REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 6 poz. 25

DECYZJA NR 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawie utworzenia w Komendzie Głównej Policji środków specjalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824), art. 13a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1084 oraz Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) oraz § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie trybu gospodarowania przekazanymi Policji środkami finansowymi uzyskanymi przez Skarb Państwa tytułem przepadku rzeczy pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych oraz zasad przyznawania nagród z tych środków (Dz. U. z 1996 r., Nr 89, poz. 403 i z 1997 r. Nr 99, poz. 614) postanawia się, co następuje:

§ 1

W Komendzie Głównej Policji z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 148/150 tworzy się środki specjalne, obejmujące środki finansowe gromadzone z tytułu:

1) darowizn pieniężnych na rzecz Komendy Głównej Policji – pod nazwą „Darowizny”,

2) odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane Komendzie Głównej Policji w zarząd lub użytkowanie – pod nazwą „Odszkodowania”,

3) sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych – pod nazwą „Sprzedaż zapasów”,

4) przepadku rzeczy, pochodzących z ujawnionych przez Policję przestępstw przeciwko mieniu, gospodarczych i skarbowych – pod nazwą „Przepadek rzeczy”.

§ 2

Źródło przychodów środków specjalnych stanowią:

1) wpływy z tytułu gromadzenia środków finansowych, o których mowa w § 1,

2) odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym środków specjalnych.

§ 3

Rozchody środków specjalnych stanowią:

1) wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Policji, z uwzględnieniem celów wskazanych przez darczyńców, ze środków, o których mowa w § 1 pkt 1,

2) wydatki bieżące ponoszone na remont i odtworzenie mienia ze środków, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3,

3) wydatki na nagrody dla policjantów, którzy przyczynili się bezpośrednio do ujawnienia przestępstw, oraz na zakup środków rzeczowych usprawniających funkcjonowanie Policji ze środków, o których mowa w § 1 pkt 4,

4) prowizje pobieranie przez bank obsługujący rachunek środków specjalnych.

§ 4

Podstawę gospodarowania środkami specjalnymi stanowi zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji:

1) roczny plan finansowy dla środka specjalnego, o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4,

2) plan finansowy dla środków specjalnych, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, sporządzony na okres, w którym środki te będą wydatkowane.

§ 5

Obsługę finansowo-księgowa środków specjalnych prowadzi Biuro Finansów Komendy Głównej Policji.

§ 6

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym dotychczasowych środków specjalnych utworzonych pod nazwą: „Darowizny”, „Odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie oddane jednostce budżetowej w zarząd bądź użytkowanie”, „Wpływy ze sprzedaży zapasów środków materiałowych przechowywanych w celach mobilizacyjnych”, „Przepadek rzeczy”, przekazuje się na rachunek bankowy środka specjalnego utworzonego niniejszą decyzją.

§ 7

Tracą moc:

1) decyzja nr 23 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia w Komendzie Głównej Policji środka specjalnego pod nazwą „Przepadek rzeczy”,

2) decyzja nr 25/a Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP z dnia 26 września 1997 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych,

3) decyzja nr 10 Dyrektora Biura Logistyki Policji KGP z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2003 r.

Komendant Główny Policji: gen. insp. Antoni Kowalczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-03-20
  • Data wejścia w życie: 2003-02-26
  • Data obowiązywania: 2003-02-26
  • Z mocą od: 2003-01-01
  • Dokument traci ważność: 2005-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA