rok, nauczyciela szkoły policyjnej zwalnia się z wykonania pensum dydaktycznego.

§ 12

1. Nauczycielowi szkoły policyjnej można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego z jednego lub kilku tytułów, z zastrzeżeniem, iż łączna zniżka wynikająca z połączenia tytułów wymienionych w § 9 pkt 1, 2, 4, 5 i 6, nie może przekraczać 50% wymiaru.

2. Jeżeli tytuł, o którym mowa w § 9 pkt 3, łączy się z innym tytułem, wymiar pensum dydaktycznego obniża się o sumę zniżek przysługujących z poszczególnych tytułów, a jeżeli suma osiąga 100% wymiaru, nauczyciela szkoły policyjnej zwalnia się z wykonania pensum dydaktycznego.

3. W przypadku łączenia tytułów, o którym mowa w ust. 3, przepis § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 13

Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego cofa się przed upływem czasu, o którym mowa w § 10 ust. 1, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające obniżenie.

§ 14

1. Komendanci szkół policyjnych corocznie w terminie od 15 stycznia zobowiązani są do przesłania dyrektorowi Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji sprawozdania za rok poprzedni z wykonania pensum dydaktycznego.

2. Wzór formularza sprawozdawczego określa załącznik do decyzji.

§ 15

Traci moc decyzja nr 230/2000 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2000 r. w sprawie ewidencji pracy dydaktycznej nauczycieli szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji.

§ 16

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2003 r.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PENSUM DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELI]

Załącznik do decyzji nr 20
Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 stycznia 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PENSUM DYDAKTYCZNEGO NAUCZYCIELI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-02-25
  • Data wejścia w życie: 2003-01-27
  • Data obowiązywania: 2003-01-27
  • Dokument traci ważność: 2009-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA